Нареждане

Print pagePDF pageEmail page

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НЕСЕБЪР 

НАРЕЖДАНЕ 

08.11.2013 год.

Гр. Несебър   

                      На основание чл. 39 ал.1,т.4   във връзка с чл. 37 ал.3  от Закона за нормативните актове  и 78 ал.3  от  АПК  

НАРЕЖДАМ 

            Да се обнародва във  в-к  „ Слънчев бряг”   решение № 593 от  Протокол №18 /15.10.2013год. на   проведеното заседание на   Общински съвет Несебър, отностно изменение и допълннение на Наредба № 11 за определяне  и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Несебър. 

            В съответствие с чл. 29 ал.2 от ЗНА прилагам заверен препис от оригинала на решение № 593.                                                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ НА

                                                                   ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НЕСЕБЪР

                                                                                                        / Благой Филипов/

 

8230 гр. Несебър, ул. “Еделвайс” № 10, тел./факс 0554/2 93 40, Е.mail: os_nessebar@abv.bg


                                                                                                                    Препис извлечение

От Протокол №18/2013г.

По т.ШЕСТА от дневния ред – Доклана записка вх.№ 430/08.08.2013 г. от Иван Гургов – зам. кмет на община Несебър, относно изменение и доппълннение на Наредба № 11 за определяне  и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Несебър.

Общинският съвет със 17 гл. „за” и 1 гл. „въздържал се” от гласували 18 общински съветници прие следното

 РЕШЕНИЕ № 593

На основание чл.6, ал.2 и чл.8, ал.1, т.1 от Закона за местните данъци и такси и чл.21, ал.2 от ЗМСМА, Общински съвет – Несебър приема Наредба за изменение и допълнение на изменение и допълнение на Наредба № 11 за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Несебър както следва :

§ 1. В чл.20 ал.1 т.3 се правят изр. последно се прави следното изменение:     „Чл.71 а” и  „чл. 71е”   от  Закона за управление на отпадъците се заменя със „ чл.60  и „чл.64”  от Закона за управление на отпадъците

§2  Изменя чл. 51  ал.1 и ал.2  и ал.5 т.1 и същите придобиват следната редакция:

Ал. 1 За ползване на детски ясли и детски градини, родителите или настойниците дължат постоянни и диференцирани месечни такси:

Ал. 2 Размерът на таксите по ал. 1 се определя, както следва:

1. За гр. Несебър, к.к. Сл. Бряг, гр. Обзор, гр. Свети Влас и с. Равда:

– постоянна такса, независеща от броя на посещенията в месеца – 20,00лв;

– диференцирана такса за присъствен ден –0,50 лв на ден;

2. За останалите селища на територията на общината:

постоянна такса, независеща от броя на посещенията в месеца – 10,00лв;

–          диференцирана такса за присъствен ден – 0,50 лв на ден.

Ал. 5, т.1  деца инвалиди, които с решение на ЕКПО комисия посещават детското заведение и тези, чиито родители са І или ІІ група инвалиди, децата на неизвестни родители, сираци, децата на загинали при производствени аварии и природни бедствия, децата на загинали при изпълнение на служебен дълг;

§ 3 Отменят се   чл.51 ал.8  и ал.9.

§ 4. Изменя чл. 53 и същия придобиват следната редакция:

Ал. 1 За ползване на услугите на Детска млечна кухня /за деца от 10 месеца, до навършване на 3 годишна възраст/, родителите /настойниците, попечителите/, заплащат стойността на 1 купон за храноден на едно дете в размер на 3,00 лева.

Ал. 2 /Нова/ За ползване на услугите на Детска млечна кухня /за деца от 10 месеца, до навършване на 3 годишна възраст/, родителите /настойниците, попечителите/ на деца на които поне единия от тях е с постоянен адрес на територията на Община Несебър и нямат задължения към общината, заплащат такса за един купон за храноден на едно дете, редуцирана по реда на чл. 8, ал. 6 от от ЗМДТ, в размер на 1,50 лв.

