Решения от Протокол № 17

Print pagePDF pageEmail page

РЕШЕНИЯ ОТ ПРОТОКОЛ

№ 17/03.09.2013 г.

 

ДНЕВЕН РЕД:

1. Докладна записка № 461/26.08.2013 г. от Благой Филипов – председател на Общински съвет -Несебър, относно отчет за дейността на Общински съвет – Несебър за периода януари – юли 2013 г.

2. Докладна записка вх.№ 463/27.08.2013 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно кандидатстване по проект „Програма за развитие на селските райони”.

3. Докладна записка вх.№ 430/08.08.2013 г. от Иван Гургов – зам. кмет на община Несебър, относно изменение и допълнение на Наредба № 11 за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Несебър.

4. Докладна записка вх.№ 429/08.08.2013 г. от Иван Гургов – зам. кмет на община Несебър, относно изменение и допълнение на Наредба № 14 за определяне размера на местните данъци.

5. Докладна записка вх.№ 455/23.08.2013 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно изпълнение решенията на Общински съвет – Несебър, приети през първото шестмесечие на 2013 г.

6. Докладна записка вх.№ 419/05.08.2013 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно приемане на програма за развитие на туризма в община Несебър 2013-2017 г.

7. Докладна записка вх.№ 447/23.08.2013 г. от Николай Димитров – кмет на Община Несебър, относно информация за отчета за касовото изпълнение на бюджета на община Несебър към 30.06.2013 г.

8. Доклана записка вх.№ 446/23.08.2013 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно изменение на решение № 379 от Протокол № 13/22.02.2013 г. на Общински съвет – Несебър.

9. Докладна записка вх.№ 247/09.05.2013 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на общински помещения № 18,19 от административната сграда на кметство Свети Влас за банков офис.

10. Докладна записка № 386/05.07.2013 г. от Николай Димитров- кмет на община Несебър, учредяване право на строеж за пристройка на сграда в УПИ 1 кв. 80 по плана на гр. Несебър.

11. Докладна записка вх.№ 449/23.08.2013 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно промяна начина на трайно ползване на общински земеделски имоти в землището на гр. Свети Влас, от „Пасище” в „Друг вид земеделска земя.

12. Докладна записка вх.№ 450/23.08.2013 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно отдаване под наем на общински имот – офис № 13 в ЖСК „Изгрев”, кв.89, УПИ ІV, на „Сдружение с нестопанска цел за осъществяване на дейност в обществена полза съюз на инвалидите в България”, за нуждите на Общинска организация на инвалидите – гр. Несебър.

13. Докладна записка вх.№ 448/23.08.2013 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно поправка на техническа грешка в решене № 531 от Протокол 16/15.07.2013 г. на Общински съвет – Несебър.

14. Докладна записка вх.№ 451/23.08.2013 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно учредяване право на строеж за изграждане на трафопост върху общински имот с кадастрален идентификатор 51500.507.655 по КК на гр. Несебър, к.к. „Слънчев бряг-запад”, представляващ УПИ V, кв.2301 по плана на гр. Несебър.

15. Докладна записка вх.№ 452/23.08.2013 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно учредяване право на строеж за изграждане на трафопост върху общински имот с кадастрален идентификатор 11538.502.441 по КК на гр. Свети Влас, представляващ УПШ ІІІ, кв.37 по ЗРП на гр. Свети Влас.

16. Докладна записка вх.№ 453/23.08.2013 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно одобряване на пазарна оценка за продажба на поземлен имот с кадастрален идентификатор № 51500.503.300. по КК на гр. Несебър, представляващ УПИ ХV, кв.26 по плана на ж.к. „Черно море”.

17. Докладна записка вх.№ 457/23.08.2013 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно предоставяне на имот-публична държавна собственост с кадастрален № 61056.502.626 по КК на с. Равда за безвъзмездно управление от Община Несебър.

18. Докладна записка вх.№ 458/23.08.2013 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно изразяване на предварително съгласие за промяна предназначението на частите от мери и пасища – публична общинска собственост, които се засягат от Парцеларен план за обект: Път І-9 Слънчев бряг – Бургас, участък: „п.к. Кошарица – п.к. Несебър от км. 199+048.49 до км. 205+323.55.

19. Докладна записка вх.№ 417/05.08.2013 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно изменение на Решение № 503 от протокол № 15/30.05.2013 г. на Общински съвет – Несебър.

20. Докладна записка вх.№ 418/05.08.2013 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно допълнение на Решение № 1476 от протокол № 39/31.08.2011 г. на Общински съвет – Несебър.

21. Докладна записка вх.№ 408/12.07.2013 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно одобряване на схеми за преместваеми обекти по реда на чл.56 от ЗУТ в к.к. „Слънчев бряг-запад”.

22. Докладна записка вх.№ 456/23.08.2013 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно одобряване на схеми за преместваеми обекти по реда на чл.56 от ЗУТ и по реда на Наредба № 10 на Общински съвет – Несебър.

23. Предложение вх.№ 397/09.07.2013 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно разрешение за изготвяне на ПУП-ПП за линеен обект „Трасе на кабелно захранване 20 кV” за имот № 11538.5.4., в м. Юрта”, землището на гр. Свети Влас, по реда на чл.124а от ЗУТ. 24. Предложение вх.№ 398/09.07.2013 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно разрешение за изготвяне на ПУП-ПП за линеен обект „В и К схеми” за ПИ № 11538.5.4., в м. „Юрта”, землището на гр. Свети Влас, по реда на чл.124а от ЗУТ. 25. Предложение вх.№ 399/09.07.2013 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно разрешение за изготвяне на ПУП-ПП за линеен обект „Трасе на кабелно захранване 20 кV” за имот № 51500.27.20 в м. „Юрта Балкана”, землището на гр. Несебър, по реда на чл.124а от ЗУТ.

26. Предложение вх.№ 400/09.07.2013 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно разрешение за изготвяне на ПУП-ПП за линеен обект: „Водопровод и канализация” за ПИ 51500.27.20 в м. „Юрта Балкана”, землището на гр. Несебър, по реда на чл.124а от ЗУТ.

27. Докладна записка вх.№ 373/05.07.2013 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно одобряване на проект за изменение на ПУП на к.к. „Слънчев бряг-изток” в частта му за УПИ ІІІ и улица, кв.14 по ПУП на к.к.”Слънчев бряг-изток”.

28. Предложение вх.№ 445/22.08.2013 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно разрешение за изготвяне на ПУП-ПП за линеен обект „Външно кабелно ел. захранване на жилищна сграда” в имот с идентификатор 39164.502.603 по кадастралната карта на с. Кошарица, СО „Чолакова чешма”, по реда на чл.124а от ЗУТ.

