Заседание на Общински съвет

Print pagePDF pageEmail page

                         ДО

              г-н (г-жа)………………………………………………..

                                                                                                         ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК

 

                      КОПИЕ:  КМЕТА НА ОБЩИНА НЕСЕБЪР

             КМЕТОВЕ И КМЕТСКИ

              НАМЕСТНИЦИ

 

На основание чл.29 ал.2 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет,  свиквам заседание на Общинския съвет – Несебър на 15.07.2013 г. /понеделник/ от 11.00 часа в Заседателната зала на община Несебър, при следния проект за

 

ДНЕВЕН РЕД

 

1. Докладна записка вх.№ 395/09.07.2013 г. от Благой Филипов – председател на Общински съвет Несебър, относно молба от Тодорка Пендекова до администрацията на Президента на Република България.

                                                                                                   Докл: Пенко Пенчев

                                                                                                   Председател на комисия

2. Докладна записка вх.№ 393/09.07.2013 г. от Върбан Кръстев – общински съветник, относно отпускане на средства за издаване на книга за гр. Обзор. 

                                                                                                 Докл: Пенко Пенчев

                                                                                                 Председател на комисия

3. Доклана записка вх.№ 365/04.07.2013 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно предложение за промяна на представителя на Община Несебър в „Многопрофилна болница за активно лечение – Бургас” АД..

                                                                                                  Докл: Пенко Пенчев

                                                                                                  Председател на комисия

 4. Докладна записка вх.№ 351/26.06.2013 г. от Добринка Тожарова – председател на НЧ „Изгрев 1927” – гр. Обзор, относно кандидатстване на НЧ „Изгрев 1927” – гр. Обзор с проект по „Програма за развитие на селските райони 2007-2013 г.”

   Докл: Пенко Пенчев

                                                                                                 Председател на комисия

5. Доклана записка вх.№ 342/24.06.2013 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно прехвърляне заемообразно на средства от бюджетната сметка на общината в извънбюджетната сметка за средства от РА в размер на 205 377,21 лв.

                                                                                                  Докл: Пенко Пенчев

                                                                                                 Председател на комисия

6. Доклана записка вх.№ 346/24.06.2013 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно стопанисване от община Несебър на приют за безстопанствени кучета в гр. Несебър, местността „Стролата”.

                                                                                                         Докл: Пенко Пенчев

                                                                                                 Председател на комисия

7. Доклана записка вх.№ 352/28.06.2013 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно разглеждане и приемане на Общинска програма за закрила на детето за 2013 г.

                                                                                                Докл: Пенко Пенчев

                                                                                                Председател на комисия

8. Докладна записка вх.№ 374/05.07.2013 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно утвърждаване мрежата на учебните и детски заведения и обслужващите звена в община Несебър за учебната 2013/2014 година.

                                                                                               Докл: Пенко Пенчев

                                                                                                Председател на комисия

9. Предложение вх.№ 353/01.07.2013 г. от „Чаирите” ЕООД – гр. София, относно одобряване на маршрут за извършване на атракционен превоз.

                                                                                                 Докл: Пенко Пенчев

                                                                                                Председател на комисия

10. Предложение вх.№ 392/08.07.2013 г. от Комисия по чл.15,  ал.1 от Наредбата за условията, реда и критериите за финансово подпомагане на спортните клубове в община Несебър.

                                                                                       Докл: Константин Лефтеров

                                                                                                 Председател на комисия

11. Докладна записка вх.№ 371/05.07.2013 г. от Стойко Стоянов – секретар на Община Несебър, относно молби на граждани за отпускане на финансова помощ.

                                                                                                Докл: Константин Лефтеров

                                                                                                 Председател на комисия

12. Докладна записка вх.№ 401/09.07.2013 г. от Николай Димитров –  кмет на община Несебър, относно актуализация на капиталовата програма на Община Несебър за 2013 г.

                                                                                                Докл: Константин Лефтеров

                                                                                                 Председател на комисия

13. Докладна записка вх.№ 384/05.07.2013 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно сключване на предварителен договор по чл.15 ал.3 от ЗУТ във връзка с проект за изменение на ПУП-ПРЗ на гр. Свети Влас за УПИ ХVІІ в кв.24 с идентификатор 11538.501.293 по КК на гр. Свети Влас.

                                                                                                Докл: Христо Тодоров

                                                                                                 Председател на комисия

14. Докладна записка вх.№ 386/05.07.2013 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно учредяване право на строеж за пристройка на сграда с кадастрален идентификатор 51500.502.11.1, изградена в УПИ І в кв.80 по плана на гр. Несебър.

                                                                                                 Докл: Христо Тодоров

                                                                                                 Председател на комисия

15. Докладна записка вх.№ 357/04.07.2013 г. от Виктор Борисов – зам. Кмет на община Несебър, относно съгласие за процедиране изменение на ПУП ПРЗ за УПИ I общ. И УПИ V, в кв. 98 гр. Несебър.

                                                                                               Докл: Христо Тодоров

                                                                                               Председател на комисия

16. Докладна записка вх.№ 367/05.07.2013 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на Обект „Пристройка и надстройка на общинска сграда за здравни дейности, извънболнична помощ с филиал ЦСМП” – гр. Несебър с кадастрален идентификатор 51500.502.454.1 по КК на гр. Несебър.

                                                                                                                       Докл: Христо Тодоров

                                                                                                                         Председател на комисия

17. Докладна записка вх.№ 387/05.07.2013 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно учредяване право на ползване за постоянен пчелин върху общински имот в землището на гр. Несебър.

                                                                                             Докл: Христо Тодоров

                                                                                              Председател на комисия

18. Докладна записка вх.№ 363/04.07.2013 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно провеждане на явен търг за продажба на УПИ ХІІ в кв.17 по плана на с. Емона с кадастрален идентификатор 27454.501.373.

                                                                                             Докл: Христо Тодоров

                                                                                               Председател на комисия

19. Докладна записка вх.№ 388/05.07.2013 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно провеждане на търг с явно наддаване за продажба на вещно право на строеж върху общински имот с кадастрален идентификатор № 51500.503.135 по КК на гр. Несебър, представляващо УПИ VІІІ в кв.11 по плана на ж.к. „Черно море”, гр. Несебър.

                                                                                                       Докл: Христо Тодоров

                                                                                               Председател на комисия

20. Докладна записка вх.№ 389/05.07.2013 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на КАБИНЕТ № 1 – за Рентгеново отделение, находящ се в „Общинска сграда за здравни дейности, извънболнична помощ с филиал ЦСМП” – гр. Несебър.

                                                                                                     Докл: Христо Тодоров                                                                                                                                                                                                                  Председател на комисия

            21. Докладна записка вх.№ 370/05.07.2013 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно учредяване право на строеж за надстрояване на жилищна сграда с кадастрален идентификатор 53045.502.28.8, изградена в УПИ ІІ в кв.5 по плана на гр. Обзор.

                                                                                   Докл: Христо Тодоров                                                                                                                                                                                      Председател на комисия

22. Докладна записка вх.№ 369/05.07.2013 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно учредяване право на строеж за надстрояване на жилищна сграда с кадастрален идентификатор 53045.502.28.9, изградена в УПИ ІІ в кв.5 по плана на гр. Обзор.

                                                                                   Докл:  Христо Тодоров

                                                                                                Председател на комисия

23. Докладна записка вх.№ 368/05.07.2013 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно разделяне на земеделски имот с кадастрален идентификатор  № 73751.49.2 по плана на КК на с. Тънково и промяна начина на трайно ползване на частта от имота с проектен № 73751.49.213.

                                                                                                     Докл: Христо Тодоров

                                                                                                Председател на комисия

24. Докладна записка вх.№ 366/04.07.2013 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно учредяване право на строеж за надстрояване на жилищна сграда с кадастрален идентификатор 53045.502.28.6, изградена в УПИ ­ІІ в кв.5 по плана на гр. Обзор.

                                                                                                    Докл:  Христо Тодоров

                                                                                               Председател на комисия

25. Докладна записка вх.№ 364/04.07.2013 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно провеждане на спортни мероприятия на територията на общински стадион – Несебър, за футболен сезон 2013 – 2014 г.

 

                                                                                                  Докл: Христо Тодоров

                                                                                                Председател на комисия

26. Докладна записка вх.№ 391/08.07.2013 г. от Благой Филипов – председател на Общински съвет – Несебър, относно предоставяне на земеделски имоти от общинския поземлен фонд, по реда на чл.27 ал.2 от ПЗР към Закона за изменение и допълнение на ЗСПЗЗ.

                                                                                   Докл:  Христо Тодоров

                                                                                               Председател на комисия

27. Доклад вх.№ 372/05.07.2013 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно одобряване на проект за изменение на ПУП на к.к. „Слънчев бряг-запад”, в частта му за УПИ І –47, 71 в кв.7503.

                                                                                               Докл:   Костадин Нищелков

                                                                                               Председател на комисия

28. Предложение вх.№ 379/05.07.2013 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно разрешение за изработване на ПУП-ПЗ за смяна предназначението на имот с идентификатор 51500.82.55 по КК на гр. Несебър, м. „Кокалу”.

                         Докл:  Костадин Нищелков

                         Председател на комисия

29. Предложение вх.№ 340/24.06.2013 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно разрешение за изработване на ПУП-ПП за линеен обект „СН КЛ 400 мм, ТП ЮРТА 2-КЛ Лариса муфи” , СН КЛ 400 мм, ТП „ЮРТА 2-КЛ Регата муфи”, община Несебър.

