Заседание на общински съвет

Print pagePDF pageEmail page

8230 гр. Несебър, ул. “Еделвайс” № 10, тел./факс 0554/2 93 40, Е.mail:     os_nessebar@abv.bg

                          ДО

г-н (г-жа)………………………………………………..

ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК

КОПИЕ:  КМЕТА НА ОБЩИНА НЕСЕБЪР

КМЕТОВЕ И КМЕТСКИ

НАМЕСТНИЦИ

На основание чл.29 ал.2 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет,  свиквам заседание на Общинския съвет – Несебър на 14.02.2014 г. /петък/ от 11.00 часа в Заседателната зала на община Несебър, при следния проект за

ДНЕВЕН РЕД

1. Докладна записка вх.№ 044/24.01.2014 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно приемане на годишна програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост на община Несебър за2014 г.

Докл: Христо Тодоров

Председател на комисия

2. Докладна записка вх.№ 054/31.01.2014 г. от Николай Димитров –  кмет на община Несебър, относно промяна начина на трайно ползване на общински земеделски имоти в землището на гр. Несебър от „Пасище” в „ Друг вид земеделска земя”.

Докл: Христо Тодоров

Председател на комисия

3. Докладна записка № 043/24.01.2014 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно проект за бюджет на община Несебър за2014 г.

Докл: Константин Лефтеров

Председател на комисия

4. Докладна записка вх.№ 030/21.01.2014 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно вземане решение за изплащане на допълнително възнаграждение за постигнати резултати на кметове на населени места.

Докл: Константин Лефтеров

Председател на комисия

5. Докладна записка вх №050/29.01.2014 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно промяна в числеността на персонала на общинска администрация и в дейностите към община Несебър.

Докл: Пенко Пенчев

Председател на комисия

6. Докладна записка вх.№ 629/02.12.2013 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 6 за околната среда на територията на община Несебър.

Докл: Пенко Пенчев

Председател на комисия

7. Докладна записка вх.№ 659/09.12.2013 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 11 за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Несебър.

Докл: Пенко Пенчев

Председател на комисия

8. Докладна записка вх.№ 053/30.01.2014 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно приемане на Наредба за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местни дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община Несебър.

 

Докл: Пенко Пенчев

Председател на комисия

9. Докладна записка вх.№ 035/22.01.2014 г. от Николай Димитров –  кмет на община Несебър, относно кандидатстване на община Несебър с готов проект пред ПУДОС, МОСВ.

Докл: Пенко Пенчев

Председател на комисия

10. Докладна записка вх.№ 059/06.02.2014 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно кандидатстване на Община Несебър с проекти по оперативна програма за развитие на сектор „Рибарство” 2007-2013г.

Докл: Пенко Пенчев

Председател на комисия

11. Докладна записка вх.№ 025/20.01.2014 г. от Стойко Стоянов – секретар на община Несебър, относно предложение за предоставяне за ползване на автобуси – общинска собственост на училища, читалища и СНЦ, извършващи дейност в общинска полза.

Докл: Пенко Пенчев

Председател на комисия

12. Докладна записка вх.№ 042/24.01.2014 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно съгласуване на планове за одитна дейност на Дирекция „Вътрешен одит” в община Несебър – Стратегически план за периода 2014 –2016 г. и годишен план за2014 г.

Докл: Пенко Пенчев

Председател на комисия

13. Докладна записка вх.№ 014/13.01.2014 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно отчет за дейността на комисията по стипендиите за2013 г. и общинска програма за мерките за закрила за деца с изявени дарби от община Несебър, през2014 г.

Докл: Пенко Пенчев

Председател на комисия

14. Докладна записка вх.№ 045/24.01.2014 г. от Благой Филипов – председател на общински съвет  Несебър, относно отчет за дейността на Общински съвет – Несебър и постоянните комисии към него за периода м.юли – м. декевмри2013 г.

Докл: Пенко Пенчев

Председател на комисия

15. Докладна записка вх.№ 673/16.12.2013 г. от Албена Желязкова – директор на ОУ „Св.Св. Кирил и Методий” – гр. Обзор, относно определяне на ред и условия за почасово ползване на базата на ОУ „Св.Св. Кирил и Методий” – гр. Обзор и реализиране на собствени приходи за нуждите на училището.

Докл: Пенко Пенчев

Председател на комисия

16. Докладна записка вх.№ 036/23.01.2014 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно реда за извършване на таксиметров превоз на пътници на територията на община Несебър през2014 г.

Докл:  Пенко Пенчев

Председател на комисия

17. Докладна записка вх.№ 037/23.01.2014 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно организация и безопасност на движение на територията на община Несебър за сезон2014 г.

Докл:  Пенко Пенчев

Председател на комисия

18. Докладна записка вх.№ 026/20.01.2014 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно вземане решение за одобряване на ПУП–ПП за обект „Водопровод и канализация” за имот с идентификатор 391164.15.488, м. „Сулуджана”, землището на с. Кошарица.

Докл:  Костадин Нищелков

Председател на комисия

19. Докладна записка вх.№ 027/20.01.2014 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно вземане решение за одобряване на ПУП–ПП за обект „Улица” от имот с идентификатор 53822.11.749, м. „Герена”, землището на с. Оризаре.

Докл: Костадин Нищелков

Председател на комисия

20. Докладна записка вх.№ 052/30.01.2014 г. от Николай Димитров –  кмет на община Несебър, относно вземане решение за одобряване на ПУП–ПРЗ за имот с идентификатор 61056.501.544 в кв.62  и изменение на ПУП-ПР за УПИ ХIХ-539 в кв.33 по плана на с. Равда.

Докл:  Костадин Нищелков

Председател на комисия

21.  Докладна записка вх.№ 039/24.01.2014 г. от арх. Атанас Пинков – архитект на община Несебър, относно допускане и процедиране на ПУП0–ПУР и оформяне на кръгово кръстовище за квартал 78б по плана на гр. Несебър.

Докл:  Костадин Нищелков

Председател на комисия

22.  Докладна записка вх.№ 056/31.01.2014 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно одобряване проект за изменение на ПУП в к.к „Слънчев бряг–изток” в частта му за УПИ VI в кв.10 по ПУП на к.к „Слънчев бряг –изток”, идентичен, както следва с имот с идентификатор 51500.505.409 по к.к на гр. Несебър.

Докл:  Костадин Нищелков

Председател на комисия

Материалите за заседанието се намират в канцеларията на Общински съвет – Несебър и са на Ваше разположение от 07.02.2014 г.

Най-учтиво Ви каня да вземете участие в работата на Общинския съвет – Несебър.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-НЕСЕБЪР: ………………………..

/БЛ. ФИЛИПОВ/