29 Предложение вх.№ 441/22.08.2013 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно разрешение за изработване на ПУП-ПЗ за смяна предназначението на имот с идентификатор 51500.82.51 по КК на гр. Несебър, находящ се в м. „Кокалу”, за неземеделски нужди по реда на ЗОЗЗ, на основание чл.124а, ал.1 от ЗУТ.

30. Предложение вх.№ 442/22.08.2013 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно разрешение за изработване на ПУП-ПЗ за смяна предназначението на имот с идентификатор 51500.82.54 по КК на гр. Несебър, находящ се в м. „Кокалу”, за неземеделски нужди по реда на ЗОЗЗ, на основание чл.124а, ал.1 от ЗУТ. 31. Предложение вх.№ 443/22.08.2013 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно разрешение за изработване на ПУП-ПЗ за смяна предназначението на имот с идентификатор 51500.82.52 по КК на гр. Несебър, находящ се в м. „Кокалу”, за неземеделски нужди по реда на ЗОЗЗ, на основание чл.124а, ал.1 от ЗУТ.

32. Предложение вх.№ 454/23.08.2013 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно разрешение за изработване на ПУП-ПЗ за смяна предназначението на имот с идентификатор 51500.82.53 по КК на гр. Несебър, находящ се в м. „Кокалу”, за неземеделски нужди по реда на ЗОЗЗ, на основание чл.124а, ал.1 от ЗУТ.

33. Докладна записка вх.№ 464/27.08.2013 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно изразяване на предварително съгласие, по реда на чл.29, ал.1 от ЗООС за изработване на ПП за обект „ Път 1-9 Слънчев бряг – Бургас, участък обход на гр. Ахелой”.

34. Докладна записка вх.№ 465/27.08.2013 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно изразяване на предварително съгласие, по реда на чл.29, ал.1 от ЗООС за изработване на ПП за обект „ Път 1-9 Слънчев бряг – Бургас, участък п.к Кошарица – п.к Несебър”.

35. Докладна записка № 425/07.08.2013 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на Община Несебър, относно разрешение за изработване на ПУП-ПРЗ за ПИ 61056.501.447, 61056.501.455, 61056.501.615 и 61056.501.616 в кв.68 по плана на с. Равда.

36. Докладна записка № 477/03.09.2013 г. от Николай Димитров – кмет на Община Несебър, относно изменение на решение № 295 от Протокол № 9/27.09.2012 г. на Общински съвет Несебър.

37. Докладна записка № 478/03.09.2013 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно кандидатстване на Община Несебър с проекти по „Програма за развитие на селските райони 2007 -2013 г.”

 

 

По т.ПЪРВА от дневния ред – Докладна записка № 461/26.08.2013 г. от Благой Филипов – председател на Общински съвет -Несебър, относно отчет за дейността на Общински съвет – Несебър за периода януари – юли 2013 г.

 

Общинският съвет с 18 гл. „за” от гласували 18 общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ № 552

На основание чл.21 ал.2 от ЗМСМА, Общински съвет-Несебър приема направения по реда на чл.27 ал.6 от ЗМСМА отчет за дейността на Общински съвет – Несебър и неговите комисии, неразделна част от настоящото решение.

По т.ВТОРА от дневния ред – Докладна записка вх.№ 463/27.08.2013 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно кандидатстване по проект „Програма за развитие на селските райони”.

 

Общинският съвет с 18 гл. „за” от гласували 18 общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ № 553

1. На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, Общински съвет – Несебър дава съгласие Община Несебър да кандидатства по „Програма за развитие на селските райони” 2007-2013 г., Мярка 321 – Основни услуги за населението и икономиката в селските райони, със следния проект: „Ремонт на местен път м. „Иракли” – с. Емона – /BGS 2127 І – 9/, Община Несебър ”

2. Възлага на Кмета на общината, при одобряване на проекта Общината да финансира дейностите до възстановяване на средствата, необходими за изпълнението им, според изискванията на програмата, както и да поеме всички необходими недопустими според „Програма за развитие на селските райони” 2007-2013 г. разходи, свързани с проекта.

3. Общински съвет – Несебър приема, че проектът „Ремонт на местен път м. „Иракли” – с. Емона, Община Несебър” става част от „План за развитие на община Несебър 2007-2013 г.” и дейностите по проекта отговарят на приоритетите на община Несебър и на Плана за развитие на общината.

Списъкът с поименно гласуване и неразделна част от настоящото решение.

По т.ТРЕТА от дневния ред – Докладна записка вх.№ 430/08.08.2013 г. от Иван Гургов – зам. кмет на община Несебър, относно изменение и допълнение на Наредба № 11 за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Несебър.

 

Общинският съвет с 16 гл. „за” от гласували 16 общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ № 554

 

Докладна записка вх.№ 430/08.08.2013 г. от Иван Гургов – зам. кмет на община Несебър, относно изменение и допълнение на Наредба № 11 за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Несебър отпада от дневния ред на днешното заседание.

По т.ЧЕТВЪРТА от дневния ред – Докладна записка вх.№ 429/08.08.2013 г. от Иван Гургов – зам. кмет на община Несебър, относно изменение и допълнение на Наредба № 14 за определяне размера на местните данъци.

 

Общинският съвет с 14 гл. „за” и 2 гл. „въздържал се”от гласували 16 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 555

 

На основание чл.21 ал.1 т.7 от Закона за местно самоуправление и местна администрация и чл.1 ал.2 от Закона за местните данъци и такси, Общинският съвет приема изменение и допълнение на Наредбата № 14 за определяне размера на местните данъци, приета с решение № 109 от Протокол № 5/27.02.2008 г. на Общински съвет – Несебър както следва:

 

§ 1.В чл.6 се създава нова ал.4:

„Не се облагат с данък недвижимите имоти с данъчна оценка до 1680 лв. включително.”- влиза в сила от 01.01.2014 г.

§ 2.В чл. 20, ал.1, т.15 съществуващият текст се заменя с текста:

„сградите, въведени в експлоатация преди 1 януари 2005 г. и получили сертификати с клас на енергопотребление „B“, и сградите, въведени в експлоатация преди 1 януари 1990 г. и получили сертификати с клас на енергопотребление „C“, издадени по реда на Закона за енергийната ефективност и наредбата по чл. 25 от Закона за енергийната ефективност, както следва:

а) за срок 7 години – считано от годината, следваща годината на издаване на сертификата;

б) за срок 10 години – считано от годината, следваща годината на издаване на сертификата, ако прилагат и мерки за оползотворяване на възобновяеми източници за производство на енергия за задоволяване нуждите на сградата.”

