Решения от Протокол №23

Print pagePDF pageEmail page

           

8230 гр. Несебър, ул. “Еделвайс” № 10, тел./факс 0554/2 93 40, Е.mail: os_nessebar@abv.bg


 РЕШЕНИЯ ОТ ПРОТОКОЛ

№ 23/02.06.2014 г.

 ДНЕВЕН РЕД:

 1. Докладна записка вх.№ 215/30.04.2014 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно предложения за награждаване на директори, учители и ученици от община Несебър, по случай 24-ти май.

 2. Докладна записка вх.№ 191/16.04.2014 г. от Стойко Стоянов – секретар на община Несебър, относно приемане на годишна програма за развитието на читалищната дейност в община Несебър за 2014 г.

 3. Докладна записка вх.№ 233/09.05.2014 г. от Иван Гургов – зам. кмет на община Несебър, относно изменение на решение № 382 от Протокол № 13/22.02.2013 г. на Общински съвет – Несебър.

 4. Докладна записка вх.№ 235/09.05.2014 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно прехвърляне заемообразно на средства от бюджетната сметка на община Несебър в извънбюджетната сметка за „Оперативна програма за развитие на сектор „Рибарство”, в размер на 750 хил.лв.

  5. Докладна записка вх.№ 237/12.05.2014 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно упълномощаване кмета на общината да подпише запис на заповед, без протест и без разноски, платима на предявяване в полза на ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция, в размер на 127 552,74 лв. /сто двадесет и седем хиляди петстотин петдесет и два лв. 74 ст./.

6. Докладна записка вх.№ 236/09.05.2014 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно упълномощаване кмета на общината да подпише запис на заповед, без протест и без разноски, платима на предявяване в полза на ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция, в размер на 216 269,71 лв. /двеста и шестнадесет хиляди двеста шестдесет и девет лв. 71 ст./.

7. Докладна записка вх.№ 208/29.04.2014 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно приемане на годишен план за действие по изпълнение на Общинската стратегия за развитие на социалните услуги в община Несебър за 2015 година.

8. Докладна записка вх.№ 172/28.03.2014 г. от Тодорка Желязкова – директор на СОУ „Любен Каравелов” – гр. Несебър, относно делегиране на правомощия за провеждане на конкурс за отдаване под наем на част от двора на СОУ „Любен Каравелов” – гр. Несебър, определяне на начална наемна цена и срок за предоставяне.

9. Докладна записка вх.№ 269 от Таня Петкова – директор на ОУ „Св. Св. Кирил и Методий” – с. Равда, относно определяне ред и условия за почасово ползване на материалната база на ОУ „Св. Св. Кирил и Методий” – с. Равда и реализиране на собствени приходи за нуждите на училището.

10. Докладна записка вх.№ 227/08.05.2014 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно увеличаване на щатните бройки и изменение и допълнение на правилника за организацията на дейността на ОП „Управление на общински гори, селско и горско стопанство – гр. Несебър”.

11. Докладна записка вх.№ 228/08.05.2014 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно увеличаване числеността на персонала при БКС – Равда.

12. Докладна записка вх.№ 264/19.05.2014 г. от Пенко Пенчев – общински съветник, относно увеличаване броя на таксиметровите автомобили в община Несебър за сезон 2104 г.

 13. Докладна записка вх.№ 252/13.05.2014 г. от Благой Филипов – председател на Общински съвет – Несебър, относно проект за Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация.

14. Докладна записка вх.№ 253/13.05.2014 г. от Благой Филипов – председател на Общински съвет – Несебър, относно попълване състава на постоянните комисии на Общински съвет – Несебър.

 15. Докладна записка вх.№ 254/13.05.2014 г. от Благой Филипов – председател на Общински съвет – Несебър, относно избор на общински съветници в Комисия по чл.60 от Наредба № 10 на Общински съвет – Несебър за реда и условията за поставяне на преместваеми обекти и елементи на градското обзавеждане и рекламната дейност на територията на община Несебър.

16. Докладна записка № 275/26.05.2014г. от Пенко Пенчев – общински съветник, относно приемане на второ четене на Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община Несебър

17. Докладна записка вх.№ 209/29.04.2014 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно изменение и допълнение на Наредба № 11 за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Несебър.

18. Докладна записка вх.№ 229/08.05.2014 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно приемане на Наредба № 2 за реда и условията за провеждане на търговска дейност на открито на територията на община Несебър, на второ четене.

19. Докладна записка № 272/23.05.2014г. от Лазар Япаджиев, относно проект на Наредба за допълнение на Наредба №1 за осигуряване на обществения ред, спокойствието и сигурността на гражданите, за опазване на общинската собственост и околната среда, за безопасността на движение на територията на община Несебър.

20. Докладна записка вх.№ 276/27.05.2014 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно изграждане на звено „Общинска полиция”.

21. Докладна записка вх.№ 238/12.05.2014 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно актуализация на капиталовата програма на община Несебър за 2014 г.

22.  Заявление вх. № 205/28.04.2014 г. от Демир Стоянов Петров – член на Църковно настоятелство при храм „Св. Св. Кирил и Методий” – с. Гюльовца, относно финансиране със сума от общинския бюджет за довършване строителството на храма.

23.  Докладна записка вх.№ 214/30.04.2014 г. от Стойко Стоянов – секретар на община Несебър, относно молби на граждани за отпускане на финансова помощ.

24. Докладна записка вх.№ 213/30.04.2014 г. от Стойко Стоянов – секретар на община Несебър, относно отпускане на еднократна финансова помощ на семейството на починал служител на община Несебър.

25. Докладна записка вх.№ 273/23.05.2014 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно предоставяне на земеделски имоти от общински поземлен фонд съгласно чл.45ж ал.2 от ППЗСПЗЗ във връзка с чл.27, ал.2 от ПЗР на ЗИДЗСПЗЗ.

26. Докладна записка вх.№ 246/12.05.2014 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно определяне на пазарна цена за продажба на поземлен имот с кад. идентификатор № 51500.506.592 по КК на гр. Несебър, представляващ УПИ ХVІІІ в кв.5801 по плана к.к. „Слънчев бряг-запад”.

27. Докладна записка вх.№ 242/12.05.2014 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно учредяване право на строеж за пристрояване на сграда с кад.№ 51500.506.248.1.5 по КК на гр. Несебър, изградена в УПИ І в кв.5502 по плана на кк. „Слънчев бряг-запад”.

28. Докладна записка вх.№ 243/12.05.2014 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно обявяване за частна общинска собственост на поземлен имот с кад.№ 11538.502.455 по КК на гр. Свети Влас, поради отпаднало предназначение.

29. Докладна записка вх.№ 240/12.05.2014 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно промяна начина на трайно ползване на общински земеделски имоти в землището на гр. Несебър от „Пасище” в „Друг вид земеделска земя”.

30. Докладна записка вх.№ 241/12.05.2014 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно учредяване право на строеж за изграждане на трафопост върху ПИ № 51500.501.497 по КК на гр. Несебър.

31. Докладна записка вх.№ 583/11.11.2013 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно одобряване на пазарна оценка за продажбата на поземлен имот с кадастрален идентификатор № 51500.502.20 по КК на гр. Несебър, представляващ 1412 кв.м. реално обособени от УПИ І в кв.78б по плана на гр. Несебър-нова част.

