Решения от Протокол №18

Print pagePDF pageEmail page

РЕШЕНИЯ ОТ ПРОТОКОЛ

 № 18/15.10.2013 г.

           

 ДНЕВЕН  РЕД:

 

1. Докладна записка вх.№ 506/30.09.2013 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно прехвърляне заемообразно на средства от бюджетната сметка на общината в извънбюджетната сметка, за средства от Министерството на финансите, Управляващ орган на Оперативна програма „Административен капацитет” /ОПАК/ – Дирекция „Оперативна програма „Административен капацитет”, в размер на 84 678,78 лв.  

                                                                                             

2. Докладна записка вх.№ 496/20.09.2013 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно кандидатстване на община Несебър с проект „Програма за развитие на селските райони 2007-2013 г.”

            3. Докладна записка вх.№ 521/01.10.2013 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно промени в утвърдената мрежа на учебните и детски заведения и обслужващи звена в община Несебър, за учебната 2013/2014 година.

4. Докладна записка с вх.№ 510/30.09.2013 г. от Славчо Станелов – общински съветник в Общински съвет – Несебър, относно даване съгласие от Общински съвет – Несебър за изплащане от бюджета на училището на 50 % от картите за пътуване на ученици от ПГ по туризъм „Иван Вазов” – Несебър-Слънчев бряг, пътуващи по линии извън рамките на община Несебър.

5. Доклана записка вх.№ 520/01.10.2013 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно откриване на целодневна общинска детска градина в гр. Несебър, ж.к. „Черно море”.

6. Доклана записка вх.№ 430/08.08.2013 г. от Иван Гургов – зам. кмет на община Несебър, относно изменение и доппълннение на Наредба № 11 за определяне  и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Несебър.

7. Докладна записка с вх.№ 545/04.10.2013 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно актуализация на бюджета на община Несебър за 2013 г.

8. Доклана записка вх.№ 525/01.10.2013 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно промяна в числеността на персонала в дейности към община Несебър.

9. Доклана записка вх.№ 524/01.10.2013 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно откриване на център за обществена подкрепа в гр. Несебър, ул. „Струма” № 14.

10. Предложение № 546/07.10.2013 г.от Комисия по чл.15, ал.1 от Наредба за условията, реда и критериите за финансово подпомагане на спортните клубове в община Несебър.

11. Докладна записка № 550/07.10.2013 г. от Стойко Стоянов – секретар на община Несебър, относно молби на граждани за отпускане на еднократна финансова помощ.

12. Докладна записка вх.№ 533/01.10.2013 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно учредяване право на ползване за постоянен пчелин върху общински имот в землището на с. Тънково, община Несебър.

13. Докладна записка вх.№ 538/01.10.2013 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно промяна начина на трайно ползване на общински земеделски имот в землището на с. Кошарица от „Пасище” в „Друг вид земеделска земя”.

14. Докладна записка вх.№ 531/01.10.2013 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно промяна начина на трайно ползване на общински земеделски имот в землището на гр. Свети Влас от „Пасище” в „Друг вид земеделска земя.

15. Докладна записка вх.№ 544/03.10.2013 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно одобряване на пазарна оценка за продажбата на поземлен имот с кадастрален идентификатор 51500.502.802 по кадастралната карта на гр. Несебър, представляващ УПИ І, кв.55 В, по плана на гр. Несебър-нова част.

16. Докладна записка вх.№ 529/01.10.2013 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно прекратяване на съсобственост в УПИ ІІ-439, кв.50 по плана на с. Равда, с кадастрален идентификатор 61056.502.143, чрез изкупуване на идеалната част, собственост на община Несебър.

17. Докладна записка вх.№ 527/01.10.2013 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на самостоятелен обект с кадастрален идентификатор 51500.501.318.1.7 по кадастралната карта на гр. Несебър, за банков офис.

18. Докладна записка вх.№ 536/01.10.2013 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно учредяване право на строеж за изграждане на помощен стълб върху имот–публична общинска собственост, с кадастрален идентификатор 02703.501.376 по кадастралната карта на с. Баня, община Несебър.

19. Докладна записка вх.№ 535/01.10.2013 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно учредяване право на строеж за изграждане на помощен стълб върху имот–публична общинска собственост, с кадастрален идентификатор 55350.500.309 по кадастралната карта на с. Паницово, община Несебър.

20. Докладна записка вх.№ 534/01.10.2013 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно учредяване право на строеж за изграждане на трафопост върху УПИ ІІІ-128,130 в кв.2 по плана на гр. Обзор.

21. Докладна записка вх.№ 537/02.10.2013 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под аренда на общински земеделски имот с кадастрален идентификатор 39164.28.10 по кадастралната карта на с. Кошарица.

22. Докладна записка вх.№ 532/01.10.2013 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на земеделски имот с кадастрален идентификатор 53045.522.26 по кадастралната карта на гр. Обзор.

23. Докладна записка вх.№ 530/01.10.2013 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на лекарски кабинети в общинска сграда за здравни дейности „Здравна къща” – гр. Несебър.

24. Докладна записка вх.№ 528/01.10.2013 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на общински обект от „Базар „Пристанище” в гр. Несебър – стара част.

25. Заявление с вх.№ 543/03.10.2013 г. от наследници на Лазар Атанасов Налбантов-бивш жител на с. Баня.

26. Предложение вх. № 507/30.09.2013 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно одобряване на задание за проектиране и разрешаване изработването на ПУП-ПП за обект на техническата инфраструктура  „Реконструкция и изместване на трасе на кабели 20 кV на ЕП „Влас” и ЕП „Септемврийче” от ПИ 11538.1.3 и ПИ 11538.1.36, по кадастралната карта на местността „Юрта”, землището на гр. Свети Влас, по реда на чл.124а от ЗУТ.

27. Докладна записка вх.№ 517/30.09.2013 г. арх. Валентин Димов – гл. архитект на община Несебър, относно съгласуване на ПУП-ПРЗ за имот с идентификатор 11538.502.292 по кадастралната карта на гр. Свети Влас-юг.

28. Предложение с вх.№ 509/30.09.2013 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно разрешение за изработване на ПУП-ПЗ за смяна предназначението на имот с идентификатор 51500.75.8 по кадастралната карта на гр. Несебър, находящ се в местността „Кокалу”, за неземеделски нужди, по реда на ЗОЗЗ, на основание чл.124а, ал.1 от ЗУТ.

29 Предложение с вх.№ 512/30.09.2013 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно разрешение за изготвяне на ПУП-ПП за линеен обект:  „Външно ел. захранване от съществуващ ЖР стълб № 5 на отклонението на ВЕП 20 кV, „Полевъд” към ТП „АХЦ, в поземлен имот 51500.64.35, на територия на община Несебър, до нов БКТП в ПИ 73571.22.45, м. „Боруна”, землището на с. Тънково, по реда на чл.124а от ЗУТ.

30. Предложение с вх.№ 513/30.09.2013 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно разрешение за изготвяне на ПУП-ПП за линеен обект:  „Външно ел. захранване от съществуващ ЖР стълб № 5 на отклонението на ВЕП 20 кV, „Полевъд” към ТП „АХЦ, в поземлен имот 51500.64.35, на територията на община Несебър, до нов БКТП в ПИ 73571.22.45, от който ще се извърши електро захранване на ПИ 73571.22.43, м. „Боруна”, землището на с. Тънково, по реда на чл.124а от ЗУТ.

            31. Предложение с вх.№ 514/30.09.2013 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно разрешение за изготвяне на ПУП-ПП за линеен обект:  „Външно ел. захранване от съществуващ ЖР в ПИ 53822.191.12 на територията на с. Оризаре, от ВЕП 20 кV „Александрово” до нов БКТП в ПИ 73571.1.533, м. „Корията”, землището на с. Тънково, по реда на чл.124а от ЗУТ.

32. Предложение с вх.№ 516/30.09.2013 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно разрешение за изготвяне на ПУП-ПП за линеен обект:  „Довеждаща пътна връзка за ПСОВ-Оризаре” в ПИ 53822.16.57, землището на с. Оризаре, по реда на чл.124а от ЗУТ.

33. Докладна записка с вх.№ 539/01.10.2013 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно одобряване на проект за изменение на ПУП на к.к. „Слънчев бряг-запад” в частта му за УПИ ІІ-573 в кв.1303 по ПУП на к.к. „Слънчев бряг-запад”, идентичен, както следва с имот с идентификатор 51500.507.528 по кадастралната карта на гр. Несебър.

34. Докладна записка с вх.№ 540/02.10.2013 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно одобряване на проект за изменение на ПУП на к.к. „Слънчев бряг-запад” в частта му за УПИ-І-142 и VІІ-151 в кв.6901 по ПУП на к.к. „Слънчев бряг-запад”.

35. Докладна записка с вх.№ 541/02.10.2013 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно одобряване на проект за изменение на ПУП на к.к. „Слънчев бряг-запад” в частта му за УПИ VІІІ-659 и ІХ-659 и УПИ Х-658 в кв.403 по ПУП на к.к. „Слънчев бряг-запад”.

36. Докладна записка с вх.№ 542/02.10.2013 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно одобряване на проект за изменение на ПУП на к.к. „Слънчев бряг-запад” в частта му за УПИ ХІХ-583 в кв.1304 по ПУП на к.к. „Слънчев бряг-запад”.

37. Доклад № 502/26.09.2013 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на Община Несебър, относно одобряване проект за изменение на ПУП в к.к „ Слънчев бряг” в частта му за УПИ III-392 и УПИ IV-395 в кв.3602.

38. Доклад № 549/07.10.2013 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на Община Несебър, относно одобряване на ПУП-ПП за елементи на техническата инфраструктура извън урбанизираните територии – обект „Кабел 20 кV за захранване на нов БКТП, м. „Кокалу”, гр. Несебър.

39. Доклад № 503/26.09.2013 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на Община Несебър, относно одобряване проект за изменение на ПУП в к.к. „Слънчев бряг” в частта му за УПИ III–415 в кв.3501.

40. Докладна записка № 553/11.10.2013 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно упълномощаване кмета на общината  да представлява Община Несебър  в Асоциацията по ВиК – Бургас.

41. Докладна записка № 554/15.10.2013г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно провеждане на спортни мероприятия на територията на общински стадион – Несебър.

 

 

 

По т.ПЪРВА от дневния редДокладна записка вх.№ 506/30.09.2013 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно прехвърляне заемообразно на средства от бюджетната сметка на общината в извънбюджетната сметка, за средства от Министерството на финансите, Управляващ орган на Оперативна програма „Административен капацитет” /ОПАК/ – Дирекция „Оперативна програма „Административен капацитет”, в размер на 84 678,78 лв.  

 

Общинският съвет с 19 гл. „за” от гласували 19 общински съветници   прие следното

 

РЕШЕНИЕ №  589

 

          На основание чл.21, ал.1, т. 6 от ЗМСМА Общински съвет – Несебър дава съгласие за прехвърляне заемообразно на средства от бюджетната сметка на общината в извънбюджетната сметка за средства от Министерството на финансите, Управляващ орган на Оперативна програма „Административен капацитет” (ОПАК) – Дирекция „Оперативна програма „Административен капацитет”, в размер до 84 678,78 лв. със срок на погасяване – незабавно след получаване на междинно и окончателно плащане по договор № А12-22-193/22.05.2013 г., проект: „Повишаване на капацитета на служителите в общинска администрация Несебър чрез специализирани обучения”.

На основание чл.60  АПК поради обстоятелството, че по проекта вече има подписан договор, по който се дължи авансово плащане, допускао предварително изпълнение на  решението .

(Списъкът с поименно гласуване и неразделна част от настоящото решение).

 

По т.ВТОРА от дневния ред –  Докладна записка вх.№ 496/20.09.2013 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно кандидатстване на община Несебър с проект „Програма за развитие на селските райони 2007-2013 г.”

 

Общинският съвет с 18 гл. „за” от гласували 18 общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ № 590

 

            1. На основание чл.21, ал1 т.10 от ЗМСМА  Общински съвет – Несебър  дава  съгласие Община Несебър да кандидатства по „Програма за развитие на селските райони” 2007-2013 г., Мярка 321 –  Основни услуги за населението и икономиката в селските райони, със следния проект: „Комбинирана система за електронно управление на администрацията и подобряване достъпа на населението до услуги, свързани с информационните и комуникационните технологии на територията на община Несебър”.

         2. Възлага на Кмета на общината, при одобряване на проекта общината да финансира дейностите, до възстановяване на средствата необходими за изпълнението им, според изискванията на програмата, както и да поеме всички необходими недопустими според „Програма за развитие на селските райони” 2007-2013 разходи, свързани с проекта.

            3. Общински съвет – Несебър приема, че проектът „Комбинирана система за електронно управление на администрацията и подобряване достъпа на населението до услуги, свързани с информационните и комуникационните технологии на територията на община Несебър” става част от „План за развитие на община Несебър 2007-2013” и дейностите по проекта отговарят на приоритетите на община Несебър и на Плана за развитие на общината.

(Списъкът с поименно гласуване и неразделна част от настоящото решение).

 

По т.ТРЕТА от дневния ред – Докладна записка вх.№ 521/01.10.2013 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно промени в утвърдената мрежа на учебните и детски заведения и обслужващи звена в община Несебър, за учебната 2013/2014 година.

 

Общинският съвет с 18 гл. „за”  от гласували 18 общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ №  591

 

                На основание чл.21 ал.1 т.23 от ЗМСМА, утвърждава предложените от директорите на учебните и детски заведения и обслужващи звена в община Несебър промени в утвърдения брой на групи, паралелки и брой деца и ученици в учебните и детски заведения и обслужващи звена за учебната 2013/2014 година, както следва:

І. Учебни заведения, които прилагат системата на делегираните    

    бюджети:                                       

1. Средни общообразователни  училища:

    1.1. Средно общообразователно училище “Любен Каравелов” –                                

           гр. Несебър –  І – ХІІ клас:

           паралелки – 43, брой ученици – 971

2.Основни училища  / от  І до VІІІ клас /:

            ОУ „Св.св. Кирил и Методий” – гр. Обзор:  

                                   брой  ученици – 148

            ОУ „Св.св. Кирил и Методий” – гр. Св. Влас:

          брой  ученици – 132

            ОУ „Васил Левски” –  с. Тънково:

          брой  ученици – 113

            ОУ „Св.св. Кирил и Методий” – с. Гюльовца:

брой ученици – 86

 

 

ІІ. Предучилищни детски заведения (ОДЗ и ЦДГ), които прилагат системата на делегираните бюджети:

1. ОДЗ  “Яна Лъскова” – гр. Несебър

 целодневни  групи –7

2. ОДЗ  “Калина Малина” – гр. Несебър – общо 175 деца

–          целодневни  групи – 5, в т.ч.

