Решения от Протокол № 14

Print pagePDF pageEmail page

РЕШЕНИЯ ОТ ПРОТОКОЛ

№ 14/05.04.2013 г.

ДНЕВЕН РЕД:

1. Докладна записка вх.№ 191/25.03.2013 г. от Благой Филипов – председател на Общински съвет – Несебър, относно определяне на заместник представител от Общински съвет – Несебър в състава на Областния съвет за развитие.

2. Докладна записка вх.№ 163/21.-3.2013 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно изменение на решение № 379 от протокол № 13/22.02.2013 г. на Общински съвет – Несебър.

3. Докладна записка вх.№ 142/14.03.2013 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно кандидатстване на община Несебър с проект по Оперативна програма „Административен капацитет” 2007-2013 г.

4. Докладна записка вх.№ 188/22.03.2013 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно упълномощаване кмета на община Несебър за издаване на запис на заповед в полза на Министерството на околната среда и водите, гарантиращо пълния размер на авансово плащане, което ще бъде извършено от Договарящия орган на ОПОС 2007-3013 г. към община Несебър, съгласно сключен Договор за безвъзмездна финансова помощ № DIR – 51011116-С033 от 07.08.2012 г.

5. Докладна записка вх.№ 162/21.03.2013 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно преминаване на делегиран бюджет на ЦДГ „Радост” – с. Оризаре и ЦДГ „Пролет” – с. Тънково.

6. Докладна записка вх.№ 174/22.03.2013 г. от Стойко Стоянов – Секретар на община Несебър, относно промяна в Правилника за условията и реда за предоставяне на еднократна помощ за новородено, или осиновено дете, в частта си на Глава Втора – чл.8, ал.3 – приложения към заявлението-декларация.

7. Докладна записка вх.№ 170/22.03.2013 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно приемане такса за правоучастие в Международни детски фестивали, организирани от Община Несебър и ОДК – Несебър /изменение и допълнение на Наредба № 11 за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Несебър/.

8. Докладна записка вх.№ 172/22.03.2013 г. от Стойко Стоянов – Секретар на община Несебър, относно приемане отчет за дейността на Комисията по стипендиите за 2012 г. и общинска програма на мерките за закрила на деца с изявени дарби от община Несебър през 2013 г.

9. Докладна записка вх.№ 173/22.03.2013 г. от Стойко Стоянов – Секретар на община Несебър, относно приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 16 за условията и реда за осъществяване на специална закрила на деца с изявени дарби от община Несебър.

10. Докладна записка вх.№ 158/21.03.2013 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно приемане на програма за управление на отпадъците от опаковки на територията на община Несебър.

11. Докладна записка вх.№ 140/14.03.2013 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно приемане на годишен отчет за изпълнението на мерките, заложени в комплексна програма за намаляване на нивата на замърсителите и достигане на утвърдени норми за съдържанието им в атмосферния въздух на територията на община Несебър, приета с Решение № 127 от протокол № 36/11.04.2011 г. на Общински съвет – Несебър.

2. Докладна записка вх.№ 138/14.03.2013 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно приемане на годишен отчет за изпълнението на общинска програма за управление на отпадъците, приета с решение № 240 от протокол № 8/29.05.2008 г. на Общински съвет – Несебър.

13. Докладна записка вх.№ 139/14.03.2013 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно приемане на годишен отчет за изпълнението на общинска програма за опазване на околната среда.

14. Докладна записка вх.№ 141/14.03.2013 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно приемане на нова Наредба № 6 за опазване на околната среда на територията на община Несебър.

15. Докладна записка вх.№ 110/25.02.2013 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно изпълнение решенията на Общински съвет – Несебър, приети през второто шестмесечие на 2012 г.

16. Докладна записка вх.№ 175/22.03.2013 г. от Стойко Стоянов – Секретар на община Несебър, относно приемане на годишна програма за развитието на читалищната дейност в община Несебър за 2013 г.

17. Докладна записка вх.№ 161/21.03.2013 г. от Димитрина Димитрова – директор на ОУ „Св. Св. Кирил и Методий” – гр. Обзор, относно отдаване под наем на част от двора на училището.

18. Докладна записка вх.№ 164/21.03.2013 г. от д-р Петко Илиев – Управител на МЦ „Д-р Димитър Пеев” ЕООД – гр. Несебър, относно провеждане на публичен конкурс за отдаване под наем на помещения, собственост на Медицинския център, на основание Наредба № 7 на Общинския съвет – Несебър.

19. Докладна записка вх.№ 200/28.03.2013 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно съгласие за кандидатстване по проект „Инициативи за промени и насърчаване на българо – турския културен обмен чрез изграждане на модерна инфраструктура – осъзната отговорност на местните общности”.

20. Предложение вх.№ 193/26.03.2013 г. от Комисията по чл.15 ал.1 от Наредба за условията, реда и критериите за финансово подпомагане на спортните клубове в община Несебър.

21. Докладна записка вх.№ 190/25.03.2013 г. от д-р Петко Илиев – Управител на МЦ „Д-р Димитър Пеев” ЕООД – гр. Несебър, к.к. „Слънчев бряг”, относно ползване на необезпечен кредит.

22. Докладна записка вх.№ 165/21.03.2013 г. от Благой Филипов – председател на Общински съвет – Несебър, относно отпускане на средства за нуждите на „Дружество на Несебърските художници” – гр. Несебър.

23. Докладна записка вх.№ 201/28.03.2013 г. от Стойко Стоянов – Секретар на община Несебър, относно отпускане на еднократна финансова помощ.

24. Докладна записка № 199/28.03.2013г. от Кирил Киров – общински съветник, относно прокарване временен път – на пешеходна алея от о.т.678 /в ул. «Македония»/, преминаваща източно от УПИ Х1У-480, 467, 468 и от УПИ ХУ-481, в кв.22 до кв.53 по плана на с.Равда.

25. Докладна записка вх.№ 176/22.03.2013 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно отдаване под наем на общински имот на Сдружение с нестопанска цел „Дружество на Несебърските художници”.

26. Докладна записка вх.№ 177/22.03.2013 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно провеждане на търг за отдаване под наем на общински земеделски имот с кадастрален идентификатор 61056.15.11. по КК на с. Равда.

27. Докладна записка вх.№ 178/22.03.2013 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно учредяване право на строеж за изграждане на трафопостове върху общински имоти с кадастрални идентификатори 11538.503.266, 11538.502.432, 11538.502.177 по КК на гр. Свети Влас.

28. Докладна записка вх.№ 179/22.03.2013 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно разделяне и промяна на начина на трайно ползване на общински имот с кадастрален идентификатор 73571.6.33 по КК на с. Тънково.

29. Докладна записка вх.№ 180/22.03.2013 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно провеждане на търг за отдаване под наем на общински земеделски имот с кадастрален № 73571.31.32 по КК на с. Тънково.

30. Докладна записка вх.№ 181/22.03.2013 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно промяна начина на трайно ползване на земеделски имот-общинска собственост в землището на с. Кошарица.

31. Докладна записка вх.№ 182/22.03.2013 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно провеждане на търг с явно наддаване за отдаване под наем на общински обекти от Базар „Пристанище” – гр. Несебър-стара част.

32. Докладна записка вх.№ 183/22.03.2013 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно провеждане на търг с явно наддаване за отдаване под наем на общинско помещение в сграда с кадастрален № 51500.501.295.2 по кадастралната карта на гр. Несебър.

33. Докладна записка вх.№ 184/22.03.2013 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно провеждане на търг за отдаване под наем на част от общински имот с кадастрален идентификатор 51500.508.202 по КК на гр. Несебър.

34. Докладна записка вх.№ 185/22.03.2013 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно учредяване право на ползване за постоянен пчелин върху общински имот в землището на с. Тънково, община Несебър.

35. Докладна записка вх.№ 186/22.03.2013 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно сключване на предварителен договор по чл.15 ал.3 от ЗУТ, във връзка с проект за изменение на ПУП-ПР на гр. Несебър – стара част за УПИ І в кв.7А, с идентификатор 51500.501.82 по КК на гр. Несебър.

36. Докладна записка вх.№ 187/22.03.2013 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно решение за предоставяне и актуализиране на ползването на общински мери и пасища по реда на чл.37 от ЗСПЗЗ.

37. Докладна записка вх.№ 098/14.02.2013 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно разпореждане с имот общинска собственост, чрез премахване на строеж по чл.197 ал.1 от ЗУТ.

38. Докладна записка вх.№ 125/07.03.2013 г. от арх. Атанас Пинков – архитект при община Несебър, относно допускане изработване на проект за изменение не ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатор 53045.213.619 по КК на гр. Обзор.

39. Предложение вх.№ 136/14.03.2013 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно разрешение за изготвяне на ПУП-ПП за линеен обект „Външно кабелно ел. захранване на жилищна сграда” в имот с идентификатор 39164.15.97 по кадастралната карта на с. Кошарица, м. „Йовче дере”, по реда на чл.124а от ЗУТ.

40. Предложение вх.№ 135/14.03.2013 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно разрешение за изготвяне на ПУП-ПП за линеен обект „Външен водопровод” за имот с идентификатор 02703.24.6 по кадастралната карта на с. Баня, м. „Аланя”, по реда на чл.124а от ЗУТ.

41. Докладна записка вх.№ 156/21.03.2013 г. от арх. Валентин Димов – гл. архитект на община Несебър, относно допускане на ПУП – изменение на план за регулация и застрояване за УПИ І-566/61056.501.465/, кв.65 по плана на с. Равда.

42. Предложение вх.№ 146/15.03.2013 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно одобряване на задание за проектиране и разрешаване изработването на ПУП-ПП за обект на техническата инфраструктура „Северен околовръстен път на с. Равда от о.т. 11 до о.т. 559”, по реда на чл.124а от ЗУТ.

43. Докладна записка вх.№ 145/15.03.2013 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно одобряване на задание за проектиране и разрешаване на изработване и процедиране на ПУП-ПРЗ за урегулиране имоти с пл.№ 486 и № 561 по КВС на с. Равда.

44. Докладна записка вх.№ 194/26.03.2013 г. от Лазар Япаджиев – зам. кмет на община Несебър, относно одобряване схеми за преместваеми обекти по реда на чл.56 от ЗУТ – търговски обекти и слънцезащитни конструкции, схеми за търговия на открито и маси към ЗОХ по реда на Наредба № 2 на Общинския съвет, за територията на гр. Несебър и съставните селища на общината.

45. Докладна записка вх.№ 195/26.03.2013 г. от арх. Атанас Пинков – архитект към община Несебър, относно схеми за поставяне на РИЕ на терени общинска собственост на територията на гр. Несебър – нова част, гр. Обзор, гр. Свети Влас, к.к. „Слънчев бряг-запад”, пътят между к.к. „Слънчев бряг” и гр. Свети Влас и с. Равда.

46. Докладна записка вх.№ 202/28.03.2013 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно одобряване проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ І-общ. В кв. 2301 по плана на к.к. „Слънчев бряг-запад”.

