Решения от Протокол № 21

Print pagePDF pageEmail page

8230 гр. Несебър, ул. “Еделвайс” № 10, тел./факс 0554/2 93 40, Е.mail: os_nessebar@abv.bg

РЕШЕНИЯ ОТ ПРОТОКОЛ

№ 21/14.02.2014 г.

ДНЕВЕН РЕД

1. Докладна записка вх.№ 044/24.01.2014 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно приемане на годишна програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост на община Несебър за 2014 г.

2. Докладна записка вх.№ 054/31.01.2014 г. от Николай Димитров –  кмет на община Несебър, относно промяна начина на трайно ползване на общински земеделски имоти в землището на гр. Несебър от „Пасище” в „ Друг вид земеделска земя”.

3. Докладна записка вх. № 043/24.01.2014 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно проект за бюджет на община Несебър за 2014 г.

4. Докладна записка вх.№ 030/21.01.2014 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно вземане решение за изплащане на допълнително възнаграждение за постигнати резултати на кметове на населени места.

5. Докладна записка вх №050/29.01.2014 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно промяна в числеността на персонала на общинска администрация и в дейностите към община Несебър.

6. Докладна записка вх.№ 629/02.12.2013 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 6 за околната среда на територията на община Несебър.

7. Докладна записка вх.№ 659/09.12.2013 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 11 за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Несебър.

8. Докладна записка вх.№ 053/30.01.2014 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно приемане на Наредба за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местни дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община Несебър.

9. Докладна записка вх.№ 035/22.01.2014 г. от Николай Димитров –  кмет на община Несебър, относно кандидатстване на община Несебър с готов проект пред ПУДОС, МОСВ.

10. Докладна записка вх.№ 059/06.02.2014 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно кандидатстване на Община Несебър с проекти по оперативна програма за развитие на сектор „Рибарство” 2007-2013 г.

11. Докладна записка вх.№ 025/20.01.2014 г. от Стойко Стоянов – секретар на община Несебър, относно предложение за предоставяне за ползване на автобуси – общинска собственост на училища, читалища и СНЦ, извършващи дейност в общинска полза.

12. Докладна записка вх.№ 042/24.01.2014 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно съгласуване на планове за одитна дейност на Дирекция „Вътрешен одит” в община Несебър – Стратегически план за периода 2014 – 2016 г. и годишен план за 2014 г.

13. Докладна записка вх.№ 014/13.01.2014 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно отчет за дейността на комисията по стипендиите за 2013 г. и общинска програма за мерките за закрила за деца с изявени дарби от община Несебър, през 2014 г.

14. Докладна записка вх.№ 045/24.01.2014 г. от Благой Филипов – председател на общински съвет  Несебър, относно отчет за дейността на Общински съвет – Несебър и постоянните комисии към него за периода м.юли – м. декевмри 2013 г.

15. Докладна записка вх.№ 673/16.12.2013 г. от Албена Желязкова – директор на ОУ „Св.Св. Кирил и Методий” – гр. Обзор, относно определяне на ред и условия за почасово ползване на базата на ОУ „Св.Св. Кирил и Методий” – гр. Обзор и реализиране на собствени приходи за нуждите на училището.

16. Докладна записка вх.№ 036/23.01.2014 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно реда за извършване на таксиметров превоз на пътници на територията на община Несебър през 2014 г.

17. Докладна записка вх.№ 037/23.01.2014 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно организация и безопасност на движение на територията на община Несебър за сезон 2014 г.

18. Докладна записка вх.№ 026/20.01.2014 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно вземане решение за одобряване на ПУП–ПП за обект „Водопровод и канализация” за имот с идентификатор 391164.15.488, м. „Сулуджана”, землището на с. Кошарица.

19. Докладна записка вх.№ 027/20.01.2014 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно вземане решение за одобряване на ПУП–ПП за обект „Улица” от имот с идентификатор 53822.11.749, м. „Герена”, землището на с. Оризаре.

20. Докладна записка вх.№ 052/30.01.2014 г. от Николай Димитров –  кмет на община Несебър, относно вземане решение за одобряване на ПУП–ПРЗ за имот с идентификатор 61056.501.544 в кв.62  и изменение на ПУП-ПР за УПИ ХIХ-539 в кв.33 по плана на с. Равда.

21.  Докладна записка вх.№ 039/24.01.2014 г. от арх. Атанас Пинков – архитект на община Несебър, относно допускане и процедиране на ПУП0–ПУР и оформяне на кръгово кръстовище за квартал 78б по плана на гр. Несебър.

22.  Докладна записка вх.№ 056/31.01.2014 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно одобряване проект за изменение на ПУП в к.к „Слънчев бряг–изток” в частта му за УПИ VI в кв.10 по ПУП на к.к „Слънчев бряг –изток”, идентичен, както следва с имот с идентификатор 51500.505.409 по к.к на гр. Несебър.

23. Докладна записка вх.№ 068/12.02.2014 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно одобряване проект за изменение на ПУП в к.к „Слънчев бряг–запад” в частта му за УПИ I-122 в кв.6902 по ПУП на к.к „Слънчев бряг – запад”, идентичен, както следва с имот с идентификатор 51500.506.170 по к.к на гр. Несебър.

24.  Докладна записка вх.№ 069/12.02.2014 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно одобряване проект за изменение на ПУП в к.к „Слънчев бряг–изток” в частта му за УПИ III -133 в кв. 6902 по ПУП на к.к „Слънчев бряг –изток”, идентичен, както следва с имоти с идентификатори 51500.506.167 , 51500.506.168 и 51500.506.169  по к.к на гр. Несебър.

По т.ПЪРВА от дневния редДокладна записка вх.№ 044/24.01.2014 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно приемане на годишна програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост на община Несебър за 2014 г.

Общинският съвет с 19 гл. „за” и 1 гл.” въздържал се” от гласували 20 общински съветници   прие следното

РЕШЕНИЕ № 688

 На основание чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА и чл.8, ал.9 от ЗОС Общински съвет Несебър приема Програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2014 г., като към т.IV «Общински обекти от първостепенно значение» създава нова т.19 – проектиране на улици в гр. Свети Влас, м. «Юрта под пътя», неразделна част от настоящото решение.

               По т.ВТОРА от дневния ред –  Докладна записка вх.№ 054/31.01.2014 г. от Николай Димитров –  кмет на община Несебър, относно промяна начина на трайно ползване на общински земеделски имоти в землището на гр. Несебър от „Пасище” в „ Друг вид земеделска земя”.

Общинският съвет с 18 гл. „за” и 2 гл. „въздържал се” от гласували 20 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 689

   

   На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и на основание чл.45и, ал.1 от ППЗСПЗЗ, Общински съвет – Несебър в качеството си на собственик дава съгласие да се промени начина на трайно ползване от „Пасище“ на“ Друг вид земеделска земя“ на следните общински земеделски имоти:

1.Поземлен имот с кадастрален идентификатор 51500.172.34 по КК на гр.Несебър, с трайно предназначение на територията:“Земеделска“, начин на трайно ползване „пасище“, м.“Бостанлъка“, на площ от 637кв.м, АпОС №33137/28.09.2009г.;

2. Поземлен имот с кадастрален идентификатор 51500.27.30 по КК на гр.Несебър, с трайно предназначение на територията:“Земеделска“, начин на трайно ползване „пасище“, м.“Юрта/Балкана“, на площ от 999кв.м, АпОС №5129/06.03.2012г.;

3. Поземлен имот с кадастрален идентификатор 51500.30.8 по КК на гр.Несебър, с трайно предназначение на територията:“Земеделска“, начин на трайно ползване „пасище“, м.“Юрта/Балкана“, на площ от 425кв.м, АпОС №4341/14.02.2011г.;

4. Поземлен имот с кадастрален идентификатор 51500.32.19 по КК на гр.Несебър, с трайно предназначение на територията:“Земеделска“, начин на трайно ползване „пасище“, м.“Юрта/Балкана“, на площ от 268кв.м, АпОС №3140/28.09.2009г.;

5. Поземлен имот с кадастрален идентификатор 51500.24.3 по КК на гр.Несебър, с трайно предназначение на територията:“Земеделска“, начин на трайно ползване „пасище“, м.“Юрта/Балкана“, на площ от 3699кв.м, АпОС №3169/07.10.2009г.;

6. Поземлен имот с кадастрален идентификатор 51500.25.11 по КК на гр.Несебър, с трайно предназначение на територията:“Земеделска“, начин на трайно ползване „пасище“, м.“Юрта/Балкана“, на площ от 4003кв.м, АчОС №2495/27.09.2006г.;

7. Поземлен имот с кадастрален идентификатор 51500.27.23 по КК на гр.Несебър, с трайно предназначение на територията:“Земеделска“, начин на трайно ползване „пасище“, м.“Юрта/Балкана“, на площ от 902кв.м, АпОС №3170/07.10.2009г.“

            (Списъкът с поименно гласуване и неразделна част от настоящото решение).