32. Докладна записка вх.№ 248/12.05.2014 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на общинско помещение в сграда с кад.№ 51500.501.104.2 по КК на гр. Несебър, за обществена тоалетна.

33. Докладна записка вх.№ 245/12.05.2014 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно провеждане на конкурс за отдаване под наем на самостоятелно обособен обект „Кафе” в общинска автогара – гр. Обзор с кад. № 53045.501.492.1

34. Докладна записка вх.№ 247/12.05.2014 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на 2 кв.м. от самостоятелен обект с кад.№ 51500.501.318.1.7 по КК на гр. Несебър, за банкомат.

35. Докладна записка вх.№ 244/12.05.2014 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно отдаване под наем на кабинет № 7 от общинска сграда – градска поликлиника – гр. Обзор с кад.№ 53045.502.331.1. по КК на гр. Обзор.

36. Докладна записка вх.№ 239/12.05.2014 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно предоставяне безвъзмездно право на ползване на общинско помещение за пенсионерски клуб в с Оризаре.

37. Докладна записка № 274/23.05.2014 г. от Виктор Борисов- зам. кмет на община Несебър, относно продължаване процедурата по одобряване на УПИ, образувана в изпълнение на Решение № 446 от протокол №14/05.04.2013 г. на Общински съвет – Несебър за допускане на ново ЧИ на ПУП–ПРЗ за урегулиране на ПИ пл.№ 561 и пл.№ 486 по плана на с. Равда.

  38. Предложение вх.№ 234/09.05.2014 г., относно изготвяне на ПУП-ПП за линеен обект „Северен околовръстен път с. Равда, от о.т. 11 до о.т. 559, по реда на чл.124а от ЗУТ.

  39. Докладна записка вх.№ 199/ 25.04.2014 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно одобряване на ПУП-ПП за обект „Реконструкция на ЕП 20 кV „Равда – въздушно отклонение за ТП „Ритъм” от кабелна муфа на съществуващ кабел 20 кV, стълб 10 до БКТП „Хендек-2” в ПИ 61056.100.438, м. „Хендек тарла”, землището на с. Равда.

              40. Докладна записка вх.№ 258/15.05.2014 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно процедиране на ПУП-ПРЗ за УПИ ІV-общ. в кв.5001 по плана на к.к. „Слънчев бряг-запад”.                                                                                              

41. Предложение вх.№ 201/25.04.2014 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно изработване на ПУП-ПЗ по Наредба № 19 за строителство в земеделски земи без промяна предназначението в обхват с идентификатор 53822.17.475, м. „Корията”, землище с. Оризаре, на основание чл.124а, ал.1 от ЗУТ.     

                                                                                     42.  Докладна записка вх.№ 188/15.04.2014 г. от арх. Атанас Пинков – архитект на община Несебър, относно одобряване проект за изграждане на „Барбекю” в ПИ  39164.13.277 в землището на с. Кошарица, м. „Драката”.                                                                             

43. Докладна записка вх.№ 206/28.04.2014 г. от Лазар Япаджиев – зам. кмет на община Несебър, относно поставяне на преместваем обект в терен общинска собственост на територията на ж.к. „Черно море” – гр. Несебър, по реда на Наредба № 10 на Общински съвет – Несебър, във връзка с чл.56 от ЗУТ.

44. Докладна записка вх.№ 231/08.05.2014 г. от Лазар Япаджиев – зам. кмет на община Несебър, относно одобряване на схеми за преместваеми обекти по реда на чл.56 от ЗУТ, схеми за РИЕ по чл.57 от ЗУТ и схеми за търговия на открито по реда на Наредба № 2 на Общинския съвет, за територията на гр. Обзор, к.к. „Слънчев бряг-запад” и гр. Несебър.                    45. Доклад вх.№ 230/08.05.2014 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно одобряване на проект за изменение на ПУП за УПИ VІ-191 в кв.6103 по кадастралната карта на гр. Несебър.

46. Докладна записка вх.№ 173/31.03.2014 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно одобряване на проект за изменение на ПУП за УПИ ІІ-229, УПИ ІІІ-234, УПИ ХХ-234 и УПИ VІІІ-235 в кв.5101 по ПУП на к.к. „Слънчев бряг-запад”.

47. Доклад вх.№ 255/14.05.2014 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно проект за изменение на ПУП за УПИ І-409 и УПИ ІІ-404 в кв. 3704 по плана на к.к. „Слънчев бряг-запад”.

48. Доклад вх.№ 256/14.05.2014 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно одобряване на ПУП-ПП за елементи на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии – обект „Кабел 20 кV от ПС „Слънчев бряг”, през поземлени имоти с идентификатори 51500.56.47 и 51500.66.33 до ТП „Инджекьой 1” в поземлен имот с идентификатор 51500.69.12 по кадастралната карта на гр. Несебър, м. „Инджекьойско блато”.                    

49. Предложение вх.№ 232/08.05.2014 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно изготвяне на ПУП-ПП по реда на чл.124а от ЗУТ за линеен обект: „Реконструкция на напорен тръбопровод от КПС 14 до изливна шахта № 2 на главен колектор към КПС 15” в землищата на гр. Несебър и с. Равда.

50. Предложение вх.№ 200/25.04.2014 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно изработване на ПУП-ПЗ за смяна предназначението на имот с идентификатор 61056.22.104, м. „Мерата” в землището на с. Равда, за неземеделски нужди, по реда на ЗОЗЗ, на основание чл.124а, ал.1 от ЗУТ.

51. Предложение вх.№ 184/09.04.2014 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно изработване на ПУП-ПЗ за смяна предназначението на имот с идентификатор 39164.15.400 по кадастралната карта на с. Кошарица, находящ се в м. „Сулуджана”.

 

По т.ПЪРВА от дневния ред – Докладна записка вх.№ 215/30.04.2014 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно предложения за награждаване на директори, учители и ученици от община Несебър, по случай 24-ти май.

 Общинският съвет с 20 гл. „за” от гласували 20 общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ № 773

 

      На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА Общински съвет – Несебър:

1.       Утвърждава предложените награди за учители, деятели на културата и ученици, както следва:

1.1. За учители, предложени от училища и детски градини (с решения на Педагогически

съвети) – за принос за издигане на авторитета на образователните институции и/или активно

участие в разработването и прилагането на иновативни практики в педагогическата дейност

– индивидуални награди в размер на 340 лева.

1.2. За деятели на културата от община Несебър – със значим принос за развитието на

културно-творческата дейност в община Несебър – индивидуални награди в размер на 340

лева.

1.3. За ученици, предложени от общински училища (с решения на Педагогически съвети) – за значими изяви и постижения на национално и/или международно ниво в областта на науката, културата и/или спорта и личен принос за издигане авторитета на училището – с индивидуални награди в размер на 70 лева.

2. Утвърждава списък на наградени учители, деятели на културата и ученици (съгласно приложението).

 

С П И С Ъ К

на предложения за награждаване на учители, деятели на културата и ученици

 по случай 24-ти май

2014 г.

  

№ по ред

 

Име, презиме, фамилия

 

Длъжност

 

Учебно заведение

 

Мотивация на предложението

 

1. УЧИТЕЛИ, ПРЕДЛОЖЕНИ ОТ УЧИЛИЩА И ДЕТСКИ ГРАДИНИ

 

1.1.

