Решения на Общински съвет Несебър от Протокол № 15/30.05.2013г.

Print pagePDF pageEmail page

Решения на Общински съвет Несебър от Протокол № 15/30.05.2013г.

 

По т.ПЪРВА от дневния редДокладна записка вх.№ 255/10.05.2013 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно предложения за награждаване на директори, учители и ученици от община Несебър, по случай 24-ти май.

Общинският съвет с 19 гл. „за” от гласували 19 общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ № 452

На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА Общински съвет Несебър:

1. Утвърждава предложените награди за учители и ученици, както следва:

1.1. За учители, предложени от училища и детски градини /с решения на Педагогически съвети/ за принос за издигане на авторитета на образователните институции и/или активно участие в разработването и прилагането на иновативни практики в педагогическата дейност – индивидуални награди в размер на 310 лева.

1.2. За учители и директори, предложени от община Несебър – с принос за развитието на образованието в община Несебър – индивидуални награди в размер на 310 лева.

1.3. За ученици, предложени от общински училища за отличен успех и постижения в олимпиади, конкурси и спортни състезания – индивидуални награди в размер на 70 лева.

2. Утвърждава списък на наградени учители, директори и ученици както следва :

 

№ по ред

Име, презиме, фамилия

Длъжност

Учебно заведение

Мотивация на предложението

1. УЧИТЕЛИ, ПРЕДЛОЖЕНИ ОТ УЧИЛИЩА И ДЕТСКИ ГРАДИНИ

1.1.

Йовка Христова Ангелова Старши учител ОУ „Св.св. Кирил и Методий” град Обзор За прилагане на иновативни практики в педагогическата си дейност, класирани ученици на национални състезания и активно участие в квалификационна дейност чрез открити уроци

1.2.

Маргарита Тодорова Стаматова Старши учител ПГТ „Иван Вазов” Слънчев бряг За издигане авторитета на училището чрез високи резултати на държавни зрелостни изпити

1.3.

Дима Стоянова Драмова Старши учител ОУ „Васил Левски” село Тънково За издигане авторитета на училището чрез високо качество на педагогическата си дейност

1.4.

Георги Петров Георгиев Старши учител ОУ „Св.св. Кирил и Методий” село Гюльовца За издигане авторитета на училището

1.5.

Величка Иванова Стоева Главен учител ОДЗ „Мечо Пух” село Равда За принос в разработването и прилагането на иновативни практики в детското заведение и активно професионално наставничество към млади учители

1.6.

Соня Дончева Проданова Старши учител ОДЗ „Обзорче” град Обзор За активно участие във вътрешно-квалификационната дейност и издигане авторитета на детското заведение

1.7.

Снежана Драгнева Кръстева Главен учител ОДЗ „Делфинче” град Свети Влас За издигане авторитета на детското заведение, популяризиране успехите на децата в национален и международен аспект и участие с доклад на национална конференция по предучилищно възпитание

1.8.

Елена Тодорова Хаджиева Старши учител ОУ „Г.С. Раковски” село Оризаре За принос за развитие и утвърждаване на училището като конкурентноспособно и даващо качествено образование на учениците за професионалната им ориентация и успешна реализация на пазара на труда

1.9.

Мария Петкова Атанасова Главен учител СОУ „Любен Каравелов” град Несебър За издигане авторитета на училището чрез високи резултати в образователно-възпитателния процес

1.10.

Маргарита Николова Иванова Старши учител ОДЗ „Яна Лъскова” град Несебър За прилагане на иновативни практики в педагогическата дейност

1.11.

Михаела Георгиева Георгиев Учител Общински детски комплекс – Несебър За издигане авторитета на ОДК чрез високи резултати във възпитателната работа с подрастващите

2. УЧИТЕЛИ И ДИРЕКТОРИ, ПРЕДЛОЖЕНИ ОТ ОБЩИНА НЕСЕБЪР

2.1.

Димитрина Георгиева Димитрова Директор ОУ „Св.св. Кирил и Методий” град Обзор За личен принос за създаване на добър педагогически опит и традиции в училището чрез прилагане на иновативни технологии и открити уроци

2.2.

Лилия Кирилова Тълпигова Старши учител СОУ „Любен Каравелов” град Несебър За успешно реализиран проект „На училище с униформа”

2.3.

Инж. Славчо Стойчев Станелов Директор ПГТ „Иван Вазов” Слънчев бряг За принос в социалното партньорство между община Несебър, синдикалните и работодателски организации в образованието

3. У Ч Е Н И Ц И

3.1.

Анелия Зафирова Огнянова ученичка ПГТ „Иван Вазов” Слънчев бряг Отличен успех през целия курс на обучение

3.2.

Владимир Сашев Милков ученик Лауреат на национално състезание „Най-добър млад барман”

3.3.

Симеон Христов Симеонов ученик Лауреат на национално състезание „Най-добър млад готвач”

3.4.

Стелияна Петкова Илева ученичка Лауреат на национално състезание „Най-добър млад сервитьор”

3.5.

Мирослава Димчева Николова ученичка Отличен успех и активно участие в училищния живот

3.6.

Сияна Любчева Любчева ученичка 4-ти клас ОУ „Св.св. Кирил и Методий”град Обзор Отличен успех и класиране на национален кръг на състезанието „Ключът към музиката”

3.7.

Зорница Атанасова Атанасова ученичка 5-ти клас Отличен успех и класиране на регионален кръг на състезание по английски език

3.8.

Михаела Любчева Любчева ученичка 6-ти клас Отличен успех и активно участие в училищни състезания и спортни прояви

3.9.

Кристина Венелинова Желязкова ученичка 7-ми клас Отличен успех и класиране в спортни състезания на общинско и регионално ниво

3.10.

Теодора Георгиева Темелкова ученичка 7-ми клас Отличен успех, активно участие в читалищната дейност и отлично представяне в олимпиади

3.11.

Радостин Насков Христова ученик 7-ми клас Отличен успех, класиране на регионален кръг на състезание по английски език и отлично представяне в олимпиади

3.12.

Дебора Стефанова Бакалова ученичка 3-ти клас  

 

СОУ „Любен Каравелов”

град Несебър

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СОУ „Любен Каравелов”

град Несебър

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отличен успех и постигнати високи резултати на национални и международни конкурси, областни кръгове на олимпиади, спортни и други състезания, свързани с образователно-възпитателния процес

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отличен успех и постигнати високи резултати на национални и международни конкурси, областни кръгове на олимпиади, спортни и други състезания, свързани с образователно-възпитателния процес

 

 

3.13.

Георги Паскалев Апостолов ученик 3-ти клас

3.14.

Дарина Антонова Ганчева ученичка 3-ти клас

3.15.

Преслава Веселинова Маринова ученичка 4-ти клас

3.16.

Десислава Красимирова Сливовска ученичка 4-ти клас

3.17.

Цветелина Янчева Либчева ученичка 4-ти клас

3.18.

Димо Константинов Лефтеров ученик 4-ти клас

3.19.

Ан Никол Светозарова Кънева ученичка 4-ти клас

3.20.

Виктория Иванова Димова ученичка 4-ти клас

3.21.

Маргарет Ергюн Юсеин ученичка 4-ти клас

3.22.

Стивън Стоянов Иванов ученик 4-ти клас

3.23.

Владислав Владимиров Маринов ученик 5-ти клас

3.24.

Симеон Иванов Георгиев ученик 5-ти клас

3.25.

Симона Симеонова Новоселска ученичка 6-ти клас

3.26.

Антон Стоянов Атанасов ученик 6-ти клас

3.27.

Стоян Костадинов Бабев ученик 6-ти клас

3.28.

Виктория Динкова Проданова ученичка 6-ти клас

3.29.

Кристиан Димчев Диамандиев ученик 7-ми клас

3.30.

Апостол Кръстев Тулев ученик 9-ти клас

3.31.

Иво Антонов Желев ученик 9-ти клас

3.32.

Габриела Марианова Димитрова ученичка 9-ти клас

3.33.

Иво Димитров Демерджиев ученик 12-ти клас

3.34.

Мартин Диянов Петков ученик 12-ти клас

3.35.

Алекс Светлинов Карагьозов ученик 12-ти клас

3.36.

Димитър Събев Михнев ученик 8-ми клас ОУ „Г.С. Раковски” село Оризаре 

 

ОУ „Г.С. Раковски”

село Оризаре

Отличен успех и постижения в извънучилищни дейности 

Отличен успех и постижения в извънучилищни дейности

3.37.

Ивета Иванова Недялкова ученичка 5-ти клас

3.38.

Мирела Минчева Ганчева ученичка 6-ти клас

3.39.

Милена Петкова Христова ученичка 7-ми клас

3.40.

Радостина Пенкова Трошанова ученичка 5-ти клас

3.41.

Айше Сюлейман Мюмюн ученичка 5-ти клас

3.42.

Николай Тодоров Балазов ученик 2-ри клас ОУ „Васил Левски” село Тънково Отличен успех и постижения в извънучилищни дейности

3.43.

Биляна Стефанова Атанасова ученичка 4-ти клас

3.44.

Елена Стоянова Топалова ученичка 8-ми клас

3.45.

Антоан Валентинов Лямов ученик 4-ти клас ОУ „Св.св. Кирил и Методий”град Свети Влас Отличен успех и високи спортни постижения

3.46.

Жени Георгиева Узунова ученичка 6-ти клас

3.47.

Катерина Георгиева Сивова ученичка 6-ти клас

3.48.

Брандон Берри ученик 7-ми клас

3.49.

Силвия Тодорова Бакалова ученичка 7-ми клас ОУ „Св.св. Кирил и Методий” село Равда Отличен успех и отлично представяне в училищни прояви

3.50.

Християна Пламенова Петкова ученичка 4-ти клас Отличен успех и отлично представяне в училищни прояви

По т.ВТОРА от дневния ред – Докладна записка вх.№ 256/10.05.2013 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно награждаване на читалищни и културни дейци от община Несебър по повод Деня на Българската просвета и култура и на Славянската писменост – 24-ти май.

Общинският съвет с 20 гл. „за” от гласували 20 общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ № 453

На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, Общински съвет – Несебър дава съгласие да бъдат наградени със сумата от 200,00 /двеста/ лева на всеки един от следните читалищни и културни дейци:

– Ева Кочева Кирова

– Лиляна Георгиева Делиатанасова

– Евтелпа Теоклиева Стойчева

– Видка Липчева Иванова

– Пенка Андонова Чимбулева

По т.ТРЕТА от дневния ред Докладна записка вх.№ 304/20.05.2013 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно приемане на годишен план за действие по изпълнение на Общинската стратегия за развитие на социалните услуги в Община Несебър

 

Общинският съвет с 19 гл. „за” и 1 гл. „въздържал се” от гласували 20 общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ № 454

На основание чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА във връзка с чл.19, ал.2, т.3 от Закона за социалното подпомагане и чл.36б от Правилника за приложението му, Общински съвет -Несебър приема годешен план за действие по изпълнение на общинска стратегия за развитие на социалните услуги в Община Несебър за 2014 г., неразделна част от настоящото решение.

По т.ЧЕТВЪРТА от дневния ред – Докладна записка вх.№ 300/16.05.2013 г. от Благой Филипов – председател на Общински съвет – Несебър, относно приемане на второ четене на Наредба № 6 за опазване на околната среда на територията на община Несебър.

Общинският съвет с 19 гл. „за” от гласували 19 общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ № 455

На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА във връзка с чл.57 ал.6 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Несебър, неговите комисии и взаимоотношенията му с общинската администрация, Общински съвет – Несебър

1. Отменя Наредба № 6 за опазване на околната среда на територията на община Несебър, приета с решение № 646 от Протокол № 21/30.06.2006 г. на ОбС Несебър.

2. Приема на второ четене нова Наредба № 6 за опазване на околната среда на територията на община Несебър.

3. Наредбата влиза в сила три дни след публикуването и във вестник «Слънчев бряг».

 

По т.ПЕТА от дневния ред – Докладна записка вх.№ 289/13.05.2013 г. от Благой Филипов – председател на Общински съвет – Несебър, относно Проект за Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 за осигуряване на обществения ред, спокойствието и сигурността на гражданите, опазване на общинската собственост и околната среда, за безопасността на движение на територията на община Несебър.

Общинският съвет с 19 гл. „за” от гласували 19 общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ № 456

На основание чл. 21 ал.2 от ЗМСМА, Общински съвет – Несебър приема Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 за осигуряване на обществения ред, спокойствието и сигурността на гражданите, опазване на общинската собственост и околната среда, за безопасността на движение на територията на Община Несебър както следва:

§ 1. Текста на чл. 13 ал.2 се допълва и придобива следната редакция :

– При нарушения на разпоредбите на ал.1, т. От 1 до 9 на виновните лица се налага наказание глоба в размер от 50 до 200 лева.

§ 2. Текста на чл. 13 ал.3 се допълва и придобива следната редакция :

– При повторно нарушение на разпоредбите на ал.1, т. От 1 до 9 на виновните лица се налага наказание глоба в размер от 200 до 500 лева.

По т.ШЕСТА от дневния ред – Докладна записка вх.№ 299/16.05.2013 г. от Благой Филипов – председател на Общински съвет – Несебър, относно изменение на Решение № 423 от Протокол № 14/05.04.2013 г. на Общински съвет – Несебър, в частта му по т.ІІІ.