     подготвителни групи – 3, брой деца – 78

–    яслена група – 1, брой деца – 28

3. ОДЗ “Мечо Пух” – с. Равда –  общо 139 деца

– целодневни  групи – 4, в т.ч.

  подготвителни групи – 2, брой деца – 55

4. ЦДГ „Пролет” – с. Тънково – 2 групи, брой деца – 42 в т.ч. подготвителна група – 1, брой деца – 22

5. ЦДГ „Радост” – с. Оризаре – 2 групи, брой деца – 52,   в т.ч.  

     подготвителна група – 1, брой деца – 26

 

 

          ІІІ. Предучилищни детски заведения (ОДЗ и ЦДГ), които не прилагат системата на  делегираните бюджети:

 

1. ОДЗ “Обзорче” – гр. Обзор – общо 90 деца

–          целодневни  групи – 4,  в т.ч.

     подготвителни групи – 2, брой деца – 42

–          яслена група – 1, брой деца – 13

 1. 1.      ЦДГ „Усмивка” – с. Гюльовца – 2 групи, брой деца – 52, в т.ч.   подготвителна група – 1,  брой деца – 24
 2. 2.      ЦДГ „Детски свят” – с. Кошарица  – 2 групи, брой деца – 52,  в т.ч.

     подготвителна група  – 1, брой деца –  25

 1. 3.      ЦДГ „Слънце” – Сл. бряг – 3 групи, брой деца – 84, в т.ч.     

     подготвителни групи – 2, брой деца – 50

 

 

                      ІV На основание чл. 11, ал. 2 от Наредба № 7 от 29.12.2000 г. за определяне броя на паралелките и групите и броя на учениците и на децата в паралелките и в групите на училищата, детските градини и обслужващите звена,  утвърждава като самостоятелни паралелки под норматива за минимален брой ученици за учебната 2013/2014 година следните  паралелки, за които се осигуряват допълнителни средства за обезпечаване на учебния процес при условията на чл. 11, ал. 3 – 6 на Наредба № 7 от 29.12.2000 г. за определяне броя на паралелките и групите и броя на учениците и на децата в паралелките и в групите на училищата, детските градини и обслужващите звена – извън определените по единни разходни стандарти, чрез бюджета на община Несебър:

 

 1. 1.      ОУ „Св.св. Кирил и Методий” – гр. Обзор:   

                            VІІ клас     –    16 ученика

                       VІII клас   –    7 ученика

    2.  ОУ „Св.св. Кирил и Методий” –  гр. Св. Влас : 

  І клас       –      13 ученика

  ІІІ клас       –   11 ученика

  V  клас     –      15 ученика

  VІ клас      –    14 ученика

VIII клас  –        8 ученика   

   3. ОУ „Васил Левски” – с. Тънково : 

ІІІ клас     –          12 ученика                                                  

IV клас     –    11 ученика

  V клас      –    14 ученика

  VІ клас     –   14 ученика

  VІІ клас    –   16 ученика

  VІІІ клас   –   15 ученика

4. ОУ „Св.св. Кирил и Методий” –  с. Гюльовца :

                                      I клас       –     12 ученика

VI клас    –     7 ученика

VІI клас   –    13 ученика

             5. ОУ „Св. Иван Рилски” – с. Кошарица:

V и VІ – слята  –   10 ученика;  

– IІ клас – самостоятелна помощна паралелка за деца със СОП /специални образователни потребности/  – обучението е в ДДМУИ „Св. Стилиян Пафлагонийски” – с. Кошарица – 4 ученика

 

                По т.ЧЕТВЪРТА от дневния ред –  Докладна записка с вх.№ 510/30.09.2013 г. от Славчо Станелов – общински съветник в Общински съвет – Несебър, относно даване съгласие от Общински съвет – Несебър за изплащане от бюджета на училището на 50 % от картите за пътуване на ученици от ПГ по туризъм „Иван Вазов” – Несебър-Слънчев бряг, пътуващи по линии извън рамките на община Несебър.

 

Поради оттегляне на докладната записка от вносителя, се премина към следваща точка от дневния ред. 

По т.ПЕТА от дневния ред – Докладна записка вх.№ 520/01.10.2013 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно откриване на целодневна общинска детска градина в гр. Несебър, ж.к. „Черно море”.

 

Общинският съвет с 19 гл. „за” от гласували 19 общински съветници прие следното

 

 РЕШЕНИЕ №  592

 

 І. На основание чл.21 ал.2  във връзка с чл.10 ал.8 от ЗНП и чл.15 ал.1 от ППЗНП Общински съвет – Несебър дава съгласие да бъде открита целодневна общинска детска градина с четири възрастови групи като звено в структурата на Дейност „Образование, извънучилищни и други дейности”, с адрес гр. Несебър, ж.к. „Черно море 1” № 112.

 ІІ. Именува целодневна общинска детска градина с адрес гр. Несебър, ж.к. „Черно море 1” № 112 с името „Моряче”.

    ІІІ. Увеличава числеността на персонала на дейност „Образование, извънучилищни и други дейности” от 01.11.2013 г. със 17 (седемнадесет) щатни бройки, от които 9 (девет) за педагогически длъжности и 8 (осем) за непедагогически длъжности – за обезпечаване на дейността на целодневна общинска детска градина с адрес гр. Несебър, ж.к. „Черно море 1” № 112

(Списъкът с поименно гласуване и неразделна част от настоящото решение).

 

По т.ШЕСТА от дневния ред – Доклана записка вх.№ 430/08.08.2013 г. от Иван Гургов – зам. кмет на община Несебър, относно изменение и доппълннение на Наредба № 11 за определяне  и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Несебър.

 

Общинският съвет със 17 гл. „за” и 1 гл. „въздържал се” от гласували 18 общински съветници прие следното

 

 РЕШЕНИЕ № 593

 

На основание чл.6, ал.2 и чл.8, ал.1, т.1 от Закона за местните данъци и такси и чл.21, ал.2 от ЗМСМА, Общински съвет – Несебър приема Наредба за изменение и допълнение на изменение и допълнение на Наредба № 11 за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Несебър както следва :

 

 

§ 1. В чл.20 ал.1 т.3 се правят изр. последно се прави следното изменение:     „Чл.71 а” и  „чл. 71е”   от  Закона за управление на отпадъците се заменя със „ чл.60  и „чл. 64”  от Закона за управление на отпадъците

 

§2  Изменя чл. 51  ал.1 и ал.2  и ал.5 т.1 и същите придобиват следната редакция:

Ал. 1 За ползване на детски ясли и детски градини, родителите или настойниците дължат постоянни и диференцирани месечни такси:

Ал. 2 Размерът на таксите по ал. 1 се определя, както следва:

1. За гр. Несебър, к.к. Сл. Бряг, гр. Обзор, гр. Свети Влас и с. Равда:

– постоянна такса, независеща от броя на посещенията в месеца – 20,00лв;

– диференцирана такса за присъствен ден –0,50 лв на ден;

2. За останалите селища на територията на общината:

постоянна такса, независеща от броя на посещенията в месеца – 10,00лв;

–          диференцирана такса за присъствен ден – 0,50 лв на ден.

Ал. 5, т.1  деца инвалиди, които с решение на ЕКПО комисия посещават детското заведение и тези, чиито родители са І или ІІ група инвалиди, децата на неизвестни родители, сираци, децата на загинали при производствени аварии и природни бедствия, децата на загинали при изпълнение на служебен дълг;

 

§ 3 Отменят се   чл.51 ал.8  и ал.9.

 

  § 4. Изменя чл. 53 и същия придобиват следната редакция:

Ал. 1 За ползване на услугите на Детска млечна кухня /за деца от 10 месеца, до навършване на 3 годишна възраст/, родителите /настойниците, попечителите/, заплащат стойността на 1 купон за храноден на едно дете в размер на 3,00 лева.

Ал. 2 /Нова/ За ползване на услугите на Детска млечна кухня /за деца от 10 месеца, до навършване на 3 годишна възраст/, родителите /настойниците, попечителите/ на деца на които поне единия от тях е с постоянен адрес на територията на Община Несебър и нямат задължения към общината, заплащат такса за един купон за храноден на едно дете, редуцирана по реда на чл. 8, ал. 6 от от ЗМДТ, в размер на 1,50 лв.

Досегашната Ал. 2 става ал. 3

Досегашната Ал. 3 става ал. 4

 

 § 5. Изменя заглавието на раздел V   и същото придобива следната редакция  „Такси събирани от общинската администрация от отдел „Устройство на територията”.

 

 § 6. В чл. 71 се правят следните изменения:

 1. 1.      в ал. 1 сумата от 20,00 лв се заменя с 40,00 лв;
 2. 2.      в ал. 2 сумата от 20,00 лв се заменя с 40,00 лв;
 3. 3.      в ал. 4 т.1 сумата от 40,00 лв се заменя с 50,00 лв;
 4. 4.      в ал. 4 т.2 сумата от 50,00 лв се заменя с 80,00 лв;
 5. 5.      в ал. 4 т.3 сумата от 70,00 лв се заменя с 100,00 лв;

 

§ 7 Отменя се  чл.71, ал.3.

 

§ 8. В чл. 72 се правят следните изменения:

 1. 1.      в ал. 1, т.1  сумата от 30,00 лв се заменя с 50,00 лв;
 2. 2.      в ал. 1, т. 2 сумата от 20,00 лв се заменя с 40,00 лв;
 3. 3.      в ал. 2, т.1  сумата от 40,00 лв се заменя с 60,00 лв;
 4. 4.      в ал. 2, т.2  сумата от 30,00 лв се заменя с 50,00 лв;
 5. 5.      в ал. 3, т.1  сумата от 100,00 лв се заменя с 120,00 лв;
 6. 6.      в ал. 3, т.2  сумата от 50,00 лв се заменя с 100,00 лв;

 

§ 9. В чл. 73 се правят следните изменения:

  1.  Ал.1 се изменя и  придобива следната редакция: За разглеждане от ОБЕСУТ и одобряване на технически инвестиционни проекти по които се издава разрешение за строеж  се заплащат следните такси: 

             ал. 1, т. 1  се изменя и придобива следната редакция: за сгради и нежилищни обекти:

 • ·   ниско застрояване /до 10м/ се заплаща такса в размер на 0,90 лв. на кв.м.;
 • ·   средно застрояване /до 15м/ се заплаща такса в размер на 1,10 лв на кв.м.;
 • ·   високо застрояване /над 15м/ се заплаща такса в размер на 1,40. лв на кв.м.;

       3. ал. 1, т. 3 придобива следната редакция:

За обекти на техническата инфраструктура- външни връзки се заплаща такса в размер на 1,50лв на линеен метър, но не по-малко от 100,00 лв.

4. ал. 2, т. 1 придобива следната редакция:

за сгради и нежилищни обекти:

 • ·                    ниско застрояване /до 10м/ се заплаща такса в размер на 1,50 лв на кв.м.;
 • ·                    средно застрояване /до 15м/ се заплаща такса в размер на 1,60 лв на кв.м.;
 • ·                    високо застрояване /над 15м/ се заплаща такса в размер на 2,00 лв на кв.м.;

5. ал. 2, т. 3 придобива следната редакция:

За обекти на техническата инфраструктура- външни връзки се заплаща такса в размер на 1,50лв на линеен метър, но не по-малко от 100,00 лв.

 

   § 10 ал. 74, ал. 1, се изменя и   придобива следната редакция: За разглеждане от ОБЕСУТ и съгласуване от главния архитект на идеен инвестиционен проект, който да послужи за проектиране в следваща фаза се заплаща такса в размер на 40%  от таксите по чл.73, ал.1.

 

 

§ 11.  В чл. 75 ал.1 т.1  и  т.3  се изменят и  придобиват следната редакция:

 ал.1  За одобряване на инвестиционни проекти от главния архитект въз основа на комплексен доклад, изготвен от лицензирана фирма консултант,се заплаща такса както следва : 

   т.1 за сгради и нежилищни обекти:

 • ·  ниско застрояване /до 10м/ по 0,70 лв на кв.м. разгъната застроена площ;
 • ·      средно застрояване /до 15м/ по 0,90 лв на кв.м. разгъната застроена площ;
 • ·      високо застрояване /над 15м/ по 1,10 лв на кв.м. разгъната застроена площ;

 т. 3 :

За обекти на техническата инфраструктура- външни връзки по 1,50лв на линеен метър, но не по-малко от 100,00 лв.

Създава се нова ал.(2) Горецитираните такси се събират еднократно в пълен размер при искане за одобряване на технически инвестиционни проекти по които се издава разрешение за строеж.

Създава се нова ал. (З)При ползване възможността за издаване на разрешение за строеж по идеен проект и внасяне на проекти в различни фази на проектиране, разпределението на горецитираните такси е следното ;

1.3а идейния проект по който следва да бъде издадено разрешението за строеж – 70% от горецитираните такси.

2. за последващо внасяне на технически проекти с цел допълване на нови обстоятелства в разрешението за строеж – 50 % от горецитираните такси.

 

§ 12. В чл. 77 се правят следните изменения:

 1. 1.      в ал. 1, сумата от 1000,00 лв се заменя с 1500,00 лв;
 2. 2.      в ал. 2 сумата от 1000,00 лв се заменя с 1200,00 лв;

 

§ 13. В чл. 78 се правят следните изменения:

 1. 1.      т. 1 придобива следната редакция:
 • ·      ниско застрояване /до 10м/ по 50,00 лв + по 0,20 лв на кв.м. разгъната застроена площ;
 • ·      средно застрояване /до 15м/ по 70,00 лв + по 0,30 лв на кв.м. разгъната застроена площ;
 • ·      високо застрояване /над 15м/ по 100,00 лв + 0,40 лв на кв.м. разгъната застроена площ;
 1. 2.      т. 3 придобива следната редакция:

За обекти на техническата инфраструктура- външни връзки по 1,50лв на линеен метър, но не по-малко от 100,00 лв.

 

§ 14. В чл. 79 сумата от 50,00 лв се заменя със 100,00 лв.

 

§ 15 В чл. 80 се правят следните изменения:

 1. 1.      т. 1  сумата от 35,00 лв се заменя с 50,00 лв;
 2. 2.      в т. 2 сумата от 55,00 лв се заменя със 100,00 лв;
 3. 3.      т. 3  сумата от 35,00 лв се заменя с 50,00 лв;
 4. 4.      т. 5  сумата от 50,00 лв се заменя със 100,00 лв;

 

§ 16 В чл. 81 се правят следните изменения:

 1. 1.      т. 1  сумата от 50,00 лв се заменя със 100,00 лв;
 2. 2.      в т. 2 сумата от 100,00 лв се заменя със 150,00 лв;

 

§ 17  В чл. 82 се правят следните изменения:

 1. 1.      ал. 1  сумата от 100,00 лв се заменя с 200,00 лв;
 2. 2.      в ал. 2 сумата от 250,00 лв се заменя с 400,00 лв;
 3. 3.      в ал. 3 сумата от 500,00 лв се заменя с 800,00 лв;
 4. 4.      в ал. 7 сумата от 150,00 лв се заменя с 200,00 лв;
 5. 5.      в ал. 8 сумата от 250,00 лв се заменя с 300,00 лв;
 6. 6.      в ал. 9 сумата от 250,00 лв се заменя с 300,00 лв.
 7. 7.      Създава се нова ал.10 със следният текст – за издаване на удостоверение за въвеждане в експлоатация  на басейн – 100 лв.