            По т.ТРЕТА от дневния ред –. Докладна записка № 043/24.01.2014 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно проект за бюджет на община Несебър за 2014 г.

Общинският съвет с 15 гл. „за”, 4 гл. „против” и 1 гл. „въздържал се”  от гласували 20 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 690

На основание чл.52  ал.1 и чл.21 ал.1 т.6, във връзка с чл.27, ал.4 и ал.5  от ЗМСМА , чл.94 ал.2 и ал.3 и  чл.39 от Закона за публичните финанси,  във връзка с разпоредбите на ЗДБРБ за 2014 г.  Общинският съвет – Несебър:

 1.Приема бюджета на Община Несебър за 2014 г., както следва в лева:

1.1 .По приходите  в размер на 61 100 000лв., съгласно

/Приложение № 1 / 

В т.ч.

1.1.1.Приходи за  делегирани от държавата дейности  в размер на

  6 976 147лв . в т.ч.:

1.1.1.1.Обща субсидия за делегирани дейности в размер на

6 542 011лв.

1.1.1.2.Преходен остатък от 2013г. в размер на 434 136лв., разпределен както следва:

 • 52 646лв – за Функция „Общи държавни служби”
 • 27 388лв – за Функция „Отбрана и сигурност”
 • 320 691в – за Функция „Образование”
 • 24 179лв  – за Функция „Здравеопазване”
 • 9 232лв –  за Функция „ Почивно дело, култура ,религиозни дейности”

1.1.2.Приходи от местни дейности  в размер на 54 123 853лв.

в т.ч.

1.1.2.1. Данъчни приходи в размер на 24 650 000лв.

1.1.2.2. Неданъчни приходи в раземр на  17 349 763лв.

1.1.2.3. Трансфери за местни дейности  в размер на  634 700лв. в т.ч.

1.1.2.3.1.Обща изравнителна субсидия в размер на 255 900лв.

1.1.2.3.2.Трансфер за зимно поддържане и снегопочистване в размер на 36 100лв.

1.1.2.3.3..Целева субсидия за капиталови разходи за местни дейности в размер на 342 700лв., в т.ч.

 • ·         За строителство,основен ремонт и придобиване на ДМА –195 200лв.
 • ·         За изграждане и основен ремонт на пътища –147 500лв.

  1.1.2.4.Друго финансиране в размер на / -/ 1 417 545лв.    в  т.ч.

 • ·         Възстановени временни безлихвени заеми  в размер на

432 455лв.

 • ·         Погашения на главници по ОбЦКв размер на / – /1 850 000лв.

1.1.2.5.Отчисления по Закона за управление на отпадъците в раземер на  /- /2 500 000лв.

1.1.2.6. Преходен остатък от 2013г. в размер на 15 306 935лв., разпределен както следва:

 • ·         10 886 214лв. –  целеви средства  от такса битови отпадъци, разчетени в   дейност  „Чистота”-  функция „Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда” .
 • ·         1 489 500лв.  – целеви средства от общински облигационен заем, разпределени в строителната програма на Община Несебър.
 • ·         2 931 221 – за Функция „Общи държавни служби”.

1.2. По разходите                                              61 100 000 лв.

 

Разпределени по функции, групи , дейности  и параграфи – съгласно  Приложения

                                                                                           

2.Общински съвет – Несебър одобрява :

 

2.1.Индикативен годишен разчет за сметките за средства от Европейския съюз , съгласно /Приложение №3/

 

2.2.  Поименен списък на капиталовите разходи за 2014г. в размер на 20 803 640лв. по обекти и източници на финансиране, съгласно Приложение №4./ а,б и в/ със следните  изменения  по      средствата   за   строителната  програма  посочени   в   приложение № 4а  раздел  нови обекти за 2014 год. както следва :

За с. Оризаре – увеличава  сумата за изграждане на парк от 1000  на 101 000лв. за сметка на мини футболно игрище в с. Гюльовца, където сумата от 150 000лв. се намалява на 50 000лв.

       Намаля сумата  за изграждане на  дом за стари хора в с. Кошарица – от 50 000лв. на 1000лв.

       Допълва  строителната програма ( приложение № 4а)   със следните нови обекти:

 • ·         детска площадка  30 000лв. и основен ремонт на улици – 30 000лв. с. Кошарица
 • ·         Детска площадка в с. Баня – 10.000лв.
 • ·         Ограда на гробищен парк в с. Приселци – 5000лв.
 • ·         Основен ремонт на детска площадка в с. Паницово – 5000лв.
 • ·         Основен ремонт на детска площадка в с. Раковсково – 5000лв.

Средствата в размер на 36 000лв.  да се осигурят от дейност 122/5301 – Програмни продукти общинска администрация – 20 000лв., като съответно намалява предвидените средства за програмни продукти общинска администрация от 30 000лв. на 10 000лв.

Средствата в размер на 16 000лв. да бъдат осигурени от дейност 122/1020.

разпределя целевата капиталова субсидия от Държавния бюджет в размер на 325 565лв/ 95% от Целевата капиталова субсидия , съгласно чл.55 ал.1 от ЗДБРБ за 2014г./ , както следва  :

 • ·         За обект „Основен ремонт на общинска пътна мрежа” – 140 125лв.
 • ·         За обект „Преизграждане, преустройство, реконструкция и промяна на предназначението на сграда на ОБНС в обществена сграда” – 185 440лв.

2.3.Обекти,  които  ще  се  финансират  чрез § 40-00 “Постъпления  от  продажба  на  общински  нефинансови  активи”, /Приложение №5/

2.4. Разчета на разходите , финансирани с държавни трансфери за местни дейности в размер на 95%, както следва :

– обща изравнителна субсидия в размер на 243 105лв. – за Функция „Образование „ ;

– 34 295лв.- за  зимно поддържане и снегопочистване .

2.5.Бюджетната прогноза за местни дейности  за периода 2014,2015, 2016г.

2.6.Дава съгласие остатъка от целевите средства от общински облигационен заем в размер на 1 489 500лв. да бъдат пренасочени за обект „Инженеринг на ПСОВ Равда-Несебър”.

2.7.Числеността на персонала и разходите за заплати в бюджетните организации през 2014г.,  както следва:

2.7.1.Определя численост на персонала в делегираните от държавата дейности и за дофинансираните с местни приходи дейности, без звената от системата на народната просвета, които прилагат системата на делегираните бюджети, средства за работни заплати съгласно Приложение №6

2.7.2. Определя численост на персонала и средствата за работни заплати в местни дейности, съгласно Приложение №7 .

– управление БКС, дейност БКС към кметство гр. Свети Влас – завишава числеността с една бройка от 145 на 146 в рамките на определения бюджет.

3.Определя следните лимити за дофинансиране на училищата на територията на общината , без капиталовите разходи и разходите за текущи ремонти:

– За училища с брой деца до 200 –  до 60%  от стандарта на  ученик;

– За училища с брой деца от 201  до 350 –  до 40%  от стандарта на  ученик;

– За училища с брой деца от 351  до 500 –  до 30%  от стандарта на  ученик;

– За училища с брой деца над 500 –  до 20%  от стандарта на  ученик,

като   80%  от разходите за дофинансиране училищата целево използват за покриване на разходи за вода , горива, ел. енергия , храна и учебни помагала. За училища , отопляващи  други общински сгради, при доказан недостиг на бюджетни средства по §1016 – Вода, горива и ел.енергия  през  бюджетната година  се дофинансират с допълнителни средства.

4.Одобрява стандарти за издръжка в детските заведения на едно дете в размер на 685лв. , като стандарта не включва  разходите за отопление,текущи ремонти и капиталови разходи.

5.Общински съвет – Несебър приема разчета  на следните целеви разходи в лева :

5.1. За членски внос и участие в нетърговски организации  – 15  000лв.

5.2 . Помощи за погребение –   20 000лв.

5.3.Помощи за социално слаби граждани  и по програма „Ин витро”по решение на Общински съвет –  до 200 000лв.

5.4.Еднократна финансова помощ за новородени   –  до 450 000лв.

5.5.За превози – до    150 000лв.

в т.ч.

5.5.1. Да се заплаща от бюджета на Общината 50% от стойността на пенсионерските месечни карти за вътрешноградски транспорт.

5.5.2.Да се закупуват за междуселищни и общински превози от Общината, тримесечно по 60 пенсионерски карти до края на 2014г., които да се ползват безплатно само от пенсионери от съответното селище, както следва: за гр.Обзор – 4бр., гр.Свети Влас, с.Равда  , с.Оризаре, с.Тънково, с.Кошарица и с.Гюльовца – по 8 карти за всяко селище; с.Приселци , с.Паницово, с.Раковсково и с.Баня – по 2 карти за всяко селище.Картите да се съхраняват от кмета на населеното място.