Общинският съвет с 20 гл. „за” от гласували 20 общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ № 457

На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА Общински съвет – Несебър изменя текста на Решение № 423 от Протокол № 14/05.04.2013 г. в частта му по т. III, и същата придобива следната редакция: Средствата в размер на 26 000 лв. утвърждава като резерв.

/Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящото решение/

По т.СЕДМА от дневния ред – Докладна записка вх.№ 235/08.05.2013 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно промяна в числеността на персонала на БКС при кметство Свети Влас и Домашен социален патронаж към община Несебър.

Общинският съвет с 20 гл. „за” от гласували 20 общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ № 458

На основание чл.21, ал.1, т.2 от ЗМСМА,

1. Увеличава числеността на персонала в БКС – гр.Св. Влас с 11 щатни бройки в отдел „Чистота”.

2. Увеличава числеността на персонала в Домашен социален патронаж с 3 щатни брйки.

3. Промените влизат в сила считано от 01.06.2013 г., като средствата, необходими за увеличение на персонала са в рамките на Бюджета за съответните дейности за 2013 г.

Пред вид належащата необходимост от назначаването на служители, на основание чл.60 ал.1 от АПК допуска предварително изпълнение на решението.

По т.ОСМА от дневния ред – Докладна записка № 309/22.05.2013г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно изменение на решение № 422 от Протокол №14/05.04.2013г.

 

Общинският съвет с 18 гл. „за” от гласували 18 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 459

 На основание чл.21, ал.1, т.10 и т. 12 от ЗМСМА Общински съвет – Несебър изменя Решение № 422 от протокол №14/05.04.2013 г. в частите му по т.1 и т.2 и същите придобиват следната редакция :

т.1. Общински съвет – Несебър дава съгласие Община Несебър да разработи и изпълни проект „CBC-SEI: Трансгранично сътрудничество за подобряване на социално-образователната инфраструктура в общините Несебър и Къркларели – осъзната отговорност на местните общности.”, като кандидатства за финансиране по Програмата за трансгранично сътрудничество между България и Турция, Трета покана за набиране на проектни предложения № 2007CB16IPO008 – 2013 –3.“

т.2. Общински съвет – Несебър дава съгласие да бъде изградена сграда – публична общинска собственост с обществено предназначение: детска градина в кв. 34 по плана на гр. Несебър – Стара част, като изграждането й да бъде включено в дейностите на проект „CBC-SEI: Трансгранично сътрудничество за подобряване на социално-образователната инфраструктура в общините Несебър и Къркларели – осъзната отговорност на местните общности.”. Новоизградената сграда като обект на интервенция да бъде предоставена с право на безвъзмездно ползване за целите на проекта за период от най-малко 5 години след края на проекта.“

3. На основание чл. 60 от АПК, допуска предварително изпълнение на Решението.

По т.ДЕВЕТА от дневния ред – Докладна записка вх.№ 268/10.05.2013 г. от Димитрина Георгиева Димитрова – директор на ОУ „Св. Св. Кирил и Методий” – гр. Обзор, относно делегиране на правомощия за провеждане на конкурс за отдаване под наем на част от двора на училището, определяне на начална наемна цена и срок за предоставяне и Докладна записка №323/29.05.2013 г. от Тодорка Станелова – директор на СОУ „Любен Каравелов” – гр. Несебър, относно делегиране на правомощия за провеждане на конкурс за отдаване под наем на част от двора на училището, определяне на начална наемна цена и срок за предоставяне.

Общинският съвет с 19 гл. „за” и 1 гл. „ въздържал се” от гласували 20 общински съветници прие следното

 РЕШЕНИЕ № 460

I. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.14, ал.7 от ЗОС и чл.67, ал.1, във връзка с чл.66, ал.1 и чл.15а, ал.З от Наредба № 5 на Общински съвет – Несебър, дава съгласие, да се проведе публично оповестен конкурс за отдаване под наем на част от общински имот на площ от 260 /двеста и шестдесет/ кв.м. за атракционна дейност – детски комплекс – „лунапарк“ в УПИ I – общ.кв.27 по плана на гр. Обзор, при граници съгласно приложената схема, със собствени на наемателя атракционни съоръжения при следните условия:

• Срок на договора – до 3 месеца за периода от влизане в сила на заповедта за определяне на участника спечелил конкурса до 08.09.2013 г. вкл.

• Начална конкурсна месечна цена 1000 /хиляда/ лева.

• Специфични изисквания:

1 . Горната дейност да се извършва с технически изправни атракционни съоръжения;

2. Участниците да представят необходимите документи /за собственост, наем и др./, удостоверяващи възможност за осигуряване на подходящо съоръжение за извършване на посочената дейност.

3. Спечелилият конкурса е задължен, съгласно приложен договор, да извършва ежедневен технически преглед от механик на съоръженията с оглед безопасността на ползващите атракцията.

4. участниците да представят снимка на съоръженията, които ще използват.

Критериите за оценяване са:

• Предложената оферта за развитие на обекта

• Конкурсната цена

Възлага на Директора на ОУ „Св. Св.Кирил и Методий” – гр. Обзор провеждането на конкурса и сключването на договор със спечелилият кандидат.

 

II.1. На основание чл. 21 ал.6 от ЗМСМА и чл.41б от Закона за народната просвета Общински съвет – Несебър делигира правото на Тодорка Желязкова Станелова – директор а СОУ „Любен Каравелов” – гр. Несебър да реализира собствени приходи от управление на общинската собственост, а именно: части от двора на училището, на площ от 350 кв.м. – находящо се в парцел IV кв.57 „а” по плана на гр. Несебър.

2. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.14, ал.7 от ЗОС и чл.67, ал.1, във връзка с чл.66, ал.1 и чл.15а, ал.З от Наредба № 5 на Общински съвет – Несебър, дава съгласие, да се проведе публично оповестен конкурс за отдаване под наем на част от общински имот на площ от 350 кв.м. /триста и петдесет кв.м./ спортна площадка, част находяща се в парцел IV кв.57 „а” по плана на гр. Несебър за атракционна дейност – детски колички със собствени на наемателя атракционни съоръжения при следните условия:

– срок да договора считано от датата на влизане в сила на заповедта за определяне на участника спечелил конкурса до 08.09.2013 г. вкл.

– начална конкурсна месечна наемна цена – 1000 лв. /хиляда лева/.

Специфични изисквания:

1. Горната дейност да се извършва с технически изправни аткракционни съоръжения. 2. Участниците да представят необходимите документи /за собственост, наем и др. удостоверяващи възможност за осигуряване на подходящо съоръжение за извършване на посочената дейност. 3. Участниците да представят снимка на съоръженията които ще ползват. 4. Спечелилият конкурса е задължен да опазва спортната площадка и при повреди на същата да я възстанови .

Критерии за оценяване :

1. Предложена оферта за развитие на обекта

2. Конкурсна цена

III Възлага на директора на СОУ „Любен Каравелов” – гр. Несебър провеждането на конкурса и сключване на договора със спечелилия кандидат.

IV.На основание чл.60 ал.1 от АПК допуска предварително изпълнение на решението.

По т.ДЕСЕТА от дневния ред – Докладна записка вх.№ 288/13.05.2013 г. от Румен Кулев – общински съветник, относно завишаване общия брой на таксиметровите автомобили, извършващи таксиметров превоз на пътници на територията на община Несебър, за календарната 2013 година и Докладна записка № 258/10.05.2013г. от Върбан Кръстев – общински съветник, относно увеличаване броя на таксиметровите автомобили в гр. Обзор

Общинският съвет с 19 гл. „за” от гласували 19 общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ № 461

 На основание чл. 24а, ал. 4 от ЗАвП и чл.24, ал. 4 от Наредба № 34 от 06.09.1999 г. за таксиметров превоз на пътници общия брой таксиметрови автомобили, извършващи дейност по таксиметров превоз на пътници на територията на Община Несебър за календарната 2013 г. да бъде завишен с 32 /двадесет / броя в т.ч 2 броя за гр. Обзор.

На основание чл.60 от АПК допуска предварително изпълнение на решението.

По т. ЕДИНАДЕСЕТА от дневния ред Докладна записка вх.№ 290/13.05.2013 г. от Благой Филипов – председател на Общински съвет – Несебър, относно молба от Георги Димитров Чавдаров от гр. Несебър до Администрацията на Президента на Република България, за опрощаване на сума в размер на 52 973, 29 лв.

Общинският съвет с 18 гл. „за” от гласували 18 общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ № 462

На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, Общински съвет – Несебър предлага на Президента на Република България да опрости задълженията на лицето Георги Димитров Чавдаров от гр. Несебър, ул. „Нептун” № 14, в размер на 52 973.29 лева, по реда на чл.98, ал.1, т.1 от Конституцията на Република България.

По т. ДВАНАДЕСЕТА от дневния ред – Докладна записка вх.№ 236/08.05.2013 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно внасяне на предложение в Министерския съвет на Република България за отпускане на персонална пенсия по чл.92 от Кодекса за социално осигуряване на Емануил Стефанов Серафимов от с. Тънково, община Несебър.

Общинският съвет с 20 гл. „за” от гласували 20 общински съветници прие следното

 РЕШЕНИЕ № 463

На основание чл.21,ал.1, т.23 от ЗМСМА във връзка с чл.7, ал.4, т.3 от Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж, Общински съвет – Несебър дава съгласие да се внесе предложение в Министерския съвет на Република България за отпускане на персонална пенсия по чл.92 от Кодекса за социално осигуряване на Емануил Стефанов Серафимов, ЕГН – 0744060506 от с. Тънково, обл. Бургас, ул. „ Хаджийска” № 6.

По т. ТРИНАДЕСЕТА от дневния ред –Докладна записка вх.№ 264/10.05.2013 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно промяна в бюджетните кредити.

Общинският съвет с 19 гл. „за” и 1 гл. „въздържал се” от гласували 20 общински съветници прие следното

 РЕШЕНИЕ № 464

На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА Общинския съвет разрешава:

1. Да се прехвърлят средства в размер:

– 74 582лв. от „ОИДД” дейност 311 – „Обединени детски заведения”-държавна отговорност в дейност 311 – ЦДГ „Радост ” – с. Оризаре, както следва:

· От § 0101 „Заплати по тр.договори” в § 0101 – 60 448лв.; · От § 0205 „Изплатени суми по СБКО, облекло и др.” в § 0205 – 1 400лв.; · От § 0551 „Осигурителни вноски за ДОО” в § 0551 – 7 000лв.; · От § 0552 „Осигурителни вноски за УчПФ” в § 0552 – 1 200лв.; · От § 0560 „Здравноосигурителни вноски” в §0560 – 2 500лв.; · От § 0580 „Вноски за ДЗПО” в § 0580 – 594лв.; · От § 1011 „Храна” в § 1011- 1440лв.;

– 38 770лв. от „ОИДД” дейност 311 „Обединени детски заведения” – местна отговорност в дейност 311 – ЦДГ „Радост ” – с. Оризаре, както следва:

· От § 1011 „Храна” в § 1011 – 13 770лв.; · От § 1012 „Медикаменти” в § 1012 – 100лв.; · От § 1013 „Постелен инвентар” в § 1013 – 1500лв.; · От § 1015 „Материали” в § 1015 – 3035лв.; · От § 1016 „Вода,горива и енергия” в § 1016 – 15 987лв.; · От § 1020 „Външни услуги” в § 1020 – 3 000лв.; · От § 1030 „Текущи ремонти” в § 1030 – 1068лв.; · От § 1051 „Командировки в страната” в § 1051 – 310лв.; · От § 5203 „Придобиване на дълготрайни материални активи” в § 5203 – 35 700лв.; · От § 5205 „Придобиване на дълготрайни материални активи” в § 5205 – 1500лв.;

– 13 100лв. от „ОИДД” дейност 311 „Обединени детски заведения” – дофинансиране в дейност 311 ЦДГ „Радост ” – с. Оризаре, както следва:

· От § 0101 „Заплати по тр.договори” в § 0101 – 9170лв.; · От § 0202 „Други възнаграждения” в § 0202-330лв.; · От § 0205 „Изплатени суми по СБКО, облекло и др.” в § 0205 – 667лв.; · От § 0209 „Други плащания” в § 0209 – 83лв.; · От § 0551 „Осигурителни вноски за ДОО” в § 0551 – 1170лв.; · От § 0552 „Осигурителни вноски за УчПФ” в § 0552 – 400лв.; · От § 0560 „Здравноосигурителни вноски” в § 0560 – 450лв.; · От § 0580 „Вноски за ДЗПО” в § 0580 – 830лв.;

2. Да се прехвърлят средства в размер:

– 65 217лв. от „ОИДД” дейност 311 – „Обединени детски заведения”-държавна отговорност в дейност 311 – ЦДГ „Пролет „- с .Тънково, както следва:

· От § 0101 „Заплати по тр.договори” в § 0101 – 52 470лв.; · От § 0205 „Изплатени суми по СБКО, облекло и др.” в § 0205 – 1 400лв.; · От § 0551 „Осигурителни вноски за ДОО” в § 0551 – 6 000лв.; · От § 0552 „Осигурителни вноски за УчПФ” в § 0552 -1 000лв.; · От § 0560 „Здравноосигурителни вноски” в §0560 – 2 019лв.; · От § 0580 „Вноски за ДЗПО” в § 0580 – 600лв.; · От § 1011 „Храна” в § 1011 – 1 728лв.;

– 44 660лв. от „ОИДД” дейност 311 „Обединени детски заведения” – местна отговорност в дейност 311 ЦДГ „Пролет „- с .Тънково, както следва:

· От § 1011 „Храна” в § 1011 –12 540 лв.; · От § 1012 „Медикаменти” в § 1012 – 88лв.; · От § 1013 „Постелен инвентар” в § 1013 – 1200лв.; · От § 1015 „Материали” в § 1015 – 2 644лв.; · От § 1016 „Вода,горива и енергия” в § 1016 – 25 138лв.; · От § 1020 „Външни услуги” в § 1020 – 2 750лв.; · От § 1051 „Командировки в страната” в § 1051 – 300лв.; · От § 5203 „Придобиване на дълготрайни материални активи” в § 5203 – 30 000лв.; · От § 5205 „Придобиване на дълготрайни материални активи” в § 5205 – 1500лв.