Досегашната Ал. 2 става ал. 3

Досегашната Ал. 3 става ал. 4

§ 5. Изменя заглавието на раздел V   и същото придобива следната редакция  „Такси събирани от общинската администрация от отдел „Устройство на територията”.

§ 6. В чл. 71 се правят следните изменения:

 1. в ал. 1 сумата от 20,00 лв се заменя с 40,00 лв;
 2. в ал. 2 сумата от 20,00 лв се заменя с 40,00 лв;
 3. в ал. 4 т.1 сумата от 40,00 лв се заменя с 50,00 лв;
 4. в ал. 4 т.2 сумата от 50,00 лв се заменя с 80,00 лв;
 5. в ал. 4 т.3 сумата от 70,00 лв се заменя с 100,00 лв;

§ 7 Отменя се  чл.71, ал.3.

§ 8. В чл. 72 се правят следните изменения:

 1. в ал. 1, т.1  сумата от 30,00 лв се заменя с 50,00 лв;
 2. в ал. 1, т. 2 сумата от 20,00 лв се заменя с 40,00 лв;
 3. в ал. 2, т.1  сумата от 40,00 лв се заменя с 60,00 лв;
 4. в ал. 2, т.2  сумата от 30,00 лв се заменя с 50,00 лв;
 5.  в ал. 3, т.1  сумата от 100,00 лв се заменя с 120,00 лв;
 6. в ал. 3, т.2  сумата от 50,00 лв се заменя с 100,00 лв;

§ 9. В чл. 73 се правят следните изменения:

Ал.1 се изменя и  придобива следната редакция: За разглеждане от ОБЕСУТ и одобряване на технически инвестиционни проекти по които се издава разрешение за строеж  се заплащат следните такси:

ал. 1, т. 1  се изменя и придобива следната редакция: за сгради и нежилищни обекти:

 •  ниско застрояване /до 10м/ се заплаща такса в размер на 0,90 лв. на кв.м.;
 •  средно застрояване /до 15м/ се заплаща такса в размер на 1,10 лв на кв.м.;
 •  високо застрояване /над 15м/ се заплаща такса в размер на 1,40. лв на кв.м.;

           ал. 1, т. 3 придобива следната редакция:

За обекти на техническата инфраструктура- външни връзки се заплаща такса в размер на 1,50лв на линеен метър, но не по-малко от 100,00 лв.

ал. 2, т. 1 придобива следната редакция:

за сгради и нежилищни обекти:

 • ниско застрояване /до 10м/ се заплаща такса в размер на 1,50 лв на кв.м.;
 • средно застрояване /до 15м/ се заплаща такса в размер на 1,60 лв на кв.м.;
 • високо застрояване /над 15м/ се заплаща такса в размер на 2,00 лв на кв.м.;

ал. 2, т. 3 придобива следната редакция:

За обекти на техническата инфраструктура- външни връзки се заплаща такса в размер на 1,50лв на линеен метър, но не по-малко от 100,00 лв.

§ 10 ал. 74, ал. 1, се изменя и   придобива следната редакция: За разглеждане от ОБЕСУТ и съгласуване от главния архитект на идеен инвестиционен проект, който да послужи за проектиране в следваща фаза се заплаща такса в размер на 40%  от таксите по чл.73, ал.1.

§ 11.  В чл. 75 ал.1 т.1  и  т.3  се изменят и  придобиват следната редакция:

ал.1  За одобряване на инвестиционни проекти от главния архитект
въз основа на комплексен доклад, изготвен от лицензирана фирма консултант,се заплаща такса както следва :  

за сгради и нежилищни обекти:

ниско застрояване /до 10м/ по 0,70 лв на кв.м. разгъната застроена площ;

 • средно застрояване /до 15м/ по 0,90 лв на кв.м. разгъната застроена площ;
 • високо застрояване /над 15м/ по 1,10 лв на кв.м. разгъната застроена площ;

 За обекти на техническата инфраструктура- външни връзки по 1,50лв на линеен метър, но не по-малко от 100,00 лв.

Създава се нова ал.(2) Горецитираните такси се събират еднократно в пълен размер при искане за одобряване на технически инвестиционни проекти по които се издава разрешение за строеж.

Създава се нова ал. (З)При ползване възможността за издаване на разрешение за строеж по идеен проект и внасяне на проекти в различни фази на проектиране, разпределението на горецитираните такси е следното ;

1.3а идейния проект по който следва да бъде издадено разрешението за строеж – 70% от горецитираните такси.

2. за последващо внасяне на технически проекти с цел допълване на нови обстоятелства в разрешението за строеж – 50 % от горецитираните такси.

§ 12. В чл. 77 се правят следните изменения:

 1. в ал. 1, сумата от 1000,00 лв се заменя с 1500,00 лв;
 2. в ал. 2 сумата от 1000,00 лв се заменя с 1200,00 лв;

§ 13. В чл. 78 се правят следните изменения:

 1. т. 1 придобива следната редакция:
 • ниско застрояване /до 10м/ по 50,00 лв + по 0,20 лв на кв.м. разгъната застроена площ;
 • средно застрояване /до 15м/ по 70,00 лв + по 0,30 лв на кв.м. разгъната застроена площ;
 • високо застрояване /над 15м/ по 100,00 лв + 0,40 лв на кв.м. разгъната застроена площ;
 1. т. 3 придобива следната редакция:

За обекти на техническата инфраструктура- външни връзки по 1,50лв на линеен метър, но не по-малко от 100,00 лв.

§ 14. В чл. 79 сумата от 50,00 лв се заменя със 100,00 лв.

§ 15 В чл. 80 се правят следните изменения:

 1. т. 1  сумата от 35,00 лв се заменя с 50,00 лв;
 2. в т. 2 сумата от 55,00 лв се заменя със 100,00 лв;
 3. т. 3  сумата от 35,00 лв се заменя с 50,00 лв;
 4. т. 5  сумата от 50,00 лв се заменя със 100,00 лв;

§ 16 В чл. 81 се правят следните изменения:

 1. т. 1  сумата от 50,00 лв се заменя със 100,00 лв;
 2. в т. 2 сумата от 100,00 лв се заменя със 150,00 лв;

§ 17  В чл. 82 се правят следните изменения:

 1. ал. 1  сумата от 100,00 лв се заменя с 200,00 лв;
 2. в ал. 2 сумата от 250,00 лв се заменя с 400,00 лв;
 3. в ал. 3 сумата от 500,00 лв се заменя с 800,00 лв;
 4. в ал. 7 сумата от 150,00 лв се заменя с 200,00 лв;
 5. в ал. 8 сумата от 250,00 лв се заменя с 300,00 лв;
 6. в ал. 9 сумата от 250,00 лв се заменя с 300,00 лв.
 7. Създава се нова ал.10 със следният текст – за издаване на удостоверение за въвеждане в експлоатация  на басейн – 100 лв.

§ 18. В чл. 84  сумата от 20,00 лв се заменя с 50,00 лв.

§ 19 В чл. 88 се правят следните изменения:

1.т. 1 придобива следната редакция:

За жилищни сгради:

 • ниско застрояване /до 10м/ – 50 лева;
 • средно застрояване /до 15м/ – 80,00 лева;
 • високо застрояване /над 15м/ – 100,00 лева;

2.т. 2 придобива следната редакция:

За нежилищни сгради и сгради със смесено предназначение:

 • ниско застрояване /до 10м/ – 250 лева;
 • средно застрояване /до 15м/ – 350,00 лева;
 • високо застрояване /над 15м/ – 500,00 лева;

§ 20. В чл. 89  сумата от 100,00 лв се заменя с 200,00 лв.

§ 21. В чл. 91 се правят следните изменения:

 1. в ал. 1 сумата от 50,00 лв се заменя със 70,00 лв;
 2. в ал. 2 сумата от 30,00 лв се заменя със 100,00 лв;

3. създава нова ал. 3 със следния текст: За издаване на удостоверения по чл. 52, ал. 5 от ЗКИР се определя такса в размер на 70,00 лева.