47. Докладна записка № 207/02.04.2013г. от Николай Димитров – кмет на Община Несебър, относно актуализация на капиталовата програма на Община Несебър за 2013г.

48. Докладна записка № 208/04.04.2013г. от Николай Димитров, относно съгласие за кандидатстване по Програма за трансгранично сътрудничество между България и Турция.

По т.ПЪРВА от дневния редДокладна записка вх.№ 191/25.03.2013 г. от Благой Филипов – председател на Общински съвет – Несебър, относно определяне на заместник представител от Общински съвет – Несебър в състава на Областния съвет за развитие.

Общинският съвет с 16 гл. „за” и 1 гл. „въздържал се” от гласували 17 общински съветници прие следното

 РЕШЕНИЕ № 404

На основание чл.21, ал.1, т. 15 от ЗМСМА и във връзка с чл.62, ал.6 от Правилника за прилагане на Закона за регионалното развитие, определя за зам. представител в Областния съвет за регионално развитие общинският съветник Димитър Тодоров Транов.

По т.ВТОРА от дневния ред – Докладна записка вх.№ 163/21.-3.2013 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно изменение на решение № 379 от протокол № 13/22.02.2013 г. на Общински съвет – Несебър.

Общинският съвет с 19 гл. „за” от гласували 19 общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ № 405

 На основание чл.21 ал.1 т.6 от ЗМСМА Общински съвет – Несебър реши:

1. В Решение № 379 към Протокол №13/22.02.2013 г. – т .1.3 Капиталов бюджет да отпадне.

2. Изменя т.9, както следва

било „ За Районно управление „Пожарна безопасност и спасяване ” – 22 000 лв. за закупуване гориво, 6 000 лв. за поддръжка и аварийни ремонти, 2 000 лв. за консумативи и канцеларски материали. Дава съгласие да се изразходват средства в размер на 27 000 лв. от дейност 239 –Други дейности по вътрешната сигурност за заплащане на командировъчни разходи, пътни разходи и разходи за нощувки на 13 служители от ОД на МВР – „Пожарна безопасност и спасяване ” за периода 01.07.2013 г. – 31.08.2013 г.,

става „За Районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението”- гр. Несебър – 22 000 лв. за закупуване гориво, 6 000лв. за поддръжка и аварийни ремонти, 2 000 лв. за консумативи и канцеларски материали. Дава съгласие да се изразходват средства в размер на 27 000 лв. от дейност 239 – Други дейности по вътрешната сигурност, за заплащане на командировъчни разходи, пътни разходи и разходи за нощувки на 13 служители на „Пожарна безопасност и защита на населението” за осъществяване на пожарогасителна и аварийно – спасителна дейност на територията на Община Несебър за периода 01.07.2013 г. – 31.08.2013 г.”

На основание чл.60 от АПК Общински съвет – Несебър допуска настоящото решение за предварително изпълнение .

/Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящото решение/

 

По т.ТРЕТА от дневния ред – Докладна записка вх.№ 142/14.03.2013 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно кандидатстване на община Несебър с проект по Оперативна програма „Административен капацитет” 2007-2013 г.

Общинският съвет с 19 гл. „за” от гласували 19 общински съветници прие следното

 РЕШЕНИЕ № 406

1. Общински съвет – Несебър дава съгласие Община Несебър да кандидатства по Оперативна програма „Административен капацитет“, Подприоритет 1.3. „Ефективна координация и партньорство при разработване и провеждане на политики“ с проект „Ефективна координация и подобряване на процесите на формиране и мониторинг на политики в община Несебър“.

2. Възлага на Кмета на кмета на общината, при одобряване на проекта общината да финансира дейностите, до възстановяване на средствата от оперативната програма.

3. Предвид краткия срок до датата 10.04.2013 г., определена като крайна за кандидатстване по оперативна програма „ Административен капацитет”, на основание чл.60 от АПК допуска предварително изпълненние на Решението.

 

По т.ЧЕТВЪРТА от дневния ред – Докладна записка вх.№ 188/22.03.2013 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно упълномощаване кмета на община Несебър за издаване на запис на заповед в полза на Министерството на околната среда и водите, гарантиращо пълния размер на авансово плащане, което ще бъде извършено от Договарящия орган на ОПОС 2007-3013 г. към община Несебър, съгласно сключен Договор за безвъзмездна финансова помощ № DIR – 51011116-С033 от 07.08.2012 г.

Общинският съвет със 17 гл. „за” от гласували 17 общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ № 407

1. На основание: чл. 21, ал. 1, т. 10 и т. 24, и чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА и съгласно Договор за безвъзмездна финансова помощ № DIR-51011116-C033, Общинският съвет Упълномощава кмета на община Несебър да подпише Запис на заповед, без протест и без разноски, платима на предявяване в полза на Министерство на околната среда и водите, гр. София, бул. „Княгиня Мария Луиза“ №22, ЕИК 000697371, в срок до три месеца след одобряване на окончателния доклад за изпълнение по договор за безвъзмездна финансова помощ № DIR-51011116-C033/07.08.2012 г., в размер на 13 939 791,09 лв. словом/ тринадесет милиона деветстотин тридесет и девет хиляди седемстотин деветдесет и един лева и девет стотинки/, обезпечаващ пълния размер на авансовото плащане, представляващ 15 % от стойността на безвъзмездната финансова помощ, която община Несебър ще получи за изпълнението на дейностите по проект „Събиране, пречистване и отвеждане на пречистените отпадъчни води от агломерация Несебър – Слънчев бряг – Равда”, Договор № DIR-51011116-C033, одобрен по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.”, приоритетна ос 1 Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в населени места с над 2000 екв.ж. и в населени места с под 2000 екв. ж., попадащи в градски агломерационни ареали“, процедура BG161PO005/10/1.11/02/16 Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в агломерации над 10 000 е.ж.

2. Общински съвет – Несебър разрешава поемане на задължение, платимо на предявяване записа на заповед, в размер на 13 939 791,09 лв.словом /тринадесет милиона деветстотин тридесет и девет хиляди седемстотин деветдесет и един лева и девет стотинки/, представляващо 15% от стойността на безвъзмездната финансова помощ, която община Несебър ще получи за извършване дейностите по проект „Събиране, пречистване и отвеждане на пречистените отпадъчни води от агломерация Несебър – Слънчев бряг – Равда”

3. Общински съвет – Несебър възлага на Звено за изпълнение на проект „Събиране, пречистване и отвеждане на пречистените отпадъчни води от агломерация Несебър – Слънчев бряг – Равда”, Договор № DIR-51011116-C033 да подготви необходимите документи за получаване на авансовото плащане и да ги представи пред Министерство на околната среда и водите.

/Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящото решение/

 

По т.ПЕТА от дневния ред – Докладна записка вх.№ 162/21.03.2013 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно преминаване на делегиран бюджет на ЦДГ „Радост” – с. Оризаре и ЦДГ „Пролет” – с. Тънково.

Общинският съвет с 18 гл. „за” от гласували 18 общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ № 408

На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА, Общински съвет Несебър утвърждава следните нови второстепенни разпоредители на бюджетни кредити на делегиран бюджет, считано от 01.04.2013 г . и бюджетните им сметки, както следва :

· ЦДГ „Радост „ – с.Оризаре –116 452 лв. – Директор, счетоводител.

 

  • · ЦДГ „Пролет” – с. Тънково –102 977 лв. – Директор, счетоводител.

 

2. Изменя бюджетната сметка на Дейност „Образовение, извънучилищни и други дейности” – било 1 834 349 лв., става – 1 614 920 лв.

На основание чл.60 от АПК Общински съвет допуска предварително изпълнение на решението .

/Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящото решение/

 

По т.ШЕСТА от дневния ред – Докладна записка вх.№ 174/22.03.2013 г. от Стойко Стоянов – Секретар на община Несебър, относно промяна в Правилника за условията и реда за предоставяне на еднократна помощ за новородено, или осиновено дете, в частта си на Глава Втора – чл.8, ал.3 – приложения към заявлението-декларация.

Общинският съвет с 18 гл. „за” и 1 гл. „ против” от гласували 19 общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ № 409

На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА приема изменения и допълнения на Правилника за условията и реда за предоставяне на финансова помощ за новородено или осиновено дете на територията на община Несебър както следва:

§1. Изменя Глава втора, чл.8, ал.3, т.3 „Удостоверение за семейно положение на заявителя” с „ Удостоверение за семейно положение съпруг/съпрута и деца на заявителя”.

§2. Допълва Глава Втора, чл.8, ал.3 с т.5, която гласи: „Удостоверение за постоянен адрес на детето”

По т.СЕДМА от дневния ред – Докладна записка вх.№ 170/22.03.2013 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно приемане такса за правоучастие в Международни детски фестивали, организирани от Община Несебър и ОДК – Несебър /изменение и допълнение на Наредба № 11 за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Несебър/.

Общинският съвет с 18 гл. „за” от гласували 18 общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ № 410

 На основание чл.21 ал.2 от ЗМСМА във връзка с чл.6 ал.2 и чл.8 от Закона за местните данъци и такси, чл.7 и чл.8 от Закона за общинските бюджети, Общински съвет – Несебър приема Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 11 за определяне на местните такси и цени на услуги на територията на община Несебър, както следва:

§ 1. Създава нов чл.154а със следния текст:

Ал.1 Приема размер на такси за правоучастия в организираните от община Несебър и ОДК – Несебър международни фестивали, както следва:

За участия в международна конкурсна програма от:

– за колективи – по 42 лв. с ДДС на участник;

– за художници – по 42 лв. с ДДС на участник;

– за индивидуално участие – по 60 лв. с ДДС;

– при участие и в колектив, и индивидуално се заплащат 60 лв. с ДДС от участник

– за Мис и Мистър Фестивал – 84 лв. с ДДС на участник.

За участия в националната конкурсна програма от:

– за колективи – по 20,40 лв. с ДДС на участник;

– за индивидуално участие – по 60 лв. с ДДС;

ал.2 При участия на две и повече деца от едно семейство в конкурсната програма на съответния фестивал, таксата за второто и следващо дете се заплаща с 50 на сто намаление.

Ал.3 От такса за правоучастие се освобождават участниците от община Несебър.

/Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящото решение/

 

По т.ОСМА от дневния ред – Докладна записка вх.№ 172/22.03.2013 г. от Стойко Стоянов – Секретар на община Несебър, относно приемане отчет за дейността на Комисията по стипендиите за 2012 г. и общинска програма на мерките за закрила на деца с изявени дарби от община Несебър през 2013 г.

Общинският съвет с 19 гл. „за” от гласували 19 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 411

 На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА Общински съвет Несебър:

  1. Приема отчета за дейността на Комисията по стипендиите /избрана от Общински съвет – Несебър с решение № 191 от Протокол № 7/05.06.2012 г./ през 2012 г., неразделна част от настоящото решение.
  2. Приема общинска програма на мерките за закрила на деца с изявени дарби от Община Несебър през 2013 г., неразделна част от настоящото решение.