 

§ 18. В чл. 84  сумата от 20,00 лв се заменя с 50,00 лв.

 

§ 19 В чл. 88 се правят следните изменения:

1.т. 1 придобива следната редакция:

За жилищни сгради:

 • ·      ниско застрояване /до 10м/ – 50 лева;
 • ·      средно застрояване /до 15м/ – 80,00 лева;
 • ·      високо застрояване /над 15м/ – 100,00 лева;

2.т. 2 придобива следната редакция:

За нежилищни сгради и сгради със смесено предназначение:

 • ·      ниско застрояване /до 10м/ – 250 лева;
 • ·      средно застрояване /до 15м/ – 350,00 лева;
 • ·      високо застрояване /над 15м/ – 500,00 лева;

 

§ 20. В чл. 89  сумата от 100,00 лв се заменя с 200,00 лв.

 

§ 21. В чл. 91 се правят следните изменения:

 1. 1.      в ал. 1 сумата от 50,00 лв се заменя със 70,00 лв;
 2. 2.      в ал. 2 сумата от 30,00 лв се заменя със 100,00 лв;

        3. създава нова ал. 3 със следния текст: За издаване на удостоверения по чл. 52, ал. 5 от ЗКИР се определя такса в размер на 70,00 лева.

 

§ 22. Чл. 95  се изменя и придобива следната редакция:

За извършени услуги по гражданската състояние се заплащат следните такси:

1. Издаване на удостоверение за наследници:

 • ·                     За изготвяне в рамките на 2 дни –5,00лв 
 • ·                     За изготвяне в рамките на 8 часа /1 работен ден/ –10,00лв.

2. Издаване на удостоверение за семейно положение:

 • ·                     За изготвяне в рамките на 2 дни – 4,00лв
 • ·                    За изготвяне в рамките на 8 часа /1 работен ден/ – 6,00лв.

3. Издаване на удостоверение за семейно положение, съпруг/а и деца:

 • ·                     За изготвяне в рамките на 2 дни – 4,00лв
 • ·                    За изготвяне в рамките на 8 часа /1 работен ден/ –6,00лв.                       4. Издаване на удостоверение за съпруг/а и родствени връзки:
  • ·                     За изготвяне в рамките на 2 дни – 4,00лв ;
  • ·                    За изготвяне в рамките на 8 часа /1 работен ден/ – 6,00лв.

                       5. Издаване на удостоверение за родените от майката деца:

 • ·                    За изготвяне в рамките на 2 дни – 4,00лв
 • ·                    За изготвяне в рамките на 8 часа /1 работен ден/– 6,00лв.

                     6. Издаване на удостоверение за правно ограничение:

 • ·                    За изготвяне в рамките на 2 дни – 4,00лв
 • ·                    За изготвяне в рамките на 8 часа /1 работен ден/– 6,00лв.

                     7. Издаване на удостоверение за идентичност на лице с различни имена:

 • ·                    За изготвяне в рамките на 2 дни –  4,00лв /било 3,00 лв/
 • ·                    За изготвяне в рамките на 8 часа /1 работен ден/– 6,00лв.

                  8. Издаване на удостоверение за вписване в регистъра на населението:

 • ·                    За изготвяне в рамките на 2 дни –  5,00лв;
 • ·                    За изготвяне в рамките на 8 часа /1 работен ден/– 10,00лв.

                     9. Издаване на удостоверение за сключване  на граждански брак на български гражданин в чужбина:

 • ·                    За изготвяне в рамките на 2 дни –  15,00лв;
 • ·                    За изготвяне в рамките на 8 часа /1 работен ден/–    25,00лв.

                     10. Издаване на удостоверение за сключване  на граждански брак на чужд гражданин в Република Бъргария:

 • ·                    За изготвяне в рамките на 2 дни –  15,00лв
 • ·                    За изготвяне в рамките на 8 часа /1 работен ден/– 25,00лв.

                    11.Издаване на удостоверение за постоянен или настоящ адрес:

 • ·                    За изготвяне в рамките на 2 дни –  4,00лв;
 • ·                    За изготвяне в рамките на 8 часа /1 работен ден/–  6,00лв.

                    12.Заверка на заявление за постоянен  адрес /ЗПА/:

         12.1.От община Несебър:

 • ·                    За изготвяне в рамките на 2 дни –  2,00лв;
 • ·                    За изготвяне в рамките на 8 часа /1 работен ден/–  4,00лв.;

                    12.2.От други общини:

 • ·                    За изготвяне в рамките на 2 дни –  4,00лв;
 • ·                    За изготвяне в рамките на 8 часа /1 работен ден/–   6,00лв.;

                    13.Заверка на адресна карта за настоящ адрес /АК/:

                    13.1.От община Несебър:

 • ·                    За изготвяне в рамките на 2 дни –  2,00лв;
 • ·                    За изготвяне в рамките на 8 часа /1 работен ден/–  4,00лв.;

                    13.2.От други общини:

 • ·                    За изготвяне в рамките на 2 дни –  3,00лв;
 • ·                    За изготвяне в рамките на 8 часа /1 работен ден/–  6,00лв.;

                    14.Издаване на удостоверение за административен адрес:

 • ·                    За изготвяне в рамките на 2 дни – 6,00лв;
 • ·                    За изготвяне в рамките на 8 часа /1 работен ден/– 12,00лв.

                     15.Издаване на дубликат на удостоверение за раждане:

 • ·                    За изготвяне в рамките на 2 дни – 10,00лв
 • ·                    За изготвяне в рамките на 8 часа /1 работен ден/– 15,00лв.

      16. Издаване на дубликат на удостоверение за граждански брак:

 • ·                    За изготвяне в рамките на 2 дни –10 лв.
 • ·                    За изготвяне в рамките на 8 часа /1 работен ден/– 20,00лв. /било 15,00 лв/

                    17.Повторно издаване на препис-извлечение от  акт за смърт:

 • ·                    За изготвяне в рамките на 2 дни –4,00лв;
 • ·                    За изготвяне в рамките на 8 часа /1 работен ден/– 6,00лв.

          18. Промяна на име по съдебен път – за дубликат:

 • ·                    За изготвяне в рамките на 2 дни – 4,00лв;
 • ·                    За изготвяне в рамките на 8 часа /1 работен ден/– 8,00лв. 

                    19. За всички неспоменати удостоверения по искане на граждани:

 • ·                    За изготвяне в рамките на 2 дни – 4,00лв  /било 3,00 лв/
 • ·                    За изготвяне в рамките на 8 часа /1 работен ден/– 8,00лв. /било 6,00 лв/

             20. За заверени фотокопия от регистрите по гражданско състояние:

 • ·                    За изготвяне в рамките на 2 дни –  4,00лв;
 • ·                    За изготвяне в рамките на 8 часа /1 работен ден/ –6,00лв.

                     21. За поставяне на апостил – печат за превод и легализация в чужбина – 8,00лв 

                     22. Изготвяне и получаване на писмени справки, сведения, копия, извлечения на документи по гражданско състояние за длъжник –  8,00лв.

§ 23.  Създава се нов чл.102 а със следния текст   :

 За издаване на удостоверение за наличие или липса на задължения към Община Несебър се заплаща такса в размер на:

  – за изготвяне в рамките на 14 работни дни – 2 лева;

  – за изготвяне в рамките на 24 часа /при техническа възможност/ – 5 лева.

 

      § 24   Създава нов чл. 102б със следния текст:

Ал.1. За подготовка и изпълнение на заповеди за настаняване в помещения- общинска собственост, предназначени за клубна дейност и изготвяне на договори, се заплаща административна такса в размер на 10,00лв;

Ал.2. За подготовка и изпълнение на заповеди за настаняване в помещения- общинска собственост на юридически лица с нестопанска цел, регистрирани в обществено полезна дейност и на звена, организации и ведомства на бюджетна издръжка и изготвяне на договори, се заплаща административна такса в размер на 10,00 лв.;

Ал.3  За подготовка и изготвяне на договори за отдаване под наем, аренда  или учредяване на право на ползване на общински имот, се заплаща административна такса в размер на 10,00 лв.;

Ал.4.За подготовка и изготвяне на заповеди и договори за предоставяне на концесия, се заплаща такса в размер на 10,00 лв;

 Ал.5 За включване в списъци за картотекиране на граждани, с доказани жилищни нужди, се заплаща такса в размер на 5,00 лв;

Ал. 6 За подготовка и изпълнение на заповед за настаняване в общинско жилище, се заплаща такса в размер на 5,00 лв;

Ал. 7 За всички други административни услуги, извършвани от отдел „Общинска собственост” неупоменати в предходните алинеи /издаване на удостоверения и служебни бележки, заверяване на копия от документи, актуализиране на акт за общинска собственост по инициатива на физически и юридически лица и други/ се заплаща административна такса в размер на 10,00 лева.

§ 25 Създава нов чл. 102в със следния текст:

Ал.1 За производства при разпореждане с общински  недвижими имоти /продажба, замяна, отчуждаване, право на строеж, делба и др./ се заплащат административни такси в размер на 2 % /два процента/ върху определената цена без ДДС за имоти общинска собственост, изчислени върху по-високата стойност – данъчна или пазарна оценка, определена от лицензиран оценител, но не по-малко от 50,00лв, за:

– имот или вещ, предмет на продажба;

– ограниченото възмездно вещно право;

– по-скъпият имот или вещ, при замяна;

– реален дял с по-висока стойност при делба.

Ал. 2 Средствата по ал. 1 се използват за покриване на разходи по цялата административно техническа дейност по подготовка и обслужване на процедурите, за заплащане на допълнително привлечени специалисти и оценители, за техническо оборудване на отдел „Общинска собственост”, за заплати и допълнително възнаграждение за постигнати резултати на лицата, пряко заети с дейностите по подготовка на преписките по разпореждане и придобиване на общинска собственост

§ 26  . В чл. 103, ал. 1  сумата от 12,00 лв се заменя с 25,00 лв.

 

 

§ 27. В чл. 112  сумата от 5,00 лв се заменя с 15,00 лв.

 

§28   В чл. 114  сумата от 5,00 лв се заменя с 10,00 лв.

 

§29 Чл. 116 придобива следната редакция: За издаване на удостоверение за лишаване от родителски права при осиновяване – 8,00 лева.

§ 30.  Отменят се: чл. 113  чл. 117, чл. 118, чл. 119, чл. 120, чл. 121, чл. 122, чл. 123, чл. 124, чл. 125, чл. 126, чл. 127, чл. 128, чл. 129, чл. 130, чл. 131, чл. 132 и чл. 133.чл.134,чл.136 чл.137,чл.145, 146

 

§ 31. В чл. 138  сумата от 70,00 лв се заменя с 300,00 лв.

 

§ 32 Чл. 149, ал. 2, изречение второ, придобива следната редакция:

Общинските съоръжения се ползват за срок не по-малък от три месеца през активния сезон и не по-малък от 1 месец за останалия.

§ 33.Чл. 153, ал. 1, придобива следната редакция:

За ползване на услугите на Обединена общинска школа по изкуствата гр. Несебър  се заплащат следните месечни такси:

– за групите от музикалната школа /индивидуално обучение/ – 15,00 лв;

– за всички останали групи /съгл. Правилника за дейността на ООШИ/ – 10,00лв.

§ 34. Чл. 154, ал. 1, придобива следната редакция:

За посещаване на кръжоци към Общински детски комплекс Несебър се заплащат следните месечни такси:

– за групите от художествено- творческо направление, съгласно Списък – образец № 1а на ОДК – 15,00лв;

– за групите от научно-познавателно, приложно техническо и спортно туристическо направление, съгласно Списък – образец № 1а на ОДК – 10,00лв;

 

§ 35. В чл. 156а се правят следните изменения:

 1. 1.       в т. 1, б. „а” сумата от 60,00 лв се заменя с 80,00 лв;
 2. 2.      в т. 1, б. „б” сумата от 165,00 лв се заменя с 215,00 лв;
 3. 3.      в т. 1, б. „в” сумата от 320,00 лв се заменя с 420,00 лв

 

        § 36. Изменя чл. 162, както  следва:

    Ал.1 За извършване на сватбен ритуал /граждански брак/ се заплащат следните цени:

1. за ритуал, извършен в определените за ритуала места – Ритуална зала в гл. Несебър и Кметствата на територията на Община Несебър – 80,00 лв;

2. за сключване на граждански брак, извън посочените по-горе места –  200,00лв.

 

§ 37. Допълва чл. 165 с т. 7, със следния текст: За услуга с автовишка – 320,00 лв на машиносмяна”.

 

§ 38. В чл. 170 се правят следните изменения:

 1. 1.      в т. 2 сумата от 50,00 лв се заменя с 60,00 лв;
 2. 2.      в т. 3 сумата от 50,00 лв се заменя с 60,00 лв;

 

§ 39. Създава нов чл. 170 в, със следния текст:

Определят се следните цени  при предоставяне на обществена информация по Закона за достъп до обществена информация според вида на носителя:

 1. 1.      Дискета – 1 бр.  1,00лв;
 2. 2.      СD – 1 бр. – 1,50 лв;
 3. 3.      DVD – 1 бр. – 2,00 лв;
 4. 4.      разпечатване – 1 стр. /А4/ – 0,12 лв;
 5. 5.      ксерокопие – 1 стр. /А4/ – 0,09 лв;
 6. 6.      писмена справка – 1,60 лв;

Посочените стойности не включват ДДС.

 

§. 40  Чл. 171, ал. 2 се отменя.

 

        § 41Създава нов чл.78а със следната редакция: За изчисляване на таксите по реда на чл. 73 до чл.79 от Наредбата , височината на сградата  и нежилищният имот се определя по реда на чл.24 от ЗУТ.

       §42  Създава нов § 9 в  ПЗР  със следния  текст „Отменя чл.35 ал.1 и ал.2 от Наредба № 5 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество

       §43 Измененията влизат в сила три дни след публикуването им във в-к „ Слънчев бряг”.

/Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящото решение/

 

По т.СЕДМА от дневния ред – Докладна записка с вх.№ 545/04.10.2013 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно актуализация на бюджета на община Несебър за 2013 г.