§ 3 чл. 20, ал.1, т.16 съществуващият текст се заменя с текста:

„сградите, въведени в експлоатация след 1 януари 1990 г. и преди 1 януари 2005 г. и получили сертификати с клас на енергопотребление „C“, и сградите, въведени в експлоатация преди 1 януари 1990 г. и получили сертификати с клас на енергопотребление „D“, издадени по реда на Закона за енергийната ефективност и наредбата по чл. 25 от Закона за енергийната ефективност, както следва:

а) за срок три години – считано от годината, следваща годината на издаване на сертификата;

б) за срок 5 години – считано от годината, следваща годината на издаване на сертификата, ако прилагат и мерки за оползотворяване на възобновяеми източници за производство на енергия за задоволяване нуждите на сградата.”

§ 4. В чл. 28, ал.1, т.1 след думата „имоти” се добавя „на територията на страната”.

§ 5. В чл.64, ал.3 „средства за подслон и ” се заличават

§ 6. В чл.65 ал.1, т.1, т.2, т.3 и т.4 думите „средства за подслон и ” се заличават.

§ 7. В чл.65 се отменя ал.4, ал.5 и т.2 от ал.6.

По т.ПЕТА от дневния ред – Доклана записка вх.№ 455/23.08.2013 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно изпълнение решенията на Общински съвет – Несебър, приети през първото шестмесечие на 2013 г..

 

Общинският съвет с 18 гл. „за” от гласували 18 общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ № 556

На основание чл.22 от ЗМСМА, Общински съвет – Несебър приема направения по реда на чл.44, ал.1, т.7 от ЗМСМА отчет на Кмета на Община Несебър, относно изпълнение решенията на Общински съвет – Несебър, приети през първото шестмесечие на 2013 г..

 

По т.ШЕСТА от дневния ред – Докладна записка вх.№ 419/05.08.2013 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно приемане на програма за развитие на туризма в община Несебър 2013-2017 г.

 

Общинският съвет със 17 гл. „за” и 1 гл. „въздържал се” от гласували 18 общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ №557

На основание чл.11 т.1 от Закона за Туризма, Общински съвет – Несебър приема „Програма за развитие на туризма в община Несебър 2013 – 2017 г.”, неразделна част от настоящото решение.

 

По т.СЕДМА от дневния ред – Докладна записка вх.№ 447/23.08.2013 г. от Николай Димитров – кмет на Община Несебър, относно информация за отчета за касовото изпълнение на бюджета на община Несебър към 30.06.2013 г.

 

Общинският съвет със 17 гл. „за” и 1 глас „въздържал се” от гласували 18 общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ № 558

На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА, Общински съвет-Несебър приема информация за отчета за касовото изпълнение на бюджета на Община Несебър към 30.06.2013 г., съгласно приложение форма 15 Б.

/Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящото решение/

 

 

По т.ОСМА от дневния ред – Доклана записка вх.№ 446/23.08.2013 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно изменение на решение № 379 от Протокол № 13/22.02.2013 г. на Общински съвет – Несебър.

 

Общинският съвет със 17 гл. „за” от гласували 17 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 559

 

На основание чл.21, ал.1 т.6 от ЗМСМА, Общински съвет – Несебър дава съгласие, считано от 01.07.2013 г. средствата, отпуснати с решение № 379, прието с Протокол № 13/22.02.2013 г. в частта му по т.10 и т.11, да бъдат отчитани като финансиране от страна на Община Несебър към ОД на МВР Бургас, съгласно т.20.6 от ДДС 20/2004 г. – прилагане на националните счетоводни стандарти от бюджетни предприятия.

На основание чл.60 от АПК допуска предварително изпълнение на решението.

/Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящото решение/

По т.ДЕВЕТА от дневния ред – Докладна записка вх.№ 247/09.05.2013 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на общински помещения № 18,19 от административната сграда на кметство Свети Влас за банков офис.

 

Общинският съвет със 17 „ за” от гласували 17 общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ № 560

I. На основание чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА и чл.3, ал.3 от Наредба №5 за РПУРОИ, Общински съвет – Несебър актуализира годишната програма за управление и разпореждане с общински имоти за 2013 г. като т.А „Имоти, които община Несебър има намерение да предостави под наем” се допълва с:

-Помещения №18 и №19, общо на площ от 30 кв.м, находящи се на първия етаж от административната сграда на Кметство Свети Влас, АпОС №1905/15.03.2004 г.

ІІ. На основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА , чл.14, ал.7 от ЗОС и чл.15, ал.1 от Наредба №5 за РПУРОИ да се проведе публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на следните общински помещения №18 и №19, общо на площ от 30кв.м, находящи се на първия етаж от административната сграда на Кметство Свети Влас, със застроена площ от 701.25 кв.м., АпОС №1905/15.03.2004г., за банков офис, при следните условия:

1.Начална тръжна месечна наемна цена определена съгласно чл.24 от Наредба №5 на ОС-Несебър и Приложение №1 т.ІІ –4 към нея – в размер на 505.44 лв. с ДДС.

2.Срок за отдаване под наем – 5 /пет / години.

3.Специфични условия:

– Отдаваните помещения да се използва единствено за банков офис;

– Право да участват в търга имат юридически лица регистрирани по Закона за банките, притежаващи разрешение за извършване на банкова дейност от БНБ.

4. Депозит за участие в търга – 10% от началната месечна наемна цена.

5. Стъпка за наддаване – 10лв. / десет лева/.

Общински съвет – Несебър упълномощава кмета на общината да определи останалите условия на публичния търг.

/Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящото решение/

По т.ДЕСЕТА от дневния ред – Докладна записка № 386/05.07.2013 г. от Николай Димитров- кмет на община Несебър, учредяване право на строеж за пристройка на сграда в УПИ 1 кв. 80 по плана на гр. Несебър.

 

Общинският съвет с 15 гл. „за” и 2 гласа „ въздържал се” от гласували 17 общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ № 561

1. На основание чл.21 ал.1 т. 12 от ЗМСМА и чл.3, ал.3 от Наредба №5 за РПУРОИ, Общински съвет – Несебър актуализира годишната програма за управление и разпореждане с общински имоти за 2013г. , като т. В. „Имоти, върху които Община Несебър има намерение да учреди право на строеж” се допълва със

– УПИ І, кв.80 по плана на гр. Несебър, с кадастрален идентификатор 51500.502.11 по КК на гр.Несебър.

2. На основание чл. 21 ал.1 т.8 от ЗМСМА, чл.38, ал.2 от ЗОС, чл.51, ал.1 и чл.52 от НРПУРОИ на ОбС-Несебър, да бъде учредено от кмета на общината право на строеж за пристрояване на самостоятелен обект с кадастрален идентификатор 51500.502.11.1.4, находящ се на партерен етаж от сграда с кадастрален идентификатор 51500.502.11.1 изградена в УПИ І в кв.80 по плана на гр.Несебър, с кадастрален идентификатор 51500.502.11 по КК на гр.Несебър на собственика на самостоятелния обект „Кольо Фичето“ ООД, ЕИК 812117777, със седалище и адрес на управление гр. Несебър, к.к “Сл.бряг“, общ.“Строител“ ет.1, представлявано от Георги Пеев – управител, за извършване на преустройство на съществуващия самостоятелен обект и увеличаване на застроената площ на същия и с това на сградата с площ от 49.50 кв.м, като съгласно одобрения на 25.07.2012 г. архитектурен проект, обект с кадастрален идентификатор 51500.502.11.1.4 ще стане със застроена площ от 351.14 кв.м.

3. Съгласно чл.41, ал.2 от ЗОС, Общински съвет – Несебър определя цена на правото на пристрояване по т.2 в размер на 10 346.00лв. /десет хиляди триста четиридесет и шест лева/ без ДДС.”

/Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящото решение/

По т. ЕДИНАДЕСЕТА от дневния ред – Докладна записка вх.№ 449/23.08.2013 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно промяна начина на трайно ползване на общински земеделски имоти в землището на гр. Свети Влас, от „Пасище” в „Друг вид земеделска земя.

 

Общинският съвет с 15 гл. „за” и 2 гласа „въздържал се”от гласували 17 общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ №562

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и на основание чл.45и, ал.1 от ППЗСПЗЗ, Общински съвет – Несебър в качеството си на собственик дава съгласие да се промени начина на трайно ползване от „Пасище“ на“ Друг вид земеделска земя“ на следните общински земеделски имоти:

1.Поземлен имот с кадастрален идентификатор 11538.504.603 по КК на гр.Свети Влас, с трайно предназначение на територията:“Земеделска“, начин на трайно ползване „пасище“, м.“Юрта“, на площ от 4718 кв.м, АпОС №3018/09.07.2009г.;

2. Поземлен имот с кадастрален идентификатор 11538.504.608 по КК на гр.Свети Влас, с трайно предназначение на територията:“Земеделска“, начин на трайно ползване „пасище“, м.“Варницата“, на площ от 1396кв.м, АпОС №3020/09.07.2009г.;

3. Поземлен имот с кадастрален идентификатор 11538.504.606 по КК на гр.Свети Влас, с трайно предназначение на територията:“Земеделска“, начин на трайно ползване „пасище“, м.“Юрта“, на площ от 831кв.м, АпОС №3017/08.07.2009г.;

4. Поземлен имот с кадастрален идентификатор 11538.504.714 по КК на гр.Свети Влас, с трайно предназначение на територията:“Земеделска“, начин на трайно ползване „пасище“, м.“Юрта“, на площ от 126кв.м, АпОС №3016/08.07.2009г.;

5. Поземлен имот с кадастрален идентификатор 11538.3.133 по КК на гр.Свети Влас, с трайно предназначение на територията:“Земеделска“, начин на трайно ползване „пасище“, м.“Юрта-под пътя“, на площ от 1741кв.м, АпОС №4000/15.04.2010г.;

6. Поземлен имот с кадастрален идентификатор 11538.1.100 по КК на гр.Свети Влас, с трайно предназначение на територията:“Земеделска“, начин на трайно ползване „пасище“, м.“Юрта“, на площ от 550кв.м, АпОС №3019/09.07.2009г.;

7. Поземлен имот с кадастрален идентификатор 11538.5.29 по КК на гр.Свети Влас, с трайно предназначение на територията:“Земеделска“, начин на трайно ползване „пасище“, м.“Юрта“, на площ от 1183кв.м, АпОС №3024/09.07.2009г.;

8. Поземлен имот с кадастрален идентификатор 11538.5.26 по КК на гр.Свети Влас, с трайно предназначение на територията:“Земеделска“, начин на трайно ползване „пасище“, м.“Юрта“, на площ от 6202кв.м, АпОС №3092/16.07.2009г.;

9. Поземлен имот с кадастрален идентификатор 11538.5.27 по КК на гр.Свети Влас, с трайно предназначение на територията:“Земеделска“, начин на трайно ползване „пасище“, м.“Юрта“, на площ от 5828кв.м, АпОС №3023/09.07.2009г.;

10. Поземлен имот с кадастрален идентификатор 11538.15.20 по КК на гр.Свети Влас, с трайно предназначение на територията:“Земеделска“, начин на трайно ползване „пасище“, м.“Ага чешме“, на площ от 10005кв.м, АпОС №4806/12.07.2011г.;

11. Поземлен имот с кадастрален идентификатор 11538.15.188 по КК на гр.Свети Влас, с трайно предназначение на територията:“Земеделска“, начин на трайно ползване „пасище“, м.“Ага чешме“, на площ от 4983кв.м, АпОС №5036/20.10.2011г.;

12. Поземлен имот с кадастрален идентификатор 11538.10.8 по КК на гр.Свети Влас, с трайно предназначение на територията:“Земеделска“, начин на трайно ползване „пасище“, м.“Ага чешме“, на площ от 1061кв.м, АпОС №3021/09.07.2009г.;

13.Поземлен имот с кадастрален идентификатор 11538.11.1 по КК на гр.Свети Влас, с трайно предназначение на територията:“Земеделска“, начин на трайно ползване „пасище“, м.“Ага чешме“, на площ от 4007кв.м, АчОС №2392/31.05.2006г.;

14. Поземлен имот с кадастрален идентификатор 11538.11.16 по КК на гр.Свети Влас, с трайно предназначение на територията:“Земеделска“, начин на трайно ползване „пасище“, м.“Ага чешме“, на площ от 2611кв.м, АпОС №3022/09.07.2009г.;

15. Поземлен имот с кадастрален идентификатор 11538.13.43 по КК на гр.Свети Влас, с трайно предназначение на територията:“Земеделска“, начин на трайно ползване „пасище“, м.“Козлука“, на площ от 2182кв.м, АпОС №3948/31.03.2010г.“

/Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящото решение/

По т. ДВАНАДЕСЕТА от дневния ред – Докладна записка вх.№ 450/23.08.2013 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно отдаване под наем на общински имот – офис № 13 в ЖСК „Изгрев”, кв.89, УПИ ІV, на „Сдружение с нестопанска цел за осъществяване на дейност в обществена полза съюз на инвалидите в България”, за нуждите на Общинска организация на инвалидите – гр. Несебър.

