Заседание на Общински съвет – дневен ред

Print pagePDF pageEmail page

 

8230 гр. Несебър, ул. “Еделвайс” № 10, тел./факс 0554/2 93 40, Е.mail: os_nessebar@abv.bg

ДО

г-н (г-жа)………………………………………………..

ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК

КОПИЕ: КМЕТА НА ОБЩИНА НЕСЕБЪР

КМЕТОВЕ И КМЕТСКИ

НАМЕСТНИЦИ

На основание чл.29 ал.2 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, свиквам заседание на Общинския съвет – Несебър на 24.03.2014 г. /понеделник/ от 11.00 часа в Заседателната зала на община Несебър, при следния проект за

ДНЕВЕН РЕД

1. Докладна записка вх.№ 110/10.03.2014 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, изпълнение решенията на Общински съвет – Несебър, приети през второто шестмесечие на2013 г.

Докл: Пенко Пенчев

Председател на комисия

2. Докладна записка вх.№ 107/10.03.2014 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно изпълнение на общинската програма за опазване на околната среда за2013 г.

Докл: Пенко Пенчев

Председател на комисия

3. Докладна записка вх.№ 089/26.02.2014 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно приемане на Наредба № 2 за реда и условията за провеждане на търговска дейност на открито на територията на община Несебър.

Докл: Пенко Пенчев

Председател на комисия

4. Докладна записка вх.№ 125/11.03.2014 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно приемане отчета за дейността на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни в община Несебър за2013 г.

Докл: Пенко Пенчев

Председател на комисия

5. Докладна записка вх.№ 092/27.02.2014 г. от Славчо Станелов – общински съветник, относно изпълнение на решение № 843 от Протокол № 24/26.01.2007 г. на Общински съвет – Несебър.

Докл: Пенко Пенчев

Председател на комисия

6. Докладна записка вх.№ 111/10.03.2014 г. от Стойко Стоянов – секретар на община Несебър, относно изплащане на транспортни разходи на Красимира Манолова Мутафова – ръководител на ПСОВ – Равда.

Докл: Пенко Пенчев

Председател на комисия

7. Докладна записка вх.№ 124/10.03.2014 г. от Стойко Стоянов – секретар на община Несебър, относно намаляне числеността на персонала на Дом за деца с умствена изостаналост „Св. Ст. Пафлагонийски” – с. Кошарица.

Докл: Пенко Пенчев

Председател на комисия

8. Докладна записка вх.№ 081/25.02.2014 г. от Чубрина Стефанова – директор на ОУ „ Св. Св. Кирил и Методий” – гр. Свети Влас, относно определяне на ред и условия за почасово ползване на материалната база на ОУ „Св. Св. Кирил и Методий” – гр. Св. Влас и реализиране на собствени приходи за нуждите на училището.

Докл: Пенко Пенчев

Председател на комисия

9. Докладна записка вх.№ 090/27.02.2014 г. от инж. Славчо Станелов – директор на ПГТ „Иван Вазов”, Несебър-Слънчев бряг, относно определяне на ред и условия за ползване на материалната база на ПГТ „Иван Вазов”, Несебър-Слънчев бряг и реализиране на собствени приходи за нуждите на гимназията.

Докл: Пенко Пенчев

Председател на комисия

10. Докладна записка вх. № 085/26.02.2014 г. от Албена Желязкова – директор на ОУ „Св. Св. Кирил и Методий” – гр. Обзор, относно делегиране на правомощия за провеждане на конкурс за отдаване под наем на част от двора на ОУ „Св. Св. Кирил и Методий” – гр. Обзор, определяне на начална наемна цена и срок за предоставяне.

Докл: Пенко Пенчев

Председател на комисия

11. Докладна записка № 147/14.03.2014 г. от Румен Кулев – общински съветник, относно завишаване броя на таксиметровите автомобили за2014 г.

Докл: Пенко Пенчев

Председател на комисия

12. Предложение вх.№ 143/13.03.2014 г.от Комисията по чл.15 ал.1 от Наредбата за условията, реда и критериите за финансово подпомагане на спортните клубове в община Несебър.

Докл: Константин Лефтеров

Председател на комисия

13. Предложение вх.№ 139/12.03.2014 г. от Благой Филипов – председател на Общински съвет – Несебър, относно отпускане на бюджетни средства за нуждите на сдружения с нестопанска цел, развиващи дейност на територията на община Несебър.

Докл: Константин Лефтеров

Председател на комисия

14. Докладна записка вх.№ 123/10.03.2014 г. от Стойко Стоянов – секретар на община Несебър и председател на постоянната комисия по чл.4 от Правилника на Общински съвет – Несебър, за реда и начина за отпускане на еднократна финансова помощ, относно молби на граждани за отпускане на финансова помощ.

Докл: Константин Лефтеров

Председател на комисия

15. Предложение вх.№ 144/13.03.2014 г. от Станислав Цанев – общински съветник, относно изграждане на велоалея „Тънково – Слънчев бряг”.

Докл: Константин Лефтеров

Председател на комисия

16. Докладна записка вх.№ 145/13.03.2014 г. от Стойко Стоянов – секретар на община Несебър, относно определяне размера на работните заплати на кмета на общината и кметовете на кметства в община Несебър.

Докл: Константин Лефтеров

Председател на комисия

17. Докладна записка № 112/10.03.2014 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно одобряване на бюджетна прогноза за местни дейности на община Несебър за периода 2015-2017 г.

Докл: Константин Лефтеров

Председател на комисия

18. Докладна записка вх.№ 132/11.03.2014 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно отдаване под наем на общински имот на ЮЛНЦ „Сдружение „Вардарско слънце”.

Докл: Христо Тодоров

Председател на комисия

19. Докладна записка вх.№ 131/11.03.2014 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно провеждане на конкурс за отдаване под наем на общински земеделски имот за разполагане на постоянен пчелин.

Докл: Христо Тодоров

Председател на комисия

20. Докладна записка вх.№ 130/11.03.2014 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно провеждане на конкурс за отдаване под наем на общински земеделски имот за неземеделски нужди.

Докл: Христо Тодоров

Председател на комисия

21. Докладна записка вх.№ 128/11.03.2014 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно предоставяне безвъзмездно право на ползване на общински помещения за пенсионерски клубове в община Несебър.

Докл: Христо Тодоров

Председател на комисия

22. Докладна записка вх.№ 127/11.03.2014 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно определяне на пазарна цена за продажба на поземлен имот с кадастрален идентификатор № 51500.503.1 по КК на гр. Несебър, представляващ УПИ V, кв.1 по плана на ж.к. „Черно море” – гр. Несебър.

Докл: Христо Тодоров

Председател на комисия

23. Докладна записка вх.№ 129/11.03.2014 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно определяне на пазарна цена за продажба на поземлен имот с кадастрален идентификатор № 51500.503.23 по КК на гр. Несебър, представляващ УПИ Х, кв.5 по плана на ж.к. „Черно море” – гр. Несебър.

Докл: Христо Тодоров

Председател на комисия

24. Докладна записка вх.№ 126/11.03.2014 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на имоти – общинска собственост за атракционни дейности в гр. Несебър и гр. Обзор.

Докл: Христо Тодоров

Председател на комисия

25. Докладна записка вх.№ 113/10.03.2014 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно разделяне на земеделски имот с кад.№ 53045.186.15 по КК на гр. Обзор.

Докл: Христо Тодоров

Председател на комисия

26. Докладна записка вх.№ 114/10.03.2014 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно предоставяне за безвъзмездно управление на Офис, находящ се в сграда с идентификатор 51500.501.295 по КК на гр. Несебър, за „Детска педагогическа стая” в община Несебър.

Докл: Христо Тодоров

Председател на комисия

27. Докладна записка вх.№ 115/10.03.2014 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на лекарски кабинети в общинска сграда – градска поликлиника – гр. Обзор.

Докл:Христо Тодоров

Председател на комисия

28. Докладна записка вх.№ 116/10.03.2014 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на общински земеделски имот за отглеждане на животни.

Докл:Христо Тодоров

Председател на комисия

29. Докладна записка вх.№ 117/10.03.2014 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на общински земеделски имот за отглеждане на животни.

Докл: Христо Тодоров

Председател на комисия

30. Докладна записка вх.№ 119/10.03.2014 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно отдаване под наем на кабинет № 11 в „Общинска сграда за здравни дейности, извънболнична помощ с филиал ЦСМП”, находяща се в УПИ ХХХІ, кв.55 по плана на гр. Несебър.

Докл:Христо Тодоров

Председател на комисия

31. Докладна записка вх.№ 118/10.03.2014 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на общински обекти от търговски център „Сочи” – гр. Несебър-стара част.

Докл:Христо Тодоров

Председател на комисия

32. Докладна записка вх.№ 120/10.03.2014 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно учредяване право на строеж за изграждане на трафопост върху имот с кадастрален идентификатор 11538.502.300 по КК на гр. Свети Влас.

Докл:Христо Тодоров

Председател на комисия

33. Докладна записка вх.№ 121/10.03.2014 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно учредяване право на строеж за надстрояване на жилищна сграда с кадастрален идентификатор 51500.503.66.1 по КК на гр. Несебър, изградена в УПИ І, кв.8 по плана на ж.к. „Черно море” – гр. Несебър.

Докл:Христо Тодоров

Председател на комисия

34. Докладна записка вх.№ 122/10.03.2014 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно определяне на пазарна цена за продажба на поземлен имот с кадастрален идентификатор № 51500.503.230 по КК на гр. Несебър, представляващ УПИ ІV, кв.23 по плана на ж.к. „Черно море” – гр. Несебър.

Докл:Христо Тодоров

Председател на комисия

35. Докладна записка вх.№ 133/11.03.2014 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно учредяване на безвъзмездно право на строеж в съсобствен УПИ ІV, кв.16 по плана на ж.к. „Черно море” – гр. Несебър, по реда на чл.183, ал.1 и ал.3 от ЗУТ.

Докл:Христо Тодоров

Председател на комисия

36. Докладна записка вх.№ 150/17.03.2014 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно учредяване право на строеж за изграждане на трафопост върху имот с кадастрален идентификатор 51500.502.859 по к.к на гр. Несебър.

Докл:Христо Тодоров

Председател на комисия

37. Доклад вх.№ 096/06.03.2014 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно проект за изменение ПУП за УПИ ІІ, кв.29 по ПУП на к.к. „Слънчев бряг-изток”, идентичен с имот с идентификатор 51500.505.134 по КК на гр. Несебър.

Докл:Костадин Нещелков

Председател на комисия

38. Предложение вх.№ 106/07.03.2014 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно изготвяне на ПУП-ПП за линеен обект: „Външен водопровод и канализация” ПИ с идентификатор № 51500.84.54 по кадастралната карта на гр. Несебър, м. „Кокалу”, по реда на чл.124а от ЗУТ.

Докл:Костадин Нищелков

Председател на комисия

39. Предложение вх.№ 105/07.03.2014 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно изработване на ПУП-ПЗ за промяна предназначението на имот с идентификатор № 51500.85.4 по кадастралната карта на гр. Несебър, м. „Кокалу”, за неземеделски нужди, по реда на ЗОЗЗ, на основание чл.124а ал.1 от ЗУТ.

Докл:Костадин Нищелков

Председател на комисия

40. Предложение вх.№ 108/10.03.2014 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно изработване на ПУП-ИПР за ПИ № 51500.506.420 в кв.5002 по плана на КК „Сл. бряг-запад”.

Докл: Костадин Нищелков

Председател на комисия

41. Предложение вх.№ 134/12.03.2014 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно изработване на ПУП-ИПР за ПИ № 51500.502.806 и ПУП-ИПР за ПИ № 51500.502.537 в кв.55 по плана на гр. Несебър.

Докл:Костадин Нищелков

Председател на комисия

42. Предложение вх.№ 109/10.03.2014 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно изработване на ПУП-ИПР за ПИ № 51500.506.597 и ИПР за ПИ № 51500.506.485 в кв.5201 по плана на КК „Слънчев бряг-запад”.

Докл:Костадин Нищелков

Председател на комисия

43. Предложение вх.№ 083/26.02.2014 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно изготвяне на ПУП-ПП за линеен обект „Външно водоснабдяване” за имот с идентификатор № 39164.26.136 по КК на с. Кошарица, м. „Сокбунар”, по реда на чл.124а от ЗУТ.

Докл:Костадин Нищелков

Председател на комисия

44. Предложение вх.№ 070/13.02.2014 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно изработване на ПУП-ПП за обект на техническата инфраструктура „Външно ел.захранване на лятна къща” в УПИ ХХVІІІ-737 в кв.55 по плана на С.О. „Инцараки”, землище на гр. Св. Влас с идентификатор по одобрена КК 11538.504.838, през ПИ 11538.1.96 и 11538.1.98 по кадастралната карта на м-т „Юрта, землището на гр. Св. Влас, по реда на чл.124а от ЗУТ.

Докл:Костадин Нищелков

Председател на комисия

45. Предложение вх.№ 104/07.03.2014 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно изработване на ПУП-ПП за линеен обект „Външно ел. захранване на жилищна сграда” в ПИ с идентификатор № 51500.84.27 по КК на гр. Несебър, м. „Кокалу”, община Несебър, по реда на чл.124а от ЗУТ.

Докл:Костадин Нищелков

Председател на комисия

46. Предложение вх.№ 103/07.03.2014 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно изработване на ПУП-ПП за линеен обект „Външно ел. захранване на многофамилна жилищна сграда „Аполон-Несебър” в поземлен имот с идентификатор № 51500.84.53 по кадастралната карта на гр. Несебър, м. „Кокалу”, община Несебър, по реда на чл.124а от ЗУТ.

Докл: Костадин Нищелков

Председател на комисия

47. Предложение вх.№ 102/07.03.2014 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно изработване на ПУП-ПП за линеен обект „Външно ел. захранване на жилищна сграда „Аврора”” в поземлен имот с идентификатор № 51500.86.16 по кадастралната карта на гр. Несебър, м. „Кокалу”, община Несебър, по реда на чл.124а от ЗУТ.

Докл:Костадин Нищелков

Председател на комисия

48. Предложение вх.№ 101/07.03.2014 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно изработване на ПУП-ПП за линеен обект „Външно ел. захранване на жилищна сграда ” в поземлен имот с идентификатор № 51500.17.26 по кадастралната карта гр. Несебър, м. „Бостанлъка”, община Несебър, по реда на чл.124а от ЗУТ.

Докл: Костадин Нищелков

Председател на комисия

49. Предложение вх.№ 100/07.03.2014 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно изработване на ПУП-ПП за линеен обект „Външно ел. захранване на жилищна сграда №1”в поземлен имот с идентификатор № 51500.17.32 по кадастралната карта на гр. Несебър, м. „Бостанлъка”, община Несебър, по реда на чл.124а от ЗУТ.

Докл: Костадин Нищелков

Председател на комисия

50. Предложение вх.№ 099/07.03.2014 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно изработване на ПУП-ПП за линеен обект „Външно ел. захранване на ваканционно селище” в поземлен имот с идентификатор № 51500.21.7 по кадастралната карта на гр. Несебър, м. „Бостанлъка”, община Несебър, по реда на чл.124а от ЗУТ.

Докл:Костадин Нищелков

Председател на комисия

51. Предложение вх.№ 098/07.03.2014 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно изработване на ПУП-ПП за линеен обект „Външно ел. захранване на жилищни сгради № 1 и №2”в поземлен имот с идентификатор № 51500.84.28 по кадастралната карта на гр. Несебър, м. „Кокалу”, община Несебър, по реда на чл.124а от ЗУТ.

Докл:Костадин Нищелков

Председател на комисия

52. Предложение вх.№ 137/12.03.2014 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно изготвяне на ПУП-ПП за обект на техническата инфраструктура „Главен уличен водопровод ПЕВП ф315 от същ. ШСК DN 500, по реда на чл.124а от ЗУТ.

Докл: Костадин Нищелков

Председател на комисия

53. Докладна записка вх.№ 135/12.03.2014 г. от Лазар Япаджиев – зам. кмет на община Несебър, относно схеми за поставяне на РИЕ на терени общинска собственост на територията на гр. Несебър, гр. Обзор, гр. Свети Влас, к.к. „Слънчев бряг-запад”, пътят между к.к. „Слънчев бряг” и гр. Свети Влас и с. Равда.

Докл:Костадин Нищелков

Председател на комисия

54. Докладна записка вх.№ 136/12.03.2014 г. от Лазар Япаджиев – зам. кмет на община Несебър, относно схеми за поставяне на преместваеми обекти по реда на чл.56 от ЗУТ – търговски обекти и слънцезащитни конструкции, схеми за търговия на открито и маси към ЗОХ, по реда на Наредба № 2 на Общински съвет-Несебър, за територията на гр. Несебър и к.к. „Слънчев бряг-запад”.

Докл: Костадин Нищелков

Председател на комисия

55. Докладна записка вх.№ 142/13.03.2014 г. от Лазар Япаджиев – зам. кмет на община Несебър, относно схеми за поставяне на преместваеми обекти и открити търговски площи в терени общинска собственост на територията на община Несебър, по реда на Наредба № 10 и Наредба № 2 на Общински съвет – Несебър, във връзка с чл.56 от ЗУТ за сезон 2014 година.

Докл: Костадин Нищелков

Председател на комисия

56. Докладна записка вх.№ 149/17.03.2014 г. от Атанас Пинков – архитект на община Несебър, относно допускане и процедиране на ПУП ПУР и оформяне на кръгово кръстовище за кв. 78б по плана на гр. Несебър.

Докл:Костадин Нищелков

Председател на комисия

57. Предложение вх.№ 152/19.03.2014 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно проектиране и разрешаване изработването на ПУП-ПП за обект на техническата инфраструктура „Главен водопровод от деривация „Камчия” до водоем „Ханска шатра” – ІІ-ри етап.

Материалите за заседанието се намират в канцеларията на Общински съвет – Несебър и са на Ваше разположение от 19.03.2014 г.

Най-учтиво Ви каня да вземете участие в работата на Общинския съвет – Несебър.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-НЕСЕБЪР: ………………………..

/БЛ. ФИЛИПОВ/