Антонина Николова Петрова Старши учител ОУ „Св.св. Кирил и Методий”град Обзор За личен принос за методическо обогатяване на педагогическата колегия – работа с деца със СОП и подготовка и провеждане на състезание по английски език

1.2.

Недялка Вангелова Апостолова Старши учител ПГТ „Иван Вазов” Слънчев бряг За издигане авторитета на училището – ученици, класирани на призови места в национални и регионални състезания по професии

1.3.

Гинка Петрова Коева Старши учител ОУ „Васил Левски” село Тънково За издигане авторитета на училището – активна работа с родителите

1.4.

Елена Желязкова Василева Старши учител ОУ „Св.св. Кирил и Методий”село Гюльовца За издигане авторитета на училището – участие на ученици в местни традиции и обичаи

1.5.

Снежина Янкова Станковска Главен учител ОДЗ „Калина Малина”град Несебър За доказан професионализъм и издигане авторитета на детската градина – вътрешен проект „Училище за родители”

1.6.

Стоян Митков Велков Учител ОУ „Св.св. Кирил и Методий”град Свети Влас За доказан професионализъм и личен принос за издигане авторитета на училището – класиране на ученици и училищни отбори на призови места в ученически спортни състезания

1.7.

Валя Димитрова Пеева Старши учител ОДЗ „Делфинче” град Свети Влас За издигане авторитета на детското заведение – проект Диалог на културите в естетическото развитие на децата”, наградени творби на деца

1.8.

Живка Димитрова Митова Старши учител ОУ „Св.св. Кирил и Методий”село Равда За издигане авторитета на училището – представяне в различни дейности и мероприятия

1.9.

Петко Дечев Божилов Старши учител СОУ „Любен Каравелов”град Несебър За значим личен принос за утвърждаване авторитета на профилираното обучение в община Несебър – инициатор и основен организатор  на отбелязването на 10-годишнината от откриването на профилираната паралелка – юбилеен концерт и съпътстващи мероприятия; За издигане авторитета на училището – ръководител на ИИД „рИфлекс” по проекта „Успех” – призови места на национални фестивали на ученическите театрални групи                                                                                        

1.10.

Катя Костадинова Сталева Главен учител ОДЗ „Яна Лъскова”град Несебър За личен принос за издигане авторитета на детската градина – подготвяне на мултимедийни продукти за представяне на образователното съдържание по отделните образователни направления пред обществеността

1.11.

Снежана Тодорова Тодорова Старши учител ЦДГ „Радост”село Оризаре За доказан професионализъм в учебно-възпитателната работа – реализиране на вътрешни проекти „Куклено ателие”, „Вълшебният свят на куклите” и „Да бъдем весели и здрави”
 

2. ДЕЯТЕЛИ НА КУЛТУРАТА

 

2.1.

Иван Демерджиев Самодеец   За дълголетна и активна самодейна културна дейност и възстановяване на Сатиричния театър в Несебър

2.2.

Тони Цанов Йотов Преподавател Обединена общинска школа по изкуствата За активна хореографска дейност и възпитание в изконните традиции на българския изворен фолклор

2.3.

Тодор Иванов Марваков Уредник Музей „Старинен Несебър” За активна археологическа дейност в осъществяването на проекта „Вяра в Несебър”

2.4.

Стоян Петков Узунов Корепетитор Обединена общинска школа по изкуствата За значим принос за съхраняване и популяризиране на българския фолклор

2.5.

Кремена Стоянова Екперт Отдел „Несебър световно наследство” За принос в организирането на фестивали

 

3. УЧЕНИЦИ ОТ ОБЩИНСКИ УЧИЛИЩА

със значими изяви и постижения на национално и/или международно ниво в областта на науката, културата и/или спорта и личен принос за издигане авторитета на училището

 

3.1.

Владимир Сашев Милков ученик     ПГТ „Иван Вазов” Слънчев бряг Първо място на регионално състезание по професии – „Най-добър млад барман”

3.2.

Симеон Христов Симеонов ученик Призово място на Регионално състезание по професиите – „Най-добър млад готвач”

3.3.

Стела Стефанова Демирчева ученичка Призово място на Регионално състезание по професиите – „Най-добър млад сервитьор”

3.4.

Магдалена Асенова Атанасова ученичка Активно участие в мероприятия и дейности на община Несебър

3.5.

Радостина Тодорова Дойчинова ученичка Активно участие в мероприятия и дейности на община Несебър

3.6.

Димо Зафиров Огнянов ученик Активно участие в мероприятия и дейности на община Несебър

3.7.

Мирослава Димчева Николова ученичка Активно участие в мероприятия и дейности на община Несебър

3.8.

Селим Халил Халил ученик Първо място в състезание по шахмат

3.9.

Юмер Серветин Мехмед ученик Активно участие в мероприятия и дейности на община Несебър

3.10.

Хамиде Осман Халил ученичка Активно участие в мероприятия и дейности на община Несебър

3.11.

Зорница Атанасова Атанасова ученичка  6-ти клас   ОУ „Св.св. Кирил и Методий”град Обзор Награда от Регионално състезание по английски език

3.12.

Мария Андонова Мутафова ученичка  6-ти клас Награда от Регионално състезание по английски език

3.13.

Михаела Любчева Любчева ученичка  7-ми клас Капитан на отбор по волейбол, класиран на трето място в областно състезание

3.14.

Симона Янева Неделева ученичка  7-ми клас Най-добър реализатор на отбор по волейбол, класиран на трето място в областно състезание

3.15.

Добромира Мирославова Панчукова ученичка  7-ми клас Най-добър реализатор на отбор по волейбол, класиран на трето място в областно състезание

3.16.

Виолета Панчева Чаталбашева ученичка  7-ми клас      

 

 

 

 

СОУ „Любен Каравелов”

град Несебър

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Първо и второ място в МФ „Радост на брега” и второ място в МДФ „Слънце, радост, красота”

3.17.

София Андонова Сотирова ученичка  7-ми клас Трето място в национален конкурс „Аз обичам Черно море”

3.18.

Даниел Боянов Асенов ученик  7-ми клас Трето място в национален конкурс „Аз обичам Черно море”

3.19.

Димитър Николов Вангелов ученик  7-ми клас Първи места на републиканско първенство и международна регата по ветроходство

3.20.

Дейвид Петков Димитров ученик  11-ти клас Първо място в конкурс по изобразително изкуство в МФ „Радост на брега” и филм за опазване на околната среда „Капки вода по екрана”

3.21.

Илиян Мариянов Попов ученик  11-ти клас Трето място на национално състезание по ИТ „Джон Атанасов” и класиране за националния кръг на олимпиадата по ИТ

3.22.

Анна Димитриевна Долидзе ученичка  12-ти клас Трето място в национален конкурс „Аз обичам Черно море” и участие в Национална философска конференция

3.23.

Маргарита Стойчева Стойчева ученичка  12-ти клас Приз за поддържаща женска роля в Национален Театрален конкурс

3.24.

Питър Петров Петков ученик  12-ти клас Първо място в национален конкурс за есе „Химията и хората”, второ място в конкурс по литература в МФ „Радост на брега” и участие в Национална философска конференция

3.25.

Сиана Наскова Нунчева ученичка  7-ми клас Призови класирания в олимпиади, състезания по шахмат, математика и география

3.26.