 

 

Общинският съвет с 18 гл. „за” от гласували 18 общински съветници прие следното

 

 РЕШЕНИЕ № 594

 

На основание чл.21 ал.1 т.6 от ЗМСМА  да се извършат промени по плана на приходната и разходната част на бюджета на Община Несебър за 2013 г., както следва :

           

І. По приходите

Местни дейности

 • увеличава § 1301- данък върху недвижимите имоти с  1 200 000лв.
 • увеличава §1303 – данък върху превозните средства   с  от 200 000лв.
 • увеличава §2707 – такса битови отпадъци с 4 000 000лв.
 • увеличава §2408- приходи от лихви с  250 000лв.
 • увеличава §2800- глоби, санкци и наказателни  лихви  с  350 000лв

ІІ.По разходите – увеличава размера на разходите по дейности и параграфи със сумата 6 000 000лв., както следва:

1.Изменя бюджета на Община Несебър в частта му за капиталови разходи :

1.1. Увеличава капиталовата програма  на Община Несебър със сумата в размер на 1 996  000лв. по обекти , както следва:

 

 

  Дейност

Наименование на обекта

стойност

1 619/§51 Изграждане на детска градина в кв.Черно море  гр.Несебър

930 000

2 745/§52 Изграждане на ограда на гробищен парк – Несебър

110 000

3 832/§53 Нов обект -Проектиране на кръгови кръстовища –Община Несебър

17 000

4 832/§52 Нов обект – Изграждане  и оформяне входа на  община Несебър / кръгово кръстовище с. Равда/

50 000

5 604/§52 Нов обект -Изграждане на декоративно  LED осветление гр.Несебър

72 000

6 322/§51 Нов обект -Основен ремонт на ограда в СОУ „Любен Каравелов” – гр.Несебър

17 000

7 832/§52 Пътна връзка над моста на р.Хаджийска

400 000

8 326/§52 Нов обект -Изграждане на система за пожароизвестяване в ПГ по туризъм „Иван Вазов” – Слънчев бряг

40 000

9 619/§52 Нов обект -Изграждане на подпорни стени и благоустрояване на района- гр.Свети Влас – Юг

140 000

10 606/§52 Нов обект -Изграждане на улица  и зони за паркиране в кв.51 по плана на  гр.Обзор

150 000

11 322/§52 Нов обект – Котел към отоплителна инсталация – ОУ гр.Обзор

10 000

12 604§52 Изграждане на улично осветление в гр. Свети Влас

60 000

 

 

1.2.  Увеличава програмата за проектиране със сумата в размер на  4000лв. , както следва:

1.2.1 . Обект : „Проект на нова сграда и дегустационен център на ПГ по туризъм Слънчев бряг” – било 1 000лв., става 0лв.

1.2.2.Нов обект – Проект на ПУП – дворно пространство на ПГ по туризъм „Иван Вазов”.- 5 000лв.

1.3.Средствата в размер на 4 000 000лв. да се разпределят в Дейност 998 , §9700- Резерв за непредвидени разходи.

 

2.Приема следните  промени:

2.1. Намаля бюджета на Общинска администрация със сумата в размер на 555 360лв., както следва:

 • ·         дейност 122 – Общинска администрация –  от  §1020 – 200 000лв., от §1092 – 120 000лв.
 • ·         Дейност 603- Водоснабдяване и канализация – от §1020 – 20 000лв., от §1030 – 45 360лв.
 • ·         От дейност 910-разходи за лихви – §2110 – 170 000лв.

2.2.Завишава бюджетите на ВРБК , както следва:

2.2.1.ОДЗ „Мечо пух” – Дейност 311- местни дейности – , §1016 – 30 000лв.

2.2.2.ОУ „Св.Св.Кирил и Методий „ с.Равда –  Дейност 322-  дофинансиране , §1016 – 30 000лв.

2.2.3.СОУ „Любен Каравелов” гр.Несебър- Дейност322- дофинансиране , §1030 – 20 000лв., §1016 – 42 000лв.

2.2.4.ЦДГ „Пролет” с.Тънково – Дейност 311-местна дейност ,  § 1011 – 6 000лв., §1013 -2 400лв., §1014- 300лв. , §1015 – 2 600лв., §1030 – 1 000лв., §1020 – 2 500лв.

2.2.5.Дирекция „ОЗС” – Дейност 898- местна дейност , §1015 – 2 000лв. ,§1030 – 5 000лв.

2.2.6.ОУ „Св.Св.Кирил и Методий” с.Гюльовца- Дейност 322- дофинансиране, §1030 – 30 000лв.

2.2.7. Дейност „Образование,извънучилищни и други дейности”:

 • В дейност 311- местни дейности –  §1011 – 23 000лв., §1015 – 15 000лв., §1016 – 25 000лв., §1020 – 7 000лв., §1030 – 5 000лв. ,§1051 – 7 000лв.
 • В дейност 311- дофинансиране  – §101- 13 500лв., §205 – 4 500лв., §552 – 2 400лв., §560 – 5 000лв.
 • в дейност 337 –ОДК –  местни дейности  – §202 – 20 000лв., §560 – 300лв. , §1015 – 18 000лв., §1020 – 10 000лв., §1051 – 20 000лв.
 • o в дейност 337 –  ОДК – дофинансиране – §552 – 1 200лв.
 • o в дейнос 389- §1015 – 1 500лв.
 • o в дейност 759 – §551 – 1 000лв., §560 – 600лв.

2.2.8. ПГ по туризъм „Иван Вазов” – дейност 326 – дофинансиране  – §1014 – 10 000лв., §1016 – 40 000лв., §1020 – 36 000лв. ,  §202 – 20 000лв., §1051 – 20 000лв.

 2.2.9. Кмество Равда- местни дейности:

 • o в дейност 122,   §1030 –14 000лв
 • o в дейност 284, §1020 – 9 200лв.
 • o в дейност 619 ,§1015- 18 000лв., §1020 – 1 200лв.
 • o в дейност 714,§1020 – 5 000лв.
 • o в дейност 759-§1020 – 16 000лв.

2.2.10.Управление „СГУ”:

 • o в дейност 589-ЦСРИ – местни дейности – §101- 6 500лв.,§201 – 1 860лв.
 • o в дейност 589 „Обществена трапезария” – , §1016 -3 500лв., §1015 – 300лв.

 

3.Одобрява следните вътрешни  компенсирани промени :

3.1.В Управление „СГУ” 

– дейност 524- Домашен социален патронаж  :

–        от §205 в §101 – 11 700лв.

–        от §202 в §201 – 1 000лв.

–        от §208 в §201 – 2 260лв.

– в дейност 589-ЦСРИ – от § 5203-  от обект „ Защитна козирка над входа и рампата на ЦСРИ гр.Несебър”- 2 000лв.  в §5201 – за обект „ Компютри”.

– в дейност 546 – ДДУИ- намаля  §5201-  обект „ Компютри  за  ДДУИ „Св.Стилиян Пафлагонийски“ с.Кошарица” със сумата 131лв. – увеличава §5203 – обект „ Оборудване системи за видеонаблюдение за ДДУИ „Св.Стилиян Пафлагонийски“ с.Кошарица” със сумата 131лв.

3.2. В Дейност „Образование,извънучилищни и други дейности”-

– дейност 311 – ЦДГ Кошарица –  намаля  § 5205 –  обект „ Оборудване ЦДГ с.Кошарица”  със сумата  3 300лв. , нов обект „Изграждане на СОТ система в ЦДГ с.Кошарица” – 3 300лв.

3.3. В ОДЗ „Калина Малина” – намаля  §1040 – 600лв.-  завишава  §5202- обект „Изграждане на пристройка за резервоар за парна инсталация към ОДЗ „Калина Малина“ гр.Несебър” със сумата 600лв.

3.4. В Общинско предприятие „УОГСГС”- дейност 829:

Намаление  в размер на 18 100лв. от  следните параграфи :

–         §205 – 9 300лв.

–        §208 – 1 000лв.

–        §209 – 1 000лв.

–        §580 – 1 100лв.

–        §1015 – 3 100лв.

–        §1062 – 2  100лв.

–        §1098-  500лв.

Увеличение в размер на  18 100лв. , разпределени  в следните параграфи:

–        §101 – 10 300лв.

–        §201 – 500лв.

–        §202 – 4 200лв.

–        §551 – 3 200лв.

–        §560 – 1 000лв.

–        §1040 – 500лв.

На основание чл.60 от АПК допуска предварително изпълнение на решението.

/Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящото решение/

 

По т.ОСМА от дневния ред – Доклана записка вх.№ 525/01.10.2013 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно промяна в числеността на персонала в дейности към община Несебър.

 

Общинският съвет с 18 гл. „за” от гласували 18 общински съветници прие следното

 

 РЕШЕНИЕ № 595

 

   1. На основание чл.21, ал.1, т.2 от ЗМСМА, увеличава числеността на персонала в БКС – гр. Несебър в звено Депо за битови отпадъци с 8 щатни бройки, както следва: управител – 1 бр.; водачи на тежки машини – 3 бр.; шофьор – 1 бр.; кантаржия – 1 бр.; и пазачи – 2 бр., считано от 01.11.2013 г.

   2. Завишава пар.01 и 02 в Бюджета на БКС – Несебър съответно с 10 000 лв. и 2 000 лв. – от резерва за непредвидени разходи на Бюджета за 2013 г.

   3. Увеличава числеността на персонала в ЦДГ „Слънце” – Сл.бряг с една щатна бройка за длъжност учител, като средствата необходими за работни заплати и осигуровка са в рамките на Бюджета на дейност „Обрзование, извънучилищни и други дейности” – държавна отговорност, считано от 01.11.2013 г.

/Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящото решение/

 

По т.ДЕВЕТА от дневния ред – Доклана записка вх.№ 524/01.10.2013 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно откриване на център за обществена подкрепа в гр. Несебър, ул. „Струма” № 14.

 

Общинският съвет с 18 „ за”  от гласували 18 общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ №  596

 

               На основание чл.21 ал.1 т.8, във връзка с чл.17 ал.1 т.7 от ЗМСМА и чл.36в ал.3 т.1 от ППЗСП  и като взе предвид мотивите изложени в обяснителната записка на началника на управление „Социални грижи и услуги” при Община Несебър, от които се  установява необходимостта от предоставяне на комплексни социални услуги, предназначени за деца и семейства с цел предотвратяване изоставянето на деца и настаняването им в специализирани институции, необходимостта от обучение в умения за самостоятелен живот и социална интеграция на деца от институциите и подкрепата на приемни родители и осиновители, в това число и консултиране и подкрепа на деца с поведенчески  проблеми и прояви, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – Несебър  реши:

            1. Да се открие като делегирана държавна дейност нова Социална услуга Център за обществена подкрепа в структурата на Управление „Социални грижи и услуги” при Община Несебър с адрес гр. Несебър, ул. „Струма” № 14, с капацитет 20 места и численост на персонала 4 щатни бройки, средна работна заплата 620 лв.и единен стандарт за издръжка 2566 лв.с материална база: част от общински имот, представляващ самостоятелен обект с кадастрален идентификатор: 51500.502.15.1.14 по КК на гр. Несебър, разположен на първи жилищен етаж от сграда в УПИ І в кв. 82, актуван с АЧОС № 3004/17.06.2009 г. на площ от 46,90 кв.м. и ½ ид.ч. от помещения № 6 и № 7 на площ от 4,12 кв.м. за функциониране на услугата считано от 01.01.2014 г.

            2. Да се завиши бюджетът на Управление „Социални грижи и услуги” в размер на 20 000 лв. за обезпечаване на разходите на ЦОП до края на 2013 г. в дейност 526 – център за обществена подкрепа, както следва:§ 01-01 /средства за работна заплата/ – 4960 лв

§ 05-51 /ДОО/ – 670 лв

§ 08-60/здравна осигуровка/ – 400 лв

§ 05-80 /ДЗПО/ – 274 лв

§ 02-05 /СБКО/ – 150 лв

 

§ 10-15 /материали/ – 8000 лв

§ 10-16 /ел.енергия, вода и гориво/ – 1500 лв

§ 10-20 /външни услуги/ – 3546 лв

§ 10-51 /командировки/ – 500 лв

 

            Средствата да се осигурят от бюджета на общинска администрация – Несебър дейност 122§10-20.

             3.  Възлага на Кмета на Община Несебър, не по- късно от 10 (десет ) дни от влизане в сила на решението да изпрати на директора на Регионална дирекция за социално подпомагане, гр. Бургас необходимите документи за изготвяне на предложение до изпълнителния директор на Агенция за социално подпомагане.

            4. На основание чл.60 от АПК  Общински съвет – Несебър допуска предварително изпълнение.

/Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящото решение/

 

По т.ДЕСЕТА от дневния ред – Предложение № 546/07.10.2013 г.от Комисия по чл.15, ал.1 от Наредба за условията, реда и критериите за финансово подпомагане на спортните клубове в община Несебър.

 

Общинският съвет с 16 гл. „за” и 1 гласа „ въздържал се” от гласували 17 общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ № 597

 

На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, във връзка с чл.15, ал.5 от Наредба № 20 за условията, реда и критериите за финансово подпомагане на спортните клубове в община Несебър Общински съвет:

 1. 1.      Изменя решение № 423 обективирано в Протокол № 14/05.04.2013 г. в частта му по т. II  и завишава субсидията на ОФК „ Несебър” с 50 000 лв., като същите следва да бъдат изплатени от фонд „ Резервен”.
 2. 2.      Изменя решение № 423 обективирано в Протокол № 14/05.04.2013 г. в частта му по т. 21 и увеличава утвърдената сума за финансово стимулиране на СК по „Спортни танци – Несебър” с 6 500 лв. Средствата да бъдат изплатени от утвърдения резерв за финансово стимулиране на спортните клубове за 2013 г.
 3. 3.      На основание чл.60 от АПК допуска предварително изпълнение на решението.

/Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящото решение/

 

По т. ЕДИНАДЕСЕТА от дневния ред Докладна записка № 550/07.10.2013 г. от Стойко Стоянов – секретар на община Несебър, относно молби на граждани за отпускане на еднократна финансова помощ.

 

Общинският съвет с 19  гл. „за” от гласували 19 общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ № 598

 

 

На  основание чл. 54, ал. 1 от ЗМСМА и на основание чл. 7 от Правилника за реда и начина за отпускане на еднократна финансова помощ, Общински съвет Несебър отпуска финансова помощ на:

 

№ по ред

ЕГН

Трите имена на лицето

живущ в:

Предло-       жение за сума           лева:

За какво се отпуска помощта/заболяване

1.             Радка Иванова Костадинова              Оризаре       600 хронич.холецистит

2.            Тодор Илиев Роев                              Обзор           600         гоноартроза

3.            Георги Николов Георгиев                 Обзор        1000 белодробен карцином

4.            Георги Георгиев Стоянов                  Оризаре    1000карцином на бъбрека

5.            Райна Павлова Христова                   Оризаре    1000карцином мл.жлеза

6.             Владимир Добрев Великов                Несебър    1000 белодробен карцином

7.             Радостина Атанасова Пирева            Св.Влас  4000лечение,рехабилитация

8.             Илия Йорданов Никитов                   Гюльовца  2000         операция дете

9.             Чанка Михова Гелова                        Несебър    1000         онко заболяване

10.         Елена Владимирова Ангелова         Несебър     2000  лечение/рехабилит.