– 13 100лв. от „ОИДД” дейност 311 „Обединени детски заведения” – дофинансиране в дейност 311 ЦДГ „Пролет „- с .Тънково, както следва:

· От § 0101 „Заплати по тр.договори” в § 0101 – 9170лв.;

· От § 0202 „Други възнаграждения” в § 0202-330лв.;

· От § 0205 „Изплатени суми по СБКО, облекло и др.” в § 0205 – 667лв.;

· От § 0209 „Други плащания” в § 0209 – 83лв.;

· От § 0551 „Осигурителни вноски за ДОО” в § 0551 – 1170лв.;

· От § 0552 „Осигурителни вноски за УчПФ” в § 0552 – 400лв.;

· От § 0560 „Здравноосигурителни вноски” в § 0560 – 450лв.;

· От § 0580 „Вноски за ДЗПО” в § 0580 – 830лв.;

3.Да се прехвърлят 22 300лв. от фонд «Резерв за непредвидени разходи» средства , както следва:

· В дейност «ОИДД» , дейност 431- «Здравеопазване « – в §101 – 8 500лв. , §551 – 1000лв. , §560- 500лв., §580 – 300лв. · В дейност «ОИДД» , дейност 759- «Други дейности по кулутурата « – в §101 – 7 000лв. · В дейност 311 ЦДГ „Радост ” – с. Оризаре – §202 – 5 000лв.

/Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящото решение/

По т. ЧЕТИРИНАДЕСЕТА от дневния ред – Докладна записка вх.№ 265/10.05.2013 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно актуализация на капиталовата програма.

Общинският съвет с 15 гл. „за” 2 гласа „ против” и 3 гл. „въздържал се„ от гласували 20 общински съветници прие следното

 РЕШЕНИЕ № 465

На основание чл.21, ал.1, т.6 и т.8 от ЗМСМА и чл.15, ал.2 от Наредба № 12 на Общински съвет – Несебър за съставянето, изпълнението и отчитането на общинския бюджет:

I. Общински съвет – Несебър одобрява поименната промяна на програмата за проектиране на Община Несебър, както следва:

Дейност

Наименование на обекта

било

става

разлика

1 619/§51 Ремонт на настилка на алеята на Южен парк гр.Несебър

120 000

162 000

-42 000

2 619/§52 Инженеринг на велоалея с.Равда

30 000

72 000

-42 000

3 606/§51 Основен ремонт на улици с.Оризаре

50 000

0

50 000

4 603/§52 Направа канализация с.Оризаре

40 000

0

40 000

5 629/§1030 Почистване на дерета и канавки

0

40 000

-40 000

6 832/§52 Разширение на път – вход Несебър

300 000

100 000

200 000

7 311/§52 Изграждане на вертикална планировка в ЦДГ с.Тънково

30 000

37 000

– 7 000

8 759§52 Паметник на Васил Левски гр.Обзор

0

3 500

– 3 500

9 311/§52 Оборудване ЦДГ Кошарица

0

5 000

– 5 000

10 122/§52 Доизграждане на системи за видеонаблюдение

0

23 500

– 23 500

11 284/§1030 Благоустрояване район между Равда и Несебър

0

30 000

– 30 000

12 623/§53 ПУП на сметище гр. Несебър

0

7 200

– 7 200

13 122/§53 Проектиране на яхт клуб гр.Несебър

5 000

12 000

– 7 000

14 619/ §51 Основен ремонт на тротоари гр.Обзор

100 000

78 000

22 000

15 759/§52 Бронзова отливка на Старинен Несебър

23 000

29 000

-6 000

16 606/§53 ПУП на улична регулация с.Кошарица

0

5 000

– 5 000

17 619/§53 ПУП на гр.Свети Влас

0

18 000

– 18 000

18 606/§53 Проектиране на улици „Македония“ и „Св.Св.Кирил и Методии“ с.Равда

8 000

0

8 000

19 619/§51 Основен ремонт на тротоари гр.Свети Влас

150 000

130 000

20 000

20 603/ §51 Реконструкция на водопровод по улица „В.Левски“ гр.Обзор

200 000

86 500

113 500

21 322/§51 Основен ремонт на ограда на ОУ гр. Свети Влас

0

18 000

-18 000

22 311/§53 Проектиране на топла връзка между кухнята и осн. сграда в ЦДГ с.Тънково

10 000

12 500

– 2 500

23 619/§52 Изграждане на детски площадки с осветление в ж.к.Черно море гр.Несебър

100 000

130 000

– 30 000

24 606/§51 Довършителни СМР на улица „Черноморска“ гр.Обзор

200 000

58 000

142 000

25 603/§51 „Укрепване на дъждовен колектор по ул. „Черноморска“ между кръстовищата с ул. „Хр. Ботев“ и ул. „Рибарска“, гр. Обзор“

0

70 000

– 70 000

26 604/§51 Изграждане на улично осветление в участъка от о.т. 117 до о.т. 239, гр. Обзор за 71 982 лв.

0

72 000

– 72 000

27. Изграждане на пешеходна алея източно от УПИ ХIV – 480, 467, 468 и УПИ – XV – 481 кв. 22 до кв. 53 с. Равда – било 30 000лв. става 60 000лв.

28. За обект реконструкция и смяна предназначението на съществуваща сграда в с. Баня – било 10 000лв., става – 0 лв. Средствата се пренасочват към нов обект проектиране на многофункционална сграда с. Баня.

29. нов обект” Проектиране на многофункционална сграда” в с. Баня – 20 000лв.

II.Сумата в размер на 200 000 – да се прехвърли в Дейност 606, §1030- текущ ремонт на улици .

III.Средствата в размер на 36 000 от Дейност 284/ §1020 да се разпредели за обект №11 и обект №15.

IV.Сумата в размер на 7 200лв. за обект № 12. да се осигури от резерва за непредвидени разходи.

V.Средствата в размер на 10 000лв. – остатък от обект №20 да се прехвърлят за написване на книга за гр.Обзор

VI.Средствата в размер на 40 000лв. да се приспаднат от обект № 20 „ Реконструкция на водопровод по улица „ Васил Левски” гр. Обзор.

/Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящото решение/

По т.ПЕТНАДЕСЕТА от дневния ред –Докладна записка вх.№ 298/16.03.2013 г. от Костадин Нищелков – общински съветник, относно отпускане на средства за нуждите на храм „Св. Св. Кирил и Методий” – с. Гюльовца и храм „Свети Николай Чудотворец” – ж.к. „Черно море” – гр. Несебър.

Общинският съвет с 20 гл. „за” от гласували 20 общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ № 466

 На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА Общински съвет Несебър:

1. Отпуска средства в размер на 25 500 лв. за довършително монтажни дейности за храм „Св. Св. Кирил и Методий” – с. Гюльовца.

2. Отпуска средства в размер на 20 000 лв. за довършително монтажни дейности за храм „Свети Николай Чудотворец” – кв. „Черно море”, гр. Несебър.

3. Средствата да бъдат подсигурени от дейност 759 „субсидии за организации с нестопанска цел”, параграф 45.

/Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящото решение/

 

По т.ШЕСТНАДЕСЕТА от дневния ред – Докладна записка вх.№ 263/10.05.2013 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно отпускане на гориво за „Специализирано полицейско управление” – гр. Бургас.

Общинският съвет с 20 гл. „за” от гласували 20 общински съветници прие следното

 РЕШЕНИЕ № 467

 На основание чл.21 ал.1, т.23 от ЗМСМА Общински съвет – Несебър дава съгласие да се отпусне гориво на стойност 3 000 лв. за „Специализирано полицейско управление” –гр. Бургас .

Срествата да се осигурят от бюджета на Общината, Дейност 239 –„Други дейности по отбраната”, § 1016 –„ Вода, горива и ел.енергия”.

По т.СЕДЕМНАДЕСЕТА от дневния ред –Писмо вх.№ 310/22.05.2013 г. от Атанас Терзиев – зам. Областен управител на област Бургас, относно финансиране на „МБАЛ – Бургас” АД.

Общинският съвет със 17 гл. „за” от гласували 17 общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ № 468

 1. На основание чл.21 ал.2 от ЗМСМА, Общински съвет – Несебър дава съгласие да бъдат преведени по сметка BG 25SOMB91301010002901 BIC S0MBBGSS на „МБАЛ- Бургас” АД в „Общинска банка” АД, сумата в размер на 4 000 лв. /четири хиляди лева/ целева субсидия за закуване на хладилна техника за отдел „Трансфузиционна хематология„.

2. Средствата да бъдат осигурени от фонд „Резервен”.

/Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящото решение/

 

По т.ОСЕМНАДЕСТА от дневния ред – Молба от Надежда Павлова Неделчева вх.№ 286/13.05.2013 г., относно отпускане на финансова помощ за сина и Стефан Панайотов Стефанов.

Общинският съвет с 19 гл. „за” гласували 19 общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ № 469

На основание чл.21 ал.1 т.23 от ЗМСМА, Общински съвет – Несебър, след като разгледа молба вх.№ 286 от Надежда Павлова Неделчева и взе предвид, че синът и Стефан Панайонов Стефанов, съгласно представеното към молбата експертно решение на РЗИ -Бургас е с 50 % степен на инвалидност, поради вродена сърдечна малоформация, с цел интегриране на детето и необходимостта от посещението му на ЦДГ, дава съгласие Надежда Павлова Неделчева от гр. Несебър ул. „Гоце Делчев” № 6 майка на Стефан Панайотов Стефанов, да не заплаща дължимата такса за ползване на детска градина.

/Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящото решение/

 

По т.ДЕВЕТНАДЕСЕТА от дневния ред Докладна записка вх.№ 275/10.05.2013 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно изменение на т.3 от Решение № 439 от Протокол № 14/05.04.2013 г. на Общински съвет – Несебър.

Общинският съвет с 19 гл. „за” от гласували 19 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 470

 На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА в изпълнение на заповед №РД-09-37/17.04.2013 г. на Областния управител на област Бургас, Общински съвет – Несебър, променя т.3 от Решение № 439 от Протокол №14/05.04.2013 г. на Общински съвет – Несебър, което придобива следната редакция:

„т.3. За предоставянето под наем или аренда на пасища и мери – общинска публична собственост се провежда публичен търг с явно наддаване, при следните условия:

3.1. Срок на договора за наем – 5 години

3.2. Начална тръжна годишна цена в размер на 1.00 лв. /един лев/ на декар.

3.3. Участие в търга имат земеделски стопани, отглеждащи пасищни животни или техни сдружения, регистрирани като юридически лица или лица, които са поели задължение да ги поддържат в добро земеделско и екологично състояние.

3.4. Специфично условие: Участието в търга земеделските стопани, отглеждащи пасищни животни или техни сдружения да бъде с приоритет пред лицата, които са поели задължение да ги поддържат в добро земеделско и екологично състояние, като същите ще имат право да участват в наддаването за даден имот или за част от него, ако за този имот няма участник земеделски стопанин или сдружение, отглеждащи пасищни животни.

3.5. Депозит за участие в търга – 5.00 лв./пет лева/

3.6. Общински съвет – Несебър упълномощава кмета на общината да определи останалите условия на търга.“

/Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящото решение/

 

По т.ДВАДЕСЕТА от дневния ред –Докладна записка вх.№ 27610.05.2013 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно промяна начина на трайно ползване на земеделски имот – общинска собственост с кадастрален идентификатор 73571.14.19 по кадастралната карта на с. Тънково.

Общинският съвет с 19 гл. „за” и 1 гл. „въздържал се” от гласували 20 общински съветници прие следното

 РЕШЕНИЕ № 471

 На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и чл.78а, ал.1 от ППЗСПЗЗ, Общински съвет – Несебър, в качеството си на собственик, дава съгласие да се промени начина на трайно ползване от „Яма” на „Друг вид земеделска земя” на имот с кадастрален идентификатор № 73571.14.19 по КК на с.Тънково, м.“Боруна“, на площ от 10 590 кв.м, АОС №5406/09.04.2013г.”

/Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящто решение./

По т.ДВАДЕСЕТ И ПЪРВА от дневния ред Докладна записка вх.№ 283/10.05.2013 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно разделяне на земеделски имот с кадастрален № 39164.24.49 по КК на с. Кошарица и промяна начина на трайно ползване на частта от имота.

Общинският съвет с 19 гл. „за” от гласували 19 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 472

На основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА, Общински съвет – Несебър, в качеството си на собственик, дава съгласие да се раздели земеделски имот с кад. № 39164.24.49 по КК на с. Кошарица, м. „Под село”, на площ от 6303 кв.м., с начин на трайно ползване „Пасище”, АпОС № 3933/19.03.2010 г., като се образуват два нови имота, съгласно приложената скица-проект, съответно с площи за дял А-1000 кв.м. и за дял Б 5303 кв.м.

На основание чл.45-и ал.1 от ППЗСПЗЗ, Общински съвет – Несебър, в качеството си на собственик, дава съгласие да се промени начина на трайно ползване от „Пасище” на „Друг вид земеделска земя” на новообразувания имот, означен в скицата-проект с буква А, на площ от 1000 кв.м., получен след разделяне на имот с кад.№ 39164.24.49 по КК на с. Кошарица, м. „Под село”, на площ от 6303 кв.м., с начин на трайно ползване „Пасище”, АпОС № 3933/19.03.2010 г.

/Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящто решение./

 

По т.ДВАДЕСЕТ И ВТОРА от дневния ред Докладна записка вх.№ 252/09.05.2013 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на имоти – общинска собственост за атракционни дейности в гр. Несебър и гр. Обзор.

Общинският съвет с 19 гл. „за” от гласували 19 общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ № 473

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и чл.14, ал.7 от ЗОС, чл.15, ал.1 от Наредба № 5 за РПУРОИ на Общински съвет – Несебър, да се проведе публично оповестен конкурс за отдаване под наем на части от имоти – публична общинска собственост, какво следва:

 1. За срок от датата на влизане в сила на заповедта за определяне на участника спечелил конкурса до 31.08.2013., за извършване на атракционна дейност на:

– 2500кв.м / две хиляди и петстотин квадратни метра/ означени на приложената схема №25 като площ №1, в УПИ ІІ-общ., в кв.78 по плана на гр.Несебър, АпОС №891/29.11.2000г., при начална месечна наемна цена в размер на – 8400.00лв. с ДДС.

– 200 кв.м /двеста квадратни метра/ означени на приложената схема №25 като площ №2, в УПИ ІІ-общ., в кв.78 по плана на гр.Несебър, АпОС №891/29.11.2000г., при начална месечна наемна цена в размер на – 720.00лв. с ДДС.

– 200 кв.м /двеста квадратни метра/ означени на приложената схема №25 като площ №3, в УПИ ІІ-общ., в кв.78 по плана на гр.Несебър, АпОС №891/29.11.2000г., при начална месечна наемна цена в размер на – 720.00лв. с ДДС.

200 кв.м /двеста квадратни метра/ означени на приложената схема №25 като площ №4, в УПИ ІІ-общ., в кв.78 по плана на гр.Несебър, АпОС №891/29.11.2000г., при начална месечна наемна цена в размер на – 720.00лв. с ДДС.

2. За срок от 2/два/ месеца считано от 01.07.2012г. до 31.08.2012г., за извършване на атракционна дейност на 2000кв.м. / две хиляди квадратни метра/, представляващи част от имот – публична общинска собственост УПИ ІІІ-общ., в кв.6 по плана на гр.Обзор, АОС №1480/28.11.2002г., съгласно приложената схема, при начална месечна наемна цена в размер на- 7320.00лв. с ДДС.

Специфични условия –

– Наеманите имоти да се използват единствено за атракционна дейност.

– Атракционната дейност да се извършва с технически изправни съоръжения;

Критериите за оценяване са:

– Предложена оферта относно експлоатацията на имота, в която да са описани видовете съоръжения, които ще се използват, с приложени снимки или техните технически характеристики, създаване на работни места, дарение за общински дейности или мероприятия, с посочване на материалната им стойност, мерки за опазване на околната среда и др. – К1/ от 0 до 10 точки/

-Конкурсна цена – К2 / максимум 5 точки/, като за всяка следваща низходяща се намаля с 0,5точки;

Краен резултат за оценяване: К=К1+ К2

Депозита за участие в конкурса – 10% от началната месечна наемна цена.”

На основание чл.60 от АПК допуска предварително изпълнение на решението.

/Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящото решение./

 

По т.ДВАДЕСЕТ И ТРЕТА от дневния ред – Докладна записка вх.№ 274/10.05.2013 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно провеждане търг с явно наддаване за отдаване под наем на част от общински недвижим имот – публична общинска собственост.

Общинският съвет с 19 гл. „за” от гласували 19 общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ № 474

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и на основание чл.14, ал.7 от ЗОС и чл.15, ал.1 от Наредба № 5 за РПУРОИ на ОБС-Несебър, да се проведе търг с явно наддаване за отдаване под наем, за срок от 5 /пет/ години на столова с цех за тестени изделия в сутерена на сградата на СОУ “Любен Каравелов” – гр. Несебър – стара част, с кадастрален №51500.501.377.1 по КК на гр.Несебър, АпОС №431/29.10.1997 г., находяща се в УПИ VІ, кв.57”А” по плана на гр.Несебър , със застроена площ от 200 кв.м., от които работна зала – 56,30 кв.м., зала за посетители – 46,32 кв.м. и помощни помещения – 97 кв.м., при следните условия:

– Начална тръжна годишна наемна цена в размер на 10234.80 лв. с ДДС, определена съгласно Приложение №1 на Наредба №5 , както следва:

1/ 56,30 кв.м.х 8.40лв. х 12мес. = 5675лв.

2/ 46.32 кв.м. х 8.40лв. х 6мес.= 2335лв.

3/ 97.00кв.м. х 0.50лв. х 12мес.= 582лв.

или общо 1+2 +3 = 8529лв. х 20% ДДС = 10234.80лв. с ДДС

– Стъпка за наддаване – 110лв.

– Депозит за участие в търга е 10% от началната годишна наемна цена.”

Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящто решение./

 

По т.ДВАДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТА от дневния ред Докладна записка вх.№ 253/09.05.2013 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на Център за хемодиализа в „Общинска сграда за здравни дейности, извънболнична помощ с филиал ЦСМП” – гр. Несебър.

Общинският съвет с 19 гл. „за” от гласували 19 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 475

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и на основание чл.14, ал.7 от ЗОС и чл.15, ал.1 от НРПУРОИ да се проведе публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на „Център за хемодиализа“, включващ кабинети №17,18,19,20,21,22,23,24,42 и 46 по архитектурен план, с обща площ от 184.51кв.м, находящи се в сутеренен етаж от „Общинска сграда за здравни дейности, извънболнична помощ с филиал ЦСМП”, построена в УПИ ХХХІ, кв.55 по плана на гр. Несебър, с кадастрален идентификатор 51500.502.454.1, АОС №1876/02.03.2004 г.и следните условия:

1. Начална тръжна месечна наемна цена определена съгласно чл.24 от Наредба №5 на ОбС-Несебър и Приложение №1 т.ІІ –5 към нея – в размер на 1328.47 лв. /хиляда триста двадесет и осем лева и четиридесет и седем стотинки/ с ДДС.

2. СРОК за отдаване под наем – 5 /пет/ години.

3. Специфично условие: Помещенията да се използват единствено за „Център за хемодиализа“.

4. Депозит за участие в търга – 10 % от началната тръжна месечна наемна цена.

5. Стъпка за наддаване – 20 лв. /двадесет лева/.

Общински съвет – Несебър упълномощава кмета на общината да определи останалите условия на публичния търг.”

/Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящто решение./

По т.ДВАДЕСЕТ И ПЕТА от дневния ред Докладна записка вх.№ 251/09.05.2013 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на павилион в УПИ Х, кв.5 по плана на с. Раковсково.

Общинският съвет с 20 гл. „за” от гласували 20 общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ № 476

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и на основание чл.14, ал.1 от ЗОС и чл.17, ал.1 от НРПУРОИ да се проведе публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на общински павилион, с полезна площ от 8.00кв.м., разположен в имот частна общинска собственост, УПИ Х, кв.5 по плана на с.Раковсково, АОС№2550/15.01.2007г., с кадастрален №62102.501.111 по КК на с.Раковсково

При следните условия:

1. Начална тръжна месечна наемна цена определена съгласно чл.24 от Наредба №5 на ОС-Несебър и Приложение №1 т.ІІ –1 към нея – за три дневна работна седмица при 4 часов работен ден в размер на 11,35лв./ единадесет лева и тридесет и пет стотинки/ с ДДС.

2. СРОК за отдаване под наем – 5/пет/ години.

3. Специфично условие: Помещението да се използва единствено за продажба на хляб и тестени изделия.

4. Депозит за участие в търга – 2лв. /два лева/

5. Стъпка за наддаване – 1лв. /един лев/.

Общински съвет – Несебър упълномощава кмета на общината да определи останалите условия на публичния търг.”

/Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящто решение./

 

По т.ДВАДЕСЕТ И ШЕСТА от дневния ред Докладна записка вх.№ 244/09.05.2013 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на земеделски имот с кадастрален № 73571.41.110 по кадастралната карта на с. Тънково.

Общинският съвет с 19 гл. „за” от гласували 19 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 477

1. На чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА във връзка с чл.3, ал.3 от Наредба № 5 за РПУРОИ, Общински съвет – Несебър актуализира годишната програма за управление и разпореждане с общински имоти, като т.Г ”Имоти, които Община несебър има намерение да предостави под аренда, наем или да учреди право на ползване на земеделски производител за отглеждане на животни и земеделски култури и пчелини” се допълва с „ Поземлен имот с кадастрален идентификатор 73571.41.110 по КК на с.Тънково, м.”Саръямач“, с начин на трайно ползване – „Друг вид земеделска земя”, на площ от 10 657 кв.м, АОС № 4438/07.03.2011 г.“

2. На основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА, да се проведе публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на Поземлен имот с кадастрален идентификатор 73571.41.110 по КК на с. Тънково, м.”Саръямач“, с начин на трайно ползване – Друг вид земеделска земя, на площ от 10 657 кв.м, АОС №4438/07.03.2011г., за срок от 10 /десет/ години, за земеделски нужди.

– Начална тръжна годишна наемна цена – 380.00 лв. без ДДС.

– Специфично условие: – Право да участват в търга имат само лица с валидна регистрация като земеделски производител;

– Стъпка за наддаване – 5лв.

– Депозит за участие – 10 % от началната тръжна цена в размер на 38.00лв.

3. Упълномощава кмета на общината да определи останалите условия на търга.

/Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящто решение./

 

По т.ДВАДЕСЕТ И СЕДМА от дневния ред –Докладна записка вх.№ 281/10.05.2013 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на земеделски имот с кадастрален № 53045.522.33 по кадастралната карта на гр. Обзор.

Общинският съвет с 18 гл. „за” от гласували 18 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 478

1. На чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА във връзка с чл.3, ал.3 от Наредба №5 за РПУРОИ, Общински съвет – Несебър актуализира годишната програма за управление и разпореждане с общински имоти, като т.Г ”Имоти, които Община несебър има намерение да предостави под аренда, наем или да учреди право на ползване на земеделски производител за отглеждане на животни и земеделски култури и пчелини” се допълва с „Поземлен имот с кадастрален идентификатор 53045.522.33 по кадастралната карта на гр.Обзор, м.”Срещу село“, с начин на трайно ползване – Изоставено трайно насаждение, на площ от 1064 кв.м, категория ІІІ, АчОС № 4330/08.02.2011 г.

2. На основание чл. 21 ал.1 т.8 от ЗМСМА да се проведе публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на поземлен имот с кадастрален идентификатор 53045.522.33 по кадастралната карта на гр.Обзор, м.”Срещу село“, с начин на трайно ползване – „Изоставено трайно насаждение”, на площ от 1064 кв.м, категория ІІІ, АчОС № 4330/08.02.2011 г., за срок от 10 /десет/ години, за земеделски нужди.

– Начална тръжна годишна наемна цена – 30.00лв. без ДДС.

– Стъпка за наддаване – 3.00лв.

– Депозит за участие – 10 % от началната тръжна цена в размер на 3.00лв.

3. Упълномощава кмета на общината да определи останалите условия на търга.

/Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящото решение./

 

По т.ДВАДЕСЕТ И ОСМА от дневния ред – Докладна записка вх.№ 277/10.05.2013 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на земеделски имоти с кадастрални №№ 73571.31.1., 73571.31.2, 73571.31.3 по кадастралната карта на с. Тънково.

Общинският съвет с 18 гл. „за” от гласували 18 общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ № 479

“І. На чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА във връзка с чл.3, ал.3 от Наредба №5 за РПУРОИ, Общински съвет – Несебър актуализира годишната програма за управление и разпореждане с общински имоти, като т.Г ”Имоти, които Община Несебър има намерение да предостави под аренда, наем или да учреди право на ползване на земеделски производител за отглеждане на животни и земеделски култури и пчелини” се допълва с:

1. Поземлен имот с кад.№73571.31.1 по кадастралната карта на с.Тънково, м.”Бабини драки“, на площ от 17.498дка, с начин на трайно ползване – „Друг вид земеделска земя”, ІХ категория, АОС №2913/08.01.2009г.

2. Поземлен имот с кад.№73571.31.2 по кадастралната карта на с.Тънково, м.”Бабини драки“, на площ от 4.684дка, с начин на трайно ползване – „Друг вид земеделска земя”, ІХ категория, АОС №2914/08.01.2009г. ;

3. Поземлен имот с кад.№73571.31.3, по кадастралната карта на с.Тънково, м.”Бабини драки“, на площ от 5.687дка, с начин на трайно ползване – „Друг вид земеделска земя”, ІХ категория , АОС №2915/08.01.2009г.

ІІ. На основание чл. 21 ал.1 т. 8 от ЗМСМА и чл.24а, ал.1 от ЗСПЗЗ да се проведе публичен търг с явно наддаване за отдаване под аренда за създаване и отглеждане на овощни насаждения на:

1. Поземлен имот с кад.№73571.31.1 по кадастралната карта на с.Тънково, м.”Бабини драки“, на площ от 17.498дка, с начин на трайно ползване – „Друг вид земеделска земя”, ІХ категория, АОС №2913/08.01.2009г.

2. Поземлен имот с кад.№73571.31.2 по кадастралната карта на с.Тънково, м.”Бабини драки“, на площ от 4.684дка, с начин на трайно ползване – „Друг вид земеделска земя”, ІХ категория, АОС №2914/08.01.2009г. ;

3. Поземлен имот с кад.№73571.31.3, по кадастралната карта на с.Тънково, м.”Бабини драки“, на площ от 5.687дка, с начин на трайно ползване – „Друг вид земеделска земя”, ІХ категория , АОС №2915/08.01.2009г.

Търга да се проведе при следните условия:

1.Начална тръжна годишна арендна цена -определена съгласно Заповед №РД-46-107/06.03.2013г. на министъра на МЗХ, както следва:

– за първите 4 /четири/ години – гратисен период;

– за 5/пета/ до 7/седма/ година по 30 лв. за 1дка т.е:

За Поземлен имот с кад.№73571.31.1 по кадастралната карта на с.Тънково, на площ от 17.498дка – 524.94лв. без ДДС ;

За Поземлен имот с кад.№73571.31.2 по кадастралната карта на с.Тънково на площ от 4.684дка – 140.52лв. без ДДС;

За Поземлен имот с кад.№73571.31.3 по кадастралната карта на с.Тънково на площ от 5.687дка –170.61лв. без ДДС;

– за следващите години по 45лв. на 1 дка т.е

За Поземлен имот с кад.№73571.31.1 по кадастралната карта на с.Тънково, на площ от 17.498дка -787.41лв. без ДДС ;

За Поземлен имот с кад.№73571.31.2 по кадастралната карта на с.Тънково на площ от 4.684дка – 210.78лв. без ДДС;

За Поземлен имот с кад.№73571.31.3 по кадастралната карта на с.Тънково на площ от 5.687дка – 255.91лв. без ДДС;

2. Срок за отдаване – 12 /дванадесет/години.

3. Специфично условие :

-Имотът да се използва за създаване и отглеждане на овощни насаждения.

4. Депозит за участие в търга -10% от началната конкурсна годишна арендна цена за първата година след гратисния период, а именно:

-За Поземлен имот с кад.№73571.31.1 по кадастралната карта на -с.Тънково, на площ от 17.498дка – 52.49лв.;

-За Поземлен имот с кад.№73571.31.2 по кадастралната карта на с.Тънково на площ от 4.684дка – 14.05лв.;

-За Поземлен имот с кад.№73571.31.3 по кадастралната карта на с.Тънково на площ от 5.687дка – 17.06лв.;

5. Стъпка за наддаване:

-За Поземлен имот с кад.№73571.31.1 по кадастралната карта на -с.Тънково, на площ от 17.498дка – 10.00лв.;

-За Поземлен имот с кад.№73571.31.2 по кадастралната карта на с.Тънково на площ от 4.684дка – 5.00лв.;

-За Поземлен имот с кад.№73571.31.3 по кадастралната карта на с.Тънково на площ от 5.687дка – 5.00лв.;

 

ІІІ. Упълномощава кмета на Община Несебър да определи останалите условия по търга за аренда.

/Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящто решение./

 

По т. ДВАДЕСЕТ И ДЕВЕТА от дневния ред –Докладна записка вх.№ 284/10.05.2013 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на част от земеделски имот с кадастрален № 53045.200.680 по кадастралната карта на гр. Обзор.

Общинският съвет със 17 гл.”за” от гласували 17 общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ № 480

1. На основание на чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА във връзка с чл.3, ал.3 от Наредба №5 за РПУРОИ, Общински съвет – Несебър актуализира годишната програма за управление и разпореждане с общински имоти, като т.Г”Имоти, които Община несебър има намерение да предостави под аренда, наем или да учреди право на ползване на земеделски производител за отглеждане на животни и земеделски култури и пчелини” се допълва с „Терен на площ от 40 кв.м., съгласно приложената скица-проект от земеделски имот с кад.№53045.200.680 по КК на гр.Обзор, м “Кметство гр. Обзор“, с начин на трайно ползване – „Дере”, на площ от 37763 кв.м, АчОС №3106/31.07.2009 г.

2. На основание чл. 21 ал.1 т. 8 от ЗМСМА и чл.24а, ал.5 от ЗСПЗЗ да се проведе публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на Терен на площ от 40 кв.м съгласно приложената скица-проект от земеделски имот с кад.№53045.200.680 по КК на гр.Обзор, м. “Кметство гр.Обзор“, с начин на трайно ползване – „Дере”, целият на площ от 37763 кв.м, АчОС №3106/31.07.2009 г., за срок от 5/пет/ години, за поставяне на водовземно съоръжение от повърхностен воден обект.

– Начална тръжна годишна наемна цена – 288.00лв. без ДДС.

– Стъпка за наддаване – 20лв.

– Депозит за участие – 10 % от началната тръжна цена в размер на 28.80лв.

3. Упълномощава кмета на общината да определи останалите условия на търга.“

/Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящто решение./

 

По т.ТРИДЕСЕТА от дневния ред – Докладна записка вх.№ 278/10.05.2013 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на земеделски имот с кадастрален № 53822.19.246 по кадастралната карта на с. Оризаре.

Общинският съвет с 15 гласа „за” от общо 15 гласували общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ № 481

1. На основание чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА във връзка с чл.3, ал.3 от Наредба №5 за РПУРОИ, Общински съвет – Несебър актуализира годишната програма за управление и разпореждане с общински имоти, като т.Г ”Имоти, които Община Несебър има намерение да предостави под аренда, наем или да учреди право на ползване на земеделски производител за отглеждане на животни и зецеделски култури и пчелини” се допълва с „Поземлен имот с кадастрален идентификатор 53822.19.246 по кадастралната карта на с. Оризаре, м.”Айкъна“, с начин на трайно ползване – „Мочурище”, на площ от 13448 кв.м, категория ІV, АчОС №5381/04.03.2013 г.“

2. На основание чл. 21 ал.1 т.8 от ЗМСМА, да се проведе публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на поземлен имот с кадастрален идентификатор 53822.19.246 по кадастралната карта на с.Оризаре, м.”Айкъна“, с начин на трайно ползване – „Мочурище”, на площ от 13448 кв.м, категория ІV, АчОС №5381/04.03.2013 г., за срок от 10 /десет/ години, за отглеждане на зърнени и технически култури.

– Начална тръжна годишна наемна цена – 271.00 лв. без ДДС.

– Специфично условие: – Право да участват в търга имат само лица с валидна регистрация като земеделски производител;

– Стъпка за наддаване – 5лв.

– Депозит за участие – 10 % от началната тръжна цена в размер на 27.10лв.

3. Упълномощава кмета на общината да определи останалите условия на търга.

/Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящто решение./

 

По т.ТРИДЕСЕТ И ПЪРВА от дневния ред – Докладна записка вх.№ 254/09.05.2013 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на общинско помещение – Магазин 1, находящ се в гр. Несебър-стара част.

Общинският съвет с 13 гласа ”за” и 1 гл. „въздържал се” от общо гласували 14 общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ № 482

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и чл.14, ал.1 от ЗОС и чл.17, ал.1 от НРПУРОИ, да се проведе публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на нежилищен имот частна общинска собственост, находящ се на партерен етаж на сграда, построена в поземлен имот с кадастрален номер 51500.501.319 по КК на гр.Несебър, представляващ Магазин №1 с полезна площ от 12.50 кв.м, реално обособен в югозападния ъгъл на дял първи в скицата с вариант 1а за делба на бивш Магазин “Деликатес”, находящ се в УПИ І, кв.55 по плана на гр. Несебър – стара част, АОС №426/08.07.1997 г. при следните условия:

1. Начална тръжна годишна наемна цена, определена съгласно чл.24 от Наредба №5 на ОбС-Несебър и Приложение № 1 т. ІІ – 6 към нея – в размер на 3600.00 лв./три хиляди и шестотин лева/ с ДДС.

2. СРОК за отдаване под наем – 3/три/ години.

3. Специфично условие: Помещението да се използва единствено за продажба на промишлени стоки.

4. Депозит за участие в търга – 10% от началната тръжна годишна наемна цена.

5. Стъпка за наддаване – 200 лв. /двеста лева/.

Общински съвет – Несебър упълномощава кмета на общината да определи останалите условия на публичния търг.”

На основание чл.60 от АПК допуска предварително изпълнение на решението.

(Списъкът с поименно гласуване е неразделна част от настоящото решение)

 

По т.ТРИДЕСЕТ И ВТОРА от дневния ред – Докладна записка вх.№ 245/09.05.2013 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно учредяване право на строеж за надстрояване на жилищна сграда с кадастрален идентификатор 53045.502.28.5, изградена в УПИ ІІ в кв.5 по плана на гр. Обзор.

Общинският съвет с 15 гласа ”за” от общо гласували 15 общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ № 483

1. На основание чл.21, ал.1 т.8 и т. 12 от ЗМСМА, във връзка с чл.3, ал.3 от Наредба №5 за РПУРОИ, Общински съвет – Несебър актуализира годишната програма за управление и разпореждане с общински имоти за 2013 г., като т.В. „Имоти, върху които Община Несебър има намерение да учреди право на строеж” се допълва със

– СП 14 в поземлен имот с кадастрален идентификатор 53045.502.28 по КК на гр.Обзор.

2. На основание чл.38, ал.2 от ЗОС, чл.51, ал.1 и чл.52 от НРПУРОИ на ОС-Несебър, да бъде учредено от кмета на общината право на строеж за надстрояване на жилищна сграда с кадастрален идентификатор 53045.502.28.5, изградена върху Застроително петно №14 в УПИ ІІ в кв.5 по плана на гр.Обзор, с кадастрален идентификатор 53045.502.28 по КК на гр.Обзор на собственика на сградата „Деко 08“ ЕООД, ЕИК 200055454, със седалище и адрес на управление гр.София, р-н “Витоша“, ул.“Полк.Стойно Бачийски“ № 42, ет.2, ап.5, представлявано от Елена Караджинова за изграждане на трети надземен етаж и тавански етаж с обща площ от 309.06кв.м, съгласно одобрения на 19.03.2013 г. архитектурен проект.

3.Съгласно чл.41, ал.2 от ЗОС, Общински съвет – Несебър определя цена на правото на надстрояване по т.2 в размер на 40 300.00 лв. /четиридесет хиляди и триста лева/ без ДДС.”

(Списъкът с поименно гласуване е неразделна част от настоящото решение)

 

По т.ТРИДЕСЕТ И ТРЕТА от дневния ред – Докладна записка вх.№ 249/09.05.2013 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно учредяване право на строеж за пристрояване на жилищна сграда с кадастрален идентификатор 73571.501.55.1, изградена в УПИ V в кв.4 по плана на с. Тънково.

Общинският съвет с 16 гласа „за” от общо гласували 16 общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ № 484

1. На основание чл.21, ал.1 т.8 от ЗМСМА, чл.38, ал.2 от ЗОС, чл.51 и чл.52 от НРПУРОИ на ОбС-Несебър, да бъде учредено от кмета на общината право на строеж за пристрояване на жилищна сграда с кадастрален идентификатор 73571.501.55.1 изградена в УПИ V в кв.4 по плана на с.Тънково, с кадастрален идентификатор 73571.501.55 по КК на с. Тънково, на собствениците на сградата Илко Тодоров Ламбов и Тодор Каменов Ламбов, от с. Тънково, ул.”Хаджийска” №74 за изграждане на пристройка на складов избен етаж с 15.60 кв.м, на първи жилищен етаж с 44.95 кв.м и втори жилищен етаж с 34.95 кв.м или с обща бруто разгъната застроена площ на пристройката – 95.50 кв.м., съгласно одобрения на 15.11.2012 г. архитектурен проект.

2.Съгласно чл.41, ал.2 от ЗОС, Общински съвет – Несебър определя цена на правото на надстрояване по т.2 в размер на 3 283.00 лв. /три хиляди двеста осемдесет и три лева/ без ДДС.”

(Списъкът с поименно гласуване е неразделна част от настоящото решение)

По т.ТРИДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТА от дневния ред – Докладна записка вх.№ 280/10.05.2013 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно учредяване на безвъзмездно право на управление върху 9 кв.м. от поземлен имот с кадастрален № 51500.501.9 по кадастралната карта на гр. Несебър, за валежомерен пост.

Общинският съвет със 17 гласа „за”от общо гласували 17 общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ № 485

 

“І. На основание чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА във връзка с чл.3, ал.3 от Наредба №5 за РПУРОИ Общински съвет – Несебър актуализира годишната програма за управление и разпореждане с общински имоти за 2013 г. като т.Е „Имоти в урбанизирана територия, върху които община Несебър има намерение да учреди право на ползване и управление” се допълва с:

– 9 кв.м от имот с пл.№ 9046 по плана на гр.Несебър – стара част с кадастрален идентификатор 51500.501.9 по КК на гр.Несебър за разполагане на валежомерен пост

ІІ. На основание чл.12, ал3 от ЗОС и чл.16, ал.2 от Наредба №5 за РПУРОИ на ОС-Несебър да се предостави на Национален институт по Метеорология и хидрология при БАН, представлявана от Георги Корчев – Генерален директор, безвъзмездно право на управление върху 9 /девет/ кв.м от имот- частна общинска собственост с кадастрален №51500.501.9 по КК на гр. Несебър, АОС №821/21.09.2000г., съгласно приложената схема №12, за нуждите на Хидрометеорологична обсерватория –Бургас, за площадка за откриване на валежомерен пост, за срок от 5 /пет/ години.”

(Списъкът с поименно гласуване е неразделна част от настоящото решение)

 

По т.ТРИДЕСЕТ И ПЕТА от дневния ред – Докладна записка вх.№ 279/10.05.2013 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно учредяване на безвъзмездно право на строеж на Народно читалище „Изгрев 1927” върху общински имот в гр. Обзор.

Общинският съвет със 17 гласа „за” от общо гласували 17 общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ № 486

“І. На основание чл.21, ал.1, и т.12 от ЗМСМА във връзка с чл.3, ал.3 от Наредба №5 за РПУРОИ, Общински съвет – Несебър актуализира годишната програма за управление и разпореждане с общински имоти за 2013 г. като т.В „Имоти, върху които община Несебър има намерение да учреди право на строеж” се допълва с:

-УПИ ІІІ, кв.27 по плана на гр.Обзор,на площ от 262 кв.м, с кадастрален идентификатор 53045.502.225 по КК на гр.Обзор.

ІІ. На основание чл.37, ал.3 и ал.5 от ЗОС и чл.48 от Наредба №5 за РПУРОИ на ОбС-Несебър да се учреди на ЮЛНЦ „Народно читалище“Изгрев 1927“, ЕИК 000046298, със седалище и адрес на управление гр.Обзор, ул.“Отец Паисий“ № 20 безвъзмездно право на строеж за срок от 8/осем/ години върху общински имот – УПИ ІІІ, кв. 27 по плана на гр.Обзор,на площ от 262 кв.м, с кадастрален идентификатор 53045.502.225 по КК на гр.Обзор, АОС №5378/29.01.2013 г., за изграждане на културен център.“

(Списъкът с поименно гласуване е неразделна част от настоящото решение)

По т.ТРИДЕСЕТ И ШЕСТА от дневния ред – Докладна записка вх.№ 248/09.05.2013 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно предоставяне за безвъзмездно управление на общинско помещение в „Общинска сграда за здравни дейности, извънболнична помощ с филиал ЦСМП” – гр. Несебър.

Общинският съвет със 17 гласа „за” от общо гласували 17 общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ № 487

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.12, ал.3 от ЗОС и чл.16, ал.2 от Наредба №5 за РПУРОИ от Общински съвет – Несебър да се предостави на Районна Здравнооосигурителна Каса – Бургас, чрез директора й д-р Таня Макшева Грънчарова безвъзмездно за управление общинско помещение № 5, на площ от 17.00 кв.м. , находящо се на партерния етаж в Общинска сграда за здравни дейности, извънболнична помощ с филиал ЦСМП”, АпОС№1876/02.03.2004 г., находяща се в УПИ ХХХІ, кв.55 по плана на гр. Несебър, с кадастрален № 51500.502.454.1 за срок от 5 /пет / години за осъществяване на здравноосигурителни мероприятия.”

(Списъкът с поименно гласуване е неразделна част от настоящото решение)

По т.ТРИДЕСЕТ И СЕДМА от дневния ред –Докладна записка вх.№ 242/09.05.2013 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно одобряване на пазарната оценка за продажба на поземлен имот с кадастрален идентификатор № 51500.503.195 по кадастралната карта на гр. Несебър, представляващ УПИ VІ в кв.17 по плана на ж.к. „Черно море” – гр. Несебър.

Общинският съвет с 16 гласа „за” от общо гласували 16 общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ № 488

“1. На основание чл. 21 ал. 1 т.12 от ЗМСМА и чл.3, ал.3 от Наредба №5 за РПУРОИ, Общински съвет – Несебър актуализира годишната програма за управление и разпореждане с общински имоти, като т. Б. „Имоти в Община Несебър, които ще бъдат обект на продажба” се допълва с поземлен имот с кадастрален идентификатор 51500.503.195 по кадастралната карта на гр.Несебър на площ от 396 кв.м, представляващ УПИ VІ кв.17 по плана на ж.к.”Черно море”, отреден за „Жилищно строителство”.

2. На основание чл.41, ал.2 от ЗОС Общински съвет – Несебър определя пазарна цена в размер на 19443.60лв. /деветнадесет хиляди четиристотин четиридесет и три лева и шестдесет стотинки/ без ДДС, за продажба на поземлен имот – частна общинска собственост с кадастрален идентификатор №51500.503.195 по КК на гр.Несебър, представляващ УПИ VІ в кв.17 по плана на ж.к ”Черно море”, гр.Несебър на площ от 396 кв.м, АОС№2813/12.03.2008 г. на Иван Фьодорович Попов, ЕГН 5801027149, гр.Несебър, ул.“Ив.Вазов“ № 7, оф.2 и на Елена Петрова Николова, ЕГН 5205214634, гр. Несебър, ул.“Иван Александър“ № 2, като собственици на законно построената в имота сграда на груб строеж със застроена площ 125.60 лв. и разгъната застроена площ 351.45 кв.м.

(Списъкът с поименно гласуване е неразделна част от настоящото решение)

 

По т.ТРИДЕСЕТ И ОСМА от дневния ред – Докладна записка вх.№ 282/10.05.2013 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно одобряване на пазарна оценка за продажба на поземлен имот с кадастрален идентификатор № 51500.503.12 по кадастралната карта на гр. Несебър, представляващ УПИ ІV в кв.5 по плана на ж.к. „Черно море” – гр. Несебър.

Общинският съвет със 17 гласа „за” от общо гласували 17 общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ № 489

 “1. На основание чл.21, ал.1 т.8 и т.12 от ЗМСМА и чл.3, ал.3 от Наредба №5 за РПУРОИ, Общински съвет – Несебър актуализира годишната програма за управление и разпореждане с общински имоти, като т. Б. „Имоти в Община Несебър, които ще бъдат обект на продажба” се допълва с поземлен имот с кадастрален идентификатор 51500.503.12 по кадастралната карта на гр.Несебър на площ от 517 кв.м, представляващ УПИ ІV кв.5 по плана на ж.к.”Черно море”, отреден за „Жилищно строителство”.

2. На основание и чл.41, ал.2 от ЗОС Общински съвет – Несебър определя пазарна цена в размер на 25 384.70 лв. /двадесет и пет хиляди триста осемдесет и четири лева и седемдесет стотинки/ без ДДС, за продажба на поземлен имот – частна общинска собственост с кадастрален идентификатор №51500.503.12 по КК на гр.Несебър, представляващ УПИ ІV в кв.5 по плана на ж.к ”Черно море”, гр. Несебър на площ от 517 кв.м, АОС №2899/01.12.2008г. на Величко Стоянов Марков, гр.Св. Влас, кв. “Русалка“ № 25А, Елена Димитрова Георгиева, гр.Несебър, ж.к “Черно море 1“ бл.30, вх.1, ет.3, Емилиян Илийчев Колев от гр. Шумен, ул.“Охрид“ №15, ап.17, собственици на законно построената в имота сграда на груб строеж с кадастрален номер 51500.503.12.2 по КК на гр. Несебър, Янка Георгиева Маркова, гр.Бургас, ул.“Сливница“ № 70, като собственик на ½ /източна/ част от сграда с кадастрален идентификатор 51500.503.12.1, Атанас Йорданов Димов, гр. Несебър, кв. “Ст.възел“, бл.1, ап.9 и Иван Славов Тодоров, гр. Бургас, ж.к. “Меден рудник“, бл.116, като собственици на ½ /западна/ част от сграда с кадастрален идентификатор 51500.503.12.1.

(Списъкът с поименно гласуване е неразделна част от настоящото решение)

 

По т.ТРИДЕСЕТ И ДЕВЕТА от дневния ред – Предложение вх.№ 271/10.05.2013 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно разрешение за изработване на ПУП- ПЗ за смяна предназначението на имот с идентификатор 61056.56.6 в м. „Хендек тарла”, землището на с. Равда.

Общинският съвет с 18 гласа „за”от общо гласували 18 общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ № 490

На основание чл.124 а ал.1 и ал.5 от ЗУТ, във връзка с чл.21 ал.1 т.11 от ЗМЗМА, след като се убеди, че са спазени законовите изисквания по постъпилото в Общинска администрация искане вх.№ 94-00-2730/09.05.2013 г. от Цветан Димитров Цветков, Общински съвет-Несебър разрешава изработването на ПУП-ПЗ за смяна предназначението на имот с идентификатор 61056.56.6 с трайно предназначение „земеделска земя” и начин на трайно ползване – друг вид нива, целия на площ от 2999 кв.м, находящ се в землището на с. Равда, местност „Хендек тарла” за неземеделски нужди, а именно зона „Ок” при устройствени показатели Кпл-30%, Кинт-1,50, Н=15м и мин.озеленяване-50%,при спазване изискванията на ЗОЗЗ.

На основание чл.124б ал.1 от ЗУТ одобрява приложеното задание по чл. 125 ал.2 от ЗУТ за изработване на проекта на ПУП – ПЗ .

Решение да се разгласи по реда на чл. 124б ал.2 от ЗУТ.

Екземпляр от решението да се връчи на заинтересованото лице и кмета на Общината за сведение и изпълнение.

Решението, съгласно чл.124 б ал.4 от ЗУТ не подлежи на оспорване.

По т.ЧЕТИРИДЕСЕТА от дневния ред – Предложение вх.№ 269/10.05.2013 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно разрешение за изработване на ПУП- ПЗ за смяна предназначението на имот с идентификатор 61056.56.25 в м. „Хендек тарла”, землището на с. Равда.

Общинският съвет със 17 гласа „за” от общо гласували 17 общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ № 491

На основание чл. 124 а ал.1 и ал.5 от ЗУТ във връзка с чл. 21 ал.1 т.11 от ЗМСМА и след като се убеди, че са спазени законовите изисквания по постъпилото в Общинска администрация искане вх.№ 94-00-2728/09.05.2013 г. от Иван Георгиев Вишев, Общински съвет – Несебър разрешава изработването на ПУП-ПЗ за смяна предназначението на имот с идентификатор 61056.56.25 с начин на трайно предназначение „земеделска земя” и начин на трайно ползване – друг вид нива, целият на площ от 3298 кв.м, находящ се в землището на с. Равда, местност „Хендек тарла” за неземеделски нужди, а именно зона „Ок” при устройствени показатели Кпл-30%, Кинт-1,50, Н=15м и мин.озеленяване-50% и провеждане на съответните процедури по реда на ЗОЗЗ .

На основание чл.124б ал.1 от ЗУТ одобрява приложеното задание по чл. 125 ал.2 от ЗУТ за изработване на ПУП – ПЗ .

Решението да се разгласи по реда на чл. 124б ал.2 от ЗУТ.

Екземпляр от решението да се връчи на заинтересованото лице и кмета на Общината за сведение и изпълнение.

Решението съгласно чл. 124б ал.4 от ЗУТ не подлежи на оспорване.

 

По т.ЧЕТИРИДЕСЕТ И ПЪРВА от дневния ред –Предложение вх.№ 272/10.05.2013 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно разрешение за изработване на ПУП- ПЗ за смяна предназначението на имот с идентификатор 61056.56.12 в м. „Хендек тарла”, землището на с. Равда.

Общинският съвет с 18 гласа „за” от общо гласували 18 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 492

1. На основание чл. 124 а ал.1 и ал.5 от ЗУТ във връзка с чл. 21 ал.1 т.11 от ЗМСМА и след като се убеди, че са спазени законовите изисквания по постъпилото в Общинска администрация искане вх.№ 94-00-2731/09.05.2013 г. от Филип Георгиев Димитров, Общински съвет – Несебър разрешава изработването на ПУП-ПЗ за смяна предназначението на имот с идентификатор 61056.56.12 с трайно предназначение „земеделска земя” и начин на трайно ползване-нива, целият на площ от 5360 кв.м, находящ се в землището на с. Равда, местност „Хендек тарла” за неземеделски нужди, а именно зона „Ок” при устройствени показатели Кпл-30%, Кинт-1,50, Н=15м и мин.озеленяване-50% и провеждане на съответните процедури по реда на ЗОЗЗ.