 

Общинският съвет с 18 гл. „за” от гласували 18 общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ № 563

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и на основание чл.14, ал.6 от ЗОС и чл.18 от НРПУРОИ да се отдаде под наем на „Сдружение с нестопанска цел за осъществяване на дейност в обществена полза съюз на инвалидите в България“, вписано в регистъра за юридическите лица с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност, регистрирано по ф.д.№684 по описа на СГС за 1990г., със седалище и адрес на управление гр.София, р-н „Средец“, ул.”Христо Белчев” №8, представлявано от Красимир Петков Коцев, в качеството му на председател на Управителния съвет, за нуждите на Общинска организация на СИБ – гр. Несебър, представлявана от Паша Белчева – председател, имот – частна общинска собственост, представляващ Офис №13, на площ от 29.05 кв.м, АОС №1916/23.03.2004 г., находящ се на партерния етаж на ЖСК ”Изгрев”, с кадастрален идентификатор 51500.502.380.1 по КК на гр. Несебър, изградена в УПИ ІV, кв.89 по плана на гр. Несебър.

2. Помещението се отдава под наем за срок от 3 /три/ години срещу месечна наемна цена в размер на 62.75 лв. /шестдесет и два лева и седемдесет и пет стотинки/ с ДДС, определена съгласно приложение №1, т.І.3 към чл.23 от Наредба №5 на ОбС-Несебър.”

/Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящото решение/

 

По т. ТРИНАДЕСЕТА от дневния ред – Докладна записка вх.№ 448/23.08.2013 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно поправка на техническа грешка в решене № 531 от Протокол 16/15.07.2013 г. на Общински съвет – Несебър.

 

Общинският съвет със 17 гл. „за” от гласували 17 общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ № 564

На основание чл.21 ал.2 от ЗМСМА, Общински съвет-Несебър променя решение № 531 от Протокол №16/15.07.2013 г. на Общински съвет – Несебър, в частта му по т.3 за определяне на цената на правото на надстрояване, която вместо: „3.Съгласно чл.41, ал.2 от ЗОС, Общински съвет – Несебър определя цена на правото на надстрояване по т.2 в размер на 11 318.00 лв. /единадесет хиляди триста и осемнадесет лева/ без ДДС.“, да се чете както следва:

„3.Съгласно чл.41, ал.2 от ЗОС, Общински съвет – Несебър определя цена на правото на надстрояване по т.2 в размер на 13 118.00 лв. /тринадесет хиляди сто и осемнадесет лева/ без ДДС.“

 

/Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящото решение/

 

По т. ЧЕТИРИНАДЕСЕТА от дневния ред – Докладна записка вх.№ 451/23.08.2013 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно учредяване право на строеж за изграждане на трафопост върху общински имот с кадастрален идентификатор 51500.507.655 по КК на гр. Несебър, к.к. „Слънчев бряг-запад”, представляващ УПИ V, кв.2301 по плана на гр. Несебър.

 

Общинският съвет с 18 гл. „за” от гласували 18 общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ № 565

I. На основание чл.21, ал. 1, т.12 от ЗМСМА и чл.3, ал.3 от Наредба №5 за РПУРОИ Общински съвет – Несебър актуализира годишната програма за управление и разпореждане с общински имоти за 2013г. , като т. В. „Имоти, върху които Община Несебър има намерение да учреди право на строеж” се допълва с поземлен имот с кадастрален идентификатор 51500.507.655 по КК на гр.Несебър, к.к ”Сл.бряг-запад”, на площ от 100 кв.м, представляващ УПИ V, кв.2301 по ЗРП на гр. Несебър, АчОС № 5446/12.08.2013 г.

ІІ. На основание чл.21, ал. 1, т.8 от ЗМСМА и чл.37, ал.4, т.4 от ЗОС във връзка с чл.62, ал.2 от ЗЕ, да се учреди на „ЕВН България Електроразпределение” ЕАД, със седалище и адрес на управление гр. Пловдив ул. ”Христо Данов” N37, ЕИК 115552190 , право на строеж за изграждане на площадков енергиен обект – трафопост със застроена площ 11,44 кв.м и сервитутна зона за обслужването му – 37,26 кв.м или общо 48,70 кв.м, върху поземлен имот с кадастрален идентификатор 51500.507.655 по КК на гр. Несебър, к.к ”Сл.бряг-запад”, на площ от 100 кв.м, представляващ УПИ V, кв.2301 по ЗРП на гр. Несебър, АчОС № 5446/12.08.2013 г., за сумата от 2 566,00 лв. /две хиляди петстотин шестдесет и шест лева/ без ДДС, съгласно пазарната оценка на лицензирания оценител.”

/Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящото решение/

По т.ПЕТНАДЕСЕТА от дневния ред – Докладна записка вх.№ 452/23.08.2013 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно учредяване право на строеж за изграждане на трафопост върху общински имот с кадастрален идентификатор 11538.502.441 по КК на гр. Свети Влас, представляващ УПШ ІІІ, кв.37 по ЗРП на гр. Свети Влас.

 

Общинският съвет с 18 гл. „за” от гласували 18 общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ № 566

 

1. На основание чл.21, ал. 1,т.12 от ЗМСМА и на основание чл.3, ал.3 от Наредба №5 за РПУРОИ, Общински съвет – Несебър актуализира годишната програма за управление и разпореждане с общински имоти за 2013 г. , като т. В. „Имоти, върху които Община Несебър има намерение да учреди право на строеж” се допълва с поземлен имот с кадастрален идентификатор 11538.502.441 по КК на гр.Св.Влас, на площ от 56 кв.м, представляващ УПИ ІІІ, кв.37 по плана на гр.Св. Влас, АчОС № 5434/20.06.2013 г.

2. На основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА и чл.37, ал.4, т.4 от ЗОС във връзка с чл.62, ал.2 от ЗЕ, да се учреди на „ЕВН България Електроразпределение” АД, със седалище и адрес на управление гр. Пловдив ул.”Христо Данов”N37, ЕИК 115552190 , право на строеж за изграждане на площадков енергиен обект – трафопост със застроена площ 8,83 кв.м и сервитутна зона за обслужването му – 47.35 кв.м, върху поземлен имот с кадастрален идентификатор 11538.502.441 по КК на гр.Св.Влас, на площ от 56 кв.м, представляващ УПИ ІІІ, кв.37 по плана на гр.Св.Влас, АчОС № 5434/20.06.2013 г., за сумата от 2 661,00 лв. /две хиляди шестстотин шестдесет и един лева/ без ДДС, съгласно пазарната оценка на лицензирания оценител.”

 

/Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящото решение/

 

По т.ШЕСТНАДЕСЕТА от дневния ред – Докладна записка вх.№ 453/23.08.2013 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно одобряване на пазарна оценка за продажба на поземлен имот с кадастрален идентификатор № 51500.503.300. по КК на гр. Несебър, представляващ УПИ ХV, кв.26 по плана на ж.к. „Черно море”.

 

Общинският съвет с 18 гл. „за” от гласували 18 общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ №567

 

1.На основание чл.21, ал.1 т.12 от ЗМСМА , чл.41, ал.2 от ЗОС и на основание чл.3, ал.3 от Наредба № 5 за РПУРОИ, Общински съвет – Несебър актуализира годишната програма за управление и разпореждане с общински имоти, като т. Б. „Имоти в Община Несебър, които ще бъдат обект на продажба” се допълва с поземлен имот с кадастрален идентификатор 51500.503.300 по кадастралната карта на гр. Несебър на площ от 503 кв.м, представляващ УПИ ХV кв.26 по плана на ж.к. ”Черно море”, отреден за „Жилищно строителство”.

2. Общински съвет – Несебър определя пазарна цена в размер на 24 697,30 лв. /двадесет и четири хиляди шестотин деветдесет и седем лева и тридесет стотинки/ без ДДС, за продажба на поземлен имот – частна общинска собственост с кадастрален идентификатор №51500.503.195 по КК на гр.Несебър, представляващ УПИ ХV в кв.26 по плана на ж.к ”Черно море”, гр.Несебър на площ от 503 кв.м, АОС № 1607/07.05.2003 г., на „Лада ню инвест” ООД, ЕИК 201975637, с адрес на управление: гр. Несебър, ж.к.”Черно море“ 2, представлявано от Цветомира Георгиева Костова, ЕГН 8807030530, като собственик на законно построената в имота сграда на груб строеж със Застроена площ 181,48 кв.м и Разгъната застроена площ 433,97 кв.м .

 

/Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящото решение/

 

По т.СЕДЕМНАДЕСЕТА от дневния ред – Докладна записка вх.№ 457/23.08.2013 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно предоставяне на имот-публична държавна собственост с кадастрален № 61056.502.626 по КК на с. Равда за безвъзмездно управление от Община Несебър.

 

Общинският съвет със 17 гл. „за” и 1 глас „въздържал се” от гласували 18 общински съветници прие следното

 

 

РЕШЕНИЕ №568

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и на основание чл.6, ал.2 от ППЗДС, Общински съвет – Несебър дава съгласие Кмета на Община Несебър да направи искане до Министерски съвет, чрез Областен управител на област Бургас за предоставяне за безвъзмездно управление на Община Несебър за трайно задоволяване на обществени потребности от местно значение на имот – публична държавна собственост с кадастрален идентификатор 61056.502.626 по КК на с.Равда, трайно предназначение на територията – Урбанизирана, начин на трайно ползване – Скали, на площ от 3599 кв.м., за изграждане на лодкостоянка.

/Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящото решение/

 

По т.ОСЕМНАДЕСТА от дневния ред – Докладна записка вх.№ 458/23.08.2013 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно изразяване на предварително съгласие за промяна предназначението на частите от мери и пасища – публична общинска собственост, които се засягат от Парцеларен план за обект: Път І-9 Слънчев бряг – Бургас, участък: „п.к. Кошарица – п.к. Несебър от км. 199+048.49 до км. 205+323.55.

 

Общинският съвет с 18 гл. „за” от гласували 18 общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ № 569

 

I. На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.11от ЗМСМА и на основание чл.25, ал.5 от ЗСПЗЗ, Общински съвет – Несебър в качеството си на собственик дава предварително съгласие за промяна на предназначението на частите от земеделски имоти с начин на трайно ползване „Пасище“– публична общинска собственост, които се засягат от Парцеларен план за обект: Път І-9 Слънчев бряг – Бургас, участък: „п.к.Кошарица – п.к.Несебър“ от км 199+048.49 до км 205+323,55, по приложения към проекта регистър на засегнатите имоти, както следва:

  1. 1. 0.044дка от Поз.имот с кад.№51500.89.8 по КК на гр.Несебър, м.“Кокалу“, с НТП-пасище, целия на площ от 0.251дка, АпОС №3141/28.09.2009г.;
  2. 2. 0.760дка от Поз.имот с кад.№61056.25.102 по КК на с.Равда, м.“Блато“, с НТП – пасище, целия на площ от 19.153дка, АпОС №3033/10.07.2009г.

ІІ.Срока на валидност на предварителното съгласие по т.І е 3 /три/ години.

 

/Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящото решение/

 

По т.ДЕВЕТНАДЕСЕТА от дневния ред – Докладна записка вх.№ 417/05.08.2013 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно изменение на Решение № 503 от протокол № 15/30.05.2013 г. на Общински съвет – Несебър.

 

Общинският съвет с 18 гл. „за” от гласували 18 общински съветници прие следното

 

 

РЕШЕНИЕ №570

 

1. На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.11 от ЗМСМА, във връзка с чл.193 от ЗУТ, изменя Решение № 503 от протокол № 15/30.05.2013 г. по т.52 от дневния ред-Докладна записка вх.№ 305/20.05.2013 г., относно одобряване на ПУП-парцеларен план за обект: „Канална помпена станция с напорен тръбопровод от с. Тънково до КПС №15″, обнародвано в бр.53/18.06.2013 г. в Държавен вестник, като вместо израза :“Трасето на кабела преминава….“ да се чете: „Трасето на напорния тръбопровод преминава…“

2. Решението да се изпрати в 7 дневен срок за обнародване в Държавен вестник.

3. Решението може да бъде оспорено от заинтересованите лица в 30 дневен срок от обнародването му пред Административен съд Бургас.

 

/Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящото решение/

 

По т.ДВАДЕСЕТА от дневния ред – Докладна записка вх.№ 418/05.08.2013 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно допълнение на Решение № 1476 от протокол № 39/31.08.2011 г. на Общински съвет – Несебър.

 

Общинският съвет с 18 гл. „за” от гласували 18 общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ №571

1. На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.11 от ЗМСМА, във връзка с чл.193 от ЗУТ, изменя Решение № 1476 от протокол № 39/31.08.2011 г. по т.35 от дневния ред-Докладна записка вх.№ 501/24.08.2011 г., относно допускане изменение на ПУП-ПРЗ за имоти, находящи се в кв.3 и кв.4 по плана на с.Тънково и ПИ 73571.31.11, 73571.31.36, 73571.31.38, 73571.31.48, 73571.31.54, 73571.501.31, 73571.501.406, 73571.501.464 и 73571.501.475 по кадастрална карта на с. Тънково, се допълва с ПИ 73571.31.46.

/Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящто решение./

 

По т.ДВАДЕСЕТ И ПЪРВА от дневния ред – Докладна записка вх.№ 408/12.07.2013 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно одобряване на схеми за преместваеми обекти по реда на чл.56 от ЗУТ в к.к. „Слънчев бряг-запад”.

 

Общинският съвет с 14 гл. „за” 2 гласа „против” и 1 гл. „въздържал се” от гласували 17 общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ № 572

Общински съвет – Несебър съгласува схема за поставяне на обект по реда на чл.56 от ЗУТ на тротоарна площ пред УПИ III – 91, кв. 7301 по ЗРП на к.к. „Слънчев бряг – запад”.

 

По т.ДВАДЕСЕТ И ВТОРА от дневния ред – Докладна записка вх.№ 456/23.08.2013 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно одобряване на схеми за преместваеми обекти по реда на чл.56 от ЗУТ и по реда на Наредба № 10 на Общински съвет – Несебър.

 

Общинският съвет с 14 гл. „за” и 2 гл. „ въздържал се” от гласували 16 общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ № 573

1.Общински съвет – Несебър съгласува приложените схеми – 2 броя за разполагане на преместваеми обекти по реда на чл. 56 от ЗУТ както следва:

– схема за поставяне на 50 тонна везна, слънцезащитно съоръжение над нея и павилион с размери 5м/3м в ПИ 61056.20.109 по одобрена КК на с. Равда, м-т „Мерата”, землище с.Равда.

– схема за поставяне на павилион за контрол на качеството на атмосферния въздух с размери 5м/3м в ПИ 51500.508.188 по одобрена КК на гр.Несебър, находящ се в К.К.”Слънчев бряг-запад”.

2.Общински съвет – Несебър възлага на Кмета на Общината да създаде организация за изпълнението им по реда на Наредба №10 на ОбС-Несебър.

3. На основание чл.60 от АПК допуска предварително изпълнение на решението

 

По т.ДВАДЕСЕТ И ТРЕТА от дневния ред – Предложение вх.№ 397/09.07.2013 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно разрешение за изготвяне на ПУП-ПП за линеен обект „Трасе на кабелно захранване 20 кV” за имот № 11538.5.4., в м. Юрта”, землището на гр. Свети Влас, по реда на чл.124а от ЗУТ.

 

Общинският съвет с 18 гл. „за” от гласували 18 общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ № 574

1. На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.11 от ЗМСМА във връзка с чл.124а от ЗУТ Общински съвет-Несебър разрешава изработването на ПУП-ПП за обект: Трасе на кабелно захранване 20 кV” за имот 11538.5.4, м.”Юрта”, землище гр.Свети Влас”, през имоти 11538.504.595 и 11538.5.46 собственост на Община Несебър.

2. На основание чл.124б, ал.1 от ЗУТ одобрява приложеното към проекта задание за изработване на ПУП-ПП, което задание е неразделна част от настоящото разрешение.

3.Общински съвет-Несебър дава съгласие за определяне на трасе на линеен обект на основание чл.30, ал.3 от ППЗОЗЗ и процедиране на парцеларен план за реализация на линеен обект: Трасе на кабелно захранване 20 кV” за имот 11538.5.4, м.”Юрта”, землище гр.Свети Влас”.

Решението да се разгласи по реда на чл.124б, ал.2 от ЗУТ.

На основание чл.124б, ал.4 от ЗУТ Решението не подлежи на обжалване.

Екземпляр от Решението да се връчи на възложителя и изпрати на кмета на Общината за сведение и изпълнение.

/Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящото решение./

 

По т.ДВАДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТА от дневния ред – Предложение вх.№ 398/09.07.2013 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно разрешение за изготвяне на ПУП-ПП за линеен обект „В и К схеми” за ПИ № 11538.5.4., в м. „Юрта”, землището на гр. Свети Влас, по реда на чл.124а от ЗУТ.

 

Общинският съвет с 18 гл. „за” от гласували 18 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ №575

1. На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.11 от ЗМСМА във връзка с чл.124а от ЗУТ Общински съвет-Несебър разрешава изработването на ПУП-ПП за обект: В и К схеми” за ПИ 11538.5.4, м.”Юрта”, землище гр.Свети Влас”, през имот 11538.5.46 общинска собственост и провеждане на съответните процедури по реда на ЗОСС.

2.На основание чл.124б, ал.1 от ЗУТ одобрява приложеното към проекта задание за изработване на ПУП-ПП, което задание е неразделна част от настоящото разрешение.

3.Общински съвет Несебър дава съгласие за определяне на трасе на линеен обект на основание чл.30, ал.3 от ППЗОЗЗ и процедиране на парцеларен план за реализация на линеен обект: В и К схеми” за ПИ 11538.5.4, м.”Юрта”, землище гр.Свети Влас”.

Решението да се разгласи по реда на чл.124б, ал.2 от ЗУТ.

На основание чл.124б, ал.4 от ЗУТ Решението не подлежи на обжалване.

Екземпляр от Решението да се връчи на възложителя и изпрати на кмета на Общината за сведение и изпълнение.

/Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящто решение./

 

По т.ДВАДЕСЕТ И ПЕТА от дневния ред – Предложение вх.№ 399/09.07.2013 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно разрешение за изготвяне на ПУП-ПП за линеен обект „Трасе на кабелно захранване 20 кV” за имот № 51500.27.20 в м. „Юрта Балкана”, землището на гр. Несебър, по реда на чл.124а от ЗУТ.

 

Общинският съвет със 17 гл. „за” от гласували 17 общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ №576

1. На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.11 от ЗМСМА във връзка с чл.124а от ЗУТ Общински съвет-Несебър разрешава изработването на ПУП-ПП за обект: Трасе на кабелно захранване 20 кV” за имот 51500.27.20, м.”Юрта Балкана”, землище гр.Несебър”, през имоти 51500.26.11 и 51500.27.33 общинска собственост и имоти 51500.27.22, 51500.27.23 и 51500.27.24 стопанисвани от общината.

2. На основание чл.124б, ал.1 от ЗУТ одобрява приложеното към проекта задание за изработване на ПУП-ПП, което задание е неразделна част от настоящото разрешение.

3. Общински съвет – Несебър дава съгласие за определяне на трасе на линеен обект на основание чл.30, ал.3 от ППЗОЗЗ и процедиране на парцеларен план за реализация на линеен обект: Трасе на кабелно захранване 20 кV” за имот 51500.27.20, м.”Юрта Балкана”, землище гр.Несебър”.

Решението да се разгласи по реда на чл.124б, ал.2 от ЗУТ.

На основание чл.124б, ал.4 от ЗУТ Решението не подлежи на обжалване.

Екземпляр от Решението да се връчи на възложителя и изпрати на кмета на Общината за сведение и изпълнение.

/Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящото решение./

 

По т.ДВАДЕСЕТ И ШЕСТА от дневния ред – Предложение вх.№ 400/09.07.2013 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно разрешение за изготвяне на ПУП-ПП за линеен обект: „Водопровод и канализация” за ПИ 51500.27.20 в м. „Юрта Балкана”, землището на гр. Несебър, по реда на чл.124а от ЗУТ.

 

Общинският съвет със 17 гл. „за” от гласували 17 общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ №577

1. На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.11 от ЗМСМА във връзка с чл.124а от ЗУТ Общински съвет-Несебър разрешава изработването на ПУП-ПП за обект: Водопровод и канализация” за ПИ 51500.27.20, м.”Юрта Балкана”, землище гр.Несебър”, през имот 51500.26.11, ПИ 51500.27.33, ПИ 51500.27.32, ПИ 11538.1.95 и ПИ 11538.1.91, които са общинска частна собственост и провеждане на съответните процедури по реда на ЗОСС.

2. На основание чл.124б, ал.1 от ЗУТ одобрява приложеното към проекта задание за изработване на ПУП-ПП, което задание е неразделна част от настоящото разрешение.

3.Общински съвет – Несебър дава съгласие за определяне на трасе на линеен обект на основание чл.30, ал.3 от ППЗОЗЗ и процедиране на парцеларен план за реализация на линеен обект: Водопровод и канализация” за ПИ 51500.27.20, м.”Юрта Балкана”, землище гр.Несебър”.

Решението да се разгласи по реда на чл.124б, ал.2 от ЗУТ.

На основание чл.124б, ал.4 от ЗУТ Решението не подлежи на обжалване.

Екземпляр от Решението да се връчи на възложителя и изпрати на кмета на Общината за сведение и изпълнение.

/Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящото решение./

 

По т.ДВАДЕСЕТ И СЕДМА от дневния ред – Докладна записка вх.№ 373/05.07.2013 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно одобряване на проект за изменение на ПУП на к.к. „Слънчев бряг-изток” в частта му за УПИ ІІІ и улица, кв.14 по ПУП на к.к.”Слънчев бряг-изток”.

 

Общинският съвет с 15 гл. „за” от гласували 15 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 578

На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА във връзка с чл.129, ал.1 от ЗУТ, одобрява план за изменение на ПУП-ПР на к.к. „Слънчев бряг-изток” в частта му за УПИ ІІІ и улица, кв.14 по ПУП на к.к. „Слънчев бряг-изток”, идентични, както следва с имоти с идентификатори 51500.505.68 и 51500.505.311 по КК на гр. Несебър, за придаване на 216.82 кв.м. към УПИ ІІІ, кв.14, като площта на новообразувания УПИ възлиза на 2653.82 кв.м.

Решението да се изпрати в 7-дневен срок за обнародване в Държавен вестник.

Решението може да бъде оспорено от заинтересованите лица в 30-дневен срок от обнародването му в ДВ, пред Административен съд – Бургас.

 

По т.ДВАДЕСЕТ И ОСМА от дневния ред – Предложение вх.№ 445/22.08.2013 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно разрешение за изготвяне на ПУП-ПП за линеен обект „Външно кабелно ел. захранване на жилищна сграда” в имот с идентификатор 39164.502.603 по кадастралната карта на с. Кошарица, СО „Чолакова чешма”, по реда на чл.124а от ЗУТ.

Общинският съвет със 17 гл. „за” от гласували 17 общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ №579

1. На основание чл.21 ал.1 т.8 и т. 11 от ЗМСМА във връзка с чл.124а ал.1 от ЗУТ Общински съвет – Несебър разрешава изработването на ПУП-ПП за обект „Външно кабелно ел. захранване на жилищни сгради А и Б“ в имот с идентификатор 39164.502.603 по кадастралната карта на с.Кошарица, СО“Чолакова чешма“, през имот- път собственост на Община Несебър и провеждане на съответните процедури по реда на ЗОЗЗ .

2. На основание чл.124 Б, ал 1 от ЗУТ одобрява приложеното към проекта задание за изработване на ПУП ПП, което задание е неразделна част от настоящото решение”

3. Общински – съвет Несебър дава съгласие за определяне на трасе на линеен обект на основание чл.ЗО ал.З от ППЗОЗЗ и процедиране на парцеларен план за реализация на линеен обект „Външно кабелно ел. захранване на жилищни сгради А и Б“ в имот с идентификатор 39164.502,603 по кадастралната карта на с.Кошарцца,_ м,“Йовче дере община Несебър.

Решението да се разгласи по реда на чл.124б, ал.2 от ЗУТ.

На основание чл.124б, ал.4 от ЗУТ Решението не подлежи на обжалване.

Екземпляр от Решението да се връчи на възложителя и изпрати на кмета на Общината за сведение и изпълнение.

Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящто решение./

 

По т. ДВАДЕСЕТ И ДЕВЕТА от дневния ред – Предложение вх.№ 441/22.08.2013 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно разрешение за изработване на ПУП-ПЗ за смяна предназначението на имот с идентификатор 51500.82.51 по КК на гр. Несебър, находящ се в м. „Кокалу”, за неземеделски нужди по реда на ЗОЗЗ, на основание чл.124а, ал.1 от ЗУТ.

 

Общинският съвет със 17 гл.”за” и 1 гл. „въздържал се” от гласували 18 общински съветници прие следното

 

 

РЕШЕНИЕ № 580

1. На основание чл.21 ал.1 т.11 от ЗМСА във връзка с чл.124а ал.1 от ЗУТ Общински съвет – Несебър разрешава изработването на ПУП-ПЗ за смяна предназначението на имот с идентификатор 51500.82.51, с трайно предназначение земеделска земя и начин на трайно ползване – Друг вид земеделска земя, целият на площ 4 496 кв.м., находящ се в землището на гр.Несебър ,местност „Кокалу“ за неземеделски нужди, а именно зона „Ок“ за Жилищно строителство“, при устройствени показатели: Кплътност=30 %,

Кинтензивност=1.50, максимална височина Н=15.00 м. и Мин. озеленяване –

50%, и провеждане на съответните процедури по реда на ЗОЗЗ.

2. На основание чл.124б ал.1 от ЗУТ одобрява приложеното към проекта задание за изработване на ПУП-ПЗ което задание е неразделна част от настоящето разрешение.

Решението да се разгласи по реда на чл.124б, ал.2 от ЗУТ.

На основание чл.124б, ал.4 от ЗУТ Решението не подлежи на обжалване.

Екземпляр от Решението да се връчи на възложителя и изпрати на кмета на Общината за сведение и изпълнение.