5.5.3.Да се закупят от общинската администрация карти за вътрешноградски транспорт на пътуващите ученици от училищата в Община Несебър за учебно време, по ред определен от кмета на общината.

5.5.4. Дава  съгласие  да  бъдат  заплащани стойността  на абонаметни карти,  за междуградски транспорт  в  района  на Община Несебър на пътуващи ученици на социално слаби семейства  за  учебно време по ред  определен от  директорът на съответното училище

Директорът изготвя списък на пътуващите  ученици ,който се   утвърждава  от кмета на Общината.

Общият  брой  на  правоимащите ученици  не може да надвишава  11 % от списъчният състав на съответното училище утвърден с Образец №1., като при необходимост по предложение на съответният директор  с   решение на Общинският съвет може да бъде  променян  процента на правоимащите ученици.

5.5.5. На основание чл.36, ал.1 от ЗНП и чл.67 от ППЗНП, Общински съвет –Несебър дава съгласие за изплащане на пътни разноски на ученици с умствена изостаналост, които посещават специализирани училища в гр.Бургас и техните придружители, срещу представяне на разходооправдателени  документи  / билети или фактура за закупена карта.

5.5.6. Общински съвет Несебър дава съгласие да бъдат поети разходите за гориво от гр.Свети Влас до Помощно училище  „Отец Паисий” гр.Бургас на Евдокия  Валериева Костадинова  ЕГН 9608300450 с придружител срещу представена справка за разходна норма на гориво, изминати километри и фактури за гориво.

6. Приема следните лимити за  целеви разходи:

6.1.Социално-битови  разходи в размер на 3% от начислените трудови възнаграждения.

6.2.Представителни разходи в размер на 220 000 лв.

В т. ч.

Кмет на Община , кметове на кметства  – 100 000лв.

Кмет на гр.Обзор                                                    – 10 000лв.

Кмет на гр.Свети Влас                                           – 10 000лв.

Кмет на с.Равда                                                       – 10 000лв.

Председател на Общински съвет             – 90 000 лв.

7. На основание чл.19, ал.1, т.2 и ал.2 , и чл.50 ал.1 от ПМС №3/15.01.2014г. за изпълнение на Закона за държавния бюджет на Р.България за 2014г. ОС-Несебър утвърждава приложените към докладната записка списъци на длъжностите и на лицата, които имат право на транспортни разноски в  размер на 85% от  стойността на абонаментната карта за превоз на междуградски транспорт по съответното направление.

7.1.Разходите  се извършват в рамките на средствата по бюджета на структурното звено, не се считат за социални и се отчитат като разходи за съответната дейност въз основа на документи, удостоверяващи извършването им (фактури за гориво, билети и абонаментни карти).

7.2.При отсъствие от работа на служители и работници до три работни дни в рамките на календарния месец, се ползва пълният размер на компенсацията.

7.3.При отсъствие от работа на служители и работници над три работни дни в рамките на календарния месец, размерът на компенсацията  се изчислява пропорционално на отработените дни.

7.4.Общински съвет – Несебър дава съгласие да бъдат заплащани  транспортни разноски от  местоживеенето  до местоработата и обратно на  лица, назначени през 2014г., след приемане на настоящото решение, на  свободни щатни длъжности или такива, назначени по заместване.

Приложение: Списъци

8.Приема разчета за субсидии на организации с нестопанска цел в размер на 1 160 000лв., в т.ч.:    

8.1.За спортни клубове – 600 000 лв.

8.2.За читалища –   330 000лв., в т.ч. целеви средства в размер на 20 000лв. за читалище -гр. Обзор-  за кандидастване по оперативна програма.

8.3.За СНЦ „ Черно море” гр.Несебър – /пенсионерски клубове/ – 92 400лв .

8.4.Други – в размер на -137 600лв. по решение на Общинския съвет .

9. Отпуска  средства за Районна служба   „Пожарна безопасност и  защита на населението ” гр.Несебър-  20 000лв.  за закупуване гориво,  6 000лв. за поддръжка и аварийни ремонти . Същите да бъдат  отчитани като финансиране от страна на Община Несебър към ОД МВР-Бургас, съгласно т.20.6 от ДДС 20/2004г. Прилагането на Националните счетоводни стандарти от бюджетни предприятия. Дава съгласие да се изразходват средства в размер на 27  000лв. от  дейност 239 –Други дейности по вътрешната сигурност,  за заплащане на командировъчни разходи, пътни разходи и разходи за нощувки на 13 служители от  ОД на МВР – „Пожарна безопасност и  защита на населението ”  за периода 01.07.2014г. – 31.08.2014г.

10. Отпуска  средства за ОД на МВР гр.Бургас – РУП – Несебър –  за закупуване на  гориво 65 000лв. и за материали – 21 600лв. Същите да бъдат  отчитани като финансиране от страна на Община Несебър към ОД МВР-Бургас, съгласно т.20.6 от ДДС 20/2004г. Прилагането на Националните счетоводни стандарти от бюджетни предприятия.

11. За Главна дирекция „Изпълнение на наказанията” – сектор „Пробация”-звено Несебър- 2 000лв.

12. За пътуващия персонал – звено „Спешна медицинска помощ”, ветеринарен лекар гр.Несебър – 60% от стойността на билетите / карта /, съгласно заверен график на дежурствата.

13. За финансово подпомагане на жители на общината с хронична бъбречна недостатъчност – за хемодиализни процедури – 55 000лв. Средствата да се отпускат срещу представен документ за проведена процедура .

14. За финансово подпомагане на хронично болни, извън дотираните от републиканския бюджет, срещу документ за извършен преглед и документ за ползван превоз за отиване и връщане – до 5 000 лв. /хемодиализа контролни прегледи в гр.Бургас/.

15. За финансово подпомагане на Център за спешна медицинска помощ – филиал гр.Бяла – 5 000лв.

16 . За финансово подпомагане на Център за спешна медицинска помощ – филиал гр.Несебър – 5 000лв.

17. За финансово подпомагане на ОЛКК при МБАЛ „Поморие” ЕООД –

7 000лв.

18.Оправомощава кмета на общината да извършва компенсирани промени:

18.1. В частта за делегираните от държавата дейности – между утвърдените показатели за разходите в рамките на една дейност, с изключение на дейностите на делегиран бюджет, при условие че не се нарушават стандартите за делегираните от държавата дейности и няма просрочени задължения в съответната делегирана дейност.

18.2.В частта за местни дейности – между утвърдените разходи в рамките на една дейност или от една дейност в друга, без да изменя общия размер на разходите.

18.3.В разходната част на бюджета за сметка на резерва за непредвидени разходи .

           

19. Общински съвет –Несебър  определя списък на- второстепенните  разпоредители с бюджетни кредити , съгласно Приложение №8

20.  Възлага на кмета да:

20.1. Да определи бюджетите на второстепенните разпоредители с бюджет.

20.2. Да утвърди бюджетите на второстепенните разпоредители с бюджет.

20.3. Да организира разпределението на бюджета по тримесечия и да утвърди разпределението.

21.Приема за сведение протокола от публичното обсъждане на бюджета , съгл. Приложение

(Списъкът с поименно гласуване и неразделна част от настоящото решение).

 

По т.ЧЕТВЪРТА от дневния ред – Докладна записка вх.№ 030/21.01.2014 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно вземане решение за изплащане на допълнително възнаграждение за постигнати резултати на кметове на населени места.

Общинският съвет със 17 гл. „за” и 2 гл. „въздържал се” от гласували 19 общински съветници прие следното

 РЕШЕНИЕ № 691

Общинският съвет на основание чл.21, ал.1, т.5 от ЗМСМА, във връзка с чл.24 и чл.26 от Вътрешните правила за заплатите на Община Несебър, одобрява на кметовете на населени места в община Несебър за постигнати резултати за 2013 г. суми в размер на 600 лв., както следва:

–          кмет на кметство гр. Обзор – 600,00 лв

–          кмет на кметство гр. Свети Влас – 600,00 лв.

–          кмет на кметство на с. Равда – 600,00 лв.

–          кмет на кметство с. Тънково – 600,00 лв.

–          кмет на кметство с. Оризаре – 600,100 лв.

–          кмет на кметство с. Гюльовца – 600,00 лв.

–          кмет на кметство с. Кошарица – 600,00 лв.

/Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящото решение/

По т.ПЕТА от дневния ред – Докладна записка вх № 050/29.01.2014 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно промяна в числеността на персонала на общинска администрация и в дейностите към община Несебър.