Габриела Николаева Колева ученичка  7-ми клас Призови класирания в олимпиади, състезания по шахмат, математика и БЕЛ

3.27.

Мария Димитрова Стоянова ученичка  7-ми клас Призови места в международни състезания по морски спортове

3.28.

Николай Христов Симеонов ученик     ОУ „Г.С. Раковски”

село Оризаре

 

 

Първо място на областен кръг на викторина „Да запазим децата на пътя”

3.29.

Ивета Иванова Недялкова ученичка  6-ти клас Трето място в състезание по шахмат

3.30.

Мирела Минчева Ганчева ученичка  7-ми клас Първо място на областен кръг на викторина „Да запазим децата на пътя”и призови места в спортни състезания

3.31.

Милена Петкова Христова ученичка  8-ми клас Първо място на областен кръг на викторина „Да запазим децата на пътя”и призови места в спортни състезания

3.32.

Радостина Пенкова Трошанова ученичка  6-ти клас Призови места в спортни състезания

3.33.

Айше Сюлейман Мюмюн ученичка  6-ти клас Първо място на областен кръг на викторина „Да запазим децата на пътя”и призови места в спортни състезания

3.34.

Христо Димитров Ибришимов ученик Призови места в спортни състезания

3.35.

Николета Методиева Николова ученичка Призови места в спортни състезания

3.36.

Димитрина Вълкова Стоянова ученичка Призови места в спортни състезания

3.37.

Росица Румянова Донкова ученичка Призови места в спортни състезания

3.38.

Антония Ангелова Ламбова ученичка  6-ти клас ОУ „Васил Левски” село Тънково  

3.39.

Севдалина Димова Атанасова ученичка  8-ми клас  

3.40.

Паола Стоянова Димова ученичка  6-ти клас   ОУ „Св.св. Кирил и Методий”град Свети Влас Второ място на национално състезание по писане на английски език

3.41.

Даниел Десиславов Вълчев ученик  7-ми клас Второ място на регионално състезание по фехтовка

3.42.

Катерина Георгиева Сивова ученичка  7-ми клас Второ място на регионално състезание по фехтовка

3.43.

Таня Десиславова Недялкова ученичка  7-ми клас Второ място на регионално състезание по фехтовка

3.44.

Иван Василев Бойчев ученик  8-ми клас Второ и трето място на състезание по колоездене

3.45.

Антоан Валентинов Лямов ученик  5-ти клас Второ място на турнир по спортни танци

3.46.

Християна Пламенова Петкова ученичка  5-ти клас ОУ „Св.св. Кирил и Методий”село Равда Постижения в извънучилищни дейности

 

 

По т.ВТОРА от дневния ред –  Докладна записка вх.№ 191/16.04.2014 г. от Стойко Стоянов – секретар на община Несебър, относно приемане на годишна програма за развитието на читалищната дейност в община Несебър за 2014 г.

 

Общинският съвет с 20 гл. „за”  от гласували 20 общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ № 774

 

На основание чл.26а ал.2 от Закона за народните читалища и чл.21 ал.2 от ЗМСМА, Общински съвет – Несебър, приема Годишна план-програма за развитието на читалищната дейност в община Несебър през 2014 г. в съответствие с приложените към докладната записка План-програми на Народно читалище „Яна Лъскова 1905” – гр. Несебър, Народно читалище „Зора 1928” – с. Оризаре, Народно читалище „Пробуда 1938” – гр. Свети Влас, Народно читалище „Саморазвитие 1950” – с. Тънково, Народно читалище „Гоце Делчев 1943” – с. Равда, Народно читалище „Изгрев 1927” – гр. Обзор, Народно читалище „Светлина 1928” – с. Гюльовца, Народно читалище „Светлина 1928” – с. Кошарица и Народно читалище „Г.С.Раковски 2013” с. Раковсково.

                Допуска предварително изпълнение на решението, на основание чл.60 от АПК. 

 

По т.ТРЕТА от дневния ред – Докладна записка вх.№ 233/09.05.2014 г. от Иван Гургов – зам. кмет на община Несебър, относно изменение на решение № 382 от Протокол № 13/22.02.2013 г. на Общински съвет – Несебър.

 Общинският съвет с 14 гл. „за” от гласували 14 общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ № 775

               На основание чл. 21, ал.1, т. 10 и т. 24 и член 27, ал. 4 и ал. 5  от Закона за местното самоуправление и местната администрация  (ЗМСМА), във връзка с изпълнение на Договор за безвъзмездна финансова помощ, рег. № BG161РО001/3.2-02/2011/019, сключен между Община Несебър и Министерство на регионалното развитие и благоустройството за реализацията на проект: „Иновативен маркетингов подход за развитие на регионален туристически продукт в общините Несебър, Бяла  и Долни чифлик“, финансиран по Оперативна прогама „Регионално развитие” 2007 – 2013 г., Общински съвет – Несебър променя Решение  № 382/22.02.2013 г., Прот. № 13 на Общински съвет Несебър, както следва:

 

Текстът по т. 1:

“Срок за предявяване  за плащане – до 14.01.2015 г.”            

   

Се изменя и става:

“Срок за предявяване  за плащане – до 18.04.2015 г.”

/Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящото решение/

 

По т.ЧЕТВЪРТА от дневния ред – Докладна записка вх.№ 235/09.05.2014 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно прехвърляне заемообразно на средства от бюджетната сметка на община Несебър в извънбюджетната сметка за „Оперативна програма за развитие на сектор „Рибарство”, в размер на 750 хил.лв.

 Общинският съвет със 17 гл. „за” от гласували 17 общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ № 776

 

           1. На основание чл.21, ал.1, т. 6 от ЗМСМА Общински съвет – Несебър дава съгласие за прехвърляне заемообразно на средства от бюджетната сметка на общината в извънбюджетната сметка за средства от „Оперативна програма за развитие на сектор „Рибарство““, в размер до 750 000 лева със срок на погасяване – незабавно след получаване на авансови и окончателни плащания от страна на МЗХ, ИАРА – Управляващ орган по Оперативна програма за развитие на сектор „Рибарство“, по договори № 268/20.11.2013 г. и № 299/30.01.2014 г.;

2. Осигуряване на съфинансиране по двата проекта /допълнителни средства от бюджета на Община Несебър над безвъзмездната финансова помощ/- до 10 000 лева.

/Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящото решение/

 

По т.ПЕТА от дневния ред – Докладна записка вх.№ 237/12.05.2014 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно упълномощаване кмета на общината да подпише запис на заповед, без протест и без разноски, платима на предявяване в полза на ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция, в размер на 127 552,74 лв. /сто двадесет и седем хиляди петстотин петдесет и два лв. 74 ст./.

 Общинският съвет с 16 гл. „за”, 1 гл. „въздържал се” от гласували 17 общински съветници прие следното

 

 РЕШЕНИЕ № 777 

 

           На основание: чл. 21, ал. 1, т. 10 и т. 24, и чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.8 от Договор № 299/30.01.2014 г. между община Несебър и МЗХ, ИАРА,Общинският съвет Упълномощава  кмета  на  община Несебър  да  подпише  Запис  на заповед, без протест и без разноски, платима на предявяване в полза на ДФ „Земеделие”   –   Разплащателна  агенция  в  размер  на  127 552,74 лв. (сто двадесет и седем хиляди петстотин петдесет и два леда и 74 стотинки) за обезпечаване на 110 % от авансово плащане по договор за отпускане на финансова помощ № 299 от 30.01.2014 г. по мярка 4.1 за Проект Изграждане на екопътека „Калето”, сключен между Община Несебър и МЗХ, ИАРА със срок на предявяване до 30 месеца от датата на получаване от Община Несебър на решението за съгласуване/отказ за съгласуване  на последната по време процедура за избор на изпълнител на строително-монтажните работи по проекта.

/Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящото решение/

 

По т.ШЕСТА от дневния ред – Докладна записка вх.№ 236/09.05.2014 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно упълномощаване кмета на общината да подпише запис на заповед, без протест и без разноски, платима на предявяване в полза на ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция, в размер на 216 269,71 лв. /двеста и шестнадесет хиляди двеста шестдесет и девет лв. 71 ст./.

 Общинският съвет със 17 гл. „за” и 1 гл. „въздържал се”  от гласували  18 общински съветници прие следното

 

 РЕШЕНИЕ № 778

 

           На основание: чл. 21, ал. 1, т. 10 и т. 24, и чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 8 от Договор № 268/20.11.2013 г. между община Несебър и МЗХ, ИАРА,Общинският съвет Упълномощава  кмета  на  община Несебър  да  подпише  Запис  на заповед, без протест и без разноски, платима на предявяване в полза на ДФ „Земеделие”   –   Разплащателна  агенция  в  размер  на  216 269,71 лв. (двеста и шестнадесет хиляди двеста шестдесет и девет лева и 71 стотинки) за обезпечаване на 110 % от авансово плащане по договор за отпускане на финансова помощ № 268 от 20.11.2013 г. по мярка 4.1 за Проект „Изграждане на спортен комплекс – мини игрище за футбол ” сключен между Община Несебър и МЗХ, ИАРА със срок на предявяване до 30 месеца от датата на получаване от Община Несебър на решението за съгласуване/отказ за съгласуване  на последната по време процедура за избор на изпълнител на строително-монтажните работи по проекта.

/Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящото решение/

 

По т.СЕДМА от дневния ред – Докладна записка вх.№ 208/29.04.2014 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно приемане на годишен план за действие по изпълнение на Общинската стратегия за развитие на социалните услуги в община Несебър за 2015 година.

 Общинският съвет с 20 гл. „за” от гласували 20 общински съветници прие следното

 

 РЕШЕНИЕ № 779

 

                 На основание чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА във връзка с чл.19, ал.2, т.3 от Закона за социалното подпомагане и чл.36б от Правилника за приложението му, Общински съвет -Несебър приема годишен план за действие по изпълнение на общинска стратегия за развитие на социалните услуги в Община Несебър за 2015 г., неразделна част от настоящото решение.

 

По т.ОСМА от дневния ред – Докладна записка вх.№ 172/28.03.2014 г. от Тодорка Желязкова – директор на СОУ „Любен Каравелов” – гр. Несебър, относно делегиране на правомощия за провеждане на конкурс за отдаване под наем на част от двора на СОУ „Любен Каравелов” – гр. Несебър, определяне на начална наемна цена и срок за предоставяне.

.Общинският съвет с 19 гл. „за”  от гласували 19 общински съветници прие следното

            

 РЕШЕНИЕ № 780

 

I.На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 14, ал.7, от ЗОС и чл. 67, ал. 1  и чл. 66, ал. 1 и чл. 15а, ал. З от Наредба № 5 на Общински съвет -Несебър, да се проведе публично оповестен конкурс за отдаване под наем на част от общински имот на площ от 2170 кв.м – спортна площадка, за атракционна дейност – детски колички със собствени на наемателя атракционни съоръжения при следните условия:

–          срок на договора – от 02.06.2014 г. до 07.09.2014 г.

–          начална конкурсна месечна цена – 1000 /хиляда/ лева специфични изисквания:

 Горната   дейност   да   се   извършва   с   технически   изправни   атракционни съоръжения

 1. Участниците да представят необходимите документи /за собственост, наем и др./ удостоверяващи  възможност за осигуряване на подходящо  съоръжение за извършване на посочената дейност.
 2. Участниците да представят снимка на съоръженията, които ще използват.
  1. Спечелилият  конкурса   е  задължен  да  опазва  спортната   площадка  и   при повреждане на същата да я възстановява.

Критерии за оценяване са:

 1. Предложената оферта за развитие на обекта
 2. Конкурсната цена.

II. Възлага на директора на СОУ „Любен Каравелов“ – гр. Несебър провеждането на конкурса и сключването на договора със спечелилия кандидат.

На основание чл. 60 от АПК  допуска предварително решение на изпълнението.

/Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящото решение/

 

По т.ДЕВЕТА от дневния ред – Докладна записка вх.№ 269 от Таня Петкова – директор на ОУ „Св. Св. Кирил и Методий” – с. Равда, относно определяне ред и условия за почасово ползване на материалната база на ОУ „Св. Св. Кирил и Методий” – с. Равда и реализиране на собствени приходи за нуждите на училището.

 Общинският съвет с 19  гл. „за” от гласували 19 общински съветници  прие следното

 

РЕШЕНИЕ № 781

 

На основание чл. 21 ал.1 т.8  от ЗМСМА във връзка с чл. 41б ал. 2 от Закона за Народната просвета, Общински съвет-Несебър делегира право на директор на ОУ „Св. Св. Кирил и Методий” – с. Равда, да реализира собствени приходи, чрез предоставяне правото на почасово ползване по реда и условията на чл.150 ал.2 от Наредба № 11 за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги на територията на Община Несебър на част  от базата на ОУ” Св. Св. Кирил и Методий”- с. Равда  и  преотстъпва пълният им размер  както следва:

– Учебен кабинет – за провеждане на обучения  извън учебно време  по предварително утвърден график;

– Физкултурен салон  за тренировки и репетиции  извън учебно време по предварително утвърден график;

– Спортна площадка за тренировки и спортни игри  извън учебно време по предварително утвърден график.

/Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящото решение/

 

По т.ДЕСЕТА от дневния ред – Докладна записка вх.№ 227/08.05.2014 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно увеличаване на щатните бройки и изменение и допълнение на правилника за организацията на дейността на ОП „Управление на общински гори, селско и горско стопанство – гр. Несебър”.

 Общинският съвет с 20 гл. „за”  от гласували 20 общински съветници прие следното

  

РЕШЕНИЕ № 782

 

На основание чл.21 ал.1 т.2 от ЗМСМА и чл.8 от Закона за опазване на селскостопанското имущество,

І. Увеличава числеността на персонала в Общинско предприятие „Управление на общински гори, селско и горско стопанство“ с 5 /пет/ щатни бройки полски  пазачи.

    ІІ. Допълва Правилника за организацията на дейността на Общинското предприятие, приет с решение № 1235 от протокол № 35/01.03.2011г. на Общинскси съвет – Несебър, както следва:

     1. Към чл.2 се добавя: „и организира, ръководи и контролира дейности по опазване на селскостопанското имущество на територията на общината в съотвествие със ЗОССИ ”.

     2. В Приложение № 1 на чл.5 ал.2 като последна позиция се добавя: „Полски пазачи – 5 бр. ”, като същото добива следния вид:

 

Директор

1 бр

Директор административен

1 бр

Гл.счетоводител

1 бр

Касиер

1 бр

Началник ГТУ

2 бр

Лесничей

1 бр

Юрисконсулт

1 бр

Агроном

1 бр

Горски стражар

7 бр

ЧистачРаботник -горско   стопанство

1 бр

 

2 бр

Полска пазач

5 бр

ВСИЧКО :

24 броя

 

3. В Приложение № 1  чл.5 ал.3: ”Численият  състав на ОП ”УОГСГС” е 24 /двадесет и четири / души.”

         ІІІ. Актуализира  параграфите за разходите, както следва:

– увеличава:  

                          §01-00 с  17 500 лв и  §05-00 с  5 250 лв

– намаля § 10-20 с 22 750 лв.

 

         ІV. Горните промени влизат в сила, считано от 01.06.2014 г.

/Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящото решение/

 

По т. ЕДИНАДЕСЕТА от дневния ред – Докладна записка вх.№ 228/08.05.2014 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно увеличаване числеността на персонала при БКС – Равда.

 Общинският съвет с 20  гл. „за”от гласували 20 общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ № 783

 

            На основание чл.21, ал.1, т.2 от ЗМСМА, Общински съвет-Несебър увеличава числеността на персонала в БКС – с. Равда с осем щатни бройки, в т. ч. 8 бройки в дейност „Чистота”, считано от 01.06.2014 г., като средствата, необходими за увеличение на персонала са в рамките на Бюджета на дейност БКС – с. Равда за 2014 година.

            Пред вид настъпването на активния туристически сезон, допуска предватилено изпълнение на решението.

 

По т. ДВАНАДЕСЕТА от дневния ред Докладна записка вх.№ 264/19.05.2014 г. от Пенко Пенчев – общински съветник, относно увеличаване броя на таксиметровите автомобили в община Несебър за сезон 2104 г.

 Общинският съвет с 16 гл. „за”  от гласували 16 общински съветници прие следното

   

РЕШЕНИЕ № 784

 

На основание чл. 24а, ал. 4 от ЗАвП и чл. 24, ал. 4 от Наредба № 34 от 06.09.1999 г. за таксиметров превоз на пътници, общият брой таксиметрови автомобили, извършващи дейност по таксиметров превоз на пътници на територията на Община Несебър за календарната2014 г. да бъде  завишен с 10  /десет / броя.

 

По т. ТРИНАДЕСЕТА от дневния ред – Докладна записка вх.№ 252/13.05.2014 г. от Благой Филипов – председател на Общински съвет – Несебър, относно проект за Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация.

 Общинският съвет с 19 гл. „за”  от гласували 19 общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ № 785

 

            І.  На основание чл.21, ал.3 от ЗМСМА във връзка с чл.48, ал.1, и ал. 2 от ЗМСМА Общински съвет – Несебър приема  Правилник  за  изменения и допълнение  в  Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация на Община Несебър както следва

                    §1. Чл.16 ал.2 се изменя и придобива следната редакция:   Комисиите по ал.1  са  в състав от 7  души.

                         §2  Създава  се нова  ал.1 на чл.17 със следната редакция: „Всеки общински съветник е член на поне една постоянна комисия.  

                    §3 Досегашната ал.1 на чл.17 става ал.2, като от нея се заличава изречението: „Председателят на общинския съвет не може да бъде избран  в комисии.”

                    §4.  Досегашната ал.2  на чл.17 става съответно ал.3.

                    §5. Чл.62 ал.1, т.5 се изменя и придобива следната редакция: Общинският съветник получава възнаграждение за участието си в заседанията на общинския съвет и на неговите комисии. Общият размер на възнаграждението на общинския съветник за един месец не може да бъде повече от 70 на сто от средната брутна работна заплата на общинската администрация за съответния месец.  

                     §6. В чл.62 ал.2 се изменя и придобива следната редакция:  За участие в заседание на общинския съвет и на неговите комисии общинският съветник получава месечно  възнаграждение в размер на 30 на сто от средната брутна заплата на общинската администрация за съответния месец както следва:

                      §7. В чл.62  ал.2 т.1 изразът в края на изречението „за последния месец от предходното тримесечие” се заменя с изразът „от средната брутна заплата за съответния месец”.

                       §8.  Отменя  точка 4 на чл. 62 ал.2

 

По т. ЧЕТИРИНАДЕСЕТА от дневния ред – Докладна записка вх.№ 253/13.05.2014 г. от Благой Филипов – председател на Общински съвет – Несебър, относно попълване състава на постоянните комисии на Общински съвет – Несебър.

 Общинският съвет с  12 гл. „за”, 6 гл. „против” и 2 гл. „въздържал се”  от гласували 20  общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ № 786

 

                На основание чл.21 ал.1 т.1 от ЗМСМА  във връзка с чл.16 ал.3 от ПОДОСНКВОА  Общински съвет-Несебър приема следните изменения и допълнения в състава на постоянните комисии  а именно:

 1. 1.               В Комисията по законност, обществен ред, местно самоуправление, приватизация, следприватизационен контрол и контрол по изпълнение решенията на общинския съвет, на мястото на  Кирил Киров – член  –  избира – Антоанета Данаилова. За нови членове на комисията  избира  общинските съветници: Николина Тодорова и Аристид Каравидов.
 2. 2.       В Комисията по устройство на територията, селско, горско, ловно стопанство и опазване на околната среда избира  за нови членове  общинските съветници: Янаки Стоянов и Христо Яръмов.
 3. 3.       Комисията по общинска собственост, жилищна политика, общински дружества и предприятия избира за нови членове общинските съветници  Пенко Пенчев и Кирил Киров.
 4. 4.       В Комисията по образование, култура, туризъм, спорт, здравеопазване, вероизповедания и социални дейности, избира за нови членове общинските   съветници: Венелин Ташев и Станислав Цанев . 

 

По т.ПЕТНАДЕСЕТА от дневния ред – Докладна записка вх.№ 254/13.05.2014 г. от Благой Филипов – председател на Общински съвет – Несебър, относно избор на общински съветници в Комисия по чл.60 от Наредба № 10 на Общински съвет – Несебър за реда и условията за поставяне на преместваеми обекти и елементи на градското обзавеждане и рекламната дейност на територията на община Несебър

 

Общинският съвет с 15 гл. „за” 1 гл. „против” и 1 гл. „въздържал се” от гласували 17 общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ № 787

 

                    На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА във връзка с чл.60 от  Наредба № 10 на Общински съвет Несебър за реда и условията за поставяне на преместваеми обекти и елементи на градското обзавеждане и рекламната дейност на територията на община Несебър, Общински съвет – Несебър избира като представители на Общинския съвет Димитър Транов и Николайй Киров.

 

По т.ШЕСТНАДЕСЕТА от дневния ред – Докладна записка № 275/26.05.2014г. от Пенко Пенчев – общински съветник, относно приемане на второ четене на Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община Несебър

 

Общинският съвет с 18  гл. „за” от гласували 18 общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ № 788

 

           На основание чл.21 ал.2 от ЗМСМА във връзка с чл.82 от Закона за публичните финанси, Общински съвет – Несебър приема  на второ четене представения проект за  Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община Несебър съгласно представения проект неразделна част от настоящото решение .

 

По т.СЕДЕМНАДЕСЕТА от дневния ред –. Докладна записка вх.№ 209/29.04.2014 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно изменение и допълнение на Наредба № 11 за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Несебър.

 

Общинският съвет със 17 гл. „за” и 1 гл. «въздържал се» от гласували 18 общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ № 789

 

На основание чл. 6, ал. 2 и чл. 8, ал. 1, т. 1 от Закона за местните данъци и такси  и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, Общински съвет – Несебър приема Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 11 за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Несебър, както следва:

 

 § 1. Изменя чл. 152 и същия придобива следната редакция:

 

Ал. 1. За закупуване на входни билети и такси на екскурзоводските беседи за музейни обекти към Музей „Старинен Несебър” се събират следните входни такси: 

1. Входни билети за Археологически музей:

А) Индивидуални посетители     

– Възрастни         –              5.00 лв.

– Деца                   –              3.00 лв.

Б)  Групи над 20 души (без договор) и Фирми с договор:

– Възрастни         –              4.00 лв.

– Деца    –              2.00 лв.

2. Входни билети за църква „Св.Стефан“:

А) Индивидуални посетители:    

– Възрастни         –              5.00 лв.

– Деца    –              3.00 лв.

Б) Групи над 20 души (без договор) и Фирми с договор:

– Възрастни         –              4.00 лв.

– Деца    –              2.00 лв.

3. Входни билети за църква „Св.Спас“, църква „Христос Пантократор“, Етнографски музей, църква „Св.Йоан Кръстител” и църква „Св.Параскева”:

А) Индивидуални посетители:    

– Възрастни         –              3.00 лв.

– Деца    –              2.00 лв.

Б) Групи над 20 души (без договор) и Фирми с договор:

– Възрастни         –              2,50 лв.

– Деца    –              1.50 лв.

4. Комбинирани билети :

4.1. Археологически музей и Етнографски музей:               

– Възрастни         –              6.00 лв.                                                                                                         – Деца         –              3.00 лв.

4.2. Църква „Св.Стефан” и църква „Св.Спас”:      

– Възрастни         –                6.00 лв.                                                                                                   – Деца              –                3.00 лв.

4.3. Археологически музей и църква „Св.Стефан” :

– Възрастни         –                8.00 лв.

– Деца    –                4.00 лв.

4.4. Археологически музей, църква „Св.Стефан” плюс 1 обект по избор („Св.Спас“, църква „Христос Пантократор“, Етнографски музей, църква „Св.Йоан Кръстител” или църква „Св.Параскева”):

– Възрастни         –          10.00 лв.           

          – Деца         –              5.00 лв.

4.5. Археологически музей, църква „Св.Стефан”, църква „Св.Спас”, църква „Хр.Пантократор” и Етнографски музей:

– Възрастни         –          12.00 лв.;

– Деца    –              6.00 лв.

4.6.  Църква „Св.Стефан”, църква „Св.Спас”, църква „Хр.Пантократор”, църква „Св.Йоан Кръстител” и църква „Св.Параскева”:

 – Възрастни        –          12.00 лв.;

 – Деца                  –              6.00 лв.

 

5. За екскурзоводско обслужване:           

          5.1. Екскурзоводски беседи:

А) Групи  до 20 души:    

          – на български език                  –            10.00 лв.              

                – на чужд език (руски, немски, английски)  –            20.00лв.               

                 Б) Групи  над 20 души:

           – на български език               –   по 0.50 лв. на човек;

                        – на чужд език  (руски, немски, английски) –  по 1.00лв. на човек

5.2. Панорамни обиколки:

А) Групи  до 20 души:    

– „Месамбрия – Месемврия – Несебър”                     –              30.00 лв.

(обхваща всички периоди от  историята  на града)

– „Вяра в Несебър”                                                                         –              20.00 лв.

 (представя развитието на Несебър като църковен център)

– Панорамна обиколка без  посещение на музеен обект – 60.00 лв.

 (макс. продължителност 1 час)              

Б) Групи  над 20 души:

– „Месамбрия – Месемврия – Несебър”     –              по 1.50 лв. на човек

– „Вяра в Несебър”                                                          –              по 1.00 лв. на човек

– Панорамна обиколка без  посещение на музеен обект  –   по 3.00 лв. на човек    (макс. продължителност 1 час)             

5.3. Панорамни обиколки с фиксиран час + вход за църквите „Св.Стефан” и „Св.Спас” и  за група най-малко от 3-ма души:   

– възрастни          –              10.00 лв. на човек;

– деца    –              5.00 лв. на дете 

5.4. Аудио екскурзовод в Археологически музей (Гайдпорт)           –  5.00 лв. (на устройство -български, руски, немски, английски, френски език).             

Забележка: При посещение на повече от един музеен обект се заплаща една беседа плюс  панорамна обиколка според  вида.

 

Ал. 2. Децата до 6 годишна възраст и жителите на Община Несебър посещават обектите по ал. 1, т. 1-4  безплатно.

 

                Ал. 3. За предоставяне на следните права и услуги от Музей „Старинен Несебър” се събират следните входни цени на услуги:

1.  за фотографско заснемане на експонати и интериори в експозициите на музея от посетители –    4.00 лв.;

2. за извършване на справка за наличието на документи и движими културни ценности в основния, обменния и научно-спомагателния фонд на музея    – 10.00 лв.;

3. за заснемане на документални филми с културни ценности от фондовете на музея и интериорни пространства    – 50.00 лв. на всеки започнат час;

4. за заснемане на културни ценности от основния, обменния и научно-спомагателния фонд на музея на висока резолюция за публикации, изложби и други и предоставянето им на електронен носител –   10.00 лв. за брой;

5. за ползване на зала  Археологически музей       –  100.00 лв. на час;

6. за ползване на лапидариум – Археологически музей и дворни пространства на църква „Св.Стефан” и на Етнографски музей-   50.00 лв. на час;

7. за ползване на църква „Йоан Кръстител” (за културни мероприятия, концерти и др.) –     100.00 лв. на час;

8. за ползване на църква „Св.Параскева” (за културни мероприятия) – 80.00 лв. на час.

 

Ал. 4. Таксите, по ал. 2, т. 5, 6, 7 и 8 се заплащат когато мероприятията се провеждат извън ангажиментите на Община Несебър и Културната програма на общината.

 

§ 2.  Приема нов раздел VІІІ в Глава Втора „Местни такси” , със следното наименование: „Такси за водовземане от минерална вода на територията на Община Несебър”.

Чл. 103г., ал. 1 Приема тарифа за определяне размера на таксите за издаване на разрешително за водовземане  и ползване със стопанска цел на природния ресурс находище на минерална вода, изключителна държавна собственост № 73 от Приложение № 2 на Закона за водите „Слънчев Бряг”, Община Несебър, Област Бургас, предоставени безвъзмездно за управление и ползване с Решение №31/07.02.2012 г. на Министъра на околната среда и водите, включително водовземните съоръжения – сондаж № Б-1 и сондаж №Б-76, съгласно §133 от ПЗР на ЗИД на ЗВ, разположени на територията на Община Несебър, както следва:

Т. 1. За издаване на разрешение за водовземане от кмета на общината се събира такса в размер на 200 лв.;

Т. 2. За изменение и/или допълнение на разрешението за водовземане се събира такса в размер на 100 лв.;

Т. 3 За продължаване срока на разрешението за водовземане по ал. 1 се събира такса в размер на 100 лв.

          Ал. 2. Таксите за водовземане от минерални води се определят на база разрешения обем вода, температурата на минералната вода и в зависимост от целите на водовземане и се внасят по сметка на община Несебър, публикувана на интернет страницата на общината.

 

Чл. 103г1, ал. 1 Отнетият при водовземането обем вода се измерва посредством отговарящи на нормативните изисквания измервателни устройства.

Ал. 2. За всяка от целите на ползване на минералната вода се поставя отделно измервателно устройство. Възможността минералната вода да се ползва с конкретен или с повече от един вид ползване, се доказва от ползвателя с наличие на отделна инсталация в захранвания обект, за всеки конкретен вид ползване на водата.

Ал. 3.  В случаите на повреда или несертифициране на измервателните устройства, за изчисляване на таксата за водовземане се вземат разрешените в разрешителното количества.

Ал. 4.  В случаите, в които не са монтирани водомерни устройства за разделно измерване на използваните води или водопроводните инсталации на захранвания обект не осигуряват разделно захранване по видове цели или при техническа невъзможност за монтиране, поддръжка и контрол на измервателни устройства за водовземане на минерални води, за които се дължат такси с различен размер, таксата за общото използвано количество се изчислява на базата на най-високата стойност по тарифата за разрешеното водовземане.

 

Чл. 103д, ал. 1.  Ежегодно до 31-ви януари на следващата година титулярите на разрешителни представят информация за изчисляване на дължимата такса по образец, съгласно Приложение № 1 от настоящата Наредба.

 

Ал. 2. Образецът по ал.1 съдържа данните съгласно показателите, определени в разрешителното и размерите, определен в глава втора на настоящата тарифа.

                Ал. 3. В срок до 1 (един) месец от получаване на данните по ал. 1 кметът на общината или упълномощено от него лице извършва проверка на информацията и съответствието й с резултатите от собствения мониторинг, показанията на измервателните устройства и резултатите от извършения през годината контрол.

                Ал. 4.  При съответствие на информацията по ал.1 кметът на общината, или упълномощено от него лице, уведомява писмено титуляра на разрешителното за размера на дължимата такса, срока за заплащането й и сметката, по която таксата следва да бъде заплатена.

                Ал. 5. При несъответствие на параметрите, по които е определен размерът на таксата, кметът на общината или упълномощено от него лице назначава нарочна проверка за установяване на обстоятелствата и определяне размера на дължимата такса. В проверката участват представител на Басейнова дирекция Черноморски район с център Варна и представители на общинска администрация Несебър.

 

                Чл. 103е, ал. 1. Таксата за водовземане от минерални води се определя на база разрешения обем вода, температурата на минералната вода и в зависимост от целите на водовземане по следната формула:

 

Т = Е x W, където:

 • ·         Т – размерът на дължимата годишна такса в лева;
 • ·         Е – единичният размер на таксата в зависимост от целта, за която ще бъде ползвана черпената вода, съгласно таблицата по ал.2 – лв./куб. м;
 • ·         W – размерът на разрешения годишен воден обем в куб. м.

 

Ал. 2. Единичният размер на таксата за водовземане от минерални води се определя съгласно следната таблица:

 

Цел на използване на минералната вода

 

Размер на таксата – Е

(лв./куб. м.)

t  до 35 °С

1. Водоползване за отдих, за хигиенни цели и профилактика 1.00

 

                Чл. 103ж, ал. 1. Таксите за водовземане са годишни и се заплащат от титулярите на разрешителни не по-късно от 31-ви март на следващата година по банковата сметка на Община Несебър.

                Ал. 2. В платежните документи за превода на сумите по съответната банкова сметка задължително се изписва: номерът на разрешителното; периодът, за който се внася таксата; основанието за плащане (видът на таксата) и че таксата е по Закона за водите.

 Ал. 3. Прекратяване действието на разрешителното при изрично заявен отказ от титуляря на разрешителното се извършва след плащане на дължимите такси по настоящата тарифа.

Ал. 4. Лицата, поискали издаване на разрешително и титулярите на заварени разрешителни заплащат дължимите такси независимо от етапа, на който се намира процедурата за изменение, продължаване на срока или преиздаване на разрешителното.

Чл. 103з. Контролът по изпълнението на тарифата се възлага на упълномощено от кмета на общината длъжностно  лице.

 

                § 3. В ПЗР на Наредба № 11 се приема нов § 11 със следния текст:

„По смисъла на чл. 103е, ал. 2 от Наредбата, „Водоползване за отдих, за хигиенни цели и профилактика” е водоползване, когато минералните води се ползват чрез лечебни и рехабилитационни съоръжения в обект, който не е регистриран по Закона за лечебните заведения.  Раздел VІІІ се приема на основание § 133, ал. 7,т.1, буква “в” от ПЗР към Закона за водите и т.8 от Решение №31/07.02.2012 г. на Министъра на околната среда и водите”.

 § 4. Приема Приложение № 1 към чл. 103д, ал. 1 от Наредбата /Декларация по чл. 194б от Закона за водите/.

 § 5. Измененията и допълненията на Наредба № 11 за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Несебър влизат в сила в 3-дневен срок след публикуването им във в-к „Слънчев Бряг”.

 Приложение №1

към чл. 103д, ал. 1 от Наредб № 11

 

Д Е К Л А Р А Ц И Я

по чл. 194б от Закона за водите 

 

Подписаният……………………………………………………………………………………………………………………, в качеството ми на …………………………………………………………………

на…………………………………………….…………….…….,

ЕИК……………………………….., седалище и адрес на управление……………………………………………, титуляр на Разрешително №……………………………………………………………………………..за водовземане минерални води

 

Д Е К Л А Р И Р А М

 

 

За периода 01.01…………….г. – 31.12……………..г. дължимата сума по разрешителното е както следва:

 

 1. 1.       Иззето количество вода /годишен воден обем/ ………………………………… куб.м.

По разходомерно устройство №…………………………../по разрешено количество

(вярното се подчертава)

 

 1. 2.       Дължима сума…………………………………………… лв.

 

Изчислява се съгласно чл.103е от Наредба № 11 за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Несебър.

 

Забележка: Предходните две точки се повтарят аналогично за всяка отделна цел на използване на водата.

 

 1. 3.       Обща дължима сума:…………………………………. лв.

(Представлява сбор от сумите, дължими за всяка една отделна цел на използване на водата)

 

Известна ми е наказателната отговорност по чл.313 от НК за отразени неверни данни в настоящата декларация.

 

Дата:……………………………                                           Подпис и печат:……………………………………

                                                                                         (име и длъжност)

             (Списъкът с поименно гласуване е неразделна част от настоящото решение)

 

 

 

По т.ОСЕМНАДЕСТА от дневния ред – Докладна записка вх.№ 229/08.05.2014 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно приемане на Наредба № 2 за реда и условията за провеждане на търговска дейност на открито на територията на община Несебър, на второ четене.

                 Общинският съвет с 13  гл. „за”, 4 гл. „против” и 2 гл. „въздържал се” от  гласували 19 общински съветници прие следното

  

РЕШЕНИЕ № 790

 

                  1.  На  основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА във връзка с Глава III, Раздер II от ЗМДТ Общински съвет – