Съобщение

Print pagePDF pageEmail page

            СЪОБЩЕНИЕ

 

              Общински съвет Несебър ,  на основание чл. 26 ал. 2 от ЗНА във връзка с  чл. 77 от  АПК уведомява всички заинтеровани лица , че е изготвен проект за изменение и допълнение на Наредба № 1 за осигуряване на обществения ред спокойствието и сигурността на гражданите, опазване на общинската собственост и околната среда, за безопасността на движение на територията на Община Несебър.

           На заинтеросваните лица  се предоставя 14 дневен срок считано от 1.05.2013 год. да изразят своите становища , мнения и предложения. Предложенията могат да бъдат депозирани  в  деловодството на  Общински съвет Несебър  ул.Еделвайс № 10

                                                                      

 

                                                                                                                      Проект

  

                         Наредба  за изменение и допълнение на Наредба № 1 за осигуряване на обществения ред спокойствието и сигурността на гражданите, опазване на общинската собственост и околната среда, за безопасността на движение на територията на Община Несебър.

 

§ 1. Текста на  чл. 13 ал.2 се  допълва и придобива следната редакция   :   

–                          При  нарушения на разпоредбите на ал.1, т. от 1 до 9 на виновните лица се налага наказание глоба в размер от 50 до 200лева.

 

§ 2.   Текста на  чл. 13 ал.3 се  допълва и придобива следната редакция   :   

–                          При  повторно нарушение на разпоредбите на ал.1, т. от 1 до 9 на виновните лица се налага наказание глоба в размер от 200 до 500лева.

 

Мотиви :Към настоящия момент в Община Несебър действа Наредба № 1 за осигуряване на обществения ред спокойствието и сигурността на гражданите, опазване на общинската собственост и околната среда, за безопасността на движение на територията на Община Несебър.

               В чл.13, ал. 1 от т.1 до т.9  от Наредбата са предвидени  редица забрани свързани с отглеждането на домашни, диви и безстопанствени животни, но не е предвидена санкция за нарушение на някои от забраните, което от своя страна води до невъзможност  на  лицата осъществяващи контрола и изпълнението на Наредбата , да я  прилагат.

               Целта която си поставя настощото изменение на Наредбата  е допълване на нормативната уредба  в частта и касаеща  санциите при констатирани  нарушения на цитираните по – горе разпоредби