Общинският съвет със 17 гл. „за”, 1 гл. „против” и 2 гл. „въздържал се”от гласували 20 общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ №  692

На основание чл.21, ал.1, т.2 от ЗМСМА,

І. Увеличава числеността на персонала в:

1. Общинска администрация – кметство Обзор с 3 щатни бройки;

2. БКС гр.Обзор с 13 щатни бройки, в т.ч. 11 в „Чистота” и 2 в „Озеленяване”;

3. БКС гр.Св.Влас със 17 щатни бройки, в т.ч. 12 в „Чистота” и 5 в „Озеленяване”;

4. Музей „Старинен Несебър” с 4 щатни бройки;

5. Център за социална рехабилитация и интеграция с 1 щатна бройка;

6. ОП „Управление на Общински гори, селско и горско стопанство” с 1 щатна бройка;

7. Детска млечна кухня с 1 щатна бройка.

ІІ. Всички промени влизат в сила, считано от 01.01.2014 год., като средствата, необходими за издръжка на персонала са в рамките на предложените проекти за Бюджет за съответните дейности за 2014 год.

ІІІ. На основание чл. 60 от АПК пред вид напредване на бюджетната година, допуска предварително изпълнение на решението  .

(Списъкът с поименно гласуване и неразделна част от настоящото решение).

 

По т.ШЕСТА от дневния ред – Докладна записка вх.№ 629/02.12.2013 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 6 за околната среда на територията на община Несебър.

Общинският съвет с 19 гл. „за” и 1 гл. „въздържал се”  от гласували  20 общински съветници прие следното

 РЕШЕНИЕ №693

На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА Общински съвет Несебър приема Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 6 за опазване на околната среда на територията на Община както следва :

§1. В чл.3. ал.1  се  създават две нови точки 13 и  14 със следните текстове:

/13/Осигурява и организира прилагането на подходящи мерки за недопускане на посегателства и кражби на отпадъците от съдовете за отпадъци, в това число и съдовете за разделно събиране на отпадъци, като осъществява постоянен контрол, чрез упълномощени от него длъжностни лица, които съставят констативни протоколи със задължителни предписания или АУАН.

/14/Организира и провежда съвместно с организациите по оползотворяването два пъти годишно пролетно-летни и есенно-зимни информационни кампании.

§2. В чл.9 ал.3 се създава нова ал.3 със следния  текст:

Ал.3„Гражданите, фирмите и други организации са длъжни да стопанисват и опазват имотите си, като предвидят и осъществяват необходимите мерки за недопускане и неразпространение на замърсяване включително и след закриване на обектите и дейностите си

§ 3 В чл.11 се правят следните изменения и допълнения :

Съществуващият текст на  чл.11  става ал.1 и се създава нова ал.2 със следния текст: „Наредбата е задължителна за всички лица, които живеят или временно пребивават на територията на община Несебър, както и за юридическите лица, осъществяващи дейност на нейна територия. Разпоредбите на Наредбата са задължителни също така за организациите и учрежденията, развиващи дейност на територията на община Несебър.”

§4. В  чл.13  ал.1 се създава нова точка 13 с текст:

„Посегателство и кражби на отпадъци от съдовете за отпадъци, в това число и от съдовете за разделно събиране на отпадъци.”

§5. В чл.29 ал.1 , текста се променя така:

„При осигурени условия от общината гражданите, фирмите и другите организации могат  да  заявят  (приложение№5) пред общинската администрация  желанието си за участие в системите за разделно събиране най-късно до 31 декември на предходната година.”

§6. В чл.29 се създава нова ал.7 със следният текст:

Упълномощени от кмета длъжностни лица осъществяват постоянен контрол за спазване на изискванията  визирани в ал.6  и  при необходимост  съставят констативни протоколи със задължителни предписания или АУАН.”

§7. В чл. 124  правят следните изменения и допълнения : Съществуващият текст на чл.124 става ал.1 и се създава нова ал.2 към чл.124 със следния текст :

„Когато вредите са неотстраними виновните лица заплащат в петорен размер определеното от Общината обезщетение плюс наложената санкция”.

§8. Отменя  се   приетата с   § 6 от Заключителните разпоредби тарифа и  се    Приема нова тарифа(прил.№4) за размера на обезщетения при отсичане на декоративна растителност на територията на Община Несебър към чл.86 т.5  както следва

Приложение №4

към чл.86, т.5

ТАРИФА

ЗА РАЗМЕРА НА ОБЕЗЩЕТЕНИЯ ПРИ ОТСИЧАНЕ НА ДЕКОРАТИВНА РАСТИТЕЛНОСТ

НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА НЕСЕБЪР

 

ИГЛОЛИСТНИ  ДЪРВЕТА

Вид                                                       височина                                                стойност в лева

метри                               добро състояние    отлично състояниие

Бързорастящи                          2 – 5                                    24                           28

Секвоя, Кипарис,                        5 – 7                                     28                           32

Морски и Бял бор                      над 7                                     32                          48

и др.подобни

Умеренорастящи                    2 –  5                                          30                             34

Черен бор, Смърч,                    5 – 7                                       36                          42

Ела, Мура, Кедър,                    над 7                                       40                          60

Туя, Смрика и др.под.
Бавнорастящи                        2 – 4                                     34                          40

Биота, Хвойна, Тис,                 5 – 7                                          38                        48

Либоцедрус, Цуга,                   над 7                                          40                        60

и др.подобни

ШИРОКОЛИСТНИ  ДЪРВЕТА

Вид                                                   височина                                                    стойност в лева

метри                                 добро състояние     отлично състоание

Многобързорастящи               до 4                                        15                           30

Айланд, Акация, Върба,            4 – 5                                       24                           40

Топола, Чинар, Паеония,         над 5                                       30                           60

и др.подобни

 

Бързорастящи                            3 – 6                                      20                             30

Бреза, Елша, Ясен,                 над 6                                         30                              60

Каталпа, Явор и др.под.

Умеренорастящи                  3 – 6                                         30                           60

Бук, Клен, Дъб, Липа,            над 6                                        40                          120

Кестен, Бряст, Сорбус,

Див рожков и др.подобни

 

Тревни и почвопокривни площи за 1 дка                                         100
Цветя  за 1 кв.м.                                                                                10
Рози       за 1 бр.                                                                                  4
Храсти за 1 дка                                                                                 150

 

Жив плет широколистен за 1м.                                                         10

Жив плет иглолистен за 1 м.                                                                8

 

 

 

                                             ХРАСТОВА И ТРЕВНА РАСТИТЕЛНОСТ

§ 9  Създава се  нов § 7 в заключителните разпоредби  със следният текст : Одобрява приложение под № 5 към чл.29 ал.1 както следва :

Приложение № 5                               

към чл. 29, ал. 1

До

Кмета на Община Несебър

 

ЗАЯВЛЕНИЕ

за участие в общински системи за разделно събиране на отпадъци

 

от………………………………………………………………………………………………………………………………..

/име на физическо лице, юредическо лице, ведомство/

ЕГН/ЕИК, Булстат.:……………………………………………………………………………………………………..

/адрес, телефон, email/

Г–н Кмет,

С настоящото заявление удостоверявам, че желая да бъда включен в системите за разделно събиране на:…………………………………………………………………………………………………..

/отпадъци от опаковки, излязло ош употреба електрическо и електронно оборудване (ИУЕЕО),

…………………………………………………………………………………………………………………………………….негодни за употреба батерии и акумулатори (НУБА), излезли ош употреба

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

моторни превозни средства (ИУМПС), излезли ош употреба гуми (ИУГ)/

 

за обект: ………………………………………………………………………………………..,

/име на обекта, за който се отнася заявлението/

намиращ се на адрес: …………………………………………………………………………………………………..

…………………….

 

По т.СЕДМА от дневния ред – Докладна записка вх.№ 659/09.12.2013 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 11 за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Несебър.

Общинският съвет с 14 гл. „за”, 1 гл. „против” и 2 гл. „въздържал се” от гласували 17 общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ №694

На основание чл.6, ал.2 и чл.8, ал.1, т.1 от Закона за местните данъци и такси и чл. 21, ал.2 от ЗМСМА, Общински съвет Несебър приема Наредба за изменение и допълнение на  Наредба № 11 за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Несебър, както следва:

§ 1. Изменя чл. 154 и същия придобива следната редакция:

Ал1.  За посещаване на  група  към Общински детски комплекс Несебър  от художествено- творческо направление, съгласно Списък – образец № 1а  на ОДК, се заплаща 15,00 лв месечна такса.

Лицата, посещаващи групи към Общински детски комплекс Несебър  от научно-познавателно, хуманитарно  и приложно – техническо направление, съгласно Списък – образец № 1а на ОДК, не заплащат такси.

Ал. 2  Лицата до 18 годишна възраст, ползващи услугите на Центъра за социална рехабилитация и интеграция и Дома за деца с умствена изостаналост с. Кошарица, или са освидетелствани и имат специална образователна потребност /СОП/, посещават групите безплатно.