Всичко:  14 200 лв.

 

По т. ДВАНАДЕСЕТА от дневния ред – Докладна записка вх.№ 533/01.10.2013 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно учредяване право на ползване за постоянен пчелин върху общински имот в землището на с. Тънково, община Несебър.

 

Общинският съвет с 19  гл. „за” от гласували 19 общински съветници прие следното

 

 

РЕШЕНИЕ № 599

 

1.На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.12 от ЗМСМА  във връзка с чл.3, ал.3 от Наредба №5 за РПУРОИ, Общински съвет – Несебър актуализира годишната програма за управление и разпореждане с общински имоти за 2013 г., като т.Г ”Имоти, които Община Несебър има намерение да предостави под аренда, наем или да учреди право на ползване на земеделски производител за отглеждане на животни и земеделски култури и пчелини”  се допълва с: ПИ с 73571.48.202 по КК на с.Тънково в м.”Дядо Ивановата чешма” на площ от 3000 кв.м с НТП – „Друг вид земеделска земя“, актуван с АОС №5189/09.05.2012 г.,

          2. На основание чл.39, ал.3  от ЗОС и чл.54, ал.4,т.6 от Наредба №5 за РПУРОИ на Общински съвет-Несебър във връзка с чл.11, ал.1 и ал.2 от ЗП,  да се учреди на Станко Георгиев Бойчев, с. Тънково, ул.“Емона“ №11, възмездно право на ползване, за  разполагане на постоянен пчелин върху общински земеделски имот ПИ с 73571.48.202 по КК на с.Тънково в м.”Дядо Ивановата чешма” на площ от 3000кв.м с НТП – „Друг вид земеделска земя“, актуван с АОС №5189/09.05.2012г., за срок от 10 години, срещу заплащане на годишна цена на правото на ползване в размер на 103 лв. без ДДС.

/Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящото решение/

 

По т. ТРИНАДЕСЕТА от дневния ред – Докладна записка вх.№ 538/01.10.2013 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно промяна начина на трайно ползване на общински земеделски имот в землището на с. Кошарица от „Пасище” в „Друг вид земеделска земя”.

 

Общинският съвет с 19  гл. „за”  от гласували 19 общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ № 600

 

           На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА във връзка с чл.45и, ал.1 от ППЗСПЗЗ и констативен протокол № 262/30.09.2013 г. на комисия по чл.78а, ал.2 от ППЗСПЗЗ, Общински съвет – Несебър в качеството си на собственик дава съгласие да се промени начина на трайно ползване от „Пасище“ на“ Друг вид земеделска земя“ на  дял“Б“ на площ от 5303 кв.м  от общински земеделски имот с кадастрален идентификатор №39164.24.49 по КК на с.Кошарица, м. “Под село”, с начин на трайно ползване „Пасище“, АпОС №3933/19.03.2010 г.“

/Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящото решение/

 

По т. ЧЕТИРИНАДЕСЕТА от дневния ред – Докладна записка вх.№ 531/01.10.2013 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно промяна начина на трайно ползване на общински земеделски имот в землището на гр. Свети Влас от „Пасище” в „Друг вид земеделска земя.

 

Общинският съвет с 19 гл. „за” от гласували 19  общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ № 601

 

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА

 „На основание чл.45и, ал.1 от ППЗСПЗЗ, Общински съвет – Несебър в качеството си на собственик дава съгласие да се промени начина на трайно ползване от „Пасище“ на“ „Друг вид земеделска земя“ на следните общински земеделски имот с кадастрален идентификатор 11538.11.19 по КК на гр. Свети Влас, с трайно предназначение на територията: “Земеделска“, начин на трайно ползване „пасище“, м.“Ага чешме“, на площ от 739 кв.м, АпОС №5450/20.09.2013 г.“

/Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящото решение/

 

По т.ПЕТНАДЕСЕТА от дневния ред – Докладна записка вх.№ 544/03.10.2013 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно одобряване на пазарна оценка за продажбата на поземлен имот с кадастрален идентификатор 51500.502.802 по кадастралната карта на гр. Несебър, представляващ УПИ І, кв.55 В, по плана на гр. Несебър-нова част.

 

Общинският съвет с 18  гл. „за” от гласували 18 общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ № 602

 

 

          1. На основание чл.21, ал.1 т.8 и т.12 от ЗМСМА и чл.41, ал.2 от ЗОС във връзка  с   чл.3, ал.3 от Наредба №5 за РПУРОИ  Общински съвет – Несебър актуализира годишната програма за управление и разпореждане с общински имоти, като т. Б. „Имоти в Община Несебър, които ще бъдат обект на продажба” се допълва с поземлен имот с кадастрален идентификатор 51500.502.802 по кадастралната карта на гр.Несебър на  площ от 2314 кв.м, представляващ УПИ І кв.55В по плана на гр.Несебър, отреден за „Друг обществен обект, комплекс“.

             2. Общински съвет – Несебър определя пазарна цена в размер на 227380лв. /двеста двадесет и седем хиляди триста и осемдесет лева/ без ДДС, за продажба на поземлен имот – частна общинска собственост с кадастрален идентификатор №51500.502.802 по КК на гр.Несебър, представляващ УПИ І в кв.55В по плана на  гр. Несебър на площ от 2314 кв.м, АОС№3093/17.07.2009г. на  Импакт-Груп 04”ООД, ЕИК 131245397,  с адрес на управление: гр.София, р-н “Витоша“, кв.Симеоново, бул. “Симеоновско шосе“ №166, Ет.2, Ап.Б4, представлявано от Росица Илиева Полимахова – управител, като собственик на законно построената в имота сграда с кад.№51500.502.802.1 по КК на гр.Несебър .

/Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящото решение/

 

По т.ШЕСТНАДЕСЕТА от дневния ред – Докладна записка вх.№ 529/01.10.2013 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно прекратяване на съсобственост в УПИ ІІ-439, кв.50 по плана на с. Равда, с кадастрален идентификатор 61056.502.143, чрез изкупуване на идеалната част, собственост на община Несебър.

 

Общинският съвет с 19  гл. „за” от гласували 19 общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ №603

 

              На основание чл.21, ал.1 т.8 и т.12 от ЗМСМА, чл.3, ал.3 от Наредба №5 за РПУРОИ  Общински съвет – Несебър актуализира годишната програма за управление и разпореждане с общински имоти, като т. Б. „Имоти в Община Несебър, които ще бъдат обект на продажба” се допълва с 117/702 кв.м. идеални части от поземлен имот с кадастрален идентификатор 61056.502.143 по кадастралната карта на с. Равда, представляващ УПИ ІІ-439, кв.50 по плана на с. Равда, отреден за „Жилищно строителство”.

2. На основание чл.36 от ЗС, чл.36, ал.1, т.2 от ЗОС  и чл.40, ал.1, т.2 от Наредба №5 на ОбС-Несебър  да се продадат собствените на Община Несебър 117/702 кв.м идеални части от имот с кад.№ 61056.502.143  по кадастралната карта на с. Равда, целия на площ от 702 кв.м, актуван с АЧОС №5451/20.09.2013г. на съсобственика на имота Тодор Андонов Айгъров, гр. Несебър, ул.”Садала” №8,  за сумата от 19759лв. /деветнадесет хиляди седемстотин петдесет и девет  лева/ без ДДС.”

/Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящото решение/

 

По т.СЕДЕМНАДЕСЕТА от дневния ред – Докладна записка вх.№ 527/01.10.2013 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на самостоятелен обект с кадастрален идентификатор 51500.501.318.1.7 по кадастралната карта на гр. Несебър, за банков офис.

 

Общинският съвет с 18  гл. „за”   от гласували 18 общински съветници прие следното

 

 

РЕШЕНИЕ № 604

 

        І. На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.12 от ЗМСМА чл.3, ал.3 от Наредба №5 за РПУРОИ  Общински съвет – Несебър актуализира годишната програма за управление и разпореждане с общински имоти за 2013 г. като т.А „Имоти, които община Несебър има намерение да предостави под наем” се допълва с: Самостоятелен обект с кад.№51500.501.318.1.7 по КК на гр.Несебър на площ от 64.00 кв.м., отреден за „Банков офис“, АчОС №5470/26.09.2013 г

ІІ. На основание чл.14, ал.1 от ЗОС и чл.17,ал.1 от НРПУРОИ на ОбС-Несебър  да се проведе публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на Самостоятелен обект – общинска частна собственост с кад. № 51500.501.318.1.7 по КК на гр. Несебър на площ от 64.00 кв.м отреден за „Банков офис“, находящ се в на партерен етаж от сграда с кад.№51500.501.318.1 в УПИ ІХ-294, кв.55 по плана на гр.Несебър – стара част,  АчОС №5470/26.09.2013г. , за банков офис, при следните условия:

1.Начална тръжна месечна наемна цена определена съгласно чл.24 от Наредба №5 на ОбС-Несебър и Приложение №1 т.ІІ –4 към нея – в размер на 1161,22лв. / хиляда сто шестдесет и един лева и 22 ст./ с ДДС.

2.Срок за отдаване под наем – 5 /пет / години.

3.Специфични условия:

–                           Отдаваното помещение да се използва единствено за банков офис;

–                           Право да участват в търга имат юридически лица регистрирани по Закона за банките, притежаващи разрешение за извършване на банкова дейност от БНБ.

4. Депозит за участие  в търга  –  10% от  началната месечна  наемна цена.                                                                     

5. Стъпка за наддаване  – 20 лв. /двадесет лева/.

Общински съвет – Несебър упълномощава кмета на общината да определи останалите условия по провеждането на търга.“

Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящото решение/

 

По т.ОСЕМНАДЕСТА от дневния ред Докладна записка вх.№ 536/01.10.2013 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно учредяване право на строеж за изграждане на помощен стълб върху имот–публична общинска собственост, с кадастрален идентификатор 02703.501.376 по кадастралната карта на с. Баня, община Несебър.

 

            Общинският съвет с 15  гл. „за” от  гласували 15 общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ № 605

 

          1. На основание чл.21, ал. 1, т.8 и т.12 от ЗМСМА  във връзка с чл.3, ал.3 от Наредба №5 за РПУРОИ  Общински съвет – Несебър актуализира годишната програма за управление и разпореждане с общински имоти, като т.В “Имоти, върху които Община Несебър има намерение да учреди право на строеж” се допълва с поземлен имот с кадастрален идентификатор 02703.501.376 по КК на с.Баня,  върху който ще се  учредява  право на строеж за изграждане на 1бр. помощен стълб със застроена площ 0,16кв.м.

2. На основание чл.62, ал.2 и чл.64, ал.8 от ЗЕ във връзка с чл.34, ал.6 и чл.7, ал.2, изр.2 от ЗОС, да се учреди на „ЕВН България Електроразпределение” ЕАД, със седалище и адрес на управление гр.Пловдив ул.”Христо Данов”N37,   ЕИК 115552190 право на строеж за изграждане на 1бр. помощен стълб със застроена площ 0,16кв.м върху поземлен имот с кадастрален идентификатор 02703.501.376 по КК на с.Баня, представляващ второстепенна улица за сумата от 2.70лв. /два лева и седемдесет стотинки/ без ДДС и безвъзмездно право върху същия имот за прокарване, скачване, преминаване и поддържане върху площ от 60 кв.м за изграждане на въздушен електропровод с дължина 10м от съществуващ стълб №14 пред имот с кад.№02703.501.500 до нов стълб пред имот с кад.№02703.501.15 по КК на с.Баня, съгласно представения проект за външно ел. захранване на жилищна сграда в имот с идентификатор 02703.501.15.”

/Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящото решение/

 

По т.ДЕВЕТНАДЕСЕТА от дневния ред Докладна записка вх.№ 535/01.10.2013 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно учредяване право на строеж за изграждане на помощен стълб върху имот–публична общинска собственост, с кадастрален идентификатор 55350.500.309 по кадастралната карта на с. Паницово, община Несебър.

 

            Общинският съвет с 19 гл. „за” от гласували 19 общински съветници прие следното

 

 

             РЕШЕНИЕ № 606

 

               1. На основание чл.21, ал. 1, т.8 и т.12 от ЗМСМА във връзка  с  чл.3, ал.3 от Наредба №5 за РПУРОИ  Общински съвет – Несебър актуализира годишната програма за управление и разпореждане с общински имоти, като т.В “Имоти, върху които Община Несебър има намерение да учреди право на строеж” се допълва с поземлен имот с кадастрален идентификатор 55350.500.309 по КК на с.Паницово,  върху който ще се  учредява  право на строеж за изграждане на 1бр. помощен стълб със застроена площ 0,16кв.м.

2. На основание чл.62, ал.2 и чл.64, ал.8 от ЗЕ във връзка с чл.34, ал.6 и чл.7, ал.2, изр.2 от ЗОС, да се учреди на „ЕВН България Електроразпределение” ЕАД, със седалище и адрес на управление гр.Пловдив ул.”Христо Данов”N37,   ЕИК 115552190 право на строеж за изграждане на 1бр. помощен стълб със застроена площ 0,16кв.м върху поземлен имот с кадастрален идентификатор 55350.500.309 по КК на с.Паницово, представляващ второстепенна улица за сумата от 1.60лв. /един лев и шестдесет стотинки/ без ДДС и безвъзмездно право върху същия имот за прокарване, скачване, преминаване и поддържане върху площ от 24 кв.м за изграждане на въздушен електропровод с дължина 8м от съществуващ стълб пред имот с кад.№55350.500.37 до нов стълб пред имот с кад.№55350.500.11. по КК на с.Паницово, съгласно представения проект за външно ел. захранване на жилищна сграда с идентификатор 55350.500.11.1.”

/Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящото решение/

           

По т.ДВАДЕСЕТА от дневния ред –Докладна записка вх.№ 534/01.10.2013 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно учредяване право на строеж за изграждане на трафопост върху УПИ ІІІ-128,130 в кв.2 по плана на гр. Обзор.

 

Общинският съвет с 19  гл. „за”  от гласували 19 общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ № 607

 

            1.На основание чл.21, ал. 1, т.8 и т.12 от ЗМСМА във връзка с чл.3, ал.3 от Наредба №5 за РПУРОИ  Общински съвет – Несебър актуализира годишната програма за управление и разпореждане с общински имоти, като т.В “Имоти, върху които Община Несебър има намерение да учреди право на строеж” се допълва с поземлен имот с кадастрален идентификатор 53045.501.502 по КК на гр.Обзор на площ от 85 кв.м, представляващ част от УПИ ІІІ-128,130 в кв.5 по плана на гр.Обзор,  върху който ще се  учредява  право на строеж за изграждане на трафопост.

