Нареждане към Протокол №20/18.12.2013г.

Print pagePDF pageEmail page

 НАРЕЖДАНЕ

     към протокол № 20 / 18.12.2013 год.  

       Относно : Поправка на явна фактическа грешка  в решение № 669

             След като разгледах Докладна записка с  вх.  № 662/12.12.2013год.  и прегледах съдържанието на  протокол  №20/18.12.2013 год. установих,  че e  допусната  явна фактическа грешка при изписване на сумата  отпусната на Катя Костова Василева , а именно  вместо 2500 лв. е записано 1500 лв., а на Катерина Георгиева Симеонова вместо 1500лв. е записано 2500лв.

                              Предивид изложеното и след като прецених, че допусаната грешка не влияе на волята на Общински съвет  обективирана  в решение № 669 от протокол  № 20/18.12.2013 г. на основание чл. 29 от ЗМСМА

                                                                        НАРЕЖДАМ

          1.Да бъде извършена  поправка на явна фактическа   грешка в  Решение  № 662  обективирано в протокол № 20/18.12.2013год.  изразяваща се в следното :

              На Катя Костова Василева вместо 2500лв. в решението е записано 1500лв.

              На Катерина Георгиева Симеонова вместо 1500лв. е записано 2500лв.

                   Настоящото  да се сведе до знанието  на кмета на Общината и  приложи към протокол № 20 /18.12.2013год., като неразделна част.      

                                                                   Председател на общински съвет – Несебър:

                                                                                             / Б. Филипов/