На основание чл.124б ал.1 от ЗУТ одобрява приложеното задание по чл. 125 ал.2 от ЗУТ за изработване на проекта на ПУП – ПЗ .

Решение да се разгласи по реда на чл. 124б ал.2 от ЗУТ.

Екземпляр от решението да се връчи на заинтересованото лице и кмета на Общината за сведение и изпълнение.

Решението съгласно чл. 124 б ал.4 от ЗУТ не подлежи на оспорване.

 

По т.ЧЕТИРИДЕСЕТ И ВТОРА от дневния ред – Предложение вх.№ 270/10.05.2013 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно разрешение за изработване на ПУП- ПЗ за смяна предназначението на имот с идентификатор 61056.56.13 в м. „Хендек тарла”, землището на с. Равда.

Общинският съвет с 18 гласа „за” от общо гласували 18 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 493

 

На основание чл. 124 а ал.1 и ал.5 от ЗУТ във връзка с чл.21 ал.1 т.11 от ЗМСМА и след като се убеди, че са спазени законовите изискванията по постъпилото в Общинска администрация искане от вх.№ 94-00-2729 от 09.05.2013 год. от Маргарита Нейчева Петкова, Общински съвет Несебър разрешава изработване на ПУП-ПЗ за смяна предназначението на имот с идентификатор 61056.56.13 с трайно предназначение земеделска земя и начин на трайно ползване-нива, целия на площ от 5360 кв.м, находящ се в землището на с.Равда, местност „Хендек тарла” за неземеделски нужди, а именно зона „Ок” при устройствени показатели Кпл-30%, Кинт-1,50, Н=15м и мин.озеленяване-50% и провеждане на съответните процедури по реда на ЗОЗЗ .

На основание чл.124б ал.1 от ЗУТ одобрява приложеното задание по чл. 125 от ЗУТ за изработване на ПУП – ПЗ .

Решението да се разгласи по реда на чл. 124б ал.2 от ЗУТ.

Екземпляр от решението да се връчи на заинтересованото лице и кмета на Общината за сведение и изпълнение.

Решението съгласно чл. 124б ал.4 от ЗУТ не подлежи на оспорване.

По т.ЧЕТИРИДЕСЕТ И ТРЕТА от дневния ред Предложение вх.№ 238/09.05.2013 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно разрешение за изработване на ПУП- ПП за линеен обект „външно ел. захранване на жилищна сграда в имот № 61056.56.55 в м. „Хендек тарла” в землището на с. Равда.

Общинският съвет със 17 гл.”за” от общо гласували 17 общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ № 494

На основание чл.21 ал.1 т.8 и т.11 от ЗМСМА във връзка с чл.124 „а” от ЗУТ, Общински съвет – Несебър разрешава изработването на ПУП-ПП за обект „Външно ел. захранване на жилищна сграда в имот № 61056.56.55, м. „Хендек тарла”, землище с. Равда, през имот № 61056.56.101 с трайно предназначение „земеделска земя” и начин на трайно ползване – полски път, собственост на община Несебър.

2. На основание чл.124 „б” ал.1 от ЗУТ, одобрява приложеното към проекта задание за изработване на ПУП-ПП, което задание е неразделна част от настоящото разрешение.

3. Общински съвет – Несебър дава съгласие за определяне на трасе на линеен обект на основание чл.30 ал.3 от ППЗОЗЗ и процедиране на парцеларен план за реализация на линеен обект „Външно ел. захранване на жилищна сграда в имот № 61056.56.55 м. „Хендек тарла”, землището на с. Равда

Решението да се разгласи по реда на чл.124 „б” ал.2 от ЗУТ.

На основание чл.124 „б” ал.4 от ЗУТ решението не подлежи на обжалване.

Екземпляр от решението да се връчи на възложителя и на кмета на общината за сведение и изпълнение.

По т.ЧЕТИРИДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТА от дневния ред Предложение вх.№ 240/09.05.2013 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно разрешение за изработване на ПУП- ПП за линеен обект „кабел 20 кV за захранване на нов БКТП 20/0,4 кV 2х630 кVА” в имот с идентификатор 73571.18.11, м. „Боруна”, землището на с. Тънково.

Общинският съвет с 18 гласа „за” от общо гласували 18 общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ № 495

1. На основание чл.21 ал.1 т.8 и т.11 от ЗМСМА във връзка с чл.124 от ЗУТ, Общински съвет – Несебър разрешава изработването на ПУП-ПП за обект „Кабел 20 кV за захранване на нов БКТП 20/0,4 кV 2х630 кVА” в имот с идентификатор 73571.18.11. м. „Боруна”, землището на с. Тънково”, през имоти 73571.27.144, 51500.57.56 и 51500.64.35, с трайно предназначение „земеделска земя” и начин на трайно ползване – полски път, собственост на община Несебър, имот № 73571.27.29 с трайно предназначение „земеделска земя” и начин на трайно ползване – пасище и имот 51500.64.34 с трайно предназначение „земеделска земя” и начин на трайно ползване – изоставена ливада и провеждане на съответните процедури по реда на ЗОСС.

2. На основание чл.124 „б” ал.1 от ЗУТ, одобрява приложеното към проекта задание за изработване на ПУП-ПП, което задание е неразделна част от настоящото разрешение.

3. Общински съвет – Несебър дава съгласие за определяне на трасе на линеен обект, на основание чл.30 ал.3 от ППЗОЗЗ и процедиране на парцеларен план за реализация на линеен обект „Кабел 20 кV за захранване на нов БКТП 20/0,4 кV 2х630 кVА” в имот с идентификатор 73571.18.11, м. „Боруна”, землището на с. Тънково.

Решението да се разгласи по реда на чл.124 „б” ал.2 от ЗУТ.

На основание чл.124 „б” ал.4 от ЗУТ решението не подлежи на обжалване.

Екземпляр от решението да се връчи на възложителя и на кмета на общината за сведение и изпълнение.

По т.ЧЕТИРИДЕСЕТ И ПЕТА от дневния ред – Докладна записка вх.№ 267/10.05.2013 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно одобряване на ПУП-ПП за елементи на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии – обект „пътна връзка за достъп до имот с идентификатор 51500.61.2 по кадастралната карта на гр. Несебър, м. „Инджекьойско блато”.

Общинският съвет със 17 гласа „за” от общо гласували 17 общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ № 496

 

На основание чл.129, ал,1 от ЗУТ, във вр. с чл.21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА О Д О Б Р Я В А ПУП-парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии – обект: „Пътна връзка за достъп до имот с идентификатор 51500.61.2 по КК на гр.Несебър, м.”Инджекьойско блато”, в обхвата и обслужващата зона на път ІІІ-9061 ”/Оризаре – Каблешково/ – п.к. Тънково – о.п. Слънчев бряг” км 7+600 ляво”. Съобразно приложените чертежи и таблици със съответните цветове, сигнатури, надписи и размери, неразделна част от настоящото решение. Пътната връзка е предвидена в полски път с идентификатор 51500.57.3 по кадастрална карта на гр. Несебър, м.”Инджекьойско блато” – собственост на Община Несебър. Чрез същата ще се осъществи достъпа от път ІІІ-9061 до имот с идентификатор по кадастрална карта 51500.61.2 – собственост на възложителя.

Решението да се обнародва в Държавен вестник.

Решението може да бъде оспорено в 30 дневен срок от обнародването му в ДВ, пред административен съд Бургас.

 

По т.ЧЕТИРИДЕСЕТ И ШЕСТА от дневния ред Докладна записка вх.№ 214/12.04.2013 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно одобряване на ПУП-ПП за елементи на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии – обект „външно ел. захранване на „Руска баня” в имот с идентификатор 39164.15.252 по кадастралната карта на с. Кошарица, м. „Сулуджана”.

Общинският съвет с 18 гласа „за” от общо гласували 18 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 497

На основание с чл.21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА във връзка с чл.129, ал,1 от ЗУТ, решение т.17 от протокол № 21/29.08.2012 г. от заседание на ОбЕСУТ –Несебър, писмо изх.№6357/06.12.2011 г. от РИОСВ – гр. Бургас, Решение № 9/22.11.2012 г. т.5 на МЗХ-Областна дирекция ”Земеделие” – гр. Бургас за утвърждаване площака/трасе, Общински съвет – Несебър О Д О Б Р Я В А:ПУП – парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии – обект: „Външно ел. захранване на „Руска баня” в имот с идентификатор 39164.15.252 по кадастралната карта на с.Кошарица, м. ”Сулуджана” започващ от съществуващ ШКД до БКТП „Сулуджана 1” в имот с идентификатор по КК 39164.15.320, преминава на север през полски път с идентификатор по КК 39164.15.103 и се включва в новото ТЕПО пред имоти 39164.15.252 и 39164.15.277 с определен сервитут по 0.60 м. от страната на господстващите имоти и по 2.00 м.от другата страна, съобразно приложените чертежи и таблици със съответните цветове, сигнатури, надписи и размери неразделна част от настоящото решение.

Решението да се обнародва в Държавен вестник.

Решението може да бъде оспорено в 30-дневен срок от обнародването му в ДВ, пред административен съд Бургас.

 

По т.ЧЕТИРИДЕСЕТ И СЕДМА от дневния ред – Предложение вх.№ 226/25.04.2013 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно разрешение за изработване на изменение на ПУП за имот с идентификатор 11538.1.162 по кадастралната карта на гр. Свети Влас, м. „Юрта”.

Общинският съвет с 16 гласа „за” от общо гласували 16 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 498

 На основание чл. 21 ал.1т.11 от ЗМСМА във връзка 124а ал.5 и ал.7 от ЗУТ, предвид мотивите, изложени в предложението на кмета на Общината под № 226/25.04.2012 г., направено по повод искане от Костадин Петров Здравков, Общински съвет – Несебър Разрешава Изработването и процедирането на проект за изменение на ПУП–ПЗ за имот с идентификатор 11538.1.162 на площ от 1228 кв.м., находящ се в землището на гр. Свети Влас местност „Юртата„, попадащ в зона „Б”, съгласно чл.11 он ЗУЧК, с цел промяна на плана за застрояване, с които имота от жилищна зона с ниско застрояване „Ж.м” се отрежда за Предимно производствена зона – ПП при следните устройствени показатели: Кплт. – 25% , Кинт – 0,25 максимална височина Н-5,70м. и мин. Озелена площ от 50%, при спазване на законоустановените процедури. Възложителят следва да уведоми РИОСВ за настъпилите промени в инвестиционното предложение /намерение/, за което следва да представи доказателства в Общинската асминистрация.

На основание чл. 124б ал.1 от ЗУТ одобрява приложеното задание по чл. 125 ал.2 от ЗУТ за изработването на проекта за изменение на ПУП – ПЗ.

Решението да се разгласи по реда на чл. 124б ал.2 от ЗУТ.

Екземпляр от решението да се връчи на заинтеросованото лице и на кмета на общината за сведение и изпълнение.

Решението съгласно чл.124б ал.4 от ЗУТ не подлежи на оспорване.

 

По т.ЧЕТИРИДЕСЕТ И ОСМА от дневния ред Докладна записка вх.№ 239/09.05.2013 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно одобряване на ПУП-ПП за обект „външно ел. захранване на апартаментен хотел „Аполон 8” в имот с идентификатор 61056.56.113 в м. „Хендек тарла”, землището на с. Равда.

Общинският съвет с 16 гласа „за” от общо гласували 16 общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ № 499

 На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА и чл.129, ал.1 от ЗУТ, Общински съвет – Несебър ОДОБРЯВА

ПУП-парцеларен план за обект: „Външно ел.захранване на апартаментен хотел „Аполон 8” в имот 61056.56.113, м.”Хендек тарла”, землище с.Равда.

Трасето е с дължина 148 м. и започва от БКТП „Хендек 4” в ПИ 61056.56.33-урбанизирана територия-собственсот на „Костов ГГ” ООД, преминава през имот 61056.56.37-земеделска територия с начин на трайно ползване-полски път-собственост на Община Несебър и влиза в имот 61056.56.113-собственост на възложителя, в който захранва нови ТЕПО. Трасето на кабела и сервитутът от двете му страни не засягат частни имоти. Определен е сервитут по 0.60м от двете страни на кабела.

Решението да се обнародва в Държавен вестник.

Решението може да бъде оспорено в 30-дневен срок от обнародването му в ДВ, пред административен съд-Бургас

 

По т.ЧЕТИРИДЕСЕТ И ДЕВЕТА от дневния ред Докладна записка вх.№ 222/24.04.2013 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно одобряване на ПУП-ПРЗ за УПИ VІ-167 и УПИ VІІ-общ. в кв.29 по плана на с. Кошарица.