 

По т.ДЕВЕТА от дневния ред – Докладна записка вх.№ 173/22.03.2013 г. от Стойко Стоянов – Секретар на община Несебър, относно приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 16 за условията и реда за осъществяване на специална закрила на деца с изявени дарби от община Несебър.

Общинският съвет с 19 гл. „за” от гласували 19 общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ № 412

На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, Общински съвет – Несебър приема Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 16 за условията и реда за осъществяване на специална закрила на деца с изявени дарби от община Несебър, съгласно приложения проект както следва :

§ 1. Текста Чл.1 се изменя и същият придобива следната редакция:

Чл.1 С тази Наредба се определят условията и реда за осъществяване на специална закрила на деца и младежи с изявени дарби с постоянен адрес в Община Несебър най-малко една година преди датата на кандидатстване, чрез финансово стимулиране и отпускане на стипендии.

§ 2. В чл. 2 думата „културата” се премахва.

§ 3. В чл.8, ал. 1 след текста „респ. финансово стимулиране” се добавя „в рамките на една календарна година”.

§ 4. В чл.15 думите „чл. 3” се заменят с „чл. 2”.

§ 5. Чл.18, ал. 2 се изменя и същият придобива следната редакция

(2) Кандидатът трябва да е с постоянен адрес в Община Несебър най-малко една година преди датата на кандидатстване и да има класиране до шесто място на европейско или световно първенство в сферата, за която кандидатства, за последната една година, считано от датата на подаване на кандидатурата.

§ 6. В чл.19 се правят следните изменени и допълнения

1. ал. 4 се изменя и същия придобива следната редакция :

(4) Приемането на документи за кандидатстване започва след обявяване на резултатите от ДЗИ /държавните зрелостни изпити/ и завършва на 30 юни всяка година.

2. ал.5 се изменя и същата придобива следната редакция :

(5) Комисията разглежда подадените кандидатури и излиза с решение в срок до 10 юли.

3. Алинея 6 се изменя така:

(6) Стипендията се връчва на тържествената церемония от Кмета на общината и се изплаща еднократно по банков път.

4 Създава се нова алинея 8 на чл.19 със следният текст:

(8) При липса на ученици, отговарящи на условията на ал. 1 и ал. 7, стипендията не се присъжда.

§ 7 В чл.20 се правят следните изменения

1. В ал.1 се изразът „и култура” се заличава

2. Алинея 3 се изменя и допълва и същата придобива следната редакция:

(3) Кандидатът трябва да е с постоянен адрес в община Несебър най-малко една година преди датата на кандидатстване и да е обхванат от образователната система в предучилищен, начален, основен и гимназиален етап.

§ 8 В чл.21 се правят следните изменения:

1. В ал.1 се думата „местно” се заличава .

2 Ал. 2 се изменя и същата придобива следната редакция:

(2) Кандидатът трябва да е с постоянен адрес в община Несебър най-малко една година преди датата на кандидатстване и да е обхванат от образователната система в предучилищен, начален, основен и гимназиален етап.

§ 9. Тексата на Чл.22, ал. 1 се допълва и същият придобива следната редакция:

(1) Финансовият стимул се присъжда на дете и/или младеж с постоянен адрес в община Несебър най-малко една година преди датата на кандидатстване, участник в местни инициативи, включени в общинската програма за финансово стимулиране на деца с изявени дарби, класиран до трето място за календарната година и живеещ на територията на Община Несебър.

§ 10. В Чл. 23 се правят следните изменения и допълнения

1. В т.1 , след думата „ кандидатстване „ се добавя „/Приложение № 1/.

2. Точка 2 се измененя и придобива следната редакция така: Копие от документ, удостоверяващ възрастта.

3. Точка 3 да се изменя така:

Документ, удостоверяващ учебното заведение, в което учи /не важи за деца до шест годишна възраст/.

4. Точка 4 да се изменя така:

4. Копия от документи, удостоверяващи класиране на международни, национални и регионални конкурси, олимпиади и състезания в областта, за която се кандидатства

5. Текста на точка Точка 5 да се изменя така

Решение на Педагогическия съвет, ако искането е от директор на училище.

6 Създава се нова точка 6:

Удостоверение за постоянен адрес от отдел ГРАО – община Несебър.

§ 11. Чл.24, т. 2 се отменя.

§ 12. Чл.28 се изменя така:

Предоставянето на стипендия и еднократно финансово стимулиране се отразява в Дневник за записване на деца и младежи с изявени дарби /Приложение № 2/, който се води от член на комисията, определен от председателя на комисията.

§ 13. В Преходни и заключителни разпоредби се създава нов параграф 3:

§ 3 Настоящото изменение и допълнение на Наредба № 16 за условията и реда за осъществяване на специална закрила на деца с изявени дарби от община Несебър влиза в сила от 01.05.2013 г.

По т.ДЕСЕТА от дневния ред – Докладна записка вх.№ 158/21.03.2013 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно приемане на програма за управление на отпадъците от опаковки на територията на община Несебър.

Общинският съвет с 18 гл. „за” от гласували 18 общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ № 413

На основание чл.21, ал.1, т.12 във връзка с т.24 от ЗМСМА приема Програма за управление на отпъдъците от опаковки на територията на Община Несебър, неразделна част от настоящото решение.

 

По т. ЕДИНАДЕСЕТА от дневния ред Докладна записка вх.№ 140/14.03.2013 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно приемане на годишен отчет за изпълнението на мерките, заложени в комплексна програма за намаляване на нивата на замърсителите и достигане на утвърдени норми за съдържанието им в атмосферния въздух на територията на община Несебър, приета с Решение № 127 от протокол № 36/11.04.2011 г. на Общински съвет – Несебър.

Общинският съвет със 17 гл. „за” от гласували 17 общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ № 414

На основание чл. 21 ал.1, т.12 във връзка с т.24 от ЗМСМА Общински съвет – Несебър приема Годишен отчет за изпълнението на мерките, заложени в комплексна програма за намаляване на нивата на замърсителите и достигане на утвърдените норми за съдържанието им в атмосферния въздух на територията на Община Несебър за 2012 г., неразделна част от настоящото решение .

По т. ДВАНАДЕСЕТА от дневния ред – Докладна записка вх.№ 138/14.03.2013 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно приемане на годишен отчет за изпълнението на общинска програма за управление на отпадъците, приета с решение № 240 от протокол № 8/29.05.2008 г. на Общински съвет – Несебър.

Общинският съвет с 19 гл. „за” от гласували 19 общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ № 415

На основание чл.21 ал.1, т.12 във връзка с т.24 от ЗМСМА, Общински съвет-Несебър приема Годишен отчет за изпълнението на Общинска Програма за управление на отпадъците за 2012 г., неразделна част от настоящото решение.

 

По т. ТРИНАДЕСЕТА от дневния ред –Докладна записка вх.№ 139/14.03.2013 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно приемане на годишен отчет за изпълнението на общинска програма за опазване на околната среда.

Общинският съвет с 18 гл. „за” от гласували 18 общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ № 416

На основание чл.21 ал.1, т.12 във връзка с т.24 от ЗМСМА, Общински съвет-Несебър приема Годишен отчет за изпълнението на Общинска Програма за опазване на околната среда, неразделна част от настоящото решение.

 

По т. ЧЕТИРИНАДЕСЕТА от дневния ред – Докладна записка вх.№ 141/14.03.2013 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно приемане на нова Наредба № 6 за опазване на околната среда на територията на община Несебър.

Общинският съвет с 18 гл. „за” и 1 гл. „ въздържал се„ от гласували 19 общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ № 417

 

На основание чл.21, ал.2 ЗМСМА във връзка с чл. 6 ал.6 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Несебър, приема на първо четене нова Наредба № 6 за опазване на околната среда на територията на Община Несебър, съгласно приложения проект, неразделна част от настоящото решение.

 

По т.ПЕТНАДЕСЕТА от дневния ред –Докладна записка вх.№ 110/25.02.2013 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно изпълнение решенията на Общински съвет – Несебър, приети през второто шестмесечие на 2012 г.

Общинският съвет със 17 гл. „за” от гласували 17 общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ № 418

На основание чл.22 от ЗМСМА приема направения по реда на чл.44, ал.1, т.7 от ЗМСМА отчет на Кмета на Община Несебър, относно изпълнение решенията на Общински съвет – Несебър, приети през второто шестмесечие на 2012 г.

 

По т.ШЕСТНАДЕСЕТА от дневния ред – Докладна записка вх.№ 175/22.03.2013 г. от Стойко Стоянов – Секретар на община Несебър, относно приемане на годишна програма за развитието на читалищната дейност в община Несебър за 2013 г.

Общинският съвет с 18 гл. „за” от гласували 18 общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ № 419

На основание чл.26а ал.2 от Закона за народните читалища и чл.21 ал.2 от ЗМСМА, Общински съвет – Несебър, Приема Годишна план-програма за развитието на читалищната дейност в община Несебър през 2013 г. в съответствие с приложените към докладната записка План-програми на Народно читалище „Яна Лъскова 1905” – гр. Несебър, Народно читалище „Зора 1928” – с. Оризаре, Народно читалище „Пробуда 1938” – гр. Свети Влас, Народно читалище „Саморазвитие 1950” – с. Тънково, Народно читалище „Гоце Делчев 1943” – с. Равда, Народно читалище „Изгрев 1927” – гр. Обзор, Народно читалище „Светлина 1928” – с. Гюльовца и Народно читалище „Светлина 1928” – с. Кошарица.

Допуска предварително изпълнение на решението, на основание чл.60 от АПК.

По т.СЕДЕМНАДЕСЕТА от дневния ред –Докладна записка вх.№ 161/21.03.2013 г. от Димитрина Димитрова – директор на ОУ „Св. Св. Кирил и Методий” – гр. Обзор, относно отдаване под наем на част от двора на училището.

Общинският съвет с 19 гл. „за” от гласували 19 общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ № 420

На основание чл. 21 ал.6 от ЗМСМА и чл.41б от Закона за народната просвета, Общински съвет – Несебър делегира правото на Димитрина Георгиева Димитрова – директор на ОУ „Св. Св. Кирил и Методий” – гр. Обзор да реализира собствени приходи от управление на общинската собственост, а именно: части от двора на училището на площ от 260 кв.м., находящо се в УПИ I -общ. кв.27 по плана на гр. Обзор чрез провеждане на съответните процедури, определени с Наредбите на Общинския съвет – Несебър.

/Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящото решение/

 

По т.ОСЕМНАДЕСТА от дневния ред Докладна записка вх.№ 164/21.03.2013 г. от д-р Петко Илиев – Управител на МЦ „Д-р Димитър Пеев” ЕООД – гр. Несебър, относно провеждане на публичен конкурс за отдаване под наем на помещения, собственост на Медицинския център, на основание Наредба № 7 на Общинския съвет – Несебър.