§ 22. Чл. 95  се изменя и придобива следната редакция:

За извършени услуги по гражданската състояние се заплащат следните такси:

1. Издаване на удостоверение за наследници:

 • За изготвяне в рамките на 2 дни –5,00лв
 • За изготвяне в рамките на 8 часа /1 работен ден/ –10,00лв.

2. Издаване на удостоверение за семейно положение:

 • За изготвяне в рамките на 2 дни – 4,00лв
 • За изготвяне в рамките на 8 часа /1 работен ден/ – 6,00лв.

3. Издаване на удостоверение за семейно положение, съпруг/а и деца:

 • За изготвяне в рамките на 2 дни – 4,00лв
 • За изготвяне в рамките на 8 часа /1 работен ден/ –6,00лв.

4. Издаване на удостоверение за съпруг/а и родствени връзки:

 • За изготвяне в рамките на 2 дни – 4,00лв ;
 • За изготвяне в рамките на 8 часа /1 работен ден/ – 6,00лв.

5. Издаване на удостоверение за родените от майката деца:

 • За изготвяне в рамките на 2 дни – 4,00лв
 • За изготвяне в рамките на 8 часа /1 работен ден/– 6,00лв.

6. Издаване на удостоверение за правно ограничение:

 • За изготвяне в рамките на 2 дни – 4,00лв
 • За изготвяне в рамките на 8 часа /1 работен ден/– 6,00лв.

7. Издаване на удостоверение за идентичност на лице с различни имена:

 • За изготвяне в рамките на 2 дни –  4,00лв /било 3,00 лв/
 • За изготвяне в рамките на 8 часа /1 работен ден/– 6,00лв.

8. Издаване на удостоверение за вписване в регистъра на населението:

 • За изготвяне в рамките на 2 дни –  5,00лв;
 • За изготвяне в рамките на 8 часа /1 работен ден/– 10,00лв.

9. Издаване на удостоверение за сключване  на граждански брак на български гражданин в чужбина:

 • За изготвяне в рамките на 2 дни –  15,00лв;
 • За изготвяне в рамките на 8 часа /1 работен ден/–    25,00лв.

10. Издаване на удостоверение за сключване  на граждански брак на чужд гражданин в Република Бъргария:

 • За изготвяне в рамките на 2 дни –  15,00лв
 • За изготвяне в рамките на 8 часа /1 работен ден/– 25,00лв.

11.Издаване на удостоверение за постоянен или настоящ адрес:

 • За изготвяне в рамките на 2 дни –  4,00лв;
 • За изготвяне в рамките на 8 часа /1 работен ден/–  6,00лв.

12.Заверка на заявление за постоянен  адрес /ЗПА/:

12.1.От община Несебър:

 • За изготвяне в рамките на 2 дни –  2,00лв;
 • За изготвяне в рамките на 8 часа /1 работен ден/–  4,00лв.;

12.2.От други общини:

 • За изготвяне в рамките на 2 дни –  4,00лв;
 • За изготвяне в рамките на 8 часа /1 работен ден/–   6,00лв.;

13.Заверка на адресна карта за настоящ адрес /АК/:

13.1.От община Несебър:

 • За изготвяне в рамките на 2 дни –  2,00лв;
 • За изготвяне в рамките на 8 часа /1 работен ден/–  4,00лв.;

13.2.От други общини:

 • За изготвяне в рамките на 2 дни –  3,00лв;
 • За изготвяне в рамките на 8 часа /1 работен ден/–  6,00лв.;

14.Издаване на удостоверение за административен адрес:

 • За изготвяне в рамките на 2 дни – 6,00лв;
 • За изготвяне в рамките на 8 часа /1 работен ден/– 12,00лв.

15.Издаване на дубликат на удостоверение за раждане:

 • За изготвяне в рамките на 2 дни – 10,00лв
 • За изготвяне в рамките на 8 часа /1 работен ден/– 15,00лв.

16. Издаване на дубликат на удостоверение за граждански брак:

 • За изготвяне в рамките на 2 дни –10 лв.
 • За изготвяне в рамките на 8 часа /1 работен ден/– 20,00лв. /било 15,00 лв/

17.Повторно издаване на препис-извлечение от  акт за смърт:

 • За изготвяне в рамките на 2 дни –4,00лв;
 • За изготвяне в рамките на 8 часа /1 работен ден/– 6,00лв.