Ал. 3 /нова/

„Когато две или повече деца от едно семейство посещават платените групи, таксата за второто и следващите деца се заплаща с 50 на сто намаление”.

След проведеното гласуване и обявяване на резултата, общинските съветници от ПП „ГЕРБ” напуснаха залата.

По т.ОСМА от дневния ред – Докладна записка вх.№ 053/30.01.2014 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно приемане на Наредба за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местни дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община Несебър.

Общинският съвет с 15 гл. „за” и 1 гл. „въздържал се” от гласували 16 общински съветници   прие   следното

РЕШЕНИЕ №695

             На основание  чл.21 ал.2 от ЗМСМА във връзка с чл.57 ал.6 от Правилника за работа  на общинския съвет,  приема на първо четене предложения проект на Наредба, като до внасянето и за разглеждане на второ четене възлага на вносителя да предложи по-ясни и конкретни процедурни правила, уреждащи начина на провеждането на публично обсъждане на проекта за Общински бюджет  и публичното обсъждане на годишния отчет за изпълнението и приключването на Общинския бюджет тъй като счита, че предложените в проекта са много общи, а съгласно закона за публичните финанси тези правила следва да бъдат уредени с приемането на Наредбата по този закон. Да се допълнят и правила, по които се извършват промени по бюджета на Община Несебър и по-конкретно в реда на  представянето на актуализирано разпределение на променените бюджети тримесечно така, както е изискването на чл.125 ал.4 изр. последно от Закона за публичните финанси. Да се коригира предложения в проекта  срок на влизане в сила на Наредбата.

 

По т.ДЕВЕТА от дневния ред – Докладна записка вх.№ 035/22.01.2014 г. от Николай Димитров –  кмет на община Несебър, относно кандидатстване на община Несебър с готов проект пред ПУДОС, МОСВ.

Общинският съвет с 15  гл. „за” от гласували 15 общински съветници  прие следното

 

РЕШЕНИЕ № 696

                   На основание чл.21, ал.1 т.23  от  ЗМСМА

1. Общински съвет – Несебър дава съгласие Община Несебър да кандидатства за финансиране пред ПУДООС на проект „Изграждане на канална помпена станция с напорен тръбопровод от с. Тънково до КПС № 15″.

2.  Общински съвет – Несебър  приема, че проектът „Изграждане на канална

помпена станция с напорен тръбопровод от с. Тънково до КПС № 15″ става част от „План за развитие на община Несебър 2007-2013″ и дейностите по проекта отговарят на приоритетите на община Несебър и на Плана за развитие на общината.

3. Предвид краткия срок за кандидатстване, на основание чл.60 от АПК, допуска  предварително изпълнение на Решението.

По т.ДЕСЕТА от дневния ред – Докладна записка вх.№ 059/06.02.2014 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно кандидатстване на Община Несебър с проекти по оперативна програма за развитие на сектор „Рибарство” 2007-2013г.

Общинският съвет с 16 гл. „за” от гласували 16 общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ №697

На основание чл.21, ал.1, т.23  от ЗМСМА

1. Общински съвет – Несебър  дава съгласие Община Несебър да кандидатства по мерки за кандидатстване по местната стратегия за развитие на „Местна инициативна рибарска група Поморие-Несебър“ със следните проекти:

„Реконструкция на игрално поле на градски стадион – ф. Несебър“

„Алея на занаятите в гр. Свети Влас“

2.Възлага на кмета на общината при одобряване на проектите, общината да финансира заемообразно дейностите по проектите до възстановяване на средствата, като осигури временна наличност на средства, както и да поеме всички необходими недопустими според Оперативна програма за развитие на сектор „Рибарство“ 2007-2013 г. разходи, свързани с проектите.

3. Предвид краткия срок за кандидатстване, на основание чл. 60 от АПК,   допуска  предварително изпълнение на Решението.

 

По т. ЕДИНАДЕСЕТА от дневния ред – Докладна записка вх.№ 025/20.01.2014 г. от Стойко Стоянов – секретар на община Несебър, относно предложение за предоставяне за ползване на автобуси – общинска собственост на училища, читалища и СНЦ, извършващи дейност в общинска полза.

Общинският съвет с 13  гл. „за” и 1 гл. „въздържал се” от гласували 14 общински съветници прие следното

 РЕШЕНИЕ № 698

 На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, Общински съвет – Несебър дава съгласие автобусите, собственост на Община Несебър, /в т.ч. Кметство Равда, Кметство Свети Влас и Кметство Обзор/ да се ползват безвъзмездно от сдружения с нестопанска цел, регистрирани в обществена полза на територията на община Несебър, читалища и училища от община Несебър, за дейности, пряко свързани с културни, училищни и спортни изяви, след разрешение на общинска администрация – Несебър в случаите, когато ползването на автобус не пречи на общинска администрация да изпълнява дейността си. Реда и  условията за ползване да бъдат определени със заповед  на кмета на Общината

/Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящото решение/

 

По т. ДВАНАДЕСЕТА от дневния ред Докладна записка вх.№ 042/24.01.2014 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно съгласуване на планове за одитна дейност на Дирекция „Вътрешен одит” в община Несебър – Стратегически план за периода 2014 – 2016 г. и годишен план за 2014 г.

Общинският съвет с 15  гл. „за”и 1 гл. „въздържал се” от гласували 16 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 699

 На основание чл.21, ал.2, от ЗМСМА, във връзка с чл.27, ал.2 от Закона за вътрешния одит в публичния сектор, Общински съввет – Несебър съгласува представените с докладната записка: Стратегически план за дейността на дирекция „Вътрешен одит” в община Несебър за периода 2014 -2016 г. и Годишен план за дейността на дирекция „Вътрешен одит” в Общинна Несебър за 2014 г., неразделна част от настоящото решение.

 По т. ТРИНАДЕСЕТА от дневния ред – Докладна записка вх.№ 014/13.01.2014 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно отчет за дейността на комисията по стипендиите за 2013 г. и общинска програма за мерките за закрила за деца с изявени дарби от община Несебър, през 2014 г.

Общинският съвет с 15 гл. „за” и 1 гл. „въздържал се” от гласували 16 общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ № 700

На основанние чл.21, ал.2 от ЗМСМА Общински съвет – Несебър приема:

 1.       Отчет за дейността на Комисията по стипендиите /избрана от Общински съвет – Несебър с Решение № 191 от Протокол № 7/05.06.2012 г./ през 2013 г.
 2.      Общинска програма на мерките за закрила на деца с изявени дарби от община Несебър през 2014 г.

/Отчета и Програмата са  неразделна част от настоящото решение/

По т. ЧЕТИРИНАДЕСЕТА от дневния ред – Докладна записка вх.№ 045/24.01.2014 г. от Благой Филипов – председател на общински съвет  Несебър, относно отчет за дейността на Общински съвет – Несебър и постоянните комисии към него за периода м.юли – м. декевмри 2013 г.

Общинският съвет с 14 гл. „за”  от гласували 14  общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 701

 

На основание чл.21 ал.2 от ЗМСМА, Общински съвет-Несебър приема направения по реда на чл.27 ал.6 от ЗМСМА отчет за дейността на Общински съвет – Несебър и неговите комисии за периода м. юли- м. декември 2013 г., неразделна част от настоящото решение.

По т.ПЕТНАДЕСЕТА от дневния ред – Докладна записка вх.№ 673/16.12.2013 г. от Албена Желязкова – директор на ОУ „Св.Св. Кирил и Методий” – гр. Обзор, относно определяне на ред и условия за почасово ползване на базата на ОУ „Св.Св. Кирил и Методий” – гр. Обзор и реализиране на собствени приходи за нуждите на училището.

Общинският съвет с 11 гл. „за” и 4 гл. „въздържал се” от гласували 15 общински съветници прие следното

 РЕШЕНИЕ № 702

              На основание чл.21 ал.1 т.8  от ЗМСМА във връзка с чл.41б ал.2 от Закона за народната просвета, Общински съвет – Несебър делегира право на директора на ОУ  „Св. Св. Кирил и Методий” – гр. Обзор да реализира собствени приходи, чрез предоставяне правото на почасово ползване по реда и условията на чл.150 ал.2 от Наредба № 11 за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги на територията на Община Несебър на част от базата на ОУ „Св. Св. Кирил и Методий” и  преотстъпва пълният им размер както следва:

– Учебен кабинет – за провеждане на обучения в извън учебно време по предварително утвърден график

– физкултурен салон за тренировки и репетиции в извън учебно време по предварително утвърден график

– спортна площадка за тренировки и спортни игри в извън учебно време по предварително утвърден график

/Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящото решение/

 

По т.ШЕСТНАДЕСЕТА от дневния ред – Докладна записка вх.№ 036/23.01.2014 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно реда за извършване на таксиметров превоз на пътници на територията на община Несебър през 2014 г.