                                                                                                  Докл:   Костадин Нищелков

                                                                                                        Председател на комисия

30. Предложение вх.№ 360/04.07.2013 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно разрешение за изработване на ПУП-ПП за линеен обект „Реконструкция на ЕП 20 кV „Равда – въздушно отклонение за ТП „Ритъм” в поземлен имот 61056.56.101, м. „Хендек тарла”, землището на с. Равда.

                                                                                              Докл:  Костадин Нищелков

                                                                                              Председател на комисия

 31. Предложение вх.№ 361/04.07.2013 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно разрешение за изработване на ПУП-ПП за линеен обект „Външни ВиК връзки за поземлени имоти 73571.22.39, 73571.27.9, 73751.27.13 и 73571.17.173, м. „Боруна”, землището на с. Тънково.

                                                                                             Докл:  Костадин Нищелков

                                                                                               Председател на комисия

32. Доклад вх.№ 375/05.07.2013 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно проект за изменение на ПУП в частта му за УПИ ІХ-501 в кв.2201 по ПУП на к.к. „Слънчев бряг-запад”.

                                                                                                    Докл:   Костадин Нищелков

                                                                                                Председател на комисия

33. Предложение вх.№ 380/05.07.2013 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно разрешение за изработване на ПУП-ПЗ за смяна предназначението на имот с идентификатор 51500.84.54 по КК на гр. Несебър, м. „Кокалу”.

                                                                                                Докл:   Костадин Нищелков

                                                                                                Председател на комисия

34. Предложение вх.№ 341/24.06.2013 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно разрешение за изработване на ПУП-ПП за линеен обект „Кабел 20 кV ПС „Сл. бряг – ТП „Инджекьой 1”, к.к. „Слънчев бряг-запад”.

                                                                                                   Докл: Костадин Нищелков

                                                                                                Председател на комисия

35. Предложение вх.№ 355/04.07.2013 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно разрешение за изработване на ПУП-ПП за обект на техническата инфраструктура „Външно ел. захранване на апартаментен ваканционен комплекс в ПИ 11538.2.25 по плана на м. „Юрта”, землището на гр. Св. Влас.

                                                                                     Костадин Нищелков  

                                                                                 Председател на комисия

36. Предложение вх.№ 359/04.07.2013 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно разрешение за изработване на ПУП-ПЗ за смяна предназначението на имот с идентификатор 51500.82.29 по КК на гр. Несебър, м-т „Кокалу”.

                                                                                              Докл:   Костадин Нищелков

                                                                                                Председател на комисия

37. Предложение вх.№ 358/04.07.2013 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно разрешение за изработване на ПУП-ПЗ за смяна предназначението на имот с идентификатор 51500.82.30 по КК на гр. Несебър, м-т „Кокалу”.

                                                                                                  Докл:  Костадин Нищелков

                                                                                                Председател на комисия

            38. Предложение вх.№ 381/05.07.2013 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно разрешение за изработване на ПУП-ПРЗ за ПИ 61056.501.544 и ИПР за УПИ ХІХ-539 в кв.33 по плана на с. Равда.

                                                                                    Докл: Костадин Нищелков                                                                                                                                                                                            Председател на комисия

39. Доклад вх.№ 378/05.07.2013 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно одобряване на ПУП-ПП за елементи на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии – обект: „Канализация и водопровод за захранване на сграда  в имот с идентификатор 51500.83.54 по КК на м. „Кокалу”, община Несебър.

                                                                                              Докл: Костадин Нищелков

                                                                                                Председател на комисия

40. Предложение вх.№ 362/04.07.2013 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно разрешение за изработване на ПУП-ПП за обект на техническата инфраструктура „външно ел. захранване на три жилищни сгради  за сезонно ползване в ПИ 51500.29.19 по плана на в.з. „Инцараки”, м-т „Юрта-Балкана”, в землището на гр. Несебър..

                                                                                     Докл:  Костадин Нищелков

                                                                                                Председател на комисия

41. Доклад вх.№ 376/05.07.2013 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно проект за изменение на ПУП на к.к. „Слънчев бряг-запад” в частта му за УПИ І-47, 58 и УПИ ІІ в кв. 7502.

                                                                                              Докл: Костадин Нищелков

                                                                                                Председател на комисия

  

            Материалите за заседанието се намират в канцеларията на Общинския съвет – Несебър и са на Ваше разположение от 10.07.2013 г.

       

            Най-учтиво Ви каня да вземете участие в работата на Общинския съвет – Несебър.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

  

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-НЕСЕБЪР: ………………………..

                                     /БЛ. ФИЛИПОВ/