2. На основание чл.37, ал.4, т.4 от ЗОС във връзка с чл.62, ал.2 от ЗЕ, да се учреди на „ЕВН България Електроразпределение” ЕАД, със седалище и адрес на управление гр.Пловдив ул.”Христо Данов”N37,   ЕИК 115552190 право на строеж върху поземлен имот с кадастрален идентификатор 53045.501.502 по КК на гр.Обзор на площ от 85 кв.м, представляващ част от УПИ ІІІ-128,130 в кв.5 по плана на гр.Обзор,  АчОС№5456/20.09.2013г. за изграждане на  площадков енергиен обект – трафопост със застроена площ 12кв.м и сервитутна площ за обслужване на трафопоста -51кв.м, за сумата от 2392лв./две хиляди триста деветдесет и два лева /без ДДС.”

/Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящто решение./

По т.ДВАДЕСЕТ И ПЪРВА от дневния ред Докладна записка вх.№ 537/02.10.2013 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под аренда на общински земеделски имот с кадастрален идентификатор 39164.28.10 по кадастралната карта на с. Кошарица.

 

Общинският съвет със 17  гл. „за”  от гласували 17 общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ № 608

 

І. На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.12 от ЗМСМА във връзка с чл.3, ал.3 от Наредба №5 за РПУРОИ, Общински съвет – Несебър актуализира годишната програма за управление и разпореждане с общински имоти, като т.Г”Имоти, които Община Несебър има намерение да предостави под аренда, наем или да учреди право на ползване на земеделски производител за отглеждане на животни и земеделски култури и пчелини”  се допълва с : Поземлен имот с кадастр.№ 39164.28.10 по КК на  с. Кошарица, на площ от 18803кв.м, м.”Лонгоза”,  с начин на трайно ползване – „Нива“, ІІІ категория, АчОС 4857/31.08.2011г.

 ІІ. На основание чл.24а, ал.1 от ЗСПЗЗ да се проведе публично оповестен конкурс за отдаване под аренда за създаване и отглеждане на лозови насаждения на Поземлен имот с кадастр.№ 39164.28.10 по КК на  с. Кошарица, на площ от 18803 кв.м, м.”Лонгоза”,  с начин на трайно ползване – „Нива“, ІІІ категория, АчОС 4857/31.08.2011 г.

Конкурса да се проведе при следните условия:

1. Начална конкурсна годишна арендна цена  – определена съгласно Заповед №РД-46-107/06.03.2013г. на министъра на МЗХ, както следва:

– за първите 3/три/ години – гратисен период;

– за 4/четвърта/ до 7/седма/ година по 40 лв. за 1дка  т.е за 18.803 дка –  752.12лв. без ДДС ;

– за  следващите години по 60лв. на 1 дка т.е за 18.803 дка – 1128.18лв. без ДДС.

 1. 2.      Срок за отдаване – 12 /дванадесет/години.
 2. 3.      Специфични условия :

1.Имотът да се използва за създаване и отглеждане на лозови  насаждения.

2. Право на участие в конкурса имат физически лица, еднолични търговци и юридически лица, регистрирани по ТЗ, които са регистрирани като земеделски производители на базата на обработвани от тях земи.

4. Критерии за оценяване :

–          Оферта относно експлоатацията на имота- К1/ от 0  до 10 точки/

–          Конкурсна цена – К2 / максимум 5 точки/, като за всяка следваща низходяща се намаля с 0,5точки;

Краен резултат за оценяване: К=К1+ К2

 1. 5.      Депозит за участие  в конкурса -10% от  началната конкурсна годишна арендна цена  за първата година след гратисния период, а именно  – 75.21лв.

ІІІ. Упълномощава кмета на Община Несебър да определи останалите условия по провеждането на публично оповестения конкурс за аренда.“

/Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящто решение./

 

 По т.ДВАДЕСЕТ И ВТОРА от дневния ред –  Докладна записка вх.№ 532/01.10.2013 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на земеделски имот с кадастрален идентификатор 53045.522.26 по кадастралната карта на гр. Обзор.

 

Общинският съвет с 18  гл. „за” от гласували 18 общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ № 609

 

 1. На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.12 от ЗМСМА  във връзка с чл.3, ал.3 от Наредба №5 за РПУРОИ  Общински съвет – Несебър актуализира годишната програма за управление и разпореждане с общински имоти, като т.Г”Имоти, които Община несебър има намерение да предостави под аренда, наем или да учреди право на ползване на земеделски производител за отглеждане на животни и зецеделски култури и пчелини”  се допълва с „ Поземлен имот с кадастрален идентификатор 53045.522.26 по кадастралната карта на гр.Обзор,   м.”Срещу село“, с начин на трайно ползване – Изоставено трайно насаждение, на площ от 823 кв.м, категория ІІІ, АчОС №4332/08.02.2011 г.

            2. Да се проведе публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем  на Поземлен имот с кадастрален идентификатор 53045.522.26 по кадастралната карта на гр.Обзор, м. ”Срещу село“, с начин на трайно ползване – „Изоставено трайно насаждение”, на площ от 823 кв.м, категория ІІІ, АчОС №4332/08.02.2011г., за срок от 10 /десет/ години, за земеделски нужди.

– Начална тръжна годишна наемна цена  – 30.00 лв. без ДДС.

– Стъпка за наддаване – 3.00 лв.

– Депозит за участие – 10 % от началната тръжна цена в размер на 3.00 лв.

3. Упълномощава кмета на общината да определи останалите условия по провеждането на търга.“

/Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящто решение./

 

По т.ДВАДЕСЕТ И ТРЕТА от дневния ред – Докладна записка вх.№ 530/01.10.2013 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на лекарски кабинети в общинска сграда за здравни дейности „Здравна къща” – гр. Несебър.

 

Общинският съвет с 18  гл. „за” от гласували 18 общински съветници прие следното

 

 РЕШЕНИЕ № 610

 

            На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА във връзка с чл.14, ал.7 изр.1 от ЗОС и чл.15, ал.1 от Наредба №5 за РПУРОИ, Общински съвет реши: Да се проведе публично оповестен конкурс за отдаване под наем на лекарски кабинети за срок от 5 години , при следните условия:

– КАБИНЕТ № 18за Кардиологичен кабинет, находящ се на второ ниво от сградата, на площ от 17кв.м, „Общинска сграда за здравни дейности, извънболнична помощ с филиал ЦСМП”, находяща се в УПИ ХХХІ, кв.55 по плана на гр.Несебър, АпОС № 1876/2.03.2004г. с начална конкурсна месечна наемна цена – 122.40лв./ сто двадесет и два лева и четиридесет стотинки/с ДДС;

КАБИНЕТ №20  – за Хомеопатичен кабинет , находящ се на второ ниво от сградата, на площ от 17 кв.м в „Общинска сграда за здравни дейности, извънболнична помощ с филиал ЦСМП”, находяща се в УПИ ХХХІ, кв.55 по плана на гр.Несебър, АпОС № 1876/2.03.2004г. с начална конкурсна месечна наемна цена – 122.40лв./ сто двадесет и два лева и четиридесет стотинки/с ДДС;

КАБИНЕТ №42  – за Пулмологичен кабинет , находящ се на второ ниво от сградата , на площ от 17 кв.м в „Общинска сграда за здравни дейности, извънболнична помощ с филиал ЦСМП”, находяща се в УПИ ХХХІ, кв.55 по плана на гр.Несебър, АпОС № 1876/2.03.2004г. с начална конкурсна месечна наемна цена – 122.40лв./ сто двадесет и два лева и четиридесет стотинки/с ДДС;

ІІ.Специфични условия  на конкурса:

– Кабинетите да се използват по предназначението посочено в т.І.;

– Кандидатите да притежават образователно-квалификационна степен „магистър“ по професионални направления „Медицина, да са  лекари по обща медицина или с призната специалност,

– Да осигурят за своя сметка обзавеждането и оборудването на помещенията;

– Кабинетите да работят целогодишно и  да осигуряват дежурства през почивните дни .

       ІІІ.Критерии  за оценяване за лекарските кабинети:

К1 – Договор с РЗОК – 20 точки. Доказва се с представяне на договор с РЗОК  за съответната година.

Ако в офертата кандидата се задължава в двумесечен срок от подписване на договора да сключи договор с РЗОК -15точки.

К2 – Целогодишна работа на кабинета:

–          При 8 часов работен ден на петдневна работна седмица – 15 точки;

–          При 6 часов работен ден на петдневна работна седмица –10 точки;

–          При 4 часов работен ден на петдневна работна седмица – 5точки;

–          При 4 дневна работна седмица – 4точки;

–          При 3 дневна работна седмица – 3точки;

К3 – Активност на профила

–  До 5 години стаж към момента на подаване на офертата – 5 точки;

– До 10 години стаж към момента на подаване на офертата – 10 точки;

– До 15 години стаж към момента на подаване на офертата – 15 точки;

– Над 15 години стаж към момента на подаване на офертата – 20 точки;

К4 – Предложена месечна наемна цена -15 точки, като за всяка следваща низходяща се намаля с 1точка;

К5Възможност на специалиста да бъде на разположение / на повикване/ за консултация и дежурство – 5 точки.

            К6 – Извършване на специализирани дейности с необходимото за целта оборудване –5 точки.

                        Комплексна оценка:

            К = К1+ К2 + К3 + К4 + К5 + К6

            При равен брой точки, превес ще имат точките от критериите, които най – пълно задоволяват нуждите на населението, а именно: К1, К2, К5 и К6

           

ІV. Депозит за участие  – 10% от  началната конкурсна месечна  наемна цена за съответния кабинет.”          

/Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящото решение./

 

По т.ДВАДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТА от дневния ред Докладна записка вх.№ 528/01.10.2013 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на общински обект от „Базар „Пристанище” в гр. Несебър – стара част.

 

            Общинският съвет с 18 гл. „за” от гласували 18 общински съветници прие следното

 

 

РЕШЕНИЕ № 611

 

 І. На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.12 от ЗМСМА   във  врэзко с  чл.3, ал.3 от Наредба №5 за РПУРОИ  Общински съвет – Несебър актуализира годишната програма за управление и разпореждане с общински имоти, като т.А  “Имоти, които Община Несебър има намерение да предостави под наем”   се допълва със следния имот: търговски обект №3 в Базар “Пристанище”, гр.Несебър – стара част , им.пл.№369, кад.№51500.501.451  по КК на гр.Несебър със закрита площ – 71.00 кв.м., открита площ – 34.00кв.м.

ІІ. На основание чл.14, ал.1 от ЗОС и чл.17,ал.1 от НРПУРОИ да се проведе публично оповестен конкурс за отдаване под наем   на търговски обект №3 в Базар “Пристанище”, гр.Несебър – стара част , им.пл.№369, кад.№51500.501.451  по КК на гр.Несебър със закрита площ – 71.00 кв.м., открита площ – 34.00 кв.м. При следните условия:

1.Начална конкурсна годишна наемна цена определена съгласно чл.24 от Наредба №5 на ОС-Несебър и Приложение №1 т.ІІ –7  към нея, в размер на 24561 лв.  / двадесет и четири хиляди петстотин шестдесет и един лева/ с ДДС;

2.СРОК за отдаване под наем – 5/пет/ години

3.Специфични условия –

Обекта да се използва за заведение за обществено хранене.

– Да се подържат прилежащите към обекта площи в хигиеничен вид и да се опазва околната среда.

–   Годишната наемна цена се дължи на две равни вноски:

 1. І -ва вноска до 31 юли на текущата година,
 2. ІІ –ра – вноска до 31 август на текущата година.

4.  Критериите  за оценяване са:

 -Предложена оферта относно експлоатацията на имота – К1/ от 0  до 10 точки/

-Конкурсна цена – К2 / максимум 5 точки/, като за всяко следващо низходящо предложение се намаля с 0,5точки;

Краен резултат за оценяване: К=К1+ К2

5. Депозита за участие  в конкурса  –  10% от  началната годишна  наемна цена.”                                                               

               /Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящто решение./

 

По т.ДВАДЕСЕТ И ПЕТА от дневния ред Заявление с вх.№ 543/03.10.2013 г. от наследници на Лазар Атанасов Налбантов-бивш жител на с. Баня.

 

Общинският съвет с 18  гл. „за” от гласували 18 общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ № 612

 

             На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.12 от ЗМСМА във  връзка с чл.3, ал.3 от Наредба №5 за РПУРОИ, Общински съвет – Несебър актуализира годишната програма за управление и разпореждане с общински имоти  и  допълва  същата в  раздел имоти, които общината има намерение да придобие  с  имот  с идентификатор 02703.501.574 по к.к. на с. Баня на площ от 1382 кв.м. с адрес на поземления имот с. Баня п.к.8222 Михаил Герджиков, с трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване „ниско застрояване” .

Дава съгласие бъде открита процедура по закупуване на поземлен имот с идентификатор 02703.501.574 по кк на с. Баня  на площ от 1382 кв.м. съгласно скица на имота №8788/05.03.2013 год. с адрес на поземления имот с. Баня п.к.8222 Михаил Герджиков, с трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване „ниско застрояване”, при съседи: поземлени имоти с идентификатор, както следва: 02703.501,117, 02703.501,118, 02703.501.413, 02703,501.376.

 

По т.ДВАДЕСЕТ И ШЕСТА от дневния ред Предложение вх. № 507/30.09.2013 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно одобряване на задание за проектиране и разрешаване изработването на ПУП-ПП за обект на техническата инфраструктура  „Реконструкция и изместване на трасе на кабели 20 кV на ЕП „Влас” и ЕП „Септемврийче” от ПИ 11538.1.3 и ПИ 11538.1.36, по кадастралната карта на местността „Юрта”, землището на гр. Свети Влас, по реда на чл.124а от ЗУТ.

 

Общинският съвет с 18 гл. „за” от гласували 18 общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ № 613

 

1.На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.11 от ЗМСМА във връзка с чл.124а, ал.1 от ЗУТ Общинска съвет- Несебър разрешава изработването на ПУП-ПП за обект: „Реконструкция и изместване на трасе на кабели 20 кV на ЕП „Влас“ и ЕП „ Септемврийче “ от ПИ 11538.1.3 и ПИ 11538.1.36, по кадастралната карта на м-т „Юрта“, землище гр.Свети Влас“, през ПИ 11538.1.96 с трайно предназначение на територията: земеделска и начин на трайно ползване – за селскостопански,    горски,    ведомствен   път   и   ПИ   11538.1.98   с   трайно предназначение на територията: земеделска и начин на трайно ползване – за селскостопански,   горски,   ведомствен  път   и  провеждане  на  съответните процедури по реда на  ЗОЗЗ.

2.На основание чл.124 б, ал.1 от ЗУТ одобрява приложеното към проекта задание за изработване на ПУП-ПП, което задание е неразделна част от настоящето разрешение.

Решението да се разгласи по реда на чл. 1246, ал.2 от ЗУТ.

На  основание  чл.1246,  ал.4 от  ЗУТ решението не подлежи на обжалване.

/Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящото решение./

 

 По т.ДВАДЕСЕТ И СЕДМА от дневния ред –Докладна записка вх.№ 517/30.09.2013 г. арх. Валентин Димов – гл. архитект на община Несебър, относно съгласуване на ПУП-ПРЗ за имот с идентификатор 11538.502.292 по кадастралната карта на гр. Свети Влас-юг.

 

Общинският съвет с 18  гл. „за” от гласували 18 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 614

На основание чл.21 ал.1 т.8 и т.11 от ЗМСМА в качеството си на заинтересована страна по смисъла на чл. 134 ал.2 т.1 от ЗУТ, Общински съвет Несебър не възразява по представения проект ПУП – ПРЗ за имот с идентификатор 11538.502.292 по кадастралната карта на гр. Света Влас -Юг, разгледан и приет на Общински експертен съвет по устройство на територията по т.6 с протокол № 13 от 18.09.2013 г.

/Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящото решение./

 

По т.ДВАДЕСЕТ И ОСМА от дневния ред – Предложение с вх.№ 509/30.09.2013 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно разрешение за изработване на ПУП-ПЗ за смяна предназначението на имот с идентификатор 51500.75.8 по кадастралната карта на гр. Несебър, находящ се в местността „Кокалу”, за неземеделски нужди, по реда на ЗОЗЗ, на основание чл.124а, ал.1 от ЗУТ.

 

Общинският съвет със  17  гл. „за” от гласували 17 общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ № 615

 

           1. На основание чл.21 ал.1 т.8 и т.11 от ЗМСМА във връзка с чл.124а ал.1 от ЗУТ Общински съвет – Несебър разрешава  на „Жанет ООД” с управител Желязка Неделчева Неделчева изработването на ПУП-ПЗ за смяна предназначението на имот с идентификатор 51500.75.8, с трайно предназначение земеделска земя и начин на трайно ползване – Пасище, целият на площ 6 748 кв.м., находящ се в землището на гр. Несебър, местност “Кокалу” за неземеделски нужди, а именно зона „Пп” за „Разширение на Търговски обект”, при устройствени показатели: Кплътност=30 %, Кинтензивност=1.00, максимална височина Н=10.00 м. и Мин. озеленяване – 50%, и провеждане на съответните процедури по реда на ЗОЗЗ.

                   2. На основание чл.124б ал.1 от ЗУТ одобрява приложеното към проекта задание за изработване на ПУП-ПЗ което задание е неразделна част от настоящето разрешение.

                        Решението да се разгласи по реда на чл.124б ал.2 от ЗУТ.

                   На основание чл.124б ал.4 от ЗУТ решението не подлежи на обжалване.

                        Екземпляр от Решението да се връчи на възложителя и изпрати на кмета на Общината за сведение и изпълнение.

(Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящто решение)

 

По т.  ДВАДЕСЕТ И ДЕВЕТА от дневния ред – Предложение с вх.№ 512/30.09.2013 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно разрешение за изготвяне на ПУП-ПП за линеен обект:  „Външно ел. захранване от съществуващ ЖР стълб № 5 на отклонението на ВЕП 20 кV, „Полевъд” към ТП „АХЦ, в поземлен имот 51500.64.35, на територия на община Несебър, до нов БКТП в ПИ 73571.22.45, м. „Боруна”, землището на с. Тънково, по реда на чл.124а от ЗУТ.

 

Общинският съвет със  17 гл.”за”   от гласували 17 общински съветници прие следното         

 

 

РЕШЕНИЕ № 616

   На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.11 от ЗМСМА във връзка  с чл.124а от ЗУТ Общински съвет – Несебър разрешава изработването на ПУП-ПП за линеен  обект: „Външно елзахранване от съществуващ ЖР стълб №5 на отклонението на ВЕП 20 кV  „Полевъд” към ТП „АХЦ”    в поземлен имот 51500.64.35 на територията на Несебър до нов БКТП в ПИ 73571.22.45, м.”Боруна”, землище с.Тънково.

   Трасето на  проекта   засяга две землища на с.Тънково и на гр.Несебър.

   На  територията на Несебър трасето пресича три  ПИ: започва от съществуващо ЖР в ПИ   51500.64.35-селскостопански път-собственост на Община Несебър с дължина 97м, ПИ 51500.57.56-селскостопански път-собственост на Община Несебър с дължина 6м, ПИ 51500.57.51-път от републиканска пътна мрежа-държавна собственост с дължина 15 м.

   На територията на с. Тънково преминава през два поземлени имота: ПИ     73571.27.145 – път от републиканска пътна мрежа-държавна собственост с дължина  на провода 1570м до ПИ 73571.22.45-нива-собственост на възложителя с дължина 25 м.

                 Сервитут на провода по 2 м. в ляво и дясно от оста му.     

                 На основание чл.124б, ал.1 от ЗУТ одобрява приложеното към проекта  задание за изработване на ПУП-ПП, което задание е неразделна част от настоящото разрешение.

                  Общински съвет – Несебър дава съгласие за определяне на трасе на линеен  обект на основание чл.30, ал.3 от ППЗОЗЗ и процедиране на ПУП-ПП  през имотите общинска собственост, посочени по-горе.

             Решението да се разгласи по реда на чл.124б, ал.2 от ЗУТ.

                  На основание чл.124б, ал.4 от ЗУТ Решението не подлежи на обжалване.

                  Екземпляр от Решението да се връчи на възложителя и изпрати на кмета на Общината за сведение и изпълнение.

        (Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящто решение)

По т.ТРИДЕСЕТА от дневния ред – Предложение с вх.№ 513/30.09.2013 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно разрешение за изготвяне на ПУП-ПП за линеен обект:  „Външно ел. захранване от съществуващ ЖР стълб № 5 на отклонението на ВЕП 20 кV, „Полевъд” към ТП „АХЦ, в поземлен имот 51500.64.35, на територията на община Несебър, до нов БКТП в ПИ 73571.22.45, от който ще се извърши електро захранване на ПИ 73571.22.43, м. „Боруна”, землището на с. Тънково, по реда на чл.124а от ЗУТ.

 

Общинският съвет с 15 гласа „за”  от общо 15 гласували общински съветници прие следното       

 

                                                         РЕШЕНИЕ №  617

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.11 от ЗМСМА във връзка  с чл.124а от ЗУТ Общински съвет-Несебър разрешава изработването на ПУП-ПП за обект на техническата инфраструктура, а именно: „Външно ел.захранване от съществуващ ЖР стълб № 5 на отклонението на ВЕП 20 кV  „Полевъд” към ТП „АХЦ” в поземлен имот 51500.64.35 на територията на Несебър до нов БКТП в ПИ 73571.22.45, от който ще се извърши електро захранване на ПИ 73571.22.43, м.”Боруна”, преминаващо през землището на  с.Тънково”  и на гр. Несебър.

 На  територията на Несебър трасето пресича три поземлени имота, като започва от съществуващо ЖР в ПИ 51500.64.35-селскостопански път-собственост на Община Несебър с дължина 97 м., ПИ 51500.57.56-селскостопански път-собственост на Община Несебър с дължина 6 м.,  ПИ 51500.57.51-път от републиканска пътна мрежа-държавна собственост с дължина 15 м.

              На територията на с. Тънково преминава през два поземлени имота: ПИ   73571.27.145 – път от републиканска пътна мрежа-държавна собственост с дължина  на провода 1570 м. до ПИ 73571.22.45-нива-собственост на възложителя с дължина 25 м .   

     Сервитут на провода по 2 м. в ляво и дясно от оста му.     

                 На основание чл.124б, ал.1 от ЗУТ одобрява приложеното към проекта  задание за изработване на ПУП-ПП, което задание е неразделна част от настоящото разрешение.

               На  основание чл.30, ал.3 от ППЗОЗЗ Общински съвет Несебър дава съгласие за определяне на трасе на линеен обект и  Процедиране на ПУП – ПП  през  посочените по- горе  поземлени имоти  общинска собственост

           Решението да се разгласи по реда на чл.124б, ал.2 от ЗУТ.

           На основание чл.124б, ал.4 от ЗУТ Решението не подлежи на обжалване.

           Екземпляр от Решението да се връчи на възложителя и изпрати на кмета на Общината за сведение и изпълнение.

/Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящто решение./

 

По т.ТРИДЕСЕТ И ПЪРВА от дневния ред – Предложение с вх.№ 514/30.09.2013 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно разрешение за изготвяне на ПУП-ПП за линеен обект:  „Външно ел. захранване от съществуващ ЖР в ПИ 53822.191.12 на територията на с. Оризаре, от ВЕП 20 кV „Александрово” до нов БКТП в ПИ 73571.1.533, м. „Корията”, землището на с. Тънково, по реда на чл.124а от ЗУТ.

 

Общинският съвет с 18 гласа ”за” от общо гласували 18  общински съветници прие следното        

 

РЕШЕНИЕ № 618

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.11 от ЗМСМА във връзка  с чл.124а от ЗУТ Общински съвет Несебър разрешава изработването на ПУП-ПП за обект на техническата инфраструктура, а именно: „Външно ел.захранване от  ЖР в ПИ 53822.191.12 на територията на с.Оризаре от  ВЕП 20 кV  „Александрово”  до нов БКТП в ПИ 73571.1.533, м.”Корията”, землище с. Тънково” с обхват  на трасето  землищата  на с.Тънково и на с.Оризаре.

За територията на с. Оризаре трасето започва от  съществуващо ЖР в ПИ 53822.191.12-овощни насаждения, собственост на Димитър Колев Джамбазов, Георги Колев Джамбазов, Стефан Димитров Джамбазов и Никола Георгиев Джамбазов с дължина 21м, ПИ 53822.19.125-селскостопански път-собственост на Община Несебър с дължина 3м,  ПИ 53822.19.127- селскостопански път-собственост на Община Несебър с дължина 4м, и ПИ 53822.19.133- селскостопански път-собственост на Община Несебър с дължина 510м.

            За територията на с.Тънково трасето преминава през следните   поземлени 73571.1.504- селскостопански път-собственост на Община Несебър с дължина 14м, ПИ  73571.1.509- селскостопански път-собственост на Община Несебър с дължина 1311м и завършва в ПИ 73571.1.533- нива, собственост на възложителя.

             Сервитут на провода по 2м в ляво и дясно от оста му.                                                                                                                                                                                                                              На основание чл.124б, ал.1 от ЗУТ одобрява приложеното към проекта  задание за изработване на ПУП-ПП, което задание е неразделна част от настоящото разрешение.

             На   основание чл.30, ал.3 от ППЗОЗЗ Общински съвет Несебър дава съгласие за определяне на трасе на линейния  обект  и  преминаване на трасето през посочените по – горе  поземлени имоти общинска собственост . 

             Решението да се разгласи по реда на чл.124б, ал.2 от ЗУТ.

         На основание чл.124б, ал.4 от ЗУТ Решението не подлежи на обжалване.

              Екземпляр от Решението да се връчи на възложителя и изпрати на кмета на Общината за сведение и изпълнение.

(Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящто решение)

 

По т.ТРИДЕСЕТ И ВТОРА от дневния ред –  Предложение с вх.№ 516/30.09.2013 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно разрешение за изготвяне на ПУП-ПП за линеен обект:  „Довеждаща пътна връзка за ПСОВ-Оризаре” в ПИ 53822.16.57, землището на с. Оризаре, по реда на чл.124а от ЗУТ.

 

Общинският съвет с 18 гласа ”за”от общо гласували 18  общински съветници прие следното        

 

                                                              РЕШЕНИЕ № 619

1. На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.11 от ЗМСМА във връзка  с чл.124а от ЗУТ Общински съвет-Несебър разрешава изработването на ПУП-ПП за обект: Довеждаща пътна връзка за ПСОВ-Оризаре” в ПИ 53822.16.57, землище на с.Оризаре, през имоти:ПИ53822.16.89-за селскостопански, горски, ведомствен път-собственост на Община Несебър;ПИ53822.16.88- за селскостопански, горски, ведомствен път-собственост на Община Несебър; ПИ53822.16.107—отводнителен канал-собственост на МЗГАР-ХМС; ПИ53822.16.90- за селскостопански, горски, ведомствен път-собственост на Община Несебър; ПИ53822.16.35-нива-собственост на Димитра Ставракиева Стоянова, ПИ53822.16.34-нива-собственост на Яни Петров Симов, 53822.16.33-нива-собственост на Марийка Димитрова Павлова; ПИ 53822.16.32-нива-собственост на Димитър Дичев Събев; ПИ53822.16.145-нива-собственост на Община Несебър, ПИ 53822.16.108-отводнителен канал-собственост на МЗГАР-ХМС;ПИ 53822.16.91- за селскостопански, горски, ведомствен път-собственост на Община Несебър, 53822.16.31-нива-собственост на Стоян Петков Тенев, ПИ53822.16.266-нива-собственост на „Мит.Ко 2005” ЕООД; ПИ 53822.16.267-нива- собственост на „Мит.Ко 2005” ЕООД; ПИ53822.16.268-нива-собственост на Жечка Георгиева Сиракова, ПИ 53822.16.269-нива-собственост на Драганка Георгиева Николова;  ПИ 53822.16.146-нива-собственост на Еню Душев Либчев, 53822.16.147-нива-собственост на Димка Неделчева Николова, Георги Неделчев Липчев и Петър Неделчев Либчев,  ПИ 53822.16.148-нива-собственост на Николинка Цветанова Илчева, ПИ53822.16.149-нива-собственост на Димка Димитрова Иванова, Димитрина Димитрова Янева и Стефка Димитрова Радева; ПИ53822.16.150-нива-собственост на Иван Душев Роев, ПИ 53822.16.151-нива-собственост на Райна Душева Хаджиева; ПИ53822.16.113-нива-собственост на Атанас Кръстев Кръстев, Кера Кръстева Налбанчева,  ПИ  53822.16.114-нива-собственост на „Уест Сайд-2007”ООД; ПИ53822.16.115-нива-собственост на Митра Недкова Желева;ПИ53822.16.116-нива-собственост на Димитра Недкова Маринова; ПИ53822.16.57-мочурище-собственост на Община Несебър и 53822.16.92- за селскостопански, горски, ведомствен път-собственост на Община Несебър.   

 Сервитутната граница на съоръжението  определена съгласно чл.5 от Закона за пътищата.

                На основание чл.124б, ал.1 от ЗУТ одобрява приложеното към проекта  задание за изработване на ПУП-ПП, което задание е неразделна част от настоящото разрешение.

                Общински съвет – Несебър дава съгласие за определяне на трасе на линеен обект на основание чл.30, ал.3 от ППЗОЗЗ и процедиране на линейния обект през посочените по- горе  имоти общинска собственост.

                Решението да се разгласи по реда на чл.124б, ал.2 от ЗУТ.

                На основание чл.124б, ал.4 от ЗУТ Решението не подлежи на обжалване.

                Екземпляр от Решението да се връчи на възложителя и изпрати на кмета на Общината за сведение и изпълнение.

(Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящто решение)

 

 

По т.ТРИДЕСЕТ И ТРЕТА от дневния ред – Докладна записка с вх.№ 539/01.10.2013 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно одобряване на проект за изменение на ПУП на к.к. „Слънчев бряг-запад” в частта му за УПИ ІІ-573 в кв.1303 по ПУП на к.к. „Слънчев бряг-запад”, идентичен, както следва с имот с идентификатор 51500.507.528 по кадастралната карта на гр. Несебър

 

Общинският съвет със 17 гласа „за” от общо гласували 17 общински съветници прие следното        

 

 

РЕШЕНИЕ № 620

 

На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА  във връзка с чл.129 ал.1 изр.последно от ЗУТ Общинския съвет одобрява план за измененеи на ПУП – ИПЗ на к.к. „Слънчев бряг -запад“ в частта му за УПИ П-573 кв.1303 по ПУП на к.к.“Слънчев бряг-запад“, идентичен както следва с имот с идентификатори 51500.507.528 по КК на гр. Несебър.

В частта план за застрояване на новообразувания УПИ  II – 573 в кв.1303 се въвежда устройствена зона „Ок“ по смисъла на чл.27, ал.1, т.1 от Наредба  №7 ПНУОВТУЗ.

За УПИ И-573 кв.1303 се установява етажност- до 5 етажа/15 м./ и следните устройствени показатели Кпл.=30%, Кинт.-1.5 и минимално озеленена площ=50%.

Решението да се изпрати в 7-дневен срок за обнародване в Държавен вестник.

Решението може да бъде оспорено от заинтересованите лица в 30-дневен срок от обнародването му в ДВ, пред Административен съд –Бургас

 

По т.ТРИДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТА от дневния ред – Докладна записка с вх.№ 540/02.10.2013 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно одобряване на проект за изменение на ПУП на к.к. „Слънчев бряг-запад” в частта му за УПИ-І-142 и VІІ-151 в кв.6901 по ПУП на к.к. „Слънчев бряг-запад”.

 

Общинският съвет с 15 гласа „за”от общо гласували 15 общински съветници прие следното        

 

РЕШЕНИЕ № 621

 

На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА  във връзка с чл.129 ал.1 изр.последно от ЗУТ Общинския съвет одобрява план за измененеи на ПУП – ПРЗ на к. к. „Слънчев бряг-запад“ в частта му за УПИ I -142 и VII-1 51 кв.6901 по ПУП на к. к. „Слънчев бряг-запад“, идентични с имоти с идентификатори 51500.506.160 и 51500.506.162 по КК на гр.Несебър, при което се урегулират новообразувани УПИ I-142 и УПИ VII-151 в кв.6901 с площ съответно от 2051 м2 и 626 м2 „за жилищно строителство“

В частта план за застрояване на новообразуваните УПИ I-142 и УПИ VII-151 в кв.6901 се въвежда устройствена зона „Ок“ по смисъла на чл.27, ал.1, т.1 от Наредба №7 ПНУОВТУЗ.

За УПИ I-142 и УПИ VII-151 се установява етажност- до 5 етажа и следните устройствени показатели Кпл.=30%, Кинт.=1.5 и минимално озеленена площ=50%.

Решението да се изпрати в 7-дневен срок за обнародване в Държавен вестник.

Решението може да бъде оспорено от заинтересованите лица в 30-дневен срок от обнародването му в ДВ, пред Административен съд -Бургас

 

По т.ТРИДЕСЕТ И ПЕТА от дневния ред – Докладна записка с вх.№ 541/02.10.2013 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно одобряване на проект за изменение на ПУП на к.к. „Слънчев бряг-запад” в частта му за УПИ VІІІ-659 и ІХ-659 и УПИ Х-658 в кв.403 по ПУП на к.к. „Слънчев бряг-запад”.

 

Общинският съвет с 18 гласа „за” от общо гласували 18 общински съветници прие следното        

 

РЕШЕНИЕ № 622

 

На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА във връзка с чл.129 ал.1 изр.последно от ЗУТ Общинския съвет,  одобрява план за измененеи на ПУП – ПРЗ на к.к.“Слънчев бряг -запад“ в частта му за УПИ VIII- 659,УПИ IХ-659 и УПИ Х-658 кв.403 по ПУП на к.к.“Слънчев бряг-запад“, идентични както следва с имоти с идентификатори 51500.508.204 по КК на гр.Несебър, при което се урегулира новообразуван УПИ VIII-204 в кв.403 с площ от 5791 м2 „за жилищно строителство“

В частта план за застрояване на новообразуванят УПИ VIII-204 в кв.403 се въвежда устройствена зона „Ок“ по смисъла на чл.27, ал.1, т.1 от Наредба №7 ПНУОВТУЗ.

За УПИ VIII-204 се установява етажност- до 5 етажа и следните устройствени показатели Кпл.=30%, Кинт.=1.5 и минимално озеленена площ=50%.

Решението да се изпрати в 7-дневен срок за обнародване в Държавен вестник.

Решението може да бъде оспорено от заинтересованите лица в 30-дневен срок от обнародването му в ДВ, пред Административен съд -Бургас

 

По т.ТРИДЕСЕТ И ШЕСТА от дневния ред – Докладна записка с вх.№ 542/02.10.2013 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно одобряване на проект за изменение на ПУП на к.к. „Слънчев бряг-запад” в частта му за УПИ ХІХ-583 в кв.1304 по ПУП на к.к. „Слънчев бряг-запад”.

 

Общинският съвет с 18 гласа „за” от общо гласували 18 общински съветници прие следното       

 

РЕШЕНИЕ № 623

 

На основание чл.21, ал.1, т. 11 от ЗМСМА във връзка с чл.129 ал.1 изр.последно от ЗУТ Общински съвет, одобрява план за измененеи на ПУП – ИПЗ на к.к.“Слънчев бряг -запад“ в частта му за УПИ ХIХ-583 в кв.1304 по ПУП на к.к.“Слънчев бряг-запад“, идентичен както следва с имот с идентификатор 51500.507.547 по КК на гр„Несебър, „за жилищно строителство“

В частта план за застрояване на новообразуванят УПИ ХIХ-583 в кв.1304 се въвежда устройствена зона „Ок“ по смисъла на чл.27, ал.1, т.1 от Наредба №7 ПНУОВТУЗ.

За УПИ ХIХ-583 се установява етажност- до 5 етажа и следните устройствени показатели Кпл.=30%, Кинт.=1.5 и минимално озеленена площ=50%.

Решението да се изпрати в 7-дневен срок за обнародване в Държавен вестник.

Решението може да бъде оспорено от заинтересованите лица в 30-дневен срок от обнародването му в ДВ, пред Административен съд -Бургас

 

По т.ТРИДЕСЕТ И СЕДМА от дневния ред –Доклад № 502/26.09.2013 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на Община Несебър, относно одобряване проект за изменение на ПУП в к.к „ Слънчев бряг” в частта му за УПИ III-392 и УПИ IV-395 в кв.3602.

 

Общинският съвет със 17 гласа „за” от общо гласували 17 общински съветници прие следното        

 

РЕШЕНИЕ № 624

 

На основание 21, ал.1, т.11 от ЗМСМА във връзка с чл.129 ал.1 изр.последно от ЗУТ Общински съвет,одобрява план за измененеи на ПУП – ПРЗ на к.к.”Слънчев бряг – запад” в частта му за УПИ ІІІ-392 и ІV-395 в кв.3602 по ПУП на к.к.”Слънчев бряг-запад”, идентични както следва с имоти с идентификатори 51500.507.146 и 51500.507.145 по КК на гр. Несебър, при което се урегулира новообразуван УПИ ІІІ-392,395 в кв.3602 с площ от 5651 кв.м. с отреждане „За курортно строителство”.

В частта план за застрояване на новообразуванят УПИ ІІІ-392,395 в кв.3602 се въвежда устройствена зона „Ок” по смисъла на чл.27, ал.1, т.1 от Наредба №7ПНУОВТУЗ.

За УПИ ІІІ-392,395 се установяват следните устройствени показатели Кпл.=30%, Hкорниз=15м., Кинт.=1.5 и минимално озеленена площ=50%.

Решението да се изпрати в 7-дневен срок за обнародване в Държавен вестник.

Решението може да бъде оспорено от заинтересованите лица в 30-дневен срок от обнародването му в ДВ, пред Административен съд – Бургас

 

По т.ТРИДЕСЕТ И ОСМА от дневния ред –Доклад № 549/07.10.2013 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на Община Несебър, относно одобряване на ПУП-ПП за елементи на техническата инфраструктура извън урбанизираните територии – обект „Кабел 20 кV за захранване на нов БКТП, м. „Кокалу”, гр. Несебър.

 

Общинският съвет с 18 гласа „за” от общо гласували 18 общински съветници прие следното        

 

РЕШЕНИЕ № 625

На основание 21, ал.1, т.11 от ЗМСМА във връзка с чл.129 ал.1 изр.последно от ЗУТ Общински съвет,   одобрява ПУП – парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии – обект: „Кабел 20кV за захранване на нов БКТП в имот с идентификатор по кадастрална карта 51500.83:54, местност „Кокалу“, гр.Несебър, община Несебър“. Трасето на кабела /с дължина L=159м./ започва от муфи на съществуващ кабел в имот с идентификатор 51500.77.38, преминава по полски път с идентификатор 51500.83.51 и достига нов БКТП в имот с идентификатор 51500.83.54. Определен е сервитут от двете страни на кабела.

Решението да се обнародва в Държавен вестник.

Решението може да бъде оспорено в 30 дневен срок от обнародването му в ДВ, пред административен съд Бургас.

По т.ТРИДЕСЕТ И ДЕВЕТА от дневния ред –Доклад № 503/26.09.2013 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на Община Несебър, относно одобряване проект за изменение на ПУП в к.к. „Слънчев бряг” в частта му за УПИ III–415 в кв.3501.

 

Общинският съвет със 18 гласа „за” от общо гласували 18 общински съветници прие следното        

 

РЕШЕНИЕ № 626

 

На основание 21, ал.1, т.11 от ЗМСМА  във връзка с чл.129 ал.1 изр.последно от ЗУТ Общински съвет,  одобрява план за изменение на ПУП – ПЗ на к.к.”Слънчев бряг – Запад” в частта му за УПИ ІІІ-415 в кв.3501 по ПУП на к.к.”Слънчев бряг-запад”, идентичен с имот с идентификатор 51500.507.217 по КК на гр.Несебър.

В частта план за застрояване за УПИ ІІІ-415 в кв.3501 се установяват следните устройствени показатели Кпл.=30%, Hкорниз=15м., Кинт.=1.5 и минимално озеленена площ=50%.

Решението да се изпрати в 7-дневен срок за обнародване в Държавен вестник.

Решението може да бъде оспорено от заинтересованите лица в 30-дневен срок от обнародването му в ДВ, пред Административен съд – Бургас

 

По т.ЧЕТИРИДЕСЕТА  от дневния ред –Докладна записка № 553/11.10.2013 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно упълномощаване кмета на общината   да представлява Община Несебър  в Асоциацията по ВиК – Бургас.

 

Общинският съвет с 18 гласа „за” от общо гласували 18 общински съветници прие следното        

 

РЕШЕНИЕ № 627

             1.   На основание чл.21 ал.1 т.15 от ЗМСМА  и чл.198е ал.5 от във връзка чл.198е ал3   от Закона за водите, Общински съвет – Несебър УПЪЛНОМОЩАВА Кмета на община Несебър   Николай Кирилов Димитров за представител на общината в Асоциацията по ВиК-Бургас, да гласува в общото събрание на Асоциацията по ВиК-Бургас приемане на Регионален генерален план на ВиК системите и съоръженията на обособената територия на Асоциациата по ВиК- гр. ургас, на основание чл.198 в, ал.4, т.З от Закона за водите.

           2.  ОПРЕДЕЛЯ   Виктор Борисов Борисов – Заместник кмет на община Несебър за представител на общината в общото събрание на Асоциациата по ВиК-Бургас, при невъзможност на Кмета на община Несебър да участва лично в общото събрание на Асоциациата по ВиК-Бургас за приемане на Регионален генерален план на ВиК системите и съоръженията на обособената територия на Асоциациата по ВиК-гр.Бургас.

 

По т. ЧЕТИРИДЕСЕТ И ПЪРВА от дневния ред –Докладна записка № 554/15.10.2013г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно провеждане на спортни мероприятия на територията на общински стадион – Несебър.

 

Общинският съвет с 18 гласа „за” от общо гласували 18 общински съветници прие следното         

 

РЕШЕНИЕ № 628

 

1. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и във връзка с чл.11 от ЗОС Общински съвет-Несебър дава съгласие домакинските срещи от републиканското първенство по футбол –„А“професионална футболна група  за спортно – състезателната година на представителния отбор на ПФК “Нефтохимик 1962“ АД да бъдат провеждани безвъзмездно на Градски стадион- Несебър, находящ се в УПИ VІ кв.403 по плана на кк “Сл.бряг – запад“, с кадастрален идентификатор 51500.508.89 по КК на гр. Несебър, АОС №1691//11.08.2003 г. За нормалното протичане на спортните мероприятия по представен график по дати и часове се предоставя тревния терен, 2 съблекални, ВИП ложата.

            2. Възлага на кмета на общината да сключи договор за предоставяне на гореописаното общинско съоръжение в посочените по графика дни и часове, като разходите свързани с провеждането на футболните срещи и осигуряването на съдии, медицински екип, екип по пожарна безопасност и др. да бъдат за сметка и отговорност на ПФК “Нефтохимик 1962“ АД.

3. Предаването и връщането на имота, преди и след всяка среща да се извършва от нарочна комисия, в която се включват представители и на двете страни, която да констатира състоянието на имота, за което да се съставя приемо-предавателен протокол. При установяване на щети, представляващи повреди на терена и/или съоръженията, причинени по време на домакинските срещи на Дружеството, Общината има право на обезщетение равно на пазарната стойност на щетата, установена с протокол на нарочната комисията, определена от лицензиран оценител определен от Общината.

            4. На основание чл.60, ал.1 от АПК допуска предварително изпълнение. 

  

                        ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-НЕСЕБЪР:

                                                                                                                       /БЛ. ФИЛИПОВ/

                                                Технически секретар-протоколист:

                                                                                                              /Р. БИНЧАРОВА/