Правилник за условията и реда за предоставяне на финансова помощ за новородено или осиновено дете на територията на Община Несебър

Print pagePDF pageEmail page

ПРАВИЛНИК

ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ЗА НОВОРОДЕНО ИЛИ ОСИНОВЕНО ДЕТЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА НЕСЕБЪР 

ГЛАВА ПЪРВА

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл.1 Този Правилник урежда условията, размера и реда за предоставяне на еднократна финансова помощ на семейства или самотни родители с новородено или осиновено дете, постоянно живеещи на територията на Община Несебър.

Чл.2 /1/Финансова помощ по реда на този правилник се предоставя за всяко живородено/осиновено дете в семейството, до трето по ред включително.

/2/ Това ограничение не се отнася за децата близнаци,

тризнаци и т.н., в които случаи финансовата помощ се изплаща за всяко от децата, при условие, че раждането е до трето по ред в семейството.

Чл.3 Еднократната финансова помощ е в размер на 2000 лв. и се изплаща при условие, че родителите са навършили 16 години и поне единият от тях е български гражданин.

ГЛАВА ВТОРА

РЕД И УСЛОВИЯ 

Чл.4 Право да получат еднократна финансова помощ за новородено/осиновено дете имат :

1. Родителят/ите/ или осиновителят/ите/ на детето, вписани в удостоверението за раждане.

2. настойник

Чл.5 /1/ Лицето по чл. 4 има право на еднократна финансова помощ за новородено дете, независимо от доходите на семейството, когато детето не е оставено за отглеждане в специализирана институция за деца и не са му отнети или ограничени родителските права.

Чл.6 /1/ Еднократната финансова помощ се изплаща въз основа на одобрен от Секретаря на общината списък на правоимащите лица.

/2/ Списъкът на одобрените за изплащане на финансова помощ лица се съставя след заверка-становище от отдел „ГРАО” при Община Несебър, затова че лицето отговаря на условията и са налице изискванията по чл.7 на настоящия Правилник.

Чл.7 Еднократната финансова помощ се отпуска при условие, че новороденото/осиновеното дете е с постоянен адрес на територията на община Несебър и към момента на подаване на заявлението поне единия родител има постоянен адрес на територията на община Несебър не по-малко от пет години, считано от датата на подаване на заявлението.

Чл.8/1/ Еднократната финансова помощ се отпуска въз основа на заявление-декларация по образец, съгласно Приложение 1.

/2/ Заявлението се подава от родителят/ите/ /осиновителят/ите/ или настойника на новороденото/осиновеното дете в деловодството на община Несебър в рамките на една календарна година, считано от датата на раждане/осиновяване на детето.

/3/ Към заявлението-декларация се прилагат:

1. Копие (оригинала – при получаване на помощта) на удостоверението за раждане.

2. Удостоверение за липса или наличие на задължения към община Несебър.

3. /Изменена с решение № 409 от протокол № 14/05.04.2013г./ Удостоверение за семейно положение на съпруг/съпруга и деца на заявителя.

4. Копие от личните карти на родителите.

5. /Допълнена с решение № 409 от протокол № 14/05.04.2013г./ Удостоверение за постоянен адрес на детето.

Чл.9 В случай, че заявителят не отговаря на някои от условията за отпускане на финансовата помощ, кметът на Общината, след събиране на допълнителна информация от личния лекар на детето, данните за настоящ и постоянен адрес, месторабота и вид на трудовото или служебно правоотношение на заявителя, и след като се убеди, че заявителя трайно се е установил на територията на Общината и тук отглежда детето си, може да отпусне финансова помощ по този Правилник.

Чл.10 Постъпилите заявления по реда на този правилник се разглеждат в едномесечен срок, а паричните средства се изплащат на всяко 15-то число от месеца, на касата в община Несебър.

Чл.11 При отказ за отпускане на еднократна финансова помощ, общинска администрация уведомява лицето в седемдневен срок на посочения в заявлението адрес.

Чл.12 /1/ Общински съвет – Несебър, ежегодно с приемане на бюджета, определя общия размер на средствата за предоставяне на еднократна финансова помощ по реда на този Правилник.

/2/ До приемане на бюджета на общината, еднократните финансови помощи за новородено дете, се отпускат в размер на 1/12 част от отчетените разходи през предходната година.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 1 Този правилник е приет с решение № 1278 от Протокол № 36/2011г. и отменя Правилника, приет с решение на ОбС № 531 от Протокол № 15/05.03.2009г. на Общински съвет Несебър, изм. и доп. с решение № 611 от протокол № 17/08.05.2008г. на Общински съвет Несебър.

§ 2 Подадените в община Несебър Заявления за предоставяне на финансова помощ до влизане в сила на настоящия правилник, се разглеждат по досегаашния ред.

§ 3 Изменения и допълнения с решение № 409 от Протокол № 14 / 05.04.2013 г. на Общински съвет – Несебър.