Общинският съвет с 18 гл. „за” гласували 18 общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ № 421

I. На основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА и чл.28 ал.2 от Наредба №7 за реда на упражняване правата на собственост на общината в търговски дружества с общинско участие в капитала, Общински съвет – Несебър дава съгласие да се проведе публично оповестен конкурс за отдаване под наем за срок от три години, на помещения, находящи се в Медицински център „Д-р Димитър Пеев” ЕООД – гр. Нсеебър, както следва:

1. Стоматологичен кабинет № 1 на площ от 15 кв.м., съгласно приложената скица с предмет на дейност – дентална помощ;

2. Стоматологичен Кабинет № 2 на площ от 15 кв., съгласно приложената скица с предмет на дейност – дентална помощ;

3. Стоматологичен кабинет № 3 на площ от 15 кв.м., съгласно приложената скица с предмет на дейност дентална помощ;

4. Лекарски кабинет, манипулационна, стая за персонала и склад, на обща площ от 50 кв.м. с предмет на дейност – първична извънболнична медицинска помощ за общо практикуващи лекари, съгласно приложената скица.

II. Помещенията по т.1 се предоставят с право на ползване на общи с медицинския център части – вход, коридор, чакалня и санитарни помещения.

III. Възлага на управителя на търговското дружество д-р Петко Илиев, да организира и проведе процедурата по публично оповестения конкурс за отдаване под наем на посочените в т.1 помещения, при начални тръжни цени, определени по реда на чл.68 ал.3 на Наредба № 5 и при условията на чл. 28 ал.3 и ал.4 от Наредба №7 на Общински съвет – Несебър.

/Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящото решение/

 

По т.ДЕВЕТНАДЕСЕТА от дневния ред Докладна записка вх.№ 200/28.03.2013 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно съгласие за кандидатстване по проект „Инициативи за промени и насърчаване на българо – турския културен обмен чрез изграждане на модерна инфраструктура – осъзната отговорност на местните общности”.

Общинският съвет с 16 гл. „за” от гласували 16 общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ № 422

 На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, Общински съвет Несебър

  1. Дава съгласие Община Несебър да разработи и изпълни проект „Инициативи за промоции и насърчаване на българо-турския културен обмен, чрез изграждане на модерна инфраструктура – осъзната отговорност на местните общности”, като кандидатства за финансиране по Програмата за трансгранично сътрудничество между България и Турция, Трета покана за набиране на проектни предложения № 2007CB16IPO008 – 2013 –3.
  2. Дава съгласие да бъде изградена сграда – публична общинска собственост с обществено предназначение: детска градина в кв. 34 по плана на гр. Несебър – стара част, като изграждането й да бъде включено в дейностите на проект „Инициативи за промоции и насърчаване на българо-турския културен обмен чрез изграждане на модерна инфраструктура – осъзната отговорност на местните общности”. Новоизградената сграда като обект на интервенция да бъде предоставена с право на безвъзмездно ползване за целите на проекта за период от най-малко 5 години след края на проекта.
  3. На основание чл. 61 от ЗМСМА, Общински съвет – Несебър одобрява подписването на споразумение за партньорство с партньорите по проекта.
  4. Възлага на Кмета на община Несебър, при одобряване на проектното предложение от Програмата за ТГС България – Турция, Общината да финансира заемообразно дейностите по проекта до възстановяване на средствата, като осигури временна наличност на средства, както и да покрива всички недопустими разходи, свързани с дейностите по проекта, необходими и направени във връзка с неговото изпълнение.
  5. Предвид краткия срок до датата 12.04.2013 г., определена като крайна за кандидатстване по поканата, на основание чл. 60 от АПК, допуска предварително изпълнение на Решението.

/Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящото решение/

 

По т.ДВАДЕСЕТА от дневния ред –Предложение вх.№ 193/26.03.2013 г. от Комисията по чл.15 ал.1 от Наредба за условията, реда и критериите за финансово подпомагане на спортните клубове в община Несебър.

Общинският съвет с 15 гл. „за” и 2 гл. „въздържал се” от гласували 17 общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ № 423

На основание чл.21 ал.2 от ЗМСМА във връзка с чл.15 ал.5 от Наредба № 20 на Общинския съвет, Общински съвет – Нсеебър одобрява списък на спортни клубове и размера на средствата за финансовото им стимулиране за 2013 г. както следва:

1.Ф.К „ Устрем” с. Тънково – 10 точки / чл.15, т.2 / – 5 000лв.

2.Ф.К „ Футболен клуб Оризаре” – 12 точки / чл.15, т.2 и т.4 /- 6 000лв.

3. Ф.К „ Кошарица „ – 14 точки / чл.15, т.2и т. 4 / – 7 000лв.

4. Ф.К „ Свети Влас 08 „ – 10 точки / чл.15, т.2 / – 5 000лв.

5. Ф.К „ Свети Влас” – 10 точки / чл.15, т.2 / – 5 000лв.

6. Ф.К „ Черноморски спортист” гр. Обзор – 24 точки / чл.15, т.2и т.3 / – 12 000лв.

7. Ф.К „ Черномерец” – 10 точки / чл.15, т.2 / – 5 000лв.

8. Ф.К „ Несебър” – 10 точки / чл.15, т.2 / – 5 000лв.

9. Ф.К „ Обзор” – 10 точки / чл.15, т.2 /- 5 000лв.

10. Ф.К „ Месамбрия” – 10 точки / чл.15, т.2 / – 5 000лв.

11. Ф.К „ Равда” – 10 точки / чл.15, т.2 /- 5 000лв.

12. Спортен Клуб „ Бушидо” – 80 точки / чл.15,т.1- 10,т.2- 10,т.3-40 и т.4- 20 / – – 40 000лв.

13. „ Уиндсърф клуб Обзор” – 3 точки / чл.15, т.2 /- 1 500лв.

14. С.К по водни спортове „ Месембрия” – 40 точки / чл.15т.3- 10, т.3 – 5 и т.4 – 25 / – 20 000лв.

15. ОМК „ Несебър 2000” – 100 точки / чл.15, т.1-10,т.2- 10,т.3- 40,и т.4- 40 / – 50 000лв.

16. Фехтовален клуб Несебър – 10 точки / чл.15, т.3- 10 / – 5 000лв.

17. „ Несебър Яхт клуб” – 10 точки / чл.15, т.1- 10 / – 5 000лв.

18. „ Несебър Мото” – 20 точки / чл.15, т.2- 10 , т.4 – 10 / – 10 000лв.

19. Колоездачен клуб Несебър – 90 точки / чл.15, т.1- 10,т.2- 10,т.3-40 и т. 4- 30 / – 45 000лв.

20. „ Яхт и сърф клуб Несебър 2009” – 10 точки / чл. 15, т.1-10 / – 5 000лв.

21. Клуб по спортни танци „ Несебър”– 60 точки / чл.15,т.1-5, т 2- 10,т.3-30 и т.4-15 / – 30 000лв.

22. Спортен модел клуб Несебър – 2 точки / чл.15, т.1- 2 / – 1 000лв.

23. Клуб по тенис на маса „ Златен дракон” – 1точка / чл.15, т.2-1 / – 500лв.

24. Мото клуб „Обзор” – 10т. – чл.15,т.2 -10 – 5 000лв.

25. Клуб по подводен риболов – 12т. – чл.15, т.1 -6 и т.2 -6 – 6 000лв.

П. На основание чл.14 от Наредбата, Общински съвет – Несебър утвърждава субсидия за ОФК „Несебър„ в общ размер на 300 000 лв., в това число получената авансово сума в размер на 150 000 лв.

ІІІ. Средствата в размер на 31 000 лв. да бъдат утвърдени като резерв.

IV. Дава съгласие от утвърдената субсидия на Спортен клуб „Бушидо” да бъдат изплатени предварително 10 000 лв., необходими за покриване на разходи за предстоящо състезание.

 

По т.ДВАДЕСЕТ И ПЪРВА от дневния ред Докладна записка вх.№ 190/25.03.2013 г. от д-р Петко Илиев – Управител на МЦ „Д-р Димитър Пеев” ЕООД – гр. Несебър, к.к. „Слънчев бряг”, относно ползване на необезпечен кредит.

Общинският съвет с 18 гл. „за” от гласували 18 общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ № 424

На основание чл. 21 ал.1т.8 от ЗМСМА и чл. чл.24 ал.1т.6 от Наредба № 7 за реда на упражняване правата на собственост на общината в търговски дружества с общинско участие в капитала, Общински съвет – Несебър дава съгласие „Медицински център Д-р Димитър Пеев” ЕООД, представлявано от Петко Илиев, да сключи договор за необезпечен кредит в размер на 30 000 /тридесет хиляди лева/ с банка SOCIETE GENERALI EКСПРЕС БАНК – Бургас със срок на погасяване до две години .

На основание чл.60 от АПК допуска предварително изпълнение на решението.

/Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящто решение./

 

По т.ДВАДЕСЕТ И ВТОРА от дневния ред Докладна записка вх.№ 165/21.03.2013 г. от Благой Филипов – председател на Общински съвет – Несебър, относно отпускане на средства за нуждите на „Дружество на Несебърските художници” – гр. Несебър.

Общинският съвет с 19 гл. „за” от гласували 19 общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ № 425

 

На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА, Общински съвет – Несебър отпуска средства в размер на 7000 лв. /седем хиляди лева/ за дейността на «Дружество на Несебърските Художници» – гр. Несебър.

Средствата да бъдат осигурени от дейност – «Други дейности по културата»

/Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящто решение./

 

По т.ДВАДЕСЕТ И ТРЕТА от дневния ред – Докладна записка вх.№ 201/28.03.2013 г. от Стойко Стоянов – Секретар на община Несебър, относно отпускане на еднократна финансова помощ.

Общинският съвет с 18 гл. „за” от гласували 18 общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ № 426

На основание чл.54, ал.1 от ЗМСМА във връзка с чл.7 от Правилника за реда и начина за отпускане на еднократна финансова помощ Общински съвет – Несебър отпуска финансова помощ, с решение за предварително изпълнение, съгласно чл. 60 от АПК на следните лица:

 

№ по ред ЕГН Трите имена на лицето живущ в: Предло- жение за сума лева: За какво се отпуска помощта/заболяване
1. 2. 3. 4. 5. 6.
1. Георги Великов Пирев Оризаре

2 500

Лечение на болно дете
2. Георги Петров Стоянов Оризаре

1000

Лечение – черн. Цироза
3. Валентин Стоянов Лефтеров Гюльовца

1500

Лечение- очно заболяване
4. Петър Димитров Пенушев Равда

2000

Лечение онко заболяване
5. Елена Викторова Кавръкова Несебър

2000

Лечение онко заболяване

6. Тодор Стоянов Тодоров – с. Гюльовца – 1000 – лечение на онко заболяване

7. Иван Асенов Гьодженов – с. Гюльовца- 500 – след оперативно лечение

8. Теодора Георгиева Костадинова – с. Тънково – оперативно лечение

 

По т.ДВАДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТА от дневния ред Докладна записка № 199/28.03.2013г. от Кирил Киров – общински съветник, относно прокарване временен път – на пешеходна алея от о.т.678 /в ул. «Македония»/, преминаваща източно от УПИ ХІV-480, 467, 468 и от УПИ ХУ-481, в кв.22 до кв.53 по плана на с.Равда.

Общинският съвет с 19 гл. „за” от гласували 19 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 427

На основание чл.21, ал.1, т.6 и т.8 от ЗМСМА, Общински съвет – Несебър дава съгласие средствата, необходими за реализирането на пешеходна алея, преминаваща източно от УПИ XІV – 480, 467, 468 и от УПИ ХV – 481 в кв.22 до кв.53 по плана на с. Равда в размер на 30 000 лв. /тридесет хиляди/ да бъдат се осигурени от параграф 5206 – обект „Инженеринг-велоалея с. Равда”.

/Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящто решение./

По т.ДВАДЕСЕТ И ПЕТА от дневния ред Докладна записка вх.№ 176/22.03.2013 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно отдаване под наем на

Общинският съвет със 17 гл. „за” от гласували 17 общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ № 428

На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.12 от ЗМСМА във връзка с чл. чл.3, ал.3 от Наредба №5 за РПУРОИ, Общински съвет – Несебър актуализира годишната програма за управление и разпореждане с общински имоти, като т.А “Имоти, които Община Несебър има намерение да предостави под наем” се допълва със следния имот: Художествена галерия на площ от 50.42 кв.м, от които 7.40 кв.м – склад, находящ се на първи етаж в сграда бивш Търговски център”Сочи” с кадастрален идентификатор кад.№51500.501.408.1.по КК на гр. Несебър, находяща се в УПИ І, кв.45 по плана на гр. Несебър–стара част, АОС № 944/02.02.2001 г.

2. На основание чл.14, ал.6 от ЗОС и чл.18 от НРПУРОИ да се отдаде под наем за срок от 3 /три/ години имот – частна общинска собственост представляващ Художествена галерия на площ от 50.42 кв.м, от които 7.40 кв.м – склад, находящ се на първи етаж в сграда бивш Търговски център”Сочи” с кадастрален идентификатор кад. №51500.501.408.1.по КК на гр.Несебър, находяща се в УПИ І, кв.45 по плана на гр.Несебър – стара част, АОС № 944/02.02.2001 г. на Сдружение с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност „Дружество на Несебърските художници”, със седалище и адрес на управление гр. Несебър, ул.”Месамбрия” № 20, представлявано от Румяна Иванова Йоргова – председател на управителния съвет, БУЛСТАТ 102931653, вписано в регистъра за юридическите лица с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност под № 20130215005, регистрирано по ф.д.№ 2186 по описа на БОС за 2005 г., срещу месечна наемна цена в размер на 97.37 лв. /деветдесет и седем лева и тридесет и седем стотинки/ с ДДС, определена съгласно приложение №1, т.І.3 към чл.23 от Наредба № 5 на ОбС-Несебър.”

/Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящто решение./

 

По т.ДВАДЕСЕТ И ШЕСТА от дневния ред Докладна записка вх.№ 177/22.03.2013 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно провеждане на търг за отдаване под наем на общински земеделски имот с кадастрален идентификатор 61056.15.11. по КК на с. Равда.

Общинският съвет с 18 гл. „за” от гласували 18 общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ № 429

На основание чл.21, ал. 1, т.8 и т.12 от ЗМСМА и чл.3, ал.3 от Наредба № 5 за РПУРОИ, Общински съвет – Несебър

I. Актуализира годишната програма за управление и разпореждане с общински имоти, като т.Г ”Имоти, които Община Несебър има намерение да предостави под аренда, наем или да учреди право на ползване на земеделски производител за отглеждане на животни и земеделски култури и пчелини” се допълва с:

Дял Б /съгласно проект за реално ползване/ на земеделски имот с кадастрален идентификатор № 61056.15.11 по КК на с. Равда, на площ от 3408 кв.м, начин на трайно ползване: Нива, ІV категория, м.”Чокур чалък”, АчОС №3036/10.07.2009 г.

ІІ. На основание чл.14,ал.1 и ал.2 от ЗОС и чл.24а, ал.4 от ЗСПЗЗ да се проведе публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на Дял Б на площ от 3408 кв.м /по приложения проект за реално ползване/от земеделски имот с кадастрален идентификатор № 61056.15.11 по КК на с. Равда, начин на трайно ползване: Нива, ІV категория, м.”Чокур чалък”, АчОС № 3036/10.07.2009 г., при следните условия:

1. Начална тръжна годишна наемна цена- в размер на 153.00 лв. без ДДС;

2. Срок за отдаване – 10 години.

3. Специфични условия :

– Имотът да се използва за отглеждане на животни

4. Депозит за участие в търга – 10 % от началната тръжна годишна наемна цена.

5. Стъпка за наддаване в търга – 10 лв. /десет лева/.

/Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящто решение./

 

По т.ДВАДЕСЕТ И СЕДМА от дневния ред –Докладна записка вх.№ 178/22.03.2013 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно учредяване право на строеж за изграждане на трафопостове върху общински имоти с кадастрални идентификатори 11538.503.266, 11538.502.432, 11538.502.177 по КК на гр. Свети Влас.

Общинският съвет с 19 гл. „за” от гласували 19 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 430 

На основание чл.21, ал. 1, т.8 и т.12 от ЗМСМА, чл.37, ал.4, т.4 от ЗОС във връзка с чл.62, ал.2 от ЗЕ, да се учреди на „ЕВН България Електроразпределение” АД, със седалище и адрес на управление гр. Пловдив ул. ”Христо Данов” N37, ЕИК 115552190:

1. Право на строеж за площадков енергиен обект – трафопост със застроена площ 17.55 кв.м върху поземлен имот с кадастрален идентификатор 11538.503.266 по КК на гр. Св. Влас, образуван от имот с кад.№11538.503.174, представляващ УПИ VІІ-174, кв.34 по плана на гр.Св.Влас, на площ от 46 кв.м, АчОС № 5345/08.01.2013 г. и сервитутна площ за обслужване на трафопоста 36.63 кв.м, за сумата от 3008 лв. /три хиляди и осем лева/ без ДДС, съгласно пазарната оценка на лицензирания оценител.

2. Право на строеж за площадков енергиен обект – трафопост със застроена площ 8.40 кв.м и сервитутна площ за обслужване на трафопоста 52.32 кв.м, върху поземлен имот с кадастрален идентификатор 11538.502.432 по КК на гр.Свети Влас, представляващ УПИ ХІ-12, кв.1 по плана на гр. Св. Влас-юг, на площ от 132 кв.м, АчОС № 5346/ 08.01.2013 г., за сумата от 2980 лв. /две хиляди деветстотин и осемдесет лева/ без ДДС, съгласно пазарната оценка на лицензирания оценител.

3. Право на строеж за площадков енергиен обект – трафопост със застроена площ 17.55 кв.м и сервитутна площ за обслужване на трафопоста 64.34 кв.м, върху поземлен имот с кадастрален идентификатор 11538.502.177 по КК на гр.Свети Влас, представляващ УПИ ІV, кв.24 по плана на гр. Св. Влас, на площ от 142 кв.м, АчОС № 5342/13.12.2012 г., за сумата от 3 287 лв. /три хиляди двеста осемдесет и седем лева/ без ДДС, съгласно пазарната оценка на лицензирания оценител. ”

/Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящто решение./

 

По т.ДВАДЕСЕТ И ОСМА от дневния ред – Докладна записка вх.№ 179/22.03.2013 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно разделяне и промяна на начина на трайно ползване на общински имот с кадастрален идентификатор 73571.6.33 по КК на с. Тънково.

Общинският съвет с 18 гл. „за” от гласували 18 общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ № 431

1. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и чл.78а от ППЗСПЗЗ, Общински съвет – Несебър в качеството си на собственик на земеделски имот с кадастрален идентификатор 73571.6.33 по КК на с. Тънково, м. ”Каменежа”, на площ от 7 702 кв.м., с начин на трайно ползване – нива, ІХ категория, АОС № 4211/29.11.2010 г., дава съгласие същия да бъде разделен съгласно предложената скица – проект на три новообразувани имота.

2. След изпълнение на т.1 от настоящото решение, начина на трайно ползване на новообразуваните имоти от „Нива” да се промени в съответствие с фактическото им ползване съгласно приложената скица-проект за делба, както следва:

– Имот, означен на скицата-проект като дял „А” на площ от 1000 кв.м с начин на трайно ползване – „Друг вид земеделска земя”;

– Имот, означен на скицата като дял „Б” на площ от 1000 кв.м с начин на трайно ползване – „Друг вид земеделска земя”;

– Имот, означен на скицата като дял”С” на площ от 5702 кв.м с начин на трайно ползване „Овощна градина”.

/Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящто решение./

 

По т. ДВАДЕСЕТ И ДЕВЕТА от дневния ред –Докладна записка вх.№ 180/22.03.2013 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно провеждане на търг за отдаване под наем на общински земеделски имот с кадастрален № 73571.31.32 по КК на с. Тънково.

Общинският съвет с 19 гл.”за” от гласували 19 общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ № 432

На основание чл.21, ал. 1, т.8 от ЗМСМА чл.14,ал.1 и ал.2 от ЗОС и чл.24а , ал.4 от ЗСПЗЗ да се проведе публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на земеделски имот с кадастрален идентификатор №73571.31.32 по КК на с.Тънково, на площ от 3000 кв.м, начин на трайно ползване: „За животновъдна ферма”, в м.”Бабини драки”, АчОС № 15608/24.04.2003 г., при следните условия:

1. Начална тръжна годишна наемна цена – в размер на 104.72 лв. без ДДС;

2. Срок за отдаване – 10 години.

3. Специфични условия:

– Имотът да се използва съобразно начина на трайно ползване – За животновъдна ферма.

– Право на участие в търга имат физически лица, еднолични търговци и юридически лица, регистрирани по ТЗ, които са регистрирани като земеделски производители.

4. Депозит за участие в търга – 10 % от началната тръжна годишна наемна цена.

5. Стъпка за наддаване в търга – 10 лв. /десет лева/

/Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящто решение./

 

По т.ТРИДЕСЕТА от дневния ред – Докладна записка вх.№ 181/22.03.2013 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно промяна начина на трайно ползване на земеделски имот-общинска собственост в землището на с. Кошарица.

Общинският съвет с 18 гласа „за” от общо 18 гласували общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ № 433

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и чл.45и, ал.1 от ППЗСПЗЗ, Общински съвет – Несебър, в качеството си на собственик дава съгласие да се промени начина на трайно ползване от „Пасище” на „Друг вид земеделска земя” на имот с кадастрален идентификатор № 39164.17.389 по КК на с.Кошарица, м.”Хасарлъка” на площ от 11678 кв.м, АпОС № 4026/19.05.2010 г.”

/Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящто решение./

 

По т.ТРИДЕСЕТ И ПЪРВА от дневния ред – Докладна записка вх.№ 182/22.03.2013 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно провеждане на търг с явно наддаване за отдаване под наем на общински обекти от Базар „Пристанище” – гр. Несебър-стара част.

Общинският съвет с 18 гласа ”за” от общо гласували 18 общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ № 434

На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.12 от ЗМСМА и чл.3, ал.3 от Наредба № 5 за РПУРОИ, Общински съвет – Несебър реши:

I. Актуализира годишната програма за управление и разпореждане с общински имоти, като т.А „Имоти, които община Несебър има намерение да предостави под наем”се допълва с:

Обект №5.2 със закрита площ 10.56 кв.м и открита от 14.00 кв.м, временен обект, находящ се в стара част на гр.Несебър с кад.№51500.501.451/ стар идентификатор пл.№369/

Обект №7.8със закрита площ 11.38 кв.м и открита от 11.40 кв.м, временен обект, находящ се в стара част на гр.Несебър с кад.№51500.501.451/ стар идентификатор пл.№369/

ІІ. На основание чл.14, ал.1 от ЗОС и чл.17,ал.1 от НРПУРОИ да се проведе публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на търговски обекти в Базар “Пристанище”, гр. Несебър – стара част, им.пл.№369, кад.№51500.501.451, разположени по приложената схема;

При следните условия:

  1. Начална тръжна годишна наемна цена определена съгласно чл.24 от Наредба №5 на ОбС-Несебър и Приложение №1 т.ІІ –7 към нея, както следва:

-За Обект №5.2 – закрита площ – 10.56 кв.м., открита площ –14.00кв.м.–3975лв. / три хиляди деветстотин седемдесет и пет лева /. с ДДС ;

-За Обект №7.7 – закрита площ – 11.38 кв.м., открита площ –11.40кв.м.-3837лв. /три хиляди осемстотин тридесет и седем лева/ с ДДС ;

-За Обект №7.8 – закрита площ – 11.38 кв.м., открита площ –11.40кв.м.– 3837лв. /три хиляди осемстотин тридесет и седем лева/ с ДДС;

2.СРОК за отдаване под наем – 2 години и 6 месеца.

3.Специфични условия –

Всички обекти да се използват за магазини за промишлени стоки.

– Да се подържат прилежащите към обектите площи в хигиеничен вид и да се опазва околната среда.

– Годишната наемна цена се дължи на две равни вноски, както следва: За първата наемна година – І-ва вноска към момента на сключване на договора, ІІ-ра вноска до 31 август на текущата година; За всяка следваща наемна година: І-ва вноска до 30 юни на текущата година, ІІ –ра – вноска до 31 август на текущата година.

4. Депозит за участие в търга – 10 % от началната тръжна годишна наемна цена.

5. Стъпка за наддаване – 50 лв. / петдесет лева/”

(Списъкът с поименно гласуване е неразделна част от настоящото решение)

 

По т.ТРИДЕСЕТ И ВТОРА от дневния ред – Докладна записка вх.№ 183/22.03.2013 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно провеждане на търг с явно наддаване за отдаване под наем на общинско помещение в сграда с кадастрален № 51500.501.295.2 по кадастралната карта на гр. Несебър.

Общинският съвет с 18 гласа ”за” от общо гласували 18 общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ № 435

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и чл.14, ал.1 от ЗОС и чл.17, ал.1 от НРПУРОИ да се проведе публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на нежилищен имот частна общинска собственост, находящ се на първи етаж от сграда с кадастрален идентификатор №51500.501.295.2, по кадастралната карта на гр.Несебър, ул. ”Тервел” № 7, УПИ ІІІ-167, кв.44 по плана на гр. Несебър – стара част, представляващ ОФИС на площ от 26.33 кв.м. /двадесет и шест цяло и тридесет и три кв.м./, актуван с АОС №463/30.04.1998 г.

При следните условия:

1. Начална тръжна месечна наемна цена, определена съгласно чл.24 от Наредба № 5 на ОбС-Несебър и Приложение №1 т.ІІ –1 към нея – в размер на 265.40 лв. /двеста шестдесет и пет лева и четиридесет стотинки/ с ДДС.

2. СРОК за отдаване под наем – 3 /три/ години.

3. Депозит за участие в търга – 10 % от началната месечна наемна цена.

4. Стъпка за наддаване – 10лв. /десет лева/

Общински съвет – Несебър упълномощава кмета на общината да определи останалите условия на публичния търг.”

(Списъкът с поименно гласуване е неразделна част от настоящото решение)

 

По т.ТРИДЕСЕТ И ТРЕТА от дневния ред – Докладна записка вх.№ 184/22.03.2013 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно провеждане на търг за отдаване под наем на част от общински имот с кадастрален идентификатор 51500.508.202 по КК на гр. Несебър.

Общинският съвет със 17 гласа „за” от общо гласували 17 общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ № 436

На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.12 от ЗМСМА и чл.3, ал.3 от Наредба №5 за РПУРОИ, Общински съвет – Несебър реши:

I. Актуализира годишната програма за управление и разпореждане с общински имоти, като раздел ІІІ, т.А “Имоти, които Община Несебър има намерение да предостави под наем” се допълва със следния имот:

– 500 кв.м от УПИ І кв.101, по плана на к.к.”Сл.бряг – запад”, представляващ ПИ с кад.№51500.508.202 по КК на гр.Несебър с начин на трайно ползване „За складова база” целия на площ от 5600 кв.м., АчОС №5068/13.12.2011 г.

ІІ. На основание чл.14,ал.1 и ал.2 от ЗОС да се проведе публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на 500 кв.м от УПИ І кв.101, по плана на к.к.”Сл.бряг – запад”, представляващ ПИ с кад.№51500.508.202 по КК на гр. Несебър с начин на трайно ползване „За складова база” целия на площ от 5600 кв.м., АчОС №5068/13.12.2011 г., съгласно приложената схема, при следните условия:

1. Начална тръжна месечна наемна цена- в размер на 630.00 лв. с ДДС;

2. Срок за отдаване – 3 години.

3. Специфични условия :

– Имотът да се използва за складиране на хартия.

4. Депозит за участие в търга – 10 % от началната тръжна месечна наемна цена.

5. Стъпка за наддаване в търга – 10 лв. /десет лева/.

(Списъкът с поименно гласуване е неразделна част от настоящото решение)

По т.ТРИДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТА от дневния ред – Докладна записка вх.№ 185/22.03.2013 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно учредяване право на ползване за постоянен пчелин върху общински имот в землището на с. Тънково, община Несебър.

Общинският съвет с 19 гласа „за”от общо гласували 19 общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ № 437

На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.12 от ЗМСМА и чл.3, ал.3 от Наредба №5 за РПУРОИ, Общински съвет – Несебър реши :

I. Актуализира годишната програма за управление и разпореждане с общински имоти, като т.Г ”Имоти, които Община Несебър има намерение да предостави под аренда, наем или да учреди право на ползване на земеделски производител за отглеждане на животни и земеделски култури и пчелини” се допълва с:

ПИ с кадастрален идентификатор 73571.49.61 по кадастралната карта на с.Тънково, м. ”Камарата”, на площ от 1304 кв.м с начин на трайно ползване – Друг вид земеделска земя, актуван с АОС №4430/07.03.2011 г.,

ІІ. На основание чл.39, ал.3 от ЗОС и чл.54, ал.4,т.6 от Наредба №5 за РПУРОИ на Общински съвет-Несебър във връзка с чл.11, ал.1 и ал.2 от ЗП, да се учреди на Величка Кирилова Лефтерова, гр.Несебър, ул. ”Отец Паисий” № 66, възмездно право на ползване, за разполагане на постоянен пчелин върху общински земеделски имот с кадастрален идентификатор 73571.49.61 по кадастралната карта на с.Тънково, м. ”Камарата”, на площ от 1304 кв.м с начин на трайно ползване – Друг вид земеделска земя, актуван с АОС №4430/07.03.2011 г.,

ІІI. Правото на ползване се учредява за срок от 10 години, срещу годишна наемна цена в размер на 45.39лв. без ДДС.

(Списъкът с поименно гласуване е неразделна част от настоящото решение)

 

По т.ТРИДЕСЕТ И ПЕТА от дневния ред – Докладна записка вх.№ 186/22.03.2013 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно сключване на предварителен договор по чл.15 ал.3 от ЗУТ, във връзка с проект за изменение на ПУП-ПР на гр. Несебър – стара част за УПИ І в кв.7А, с идентификатор 51500.501.82 по КК на гр. Несебър.

Общинският съвет със 17 гласа „за” от общо гласували 17 общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ № 438 

1. На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.11 от ЗМСМА чл.15, ал.3 и ал.5 от ЗУТ и чл.39, ал.1 и следв. от НРПУРОИ, Общински съвет – Несебър упълномощава кмета на Община Несебър да сключи с Антон Иванов Иванов, Вяра Антонова Иванова и Манол Антонов Иванов и тримата от гр. Несебър, ул.”Крайбрежна” № 7б предварителен договор по чл.15, ал.3 от ЗУТ за прехвърляне на правото на собственост върху площите, които се придават и отнемат от имотите предмет на гореописания проект за изменение на ПУП, както следва:

– 18 кв.м от УПИ І кв.7а, които се придават към улично пространство с кад.№51500.501.79 по КК на гр. Несебър и

– 18 кв.м от улично пространство с кад.№51500.501.343 по КК на гр.Несебър, които се придават към преконфигурирания нов УПИ І кв.7а по плана на гр. Несебър, който се урегулира на площ от 240 кв.м

2. Утвърждава приложените пазарни оценки, изготвени съгласно по чл.22, ал.3 от ЗОС от лицензиран оценител, отговарящ на изискванията на Закона за независимите оценители, както следва:

– За 18 кв.м от улично пространство с кад.№51500.501.343 по КК на гр.Несебър, които се придават към преконфигурирания нов УПИ І кв.7а по плана на гр.Несебър пазарната цена е в размер на 4644лв. /четири хиляди шестотин четиридесет и четири лева/ без ДДС;

– За 18 кв.м от УПИ І кв.7а, които се придават към улично пространство с кад. № 51500.501.79 по КК на гр. Несебър пазарната цена е в размер на 4644 лв. /четири хиляди шестотин четиридесет и четири лева/ без ДДС.

3. В предварителния договор изрично да се впише клауза, че окончателен договор за прехвърляне правата на собственост, ще бъде сключен след влизане в сила на Заповед за одобрение на изменение на ПУП -ПР на гр.Несебър – стара част за УПИ І в кв.7а със стар идентификатор 51500.501.82 и част от улица с идентификатор 51500.501.343 по кадастралната карта на гр.Несебър, след влизане в сила на решение на Общински съвет за промяна от публична в частна общинска собственост на 18 кв.м, представляващи части от улично пространство с идентификатор 51500.501.343 по кадастралната карта на гр.Несебър, които се придават към преконфигурирания нов УПИ І в кв.7а по плана на гр. Несебър – стара част, отреден за жилищно строителство.