Общинският съвет с 16 гласа „за” от общо гласували 16 общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ № 500

 Общински съвет – Несебър, като взе предвид, че при процедиране на представеното изменение на ПУП – ПРЗ е била на лице хипотезата на чл.134, ал.2, т.6 от ЗУТ и са спазени разписаните в чл.19, ал.1, т.4 от ЗУТ и чл.19, ал.1 от Наредба №7 от 22.12.2003 г. за ПНУОВТУЗ изисквания и на основание чл.129, ал.1 от ЗУТ, във вр. с чл.21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА Общински съвет Несебър одобрява: Изменение на ПУП –ПРЗ за ПРЗ VІ-167 и УПИ VІІ-общ. кв.29 по плана на с. Кошарица касаещо разделяне на УПИ VІ-167кв.29 на новообразувани: УПИ VІ-167 на площ от 1060 кв.м. и УПИ VІІ-167 на площ от 450 кв.м., като от УПИ VІІ-общ.на площ от 1052 кв.м. се отнемат за улица 617 кв.м. а от останалата част от бивш УПИ VІІ-общ. се обособява нов УПИ ІІІ-общ. в нов кв.29А на площ от 435 кв.м. с отреждане „За озеленяване”. Провежда се от юг улица с о.т.73а-73б-о.т.73в по очертанията на изградената на място улица(ул. Стара планина),

В частта ПЗ новообразуваните УПИ VІ-167 и УПИ VІІ-167 се отреждат за жилищно строителство и се установяват устройствени показатели: Кпл.=60%, Кинт.=1.20, максимална височина Н=10.00м. и мин. озеленена площ 40%.

Проектът ПУП-ПРЗ е разгледан и приет с решение т.10 от протокол №1 проведено на 20.03.2013 г. от заседания на ОбЕСУТ –Несебър. съобразно приложените чертежи и таблици със съответните цветове, сигнатури, надписи и размери, неразделна част от настоящото решение.

Решението да се обнародва в Държавен вестник.

Решението може да бъде оспорено в 30-дневен срок от обнародването му в ДВ, пред административен съд Бургас.

По т.ПЕТДЕСЕТА от дневния ред Докладна записка вх.№ 216/17.04.2013 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно одобряване на ПУП-ПП за изграждане на линеен обект „Кабели 20 кV в землището на с. Кошарица и землището на гр. Несебър”.

Общинският съвет с 18 гласа „за” от общо гласували 18 общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ № 501

 

На основание с чл.21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА във връзка с чл.129, ал.1 от ЗУТ, и като взе предвид решение т.6 от протокол №25 от 11.11.2009 год. от заседание на ОбЕСУТ –Несебър, писмо изх.№2214/23.43.2010 г. от РИОСВ-гр.Бургас, Решение №3 от 05.04.2013г. т.3 на МЗХ-Областна дирекция ”Земеделие”-гр.Бургас за утвърждаване площака /трасе/ за горепосоченият обект, съгласувателни писма изх.№26-00-167/28.01.2013г. на МОСВ-Басейнова Дирекция за управление на водите Черноморски район; изх.№1217-1/07.03.2013г. на ВиК-ЕАД Бургас;изх.№122А/14.02.2013г. на ВИВАКОМ; изх.№211/04.02.2013г. на „Напоителни системи” ЕАД клон Черно море; Становище на МВР-РУ”ПБС- гр. Несебър с рег.№113/19.02.2009 г. Общински съвет – Несебър О Д О Б Р Я В А: ПУП -парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии – обект: “Кабели 20 кV в землището на с.Кошарица и землището на гр.Несебър”:

1. кабел 400 мм” Мобилна ПС 110/20 кV-до съединителни муфи 400 мм,

2. кабел 185мм „ Мобилна ПС 110/20 кV -до краен ЖР стълб на отклонение ВЛ 20 кV”Кошарица”,

3. кабел 185 мм „ Мобилна ПС 110/20 кV до ТП “Чолакова чешма”,

4. кабел 185 мм ТП “Чолакова чешма 2” до ТП ”Чолакова чешма1”;

5. кабел 185 мм Мобилна ПС 110/20кV до ТП “Делта строй” и

6. кабел 185 мм ТП “Делта строй” до ТП “Чаира 2”, при което трасето започва от подробна точка №1-изход от ТП “Чолакова чешма”, продължава през имоти 39164.502.352, 39164.15.88, 51500.172.21, 51500.37.12- пътища ІV клас до СМ 20 кV, трасето на кабела е с дължина 3659 м.л., с определен сервитут по 2 м. от двете страни на кабела,съобразно приложените чертежи и таблици със съответните цветове, сигнатури, надписи и размери, неразделна част от настоящото решение.

Решението да се обнародва в Държавен вестник.

Решението може да бъде оспорено в 30-дневен срок от обнародването му в ДВ, пред административен съд Бургас.

По т.ПЕТДЕСЕТ И ПЪРВА от дневния ред – Искане вх№ 635/15.11.2012 г. от Бойко Миразчийски, относно процедура по промяна на ПУП – ПРЗ, гр. Свети Влас.

Общинският съвет с 18 гласа „за” от общо гласували 18 общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ № 502

На основание чл. 21 ал.1 т.11 от ЗМСМА, в качеството си на заинтересована страна по смисъла на чл.131 ал.2 от ЗУТ, Общински съвет – Несебър, дава съгласие да бъде изработен и процедиран проект за изменение на ПУП–ПРЗ за УПИ ХIХ-180 /ПИ 11538.501.294 в кв. 24 гр.Св. Влас, на ПУП – ПР за I – общ /ПИ 11538.502.141./ в кв.15 и УПИ I-общ. /ПИ 11538.502.175/ в кв.16 по плана на гр. Свети Влас – юг, съгласно направеното предложение в приложеното задание. Не приема предложението в заданието за транспортно комуникационното решение и кръгово движение, което следва да бъде коригирано от възложителя при допускането на изменението на ПУП–ПРЗ в посочения по горе обхват по реда на ЗУТ.

 

По т.ПЕТДЕСЕТ И ВТОРА от дневния ред – Докладна записка вх.№ 305/20.05.2013 г. от Николай Димитров – Кмет на община Несебър, относно одобряване на ПУП-ПП за обект „Канална помпена станция с напорен тръбопровод от с. Тънково до КПС № 15”.

Общинският съвет с 18 гласа „за” от общо гласували 18 общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ № 503

На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА и чл.129, ал.1 от ЗУТ, Общински съвет – Несебър ОДОБРЯВА ПУП-парцеларен план за обект: „Канална помпена станция с напорен тръбопровод от с. Тънково до КПС №15, с дължината на трасето за с. Равда – 1703 м., за с.Тънково – 2204 м. и общо е 3927 м.

Трасето на кабела преминава през имот с идентификатор 61056.2.100 с начин на трайно ползване „полски път”, собственост на община Несебър, имот с идентификатор 61056.8.102 с начин на трайно ползване „полски път”, собственост на община Несебър, имот с идентификатор 61056.20.112 с начин на трайно ползване „стопански дворове и произв. бази на селското стопанство”, собственост на община Несебър, имот с идентификатор 61056.20.106 с начин на трайно ползване „полски път”, собственост на община Несебър, имот с идентификатор 61056.83.101 с начин на трайно ползване „полски път”, собственост на община Несебър, имот с идентификатор 73571.49.67 с начин на трайно ползване „пасище, мера”, собственост на община Несебър, имот с идентификатор 73571.49.68 с начин на трайно ползване ”полски пътища”, собственост на община Несебър, имот с идентификатор 73571.49.84 с начин на трайно ползване „пасище, мера”, собственост на община Несебър, съобразно приложените чертежи и таблици със съответните цветове, сигнатури, надписи и размери, неразделна част от настоящето решение.

Решението да се обнародва в Държавен вестник.

Решението може да бъде оспорено в 30 -дневен срок от обнародването му в ДВ, пред административен съд-Бургас

По т.ПЕТДЕСЕТ И ТРЕТА от дневния ред – Докладна записка № 237/08.05.2013 г. от Лазар Япаджиев – зам. кмет на Община Несебър, относно одобряване на схеми за преместваеми обекти по чл.56 от ЗУТ в к.к Слънчев бряг.

Общинският съвет със 17 гласа „за” от общо гласували 17 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 504

На основание чл.21 ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.14 ал.3 от Наредба № 10, Общински съвет – Несебър съгласува схеми за разолагане на преместваеми обекти по реда на чл. 56 от ЗУТ както следва:

В УПИ III – общ. в кв.5001 идентификатор № 51500.506.326 /по кадастралната карта на „Слънчев бряг – запад” и схемата пред УПИ III-91 в кв.7301 по регурационния план на к.к. „ Слънчев бряг – запад” .

Връща схемата пред УПИ VI – 306 в кв.5002 по регулационен плен на к.к „Слънчев бряг–запад” и схемата пред имот 51500.507.39 по плана на к.к „Слънчев бряг” за посочване на друга ситуация .

 

По т.ПЕТДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТА от дневния ред Докладна записка .№ 259/10.05.2013 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно одобряване на проект за изменение на ПУП на к.к. „Слънчев бряг-изток” в частта му за УПИ І, ІІ, ІV и V в кв.50.

Общинският съвет с 16 гласа „за” от общо гласували 16 общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ № 505

На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА и чл.129, ал.1, ІІ изр. от ЗУТ във вр. с 21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, одобрява план за измененеи на ПУП – ПРЗ на к.к.”Слънчев бряг – изток” в частта му за УПИ I, II, IV и V кв.50 по ПУП на к.к.”Слънчев бряг-изток”, идентични, както следва: с имоти с идентификатори 51500.501.391, 51500.501.1022, 51500.501.234, 51500.501.238 и 51500.501.358 по КК на гр. Несебър, при което се урегулират новообразувани УПИ I-234, 238, 391, 1022 в кв.50 с площ от 7206 кв.м. „за център по обезпаразитяване, хотел, КОО, паркинг и озеленяване” и УПИ II-234, 358, 1022 кв.50 с площ от 727 кв.м. „за КПС, ел.подстанция и озеленяване”

В частта план за застрояване за двата от новообразуваните УПИ- УПИ I-234, 238, 391, 1022 в кв.50 и УПИ II-234, 358, 1022 кв.50 се въвежда устройствена зона „Ок” по смисъла на чл.27, ал.1, т.1 от Наредба №7ПНУОВТУЗ.

За УПИ I-234, 238, 391, 1022 се установява етажност – до 5 етажа и следните устройствени показатели Кпл.=30%, Кинт.=1.5 и минимално озеленена площ=50%.

За УПИ II-234, 358, 1022 се установява етажност- до 1 етажа и устройствени показатели, както следва Кпл.=30%, Кинт.=0.3 и минимално озеленена площ=50% в съответствие с конкретното отреждане по чл.28, чл.1, т.7 от Наредба №7ПНУОВТУЗ.

Решението да се изпрати в 7-дневен срок за обнародване в Държавен вестник.

Решението може да бъде оспорено от заинтересованите лица в 30-дневен срок от обнародването му в ДВ, пред Административен съд – Бургас

По т.ПЕТДЕСЕТ И ПЕТА от дневния ред – Докладна записка вх.№ 266/10.05.2013 г. от Лазар Япаджиев – зам. кмет на община Несебър, относно одобряване схема за преместваеми обекти по реда на чл.56 от ЗУТ – търговски обект и слънцезащитна конструкция за територията на гр. Несебър – нова част.

Общинският съвет с 18 гласа „за” от общо гласували 18 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 506

 1. Общински съвет – Несебър съгласува – схема № 2 за поставяне по реда на чл. 56 от ЗУТ на преместваем обект – слънцезащитна конструкция в гр. Несебър – нов град, неразделна част от настоящата докладна записка.

Връща схема № 1, относно търговски обект /сергия/ за продажба на плодове и зеленчуци в УПИ II – общ., кв.97 по плана на гр. Несебър за преработка и посочване на нова ситуация.

2. Общински съвет – Несебър възлага на кмета на Общината да създаде организация за изпълнението по реда на Наредба №10 на ОбС-Несебър.

 

По т.ПЕТДЕСЕТ И ШЕСТА от дневния ред – Докладна записка № 319/28.05.2013г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, отноно разрешение за изготвяне на ПУП-ПП за линеен обект „Външни ВиК връзки” за имот с идентификационен номер 39164.15.459 по к.к на с. Кошарица, м. „Сулджана” по реда на чл.124а от ЗУТ.

Общинският съвет с 18 гласа „за” от общо гласували 18 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 507

1. На основание чл.21 ал.1 т.8 и т.11 от ЗМСА във връзка с чл.124а ал.1 от ЗУТ, Общински съвет – Несебър разрешава изработването на ПУП-ПП за обект „Външни ВиК връзки” захранващ имот с идентификатор 39164.15.459 по кадастралната карта на с. Кошарица, м. ”Сулуджана” през имоти ПИ 39164.13.57; ПИ 39164.15.88 ; ПИ 39164.15.15 по КК на с. Кошарица, с трайно предназначение „земеделска земя” и начин на трайно ползване – за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Несебър и провеждане на съответните процедури по реда на ЗОЗЗ.

2. На основание чл.124б ал.1 от ЗУТ одобрява приложеното към проекта задание за изработване на ПУП-ПП което задание е неразделна част от настоящето разрешение.

3. Общински съвет – Несебър дава съгласие за определяне на трасе на линеен обект на основание чл.30 ал.3 от ППЗОЗЗ и процедиране на парцеларен план за реализация на линеен обект „Външни ВиК връзки” за имот с идентификатор 39164.15.459 по кадастралната карта на с. Кошарица, м. ”Сулуджана”, община Несебър.

Решението да се разгласи по реда на чл.124б ал.2 от ЗУТ.

На основание чл.124б ал.4 от ЗУТ решението не подлежи на обжалване.

Екземпляр от решението да се връчи на заявителя и изпрати на кмета на Общината за сведение и изпълнение.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-НЕСЕБЪР:………………………