Общинският съвет с 13  гл. „за”, 1 гл. «против» и 2 гл. «въздържал се»  от гласували 16 общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ № 703

1.      На основание чл. 24а, ал. 3 от ЗАвП и чл. 24, ал. 3 от Наредба № 34 от 06.09.1999 г. за таксиметров превоз на пътници да определите срока на валидност на разрешението, издавано на превозвачи на база списък към Удостоверението за регистрация за калнедрната 2014 за таксиметров превоз на пътници на територията на Община Несебър за 2014 г, издадено от кмета на общината да е 12 /дванадесет/ месеца от датата на неговото издаване;

2.      Определя срок за подаване на заявления за издаване на разрешения за таксиметров превоз от 01.03.2014г.  до 31.03.2014 г.

Постъпилите заявления в едно с представените документи се разглеждат съвместно от комисията по ред, законност, местно самоуправление, приватизация, следприватизационен контрол  и контрол по изпълнение решенията на Общински съвет и представители на общинската администрация. След разглеждане на заявленията, комисията утвърждава списък на лицата, които отговарят на изискванията за издаване на разрешение за осъществяване на таксиметрова дейност съобразно утвърдения общ брой на такситата на територията на общината.

3.      На основание чл. 24а, ал. 4 от ЗАвП и чл. 24, ал. 4 от Наредба № 34 от 06.09.1999 г. за таксиметров превоз на пътници разпределението на автомобилите между превозвачите да се извърши, както следва:

– на един превозвач да се издава разрешение за таксиметрова дейност на теритоирята на Община Несебър за календарната 2014 година за максимум 3 /три/ броя автомобила, включени в списъка към Удосотверението за регистрация;

4.      На основание чл. 24а, ал. 4 от ЗАвП и чл. 24, ал. 4 от Наредба № 34 от 06.09.1999 г. за таксиметров превоз на пътници общия брой таксиметрови автомобили, извършващи дейност по таксиметров превоз на пътници на територията на Община Несебър за календарната 2014 г. да бъде 587 /петстотин осемдесет и седем/ броя;

5.      На основание чл. 24а, ал. 4 от ЗАвП и чл. 24, ал. 4 от Наредба № 34 от 06.09.1999 г. за таксиметров превоз на пътници всички разрешения за извършване на таксиметров превоз на територията на Община Несебър да бъдат издавани само при представяне на изискуемите документи съгласно изискванията на Закона за автомобилните превози и Наредба № 34

6.      На основание чл. 24а, ал. 2 от ЗАвП и чл. 24, ал. 2 от Наредба № 34 от 06.09.1999 г. за таксиметров превоз на пътници кметът на община Несебър издава разрешение за извършване на таксиметров превоз и холограма;

7.      На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Наредба № 34 от 06.09.1999 г. за таксиметров превоз на пътници да се въведат холограми по образец за календарната 2014 година за всеки отделен автомобил, залепящи се в дясно на предното стъкло.

 1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 16 от Наредба № 34 от 06.09.1999 г. за таксиметров превоз на пътници да се въведат трайно залепени водоустойчиви, светлоотразителени стикери, защитени с холограма, по образец за календарната 2014 година за всеки отделен автомобил, залепящи се на предния десен калник, на задната страна на автомобила и в дясно на предното стъкло.
 2. На основание чл. 24а, ал. З и т. 6 от Закона за автомобилните превози  актуализира  определените максимални цени за таксиметров превоз на пътници за един километър пробег валидни за 2014 година на територията на община Несебър: дневна тарифа в размер на 3.00 лева и при нощна тарифа в размер на 3.50 лева.
 3. На основание чл. 21 ал. 1, т. 7, буква „д” от Наредба № 34 от 06.09.1999 г. за таксиметров превоз на пътници да се определи цена за повикване на адрес, която не може да надвишава цената за един километър пробег по съответната тарифа с не повече от 50 %;
 4. На основание чл. 21 ал. 1, т. 7, буква „е” от Наредба № 34 от 06.09.1999 г. за таксиметров превоз на пътници да се определи първоначална такса, която не може да надвишава цената за един километър пробег по съответната тарифа в населено място с повече от 50%;
 5. На основание чл. 47, ал. 1 от Наредба № 34 от 06.09.1999 г. за таксиметров превоз на пътници  се определят се следните местостоянки за лицензирани таксиметрови автомобили с издадено разрешително от община Несебър:

град Несебър:

 • гр. Несебър – стара част – район след АС „Пристанище“ -15 броя;
 • гр. Несебър – стара част – в района на площад „Месамбрия“- 8 броя;
 • гр. Несебър – стара част – Северна алея – 22 броя;
 • гр.Несебър – нова част – до „Пощата“ – 6 броя;
 • гр.Несебър – срещу х-л „Феста панорама“- 8 броя;
 • гр. Несебър – нова част – паркинг Здравна къща – 2 броя;
 • гр. Несебър – пред паркинг р-т „Вятърна мелница“ – 5 броя;
 • гр.Несебър – нова част – район почивна станция „Лада“ – 5 броя;
 • гр.Несебър – нова част – район почивна ст. „Булгартабак“ – 5 броя;
 • гр.Несебър – нова част – в района поч. база „Академика“ – 6 броя;
 • гр.Несебър – нова част – район на спирка „Горупсо“ – 4 броя;
 • гр.Несебър – нова част – хотел “ ИФА“ – 10 броя;
 • гр.Несебър – нова част – района на Норвежко селище – 5 броя;
 • гр.Несебър – нова част – района на аквапарк „Несебър“ – 10 броя;
 • Паркинг пред градски стадион – 5 броя;

к.к. Слънчев бряг

 • В района срещу спирка „Фрегата“ – 5 броя;
 • Вили ЮГ- 6 броя;
 • Паркинг пред клуб „Мултиплейс“-12 броя;
 • В района на магазин “ Перла“ – 10 броя;
 • Паркинг пред магазин „Младост“ – 10 броя;
 • Паркинг срещу автогарата „Несебър“-10  броя;
 • Паркинг пред пощата „Слънчев бряг“ – 4 броя;
 • пред хотел „Кристал“  – 8 броя;
 • Алеята между ресторант „Палма“ и хотел „Бисер“ – 25 броя;
 • Аквапарк „Слънчев бряг„ – 12 броя;
 • район поликлиника „Слънчев бряг“ – 12 броя;
 • комплекс „Браво“ – 5 броя;
 • комплекс „Елит I“ – 3 броя;
 • комплекс „Елит II“ – 3 броя;
 • комплекс „Елит III“ – 3 броя;
 • в района на комплекс „Съни дей“ – 3 броя;
 • в района на хотел „Ивана палас“ – 6 броя;
 • в района на хотел „Вела“ – 5 броя;
 • в района на хотел „Северина“ – 3 броя;
 • паркинг пред вилна зона „Зора“ – 8 броя;
 • В района на Морски санаториум – 6 броя;
 • В района на АС „Инцараки„ – 6 броя;
 • паркинг пред хотел „Сън райс“ – 3 броя;
 • В района на комплекс „Форд Нокс„ – 10 броя;
 • До централен вход к.к. „Елените„ – 6 броя

град Св.Влас:

 • централен площад – 6 броя ;
 • до хотел „Скай – хотел“ – 6 броя

село Равда

•централен площад –  8 броя;

•В района на комплекс „Емералд„ – 5 броя;

град Обзор

 • автогара – 5 броя;
 • ресторант „Ореха“ – 8 броя;
 • ресторант „Комета“ – 7 броя;
 • хотел “ Хелиос бийч “ – 3 броя;

за външни таксиметрови автомобили следните местостоянки:

 • гр.Несебър – пред паркинг над ресторант „Вятърна мелница“;
 • Слънчев бряг – района срещу автогара “ Несебър“;
 • гр.Обзор – района на Автогарата;

 

По т.СЕДЕМНАДЕСЕТА от дневния ред – Докладна записка вх.№ 037/23.01.2014 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно организация и безопасност на движение на територията на община Несебър за сезон 2014 г.

Общинският съвет с 15 гл. „за” от гласували 15 общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ № 704

             На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА във връзка с правомощията на Общинския съвет по чл. 47, ал.4 и чл.48, ал.2 и 3 от Наредба №1, Общински съвет – Несебър приема:

І. Схема за организация и безопасност на движението на територията на Община Несебър за летен сезон 2014 г.

1. От 01 април  въвежда ограничителен режим за движение на МПС в гр. Несебър – стара част, като се допускат автомобили само с пропуск.

2. Определя следните контролно-пропускателни пунктове:  КПП 1 ул.”Крайбрежна” до паркинг „Север-голям” и КПП 2 до „Портата”, които да бъдат оборудвани с автоматични бариери, задвижването на които да се извършва с програмирани магнитни карти.