4. Ако до сключването на окончателен договор срока на пазарната оценка, послужила за определяне на цените по т.2 от настоящото решение е изтекъл, същата да се актуализира и ако цените на имотите са по-високи от определените в т.2, окончателния договор да се сключи по по-високите.

5. Утвърждава предложения проект за предварителен договор.

(Списъкът с поименно гласуване е неразделна част от настоящото решение)

По т.ТРИДЕСЕТ И ШЕСТА от дневния ред – Докладна записка вх.№ 187/22.03.2013 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно решение за предоставяне и актуализиране на ползването на общински мери и пасища по реда на чл.37 от ЗСПЗЗ.

Общинският съвет със 17 гласа „за” от общо гласували 17 общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ № 439

На основание чл.21,ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл. 37 ”о”, ал.1, т.2 и т.3 от ЗСПЗЗ Общински съвет – Несебър реши:

1. Дава съгласие за предоставяне на мерите и пасищата – общинска собственост, разпределени по землища и площ съгласно Приложение №1 за общо и индивидуално ползване от земеделски стопани, отглеждащи пасищни животни или техни сдружения, регистрирани като юридически лица, или лица, които са поели задължение да ги поддържат в добро земеделско и екологично състояние

1.1. Пасищата и мерите посочени в приложение №1 /списък на сводните мери и пасища, собственост на Община Несебър/ се публикува на интернет страницата на Общината, в един местен седмичник, както и на информационните табла на кметствата в населените места на общината.

2. Определя площи за осигуряване минимално ниво на поддръжка на естествените местообитания съгласно националния стандарт 4.1:

при пасищно и оборно-пасищно отглеждане на животни от рода на ЕРД, ДРД и еднокопитни е задължително наличие на постоянно затревени площи /пасища и ливади/ в съотношение:

– минимум 0,5 ха за отглеждане на 1 възрастно животно от рода на ЕРД /на възраст над 24 месеца/;

– минимум 0,1 ха за отглеждане на 1 младо животно от рода на ЕРД /на възраст от 2 до 8 месеца/;

– минимум 0,2 ха за отглеждане на 1 младо животно от рода на ЕРД /на възраст от 8 до 24 месеца/;

– минимум 0,05 ха за отглеждане на 1 животно от рода на ДРД ;

– минимум 0,5 ха за отглеждане на 1 животно от рода на еднокопитните.

3. Упълномощава Кмета на Община Несебър да сключи договори за наем на мери и пасища –общинска собственост със земеделски стопани, отглеждащи пасищни животни или техни сдружения, регистрирани като юридически лица или с лица, които са поели задължение да ги поддържат в добро земеделско и екологично състояние, при следните условия:

3.1. Срок на договора за наем – 5 години, освен ако земеделския стопанин не желае за по-кратък срок.

3.2. Годишна цена в размер на 1.00лв. /един/ левa на декар.

3.3.Лицата, които желаят да им бъдат предоставени пасище, мера-общинска собственост подават писмено заявление, до Кмета на общината в срок до 15-ти май, в което описват размера и местоположението на земята, която желаят да ползват. Към Заявлението се прилага копие от анкетна карта за регистрация като земеделски производител, в която е отбелязано, че лицето отглежда пасищни животни или удостоверение от съответния участъков ветеринарен лекар за броя на регистрираните пасищни животни.

3.4. При постъпване на две или повече заявления за един и същи общински имот, приоритетно се удовлетворява искането на земеделския стопанин отглеждащ пасищни животни, а в останалите случаи предоставянето ще се извършва чрез провеждане на търг с явно наддаване по реда на НПУРОИ на Общински съвет -Несебър.

3.5. За разглеждане на заявленията за предоставяне под наем на общински мери и пасища, кмета назначава комисия.

3.6. Комисията по т.3.5 в срок до 31-ви май разглежда постъпилите заявления и излиза с решение.

3.7. Въз основа на решението Кмета на общината издава заповед за предоставяне на пасище или мера – общинска собственост. След заплащане в срок до 1 месец от влизане в сила на заповедта на определената годишна цена, се сключва договор за наем.

3.8. Договорът може да се прекрати преди изтичане на срока по отношение на имоти, които са предоставени на трети лица по реда на чл.19, ал.4 от ЗСПЗЗ.

4.1. Мерите и пасищата по приложение №1, за които не са сключени договори за наем със земеделските стопани, отглеждащи пасищни животни в община Несебър или с лица, които поемат задължението да ги поддържат в добро земеделско и екологично състояние по реда на т.3 от настоящото решение се обявяват за общо ползване

4.2. Списъкът с Мерите и пасищата по т.4.1, за които не са сключени договори за наем със земеделските стопани, отглеждащи пасищни животни в община Несебър или с лица, които поемат задължението да ги поддържат в добро земеделско и екологично състояние, се предоставя на кметовете на населените места, за да извършат уведомяване на жителите чрез поставяне му на информационните табла на кметствата в населените места на общината.

5. Утвърждава задълженията на общината и на ползвателите за поддържане на общинските мери и пасища в добро земеделско и екологично състояние съгласно Приложение №2;

(Списъкът с поименно гласуване е неразделна част от настоящото решение)

По т.ТРИДЕСЕТ И СЕДМА от дневния ред –Докладна записка вх.№ 098/14.02.2013 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно разпореждане с имот общинска собственост, чрез премахване на строеж по чл.197 ал.1 от ЗУТ.

Общинският съвет с 12 гласа „за” и 5 гл. „ въздържал се” от общо гласували 17 общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ № 440

1. На основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА във връзка с чл.197 ал.1 от ЗУТ дава съгласие за премахване на строеж, представляващ: сграда, състояща се от един етаж и второ ниво, представляващо тераса, покрита с дървена конструкция и керемиди, изградена в имот № 9048 по плана на гр. Несебър–стара част, публична общинска собственост на площ от 605 кв.м., представляващ пристанищно съоръжение – „Южна буна”, съгласно АпОС № 1163/30.10.2001 г. с идентификатор № 51500.501.183 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Несебър, община Несебър, област Бургас, подобрение, извършено в общински терен, което по силата на приращението също е общинска собственост.

2. На основание чл.21 ал.1 т.8 във връзка с чл.44 ал.1 т.7 от ЗМСМА, възлага на кмета на общината да организира премахването на описания по-горе строеж.

(Списъкът с поименно гласуване е неразделна част от настоящото решение)

 

По т.ТРИДЕСЕТ И ОСМА от дневния ред – Докладна записка вх.№ 125/07.03.2013 г. от арх. Атанас Пинков – архитект при община Несебър, относно допускане изработване на проект за изменение не ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатор 53045.213.619 по КК на гр. Обзор.

Общинският съвет с 15 гласа „за” от общо гласували 15 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 441 

На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА в качеството си на заинтересована страна по смисъла на чл.131, ал.2, т.1 от ЗУТ дава съгласие за допускане изработване на проект за изменение на ПУП ПРЗ за ПИ с идентификатор 53045.213.619 по к.к на гр. Обзор, Община Несебър, съгласно приложената скица предложение.

 

По т.ТРИДЕСЕТ И ДЕВЕТА от дневния ред – Предложение вх.№ 136/14.03.2013 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно разрешение за изготвяне на ПУП-ПП за линеен обект „Външно кабелно ел. захранване на жилищна сграда” в имот с идентификатор 39164.15.97 по кадастралната карта на с. Кошарица, м. „Йовче дере”, по реда на чл.124а от ЗУТ.

Общинският съвет със 17 гласа „за”от общо гласували 17 общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ № 442

1. На основание чл.21 ал.1 т.8 и т.11 от ЗМСМА във връзка с чл.124а ал.1 от ЗУТ и като взе предвид мотивите, изложени в предложението, Общински съвет – Несебър разрешава изработването на ПУП-ПП за обект „Външно кабелно ел. захранване на жилищна сграда” в имот с идентификатор 39164.15.97 по кадастралната карта на с.Кошарица, м.”Йовче дере”, през имоти 39164.15.238 и 39164.15.65 с трайно предназначение земеделска земя и начин на трайно ползване – полски път собственост на Община Несебър и провеждане на съответните процедури по реда на ЗОЗЗ .

2. На основание чл.124б ал.1 от ЗУТ одобрява приложеното към проекта задание за изработване на ПУП-ПП което задание е неразделна част от настоящето разрешение.

3. Общински съвет – Несебър дава съгласие за определяне на трасе на линеен обект на основание чл.30 ал.3 от ППЗОЗЗ и процедиране на парцеларен план за реализация на линеен обект „Външно кабелно ел. захранване на жилищна сграда” в имот с идентификатор 39164.15.97 по кадастралната карта на с.Кошарица, м.”Йовче дере община Несебър.

Решението да се разгласи по реда на чл.124б ал.2 от ЗУТ.

На основание чл.124б ал.4 от ЗУТ Решението не подлежи на обжалване.

Екземпляр от Решението да се връчи на възложителя и изпрати на кмета на Общината за сведение и изпълнение.

(Списъкът с поименно гласуване е неразделна част от настоящото решение)

 

По т.ЧЕТИРИДЕСЕТА от дневния ред – Предложение вх.№ 135/14.03.2013 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно разрешение за изготвяне на ПУП-ПП за линеен обект „Външен водопровод” за имот с идентификатор 02703.24.6 по кадастралната карта на с. Баня, м. „Аланя”, по реда на чл.124а от ЗУТ.

Общинският съвет с 18 гласа „за” от общо гласували 18 общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ № 443

1. На основание чл.21 ал.1 т.8 и т.11 от ЗМСА във връзка с чл.124а ал.1 от ЗУТ и като взе превдид мотивите изложени в предложението, Общински съвет – Несебър разрешава изработването на ПУП-ПП за обект „Външен водопровод” захранващ имот с идентификатор 02703.24.6 по кадастралната карта на с. Баня, м. ”Аланя„, преминаващ през имот 02703.24.205 по КК на с. Баня, с трайно предназначение земеделска земя и начин на трайно ползване – за селскостопански, горски, ведомствен път собственост на Община Несебър .

2. На основание чл.124б ал.1 от ЗУТ одобрява приложеното към проекта задание за изработване на ПУП-ПП което задание е неразделна част от настоящето разрешение.

3. Общински съвет – Несебър дава съгласие за определяне на трасе на линеен обект на основание чл.30 ал.3 от ППЗОЗЗ и процедиране на парцеларен план за реализация на линеен обект „Външен водопровод”, захранващ имот с идентификатор 02703.24.6 по кадастралната карта на с. Баня, м .”Аланя”, община Несебър.

Решението да се разгласи по реда на чл.124б ал.2 от ЗУТ.

На основание чл.124б ал.4 от ЗУТ решението не подлежи на обжалване.

Екземпляр от решението да се връчи на заявителя и изпрати на кмета на Общината за сведение и изпълнение.

