Свиквам заседание на постоянните комисии както следва

Print pagePDF pageEmail page

1. Комисия по образование, култура, туризъм, спорт, здравеопазване, вероизповедания и социални дейности – 21.09.2012г. от 11.00
2.Комисия по законност, обществен ред, местно самоуправление, преватизация, следпреватизационен контрол и контрол по изпълнение решенията на Общински съвет – 21.09.2012г. от 11.30ч.
3.Комисия по бюджет и финанси и европейски фондове национални и регионални програми – 21.09.2012г. от 13.00ч.
4.Комисия по общинска собственост, жилищна политика, общински дружества и предприятия – 21.09.2012г. от 14.30ч.
5.Комисия по устройство на територията, селско, горско, ловно стопанство и опазване на околната среда – 21.09.2012г. от 16.00ч.
Материалите за заседанията се намират в канцеларията на Общинския съвет – Несебър и са на Ваше разположение от 20.09.2012 г.Най-учтиво Ви каня да вземете участие в работата на Комисиите на Общински съвет – Несебър. Моля, вносителите на докладни записки да бъдат на разположение на комисиите в посочения ден и час.
Председател на Общински съвет – Несебър /Б.Филипов/
На основание чл.23, ал.1 във връзка с чл.21, ал.2 от Правилника за организацията и дейността на общински съвет – Несебър, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, свиквам заседание на постоянните комисии