3. Въвежда график за зареждане на търговски те обекти от 7,30 до 11,30 часа.

4. Дава съгласие, на туроператорските фирми, превозващи туристи до обекти за настаняване, да се издават временни пропуски с време за престой до 1 /един/ час.

5. Дава съгласие, на туристите пристигащи със собствен или таксиметров транспорт, да се издава временен пропуск за настаняване с валидност 1 /един/ час, след представяне талона на автомобила, след което същият да бъде ситуиран на паркинг.

ІІ. Въвежда еднопосочно движение на МПС в гр. Несебър-стара част, като влизането става през КПП 1 – ул. „Крайбрежна”, ул. „Хемус”, ул.”Митрополитска”, ул. „Месамбрия”, а излизането да става през КПП 2 „Портата”

ІІІ. В гр. Свети Влас – затваря се за движение на МПС ул.”Цар Симеон” в отсечката – Площада пред кметството до кръстовището на квартал „Русалка” от 14.00 ч. до 24.00 ч. от 15.06.2014г. до 15.09. 2014г.

ІV. Определя следните паркинги, които да се ползват от жителите и гостите на Общината:

1.     град Несебър – стара част

Паркинг „Север – голям”

Паркинг „Север – малък”

Паркинг „Морска гара”

Крайбрежна алея – юг

2.     град Несебър – нова част

Паркинг „Любен Каравелов”

Паркинг„Вятърна мелница”– и за автобуси, наказателен паркинг

Паркинг „Пощата”

Паркинг „Яхтено пристанище”

 1. 3.              к.к. Слънчев бряг

Паркинг до ресторант „Млечен бар”

 1. 4.              гр. Обзор

Паркинг „Лятно кино”

Паркинг зад дискотека „Хоризонт”

Паркинг „Градски парк”

Паркинг на ул. „Черноморстка”

Паркинг на ул. „Трети март”

 1. 5.              гр. Свети Влас

Паркинг на ул. „Цар Симеон” до детската градина

Паркинг „Централен плаж”

V. Дава съгласие, по улиците с еднопосочно движение, междублоковите пространства и централните части на градовете Несебър, Обзор, Свети Влас, с. Равда, и к.к. Слънчев бряг- запад, да се определят зони за платено паркиране, като същите се обозначат и сигнализират съгласно изискванията на ЗДП.

VІ. Определя зони за кратковременно паркиране:

–   за гр. Несебър – ул. „Любен каравелов”, в отсечката между ул. „Еделвайс” и ул. „Отец Паисий”.

–   за гр. Обзор – паркинг пред Кметство – гр. Обзор

–   за гр. Свети Влас – паркинг пред Кметство гр. Свети Влас

В паркингите и зоните за платено паркиране да се определят и обозначат съгласно изискванията на ЗДП места за хора с ограничени възможности.

Задължава длъжностните лица от Общинска администрация и от съответните кметства, да поставят обозначителни табели, за времето през което се събират такси за кратковременно паркиране.

VІІ. Определя местата за спиране и паркиране на автобуси, извършващи туристически обществен превоз в страната и чужбина както следва:

–           гр. Несебър – стара част – за спиране и за паркиране – паркинг „Север – голям”

–           гр. Несебър – нова част – за спиране и паркиране – паркинги „Вятърна мелница”.

–           Автобусите, извършващи обществен превоз на пътници по линии от областната и републиканската транспортни схеми, задължително ползват общинската автогара в к.к. Слънчев бряг.

VІІІ. Определя терена срещу склад „Биляня”, за местостоянка на лицензирани товарни таксита и лицензирани товарни автомобили.

ІХ. Определя използването на велорикши и атракционни влакчета да става само в зоните за отдих и развлечения, като маршрута и броя на влакчетата се определя със заповед на Кмета на Общината.

Х Определя контрола по организацията и безопасността на движението в градовете Несебър, Обзор, Свети Влас и к.к. Слънчев бряг-запад, да се извършва включително и с технически средства – специализирани автомобили за репатриране на МПС, като тяхната дейност се осъществява със заповед на Кмета на Общината.

          /Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящото решение/

По т.ОСЕМНАДЕСТА от дневния ред Докладна записка вх.№ 026/20.01.2014 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно вземане решение за одобряване на ПУП–ПП за обект „Водопровод и канализация” за имот с идентификатор 391164.15.488, м. „Сулуджана”, землището на с. Кошарица.

Общинският съвет с 14  гл. „за”и 1 гл. „въздържал се” от  гласували 15 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 705

            На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА във връзка с чл.129, ал.1 от ЗУТ, Заявление вх.№ 92-00-4202/27.06.2012 г., заповед №231/04.07.2012 г., решение по т.5 от протокол №18 от заседание на ОЕСУТ проведено на 04.07.2012 г., становище изх.№3061/2011//13.12.2012 г. от РИОСВ-Бургас,, Решение № КЗЗ-21/31.10.2013 г. т.7 на Министерство на земеделието и храните – Комисия за земеделските земи за утвърждаване на площадка за гореописания обект.

 

ОДОБРЯВА:

 ПУП-парцеларен план за обект: „Водопровод и канализация” за имот с идентификатор 39164.15.488, м. ”Сулуджана”, землище с. Кошарица.

Трасето на новопроектирания водопровод е с дължина около 311.90 м., минава изцяло в землището на с. Кошарица и отстои на 1.00 м. от границите на поземлените имоти.

Дължината на трасето на новопроектираната канализация е около 316.50 м.  минава изцяло в землището на с.Кошарица и отстои на 2.25 м. от оста на водопровода.

Предвидено е сервитута на водопровода и канализацията да е 3.00 м.  от ляво и дясно на оста.

С парцеларния план се засягат следните имоти: 3916.15.15-общинска собственост, 39164.15.28-общинска собственост, 39164.15.34-общинска собственост, 39164.15.50-общинска собственост, 39164.15.243-собственост на Хатидже Алиева Исмаилова и Александър Ангелов Мартинов, 39164.15.244-собственост на Стайка Михова Гюрганова, 39164..15.245-собственост на Тихомир Иванов Михов и Вера Иванова Михова, 39164.15.403-собственост на Каля Роева Маркова, Яни Роев Пейков, Стоян Роев Пейков, Петрана Ангелова Пейкова, Иван Роев Пейков, Цвета Неделчева Сгуровска и имот 39164.15.488-собственост на Христо Стоянов Тричков, Тома Илиев Христов, Румен Кулев Кулев и Андреяна Иванова Кулева.

Решението да се обнародва в Държавен вестник.

Решението може да бъде оспорено в 30-дневен срок от обнародването му в ДВ,

пред Административен съд-Бургас.

 

По т.ДЕВЕТНАДЕСЕТА от дневния ред Докладна записка вх.№ 027/20.01.2014 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно вземане решение за одобряване на ПУП–ПП за обект „Улица” от имот с идентификатор 53822.11.749, м. „Герена”, землището на с. Оризаре.

Общинският съвет с 16 гл. „за” от гласували 16 общински съветници прие следното

 

             РЕШЕНИЕ № 706

 

           На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА във връзка с чл.129, ал.1 от ЗУТ, Заявление вх.№92-00-6874/31.10.2013 год., заповед №225 от 13.06.2011 год., решение т.9 от протокол №16 от заседание на ОЕСУТ проведено на 13.11.2013 год., Решение №БС-48-ПР/11.09.2013 год. от РИОСВ-Бургас, Решение №8/24.10.2013 год. т.7  на Министерство на Земеделието и Храните-Комисия по чл.17, ал.1, т.1 от ЗОЗЗ за утвърждаване на площадка за гореописания обект

ОДОБРЯВА:

      ПУП-парцеларен план за обект: „Улица” от имот с идентификатор 53822.11.749, м. ”Герена”,

землище с.Оризаре.

Улицата е с дължина 99,4 м. и е проектирана за осигуряване на транспортния достъп до новообразувани имоти и ще се осъществява от задънена улица северно от ул. ”Хаджи Димитър”. Тя е с напречен габарит 6 м. от които 4,5 м. пътно платно и 1,50 м. едностранен тротоар към имот с идентификатор 53822.11.750.

Решението да се обнародва в Държавен вестник.

Решението може да бъде оспорено в 30-дневен срок от обнародването му в ДВ, пред

Административен съд-Бургас

 

По т.ДВАДЕСЕТА от дневния ред –Докладна записка вх.№ 052/30.01.2014 г. от Николай Димитров –  кмет на община Несебър, относно вземане решение за одобряване на ПУП–ПРЗ за имот с идентификатор 61056.501.544 в кв.62  и изменение на ПУП-ПР за УПИ ХIХ-539 в кв.33 по плана на с. Равда.

Общинският съвет с 14  гл. „за” и 1 гл. „въздържал се”  от гласували 15 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 707

         На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА във връзка с чл.129, ал.1 от ЗУТ, Заявление вх.№ 92-00-4748#2/19.11.2013 г., заповед №273/27.11.2013 г., решение т. 33 от протокол №18 от заседание на ОЕСУТ проведено на 18.12.2013 г., становище изх.№3044/04.06.2013 г. от РИОСВ-Бургас и становище изх.№1120841979/2013 г. от „ЕВН България Електроразпределение” ЕАД

 ОДОБРЯВА

ПУП-ПРЗ за имот с идентификатор по КК  61056.501.544 в кв.62 и изменение на ПУП-ПР за УПИ ХІХ-539 в кв.33 по плана на с.Равда.

Премахване частично улицата от о.т.476-о.т.615, предвидена по ЗРП с. Равда, разполовяваща имот собственост на възложителя, възстановен от 1992 г. с проекта се предвижда затваряне на улицата при о.т.635 и превръщането и в тупикова  о.т.476-о.т.6152 за обслужване на прилежащите УПИ, а от улицата от о.т.477-о.т.644, която е продължена при изработване на ПУП  за ПИ 61056.501.382-УПИ ІІ-550, кв.63 се предвижда напречна връзка до / о.т.6153-о.т.6151/ с габарит 6м и два тротоара по 1,50м, което променя конфигурацията  на  УПИ ХІХ-539 с идентификатор по КК 61056.501.330 в кв.33 и от УПИ ХІХ-539 се отрежда УПИ ХІХ-330 в кв.33 като  се запазват площта му от 4941 кв.м, линиите на застрояване. Прокарва се тупикова улица с ширина 3,50 м /о.т.6156-о.т.6157/ за захранване на възстановените имоти в Сливенския пионерски лагер.

От имот с идентификатор по КК 61056.501.544 с площ 5000 кв.м се отрежда УПИ І-544 в кв.62 по плана  за регулация на с.Равда с площ от 4924 кв.м.

Изменението на уличната регулация е следното:

О.т.165-о.т.6151-о.т.6153/нов участък о.т.6151-о.т.6153/

О.т.476-о.т.6152/тупик/ съществуващ участък

О.т.477-о.т.644-о.т.6155-о.т.6153-о.т.6156 /нов участък о.т.6153-о.т.6156

О.т.6156-о.т.6157 /тупик/ нов участък

В частта за застрояване  за УПИ І-544 се установява устройствена  зона „Жс” и  устройствени показатели както следва: Кпл-50%, Кинт-1,80, Н=12-15м и мин.озеленяване-30%, съобразно приложените чертежи и таблици със съответните цветове, сигнатури, надписи и размери, неразделна част от настоящето решение.

Решението да се обнародва в Държавен вестник.

Решението може да бъде оспорено в 30-дневен срок от обнародването му в ДВ, пред

Административен съд-Бургас

По т.ДВАДЕСЕТ И ПЪРВА от дневния ред– Докладна записка вх.№ 039/24.01.2014 г. от арх. Атанас Пинков – архитект на община Несебър, относно допускане и процедиране на ПУП0–ПУР и оформяне на кръгово кръстовище за квартал 78б по плана на гр. Несебър.

Общинският съвет с 14  гл. „за”  от гласували 14 общински съветници прие следното

 РЕШЕНИЕ № 708

           Връща докладната записка за изготвяне на ново задание, след представяне на минимум два варианта от пътни специалисти, които да доказват безконфликтно решаване на пътния възел, в едно с варианти за обезпечаване на пешеходното движение. Конкретно избрания вариант да послужи като задание за изготвяне на ПУП – ПРЗ.

По т.ДВАДЕСЕТ И ВТОРА от дневния ред – Докладна записка вх.№ 056/31.01.2014 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно одобряване проект за изменение на ПУП в к.к „Слънчев бряг–изток” в частта му за УПИ VI в кв.10 по ПУП на к.к „Слънчев бряг –изток”, идентичен, както следва с имот с идентификатор 51500.505.409 по к.к на гр. Несебър.

Общинският съвет с 14  гл. „за” и 2 гл. „въздържал се” от гласували 16 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 709

     На основание чл.21 ал.1 т.11 от ЗМСМА и във връзка с чл.129 ал.1 изр. ІІ от ЗУТ, Общински съвет-Несебър

   Одобрява план за изменение на ПУП-ПРЗ на к.к. „Слънчев бряг-изток” в частта му за УПИ VІ, кв.10 по ПУП на к.к. „Слънчев бряг-изток”, идентичен, както следва с имот с идентификатор 51500.505.409 по КК на гр. Несебър, образуване на нови УПИVІ и УПИ ІХ с разделяне с вътрешна регулационна граница. Новообразуваният имот ІХ е разположен в северозападната част на бившия УПИ VІ и е с площ 2140 кв.м. с предназначение „За курортно строителство”  като УПИ VІ е с площ от 14 833 кв.м. като запазва предназначението си. С плана за застрояване за УПИ за УПИ ІХ се установяват следните показатели: Плътност на застрояване – до 30 % , етажност Нкорниз – до 15 м., Кинт – до 1,50 и минимално озеленяване – 50 %. Запазва се начина и характера на застрояване за УПИ VІ с неговото предназначение и градоустройствени показатели.

Решението да се изпрати в 7-дневен срок за обнародване в Държавен вестник.

Решението може да бъде оспорено от заинтересованите лица в 30-дневен срок от обнародването му в Държавен вестник, пред Административен съд – Бургас.

 

По т.ДВАДЕСЕТ И ТРЕТА от дневния ред – Докладна записка вх.№ 068/12.02.2014 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно одобряване проект за изменение на ПУП в к.к „Слънчев бряг–запад” в частта му за УПИ I-122 в кв.6902 по ПУП на к.к „Слънчев бряг – запад”, идентичен, както следва с имот с идентификатор 51500.506.170 по к.к на гр. Несебър.

Общинският съвет с 10  гл. „за” и 4 гл. «въздържал се» от гласували 14 общински съветници прие следното

 РЕШЕНИЕ № 710

 На основание чл.129, ал.1, ІІ изр. от ЗУТ във вр. с  21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, одобрява план за изменение на ПУП – ПЗ на к.к.”Слънчев бряг – запад” в частта му за УПИ І-122 в кв.6902 по ПУП на к.к.”Слънчев бряг-запад”, идентичен с имот с идентификатор 51500.506.170 по КК на гр.Несебър.

В частта план за застрояване за УПИ І-122 в кв.6902 се установяват следните устройствени показатели Кпл.=30%, Hкорниз=15м., Кинт.=1.5 и минимално озеленена площ=50%.

Решението да се изпрати в 7-дневен срок за обнародване в Държавен вестник.

Решението може да бъде оспорено от заинтересованите лица в 30-дневен срок от обнародването му в ДВ пред Административен съд – Бургас

По т.ДВАДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТА от дневния ред Докладна записка вх.№ 069/12.02.2014 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно одобряване проект за изменение на ПУП в к.к „Слънчев бряг–изток” в частта му за УПИ III -133 в кв. 6902 по ПУП на к.к „Слънчев бряг –изток”, идентичен, както следва с имоти с идентификатори 51500.506.167 , 51500.506.168 и 51500.506.169  по к.к на гр. Несебър.

Общинският съвет с 13 гл. „за”  и 1 гл. «въздържал се» от гласували 14 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 711

 На основание чл.129, ал.1, ІІ изр. от ЗУТ във вр. с  21, ал.1, т.11 от ЗМСМА одобрява план за изменение на ПУП – ПРЗ на к.к.”Слънчев бряг – Запад” в частта му за УПИ ІІІ-133, ІV-141 и УПИ V-131 в кв.6902 по ПУП на к.к.”Слънчев бряг-запад”, идентични както следва с имоти с идентификатори 51500.506.167, 51500.506.168 и 51500.506.169 по КК на гр.Несебър, при което се урегулира новообразуван УПИ ІІІ-131,133,141 в кв.6902 с площ от 5231 кв.м.

В частта план за застрояване на новообразуванят УПИ ІІІ-131,133,141 в кв.6902 се въвежда устройствена зона „Ок” по смисъла на чл.27, ал.1, т.1 от Наредба №7ПНУОВТУЗ.

УПИ ІІІ-131,133,141 в кв.6902 се установяват следните устройствени показатели Кпл.=30%, Hкорниз=15м., Кинт.=1.5 и минимално озеленена площ=50%.

Решението да се изпрати в 7-дневен срок за обнародване в Държавен вестник.

Решението може да бъде оспорено от заинтересованите лица в 30-дневен срок от обнародването му в ДВ, пред Административен съд – Бургас   

                                  Председател на ОбС Несебър:

                                                                                                 /БЛ. ФИЛИПОВ/                                                                

Технически секретар-протоколист:

/Р. БИНЧАРОВА/