(Списъкът с поименно гласуване е неразделна част от настоящото решение)

 

По т.ЧЕТИРИДЕСЕТ И ПЪРВА от дневния ред –Докладна записка вх.№ 156/21.03.2013 г. от арх. Валентин Димов – гл. архитект на община Несебър, относно допускане на ПУП – изменение на план за регулация и застрояване за УПИ І-566/61056.501.465/, кв.65 по плана на с. Равда.

Общинският съвет с 18 гласа „за” и 1 гл. „ въздържал се” от общо гласували 19 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 444

1. Общински съвет – Несебър, на основание правомощията си по чл.21 ал.1 т.11 от ЗМСМА във връзка с чл.134 ал.2 т.6 от ЗУТ и в качеството си на заинтересовано лице по смисъла на чл.131 ал.1 от ЗУТ, дава съгласие за допускане и процедиране на проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ І-566 /61056.501.465/, кв.65 по плана на с. Равда, при спазване на нормативно установения за това ред.

 

По т.ЧЕТИРИДЕСЕТ И ВТОРА от дневния ред – Предложение вх.№ 146/15.03.2013 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно одобряване на задание за проектиране и разрешаване изработването на ПУП-ПП за обект на техническата инфраструктура „Северен околовръстен път на с. Равда от о.т. 11 до о.т. 559”, по реда на чл.124а от ЗУТ.

Общинският съвет с 18 гласа „за” от общо гласували 18 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 445

1. На основание чл.21, ал.1, т.11 и т.8 от ЗМСМА и чл.29 от ЗОЗЗ във връзка с чл.30 ал.3 от ППОЗЗ, дава съгласие за определяне на трасе на линеен обект и процедиране на парцеларен план за линеен обект „Северен околовръстен път на с. Равда от о.т.11 до о.т. 559” през имоти, подробно описани в регистър, приложен към предоставеното задание.

2. Общински съвет – Несебър, като взе предвид съдържащите се в предложението мотиви и съобрази наличните по представената адмиинстративна преписка документи и тяхното съдържание и на основание правомощията си по чл.124а, ал.1 от ЗУТ, разрешава изработването на ПУП-ПП за обект „Северен околовръстен път на с. Равда от о.т. 11 до о.т.559” през имоти, подробно посочени в регистър, приложен към предоставеното задание и на основание чл.124б, ал.1 от ЗУТ и одобрява предложеното задание.

Настоящото решение да се разгласи по предвидения в чл.124б, ал.2 от ЗУТ ред.

Решението не подлежи на обжалване.

(Списъкът с поименно гласуване е неразделна част от настоящото решение)

По т.ЧЕТИРИДЕСЕТ И ТРЕТА от дневния ред Докладна записка вх.№ 145/15.03.2013 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно одобряване на задание за проектиране и разрешаване на изработване и процедиране на ПУП-ПРЗ за урегулиране имоти с пл.№ 486 и № 561 по КВС на с. Равда.

Общинският съвет със 17 гл.”за” от общо гласували 17 общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ № 446

На основание правомощията си по чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.124а, ал.1 и чл.124б, ал.1 и като взе предвид мотивите изложени в докладната записка, Общински съвет – Несебър дава съгласие да бъде изработен и процедиран ПУП-ПРЗ за урегулиране на имоти пл.№ 486 и № 561 по КВС на с. Равда по реда на чл.16 от ЗУТ и одобрява приложеното задание.

По т.ЧЕТИРИДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТА от дневния ред Докладна записка вх.№ 194/26.03.2013 г. от Лазар Япаджиев – зам. кмет на община Несебър, относно одобряване схеми за преместваеми обекти по реда на чл.56 от ЗУТ – търговски обекти и слънцезащитни конструкции, схеми за търговия на открито и маси към ЗОХ по реда на Наредба № 2 на Общинския съвет, за територията на гр. Несебър и съставните селища на общината.

Общинският съвет с 18 гласа „за” от общо гласували 18 общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ № 447

На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА във връзка с чл. 56 ЗУТ

1. Общински съвет – Несебър утвърждава приложените схеми както следва: част І /26бр./ и част ІІ /27бр./ за територията на гр. Несебър – нова част, част ІІІ /13бр./ и част ІV /29бр./ за територията на гр. Несебър – стара част, схеми /19бр./ за територията на к.к.”Слънчев бряг – запад”, схеми /10бр./ за територията на гр.Свети Влас, схеми /32бр./ за територията на гр.Обзор, схеми /24бр./ за територията на с.Равда, схема /1бр./ за територията на с.Оризаре и схеми /3бр./ за територията на с.Тънково, неразделна част от настоящата докладна.

2. Общински съвет – Несебър възлага на кмета на Общината да създаде организация за изпълнението им по реда на Наредба №1 0 и Наредба № 2 на ОбС-Несебър.

По т.ЧЕТИРИДЕСЕТ И ПЕТА от дневния ред – Докладна записка вх.№ 195/26.03.2013 г. от арх. Атанас Пинков – архитект към община Несебър, относно схеми за поставяне на РИЕ на терени общинска собственост на територията на гр. Несебър – нова част, гр. Обзор, гр. Свети Влас, к.к. „Слънчев бряг-запад”, пътят между к.к. „Слънчев бряг” и гр. Свети Влас и с. Равда.

Общинският съвет с 19 гласа „за” от общо гласували 19 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 448

На основание чл.121, ал.1, т.11 от ЗМСМА, Общински съвет – Несебър съгласува приложените схеми за поставяна на РИЕ на терени общинска собственост на територията на гр. Несебър – нов град, гр. Обзор, гр. Свети Влас, к.к. „ Слънчев бряг – запад”, пътя между к.к. „Слънчев бряг” и гр. Свети Влас и с. Равда. Схемите са неразделна част от настоящото решение.

По т.ЧЕТИРИДЕСЕТ И ШЕСТА от дневния ред Докладна записка вх.№ 202/28.03.2013 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно одобряване проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ І-общ. В кв. 2301 по плана на к.к. „Слънчев бряг-запад”.

Общинският съвет с 16 гласа „за” от общо гласували 16 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 449

1. На основание чл.21 ал.1 т.11 от ЗМСМА във връзка с чл.129 ал.1 от ЗУТ и предвид мотивите, изложени в докладната записка Общински съвет – Несебър,Одобрява Изменение на ПУП-ПРЗ за нов УПИ І-общ. в кв.2301 по плана на к.к. „Слънчев бряг-запад”, община Несебър, с отреждане „За КОО и озеленяване” на площ от 3 946 кв.м. и УПИ V с отреждане „За трафопост” на площ от 100 кв.м.

С плана за застрояване се установяват следните показатели:

– за УПИ І-общ.: Кпл=20 %, КИНТ=0,65, максимална височина на застрояване Н=10,00 м. и минимално озеленена площ 55 %.

– За УПИ V: Кпл=20 %, КИНТ=0,50 %, максимална височина на застрояване Н=10,00 м. и минимално озеленена площ 50 %, съобразно приложените чертежи и таблици със съответните цветове, сигнатури, надписи и размери, неразделна част от настоящото решение.

Решението да се обнародва в Държавен вестник.

Решението може да бъде оспорено в 30-дневен срок от обнародването му в Държавен вестник, пред Административен съд – Бургас.

 

По т.ЧЕТИРИДЕСЕТ И СЕДМА от дневния ред – Докладна записка № 207/02.04.2013г. от Николай Димитров – кмет на Община Несебър, относно актуализация на капиталовата програма на Община Несебър за 2013г.

Общинският съвет с 19 гласа „за” от общо гласували 19 общински съветници прие следното

 РЕШЕНИЕ № 450

На основание чл.21, ал.1, т.6 и т.8 от ЗМСМА и чл.15, ал.2 от Наредба №12 на Общински съвет – Несебър, одобрява поименната промяна на капиталовата програма на Община Несебър, както следва:

• Обект „Изграждане на улици в гр.Свети Влас“ било150000 лв. – става О лв., като средствата се прехвърлят от §5206 – Инфраструктурни обекти в §5100 – Основен ремонт за обект „Основен ремонт на улици гр. Свети Влас“.

Завишава Обект „Бронзова отливка на СтариненНесебър“ – било 20 000 лв., става 23 000 лв., като средствата в размер на 3 000 лв. се осигурят от фонда за резервни разходи.

Обект – „Изграждане на тротоари в гр. Свети Влас“ – било 100 000 лв. , става -О лв., като средствата се прехвърлят от § 5206 Инфраструктурни обекти – в §5100 – Основен ремонт – за обект „ Основен ремонт на тротоари гр. Свети Влас”

(Списъкът с поименно гласуване е неразделна част от настоящото решение)

 

По т.ЧЕТИРИДЕСЕТ И ОСМА от дневния ред Докладна записка № 208/04.04.2013г. от Николай Димитров, относно съгласие за кандидатстване по Програма за трансгранично сътрудничество между България и Турция

Общинският съвет с 18 гласа „за” от общо гласували 18 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 451 

На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.12 от ЗМСМА Общински съвет Несебър

1. Дава съгласие Община Несебър да разработи и кандидатства за финансиране по Програмата за трансгранично сътрудничество между България и Турция, Трета покана за набиране на проектни предложения № 2007CB16IPO008 – 2013 – 3 с проект „Традиции и занаяти – трансграничен мост на сътрудничество“

2.Дава съгласие за поставяне на 5 бр. преместваеми обекти, всеки на площ от 15 кв.м. на общински терен – УПИ I-136 (Идентификатор по КК 11538.501.136), кв. 64, по плана на гр. Свети Влас, съгласно чл.56 от ЗУТ и съгласно схема за поставяне (приложена към докладната), с функция на занаятчийски работилници, както и еко кът за отдих, включващ детска площадка, фонтан и беседка, във връзка с проект „Традиции и занаяти – трансграничен мост на сътрудничество“. Обектът на интервенция да бъде предоставена с право на безвъзмездно ползване за целите на проекта за период от най-малко 5 години след края на проекта.

3. Утвърждава в Капиталовата програма на община Несебър следния обект за проектиране: улица на занаятите и еко кът за отдих в гр.Свети Влас, като средствата ще бъдат възстановени след oдобрение и сключване на договор по Програмата за трансгранично сътрудничество България-Турция.

4.Възлага на Кмета на община Несебър, при одобряване на проектното предложение от Програмата за ТГС България – Турция, Общината да финансира заемообразно дейностите по проекта до възстановяване на средствата, като осигури временна наличност на средства, както и да покрива всички недопустими разходи, свързани с дейностите по проекта, необходими и направени във връзка с неговото изпълнение.

5.На основание чл. 61 от ЗМСМА , Общински съвет – Несебър одобрява подписването на споразумение за партньорство с партньорите по проекта.

6.Предвид краткия срок до датата 29.04.2013 г., определена като крайна за кандидатстване по поканата, на основание чл. 60 от АПК, допуска предварително изпълнение на Решението.

/Списъкът с поименно гласуване е неразделна част от настоящото решение)

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-НЕСЕБЪР:

/БЛ. ФИЛИПОВ/

 

 

 

Технически секретар-протоколист:

/Р. БИНЧАРОВА/