18. Промяна на име по съдебен път – за дубликат:

 • За изготвяне в рамките на 2 дни – 4,00лв;
 • За изготвяне в рамките на 8 часа /1 работен ден/– 8,00лв.

19. За всички неспоменати удостоверения по искане на граждани:

 • За изготвяне в рамките на 2 дни – 4,00лв  /било 3,00 лв/
 • За изготвяне в рамките на 8 часа /1 работен ден/– 8,00лв. /било 6,00 лв/

20. За заверени фотокопия от регистрите по гражданско състояние:

 • За изготвяне в рамките на 2 дни –  4,00лв;
 • За изготвяне в рамките на 8 часа /1 работен ден/ –6,00лв.

21. За поставяне на апостил – печат за превод и легализация в чужбина – 8,00лв

22. Изготвяне и получаване на писмени справки, сведения, копия, извлечения на документи по гражданско състояние за длъжник –  8,00лв.

§ 23.  Създава се нов чл.102 а със следния текст   :

За издаване на удостоверение за наличие или липса на задължения към Община Несебър се заплаща такса в размер на:

– за изготвяне в рамките на 14 работни дни – 2 лева;

– за изготвяне в рамките на 24 часа /при техническа възможност/ – 5 лева.

§ 24   Създава нов чл. 102б със следния текст:

Ал.1. За подготовка и изпълнение на заповеди за настаняване в помещения- общинска собственост, предназначени за клубна дейност и изготвяне на договори, се заплаща административна такса в размер на 10,00лв;

Ал.2. За подготовка и изпълнение на заповеди за настаняване в помещения- общинска собственост на юридически лица с нестопанска цел, регистрирани в обществено полезна дейност и на звена, организации и ведомства на бюджетна издръжка и изготвяне на договори, се заплаща административна такса в размер на 10,00 лв.;

Ал.3  За подготовка и изготвяне на договори за отдаване под наем, аренда  или учредяване на право на ползване на общински имот, се заплаща административна такса в размер на 10,00 лв.;

Ал.4.За подготовка и изготвяне на заповеди и договори за предоставяне на концесия, се заплаща такса в размер на 10,00 лв;

Ал.5 За включване в списъци за картотекиране на граждани, с доказани жилищни нужди, се заплаща такса в размер на 5,00 лв;

Ал. 6 За подготовка и изпълнение на заповед за настаняване в общинско жилище, се заплаща такса в размер на 5,00 лв;

Ал. 7 За всички други административни услуги, извършвани от отдел „Общинска собственост” неупоменати в предходните алинеи /издаване на удостоверения и служебни бележки, заверяване на копия от документи, актуализиране на акт за общинска собственост по инициатива на физически и юридически лица и други/ се заплаща административна такса в размер на 10,00 лева.

§ 25 Създава нов чл. 102в със следния текст:

Ал.1 За производства при разпореждане с общински  недвижими имоти /продажба, замяна, отчуждаване, право на строеж, делба и др./ се заплащат административни такси в размер на 2 % /два процента/ върху определената цена без ДДС за имоти общинска собственост, изчислени върху по-високата стойност – данъчна или пазарна оценка, определена от лицензиран оценител, но не по-малко от 50,00лв, за:

– имот или вещ, предмет на продажба;

– ограниченото възмездно вещно право;

– по-скъпият имот или вещ, при замяна;

– реален дял с по-висока стойност при делба.

Ал. 2 Средствата по ал. 1 се използват за покриване на разходи по цялата административно техническа дейност по подготовка и обслужване на процедурите, за заплащане на допълнително привлечени специалисти и оценители, за техническо оборудване на отдел „Общинска собственост”, за заплати и допълнително възнаграждение за постигнати резултати на лицата, пряко заети с дейностите по подготовка на преписките по разпореждане и придобиване на общинска собственост

§ 26  . В чл. 103, ал. 1  сумата от 12,00 лв се заменя с 25,00 лв.

§ 27. В чл. 112  сумата от 5,00 лв се заменя с 15,00 лв.

§28   В чл. 114  сумата от 5,00 лв се заменя с 10,00 лв.

§29 Чл. 116 придобива следната редакция: За издаване на удостоверение за лишаване от родителски права при осиновяване – 8,00 лева.

§ 30.  Отменят се: чл. 113  чл. 117, чл. 118, чл. 119, чл. 120, чл. 121, чл. 122, чл. 123, чл. 124, чл. 125, чл. 126, чл. 127, чл. 128, чл. 129, чл. 130, чл. 131, чл. 132 и чл. 133.чл.134,чл.136 чл.137,чл.145, 146

§ 31. В чл. 138  сумата от 70,00 лв се заменя с 300,00 лв.

§ 32 Чл. 149, ал. 2, изречение второ, придобива следната редакция:

Общинските съоръжения се ползват за срок не по-малък от три месеца през активния сезон и не по-малък от 1 месец за останалия.

§ 33.Чл. 153, ал. 1, придобива следната редакция:

За ползване на услугите на Обединена общинска школа по изкуствата гр. Несебър  се заплащат следните месечни такси:

– за групите от музикалната школа /индивидуално обучение/ – 15,00 лв;

– за всички останали групи /съгл. Правилника за дейността на ООШИ/ – 10,00лв.

§ 34. Чл. 154, ал. 1, придобива следната редакция:

За посещаване на кръжоци към Общински детски комплекс Несебър се заплащат следните месечни такси:

– за групите от художествено- творческо направление, съгласно Списък – образец № 1а на ОДК – 15,00лв;

– за групите от научно-познавателно, приложно техническо и спортно туристическо направление, съгласно Списък – образец № 1а на ОДК – 10,00лв;

§ 35. В чл. 156а се правят следните изменения:

 1.  в т. 1, б. „а” сумата от 60,00 лв се заменя с 80,00 лв;
 2. в т. 1, б. „б” сумата от 165,00 лв се заменя с 215,00 лв;
 3. в т. 1, б. „в” сумата от 320,00 лв се заменя с 420,00 лв

§ 36. Изменя чл. 162, както  следва:

Ал.1 За извършване на сватбен ритуал /граждански брак/ се заплащат следните цени:

1. за ритуал, извършен в определените за ритуала места – Ритуална зала в гл. Несебър и Кметствата на територията на Община Несебър – 80,00 лв;

2. за сключване на граждански брак, извън посочените по-горе места –  200,00лв.

§ 37. Допълва чл. 165 с т. 7, със следния текст: За услуга с автовишка – 320,00 лв на машиносмяна”.

§ 38. В чл. 170 се правят следните изменения:

 1. в т. 2 сумата от 50,00 лв се заменя с 60,00 лв;
 2. в т. 3 сумата от 50,00 лв се заменя с 60,00 лв;

§ 39. Създава нов чл. 170 в, със следния текст:

Определят се следните цени  при предоставяне на обществена информация по Закона за достъп до обществена информация според вида на носителя:

 1. Дискета – 1 бр.  1,00лв;
 2. СD – 1 бр. – 1,50 лв;
 3. DVD – 1 бр. – 2,00 лв;
 4. разпечатване – 1 стр. /А4/ – 0,12 лв;
 5. ксерокопие – 1 стр. /А4/ – 0,09 лв;
 6. писмена справка – 1,60 лв;

Посочените стойности не включват ДДС.

§. 40  Чл. 171, ал. 2 се отменя.

§ 41Създава нов чл.78а със следната редакция: За изчисляване на таксите по реда на чл. 73 до чл.79 от Наредбата , височината на сградата  и нежилищният имот се определя по реда на чл.24 от ЗУТ.

§42  Създава нов § 9 в  ПЗР  със следния  текст „Отменя чл.35 ал.1 и ал.2 от Наредба № 5 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество

§43 Измененията влизат в сила три дни след публикуването им във в-к „ Слънчев бряг”.

/Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящото решение/

                                    /п/  Председател на Общински съвет – Несебър: …………………..                                                                                                                               /Б. Филипов/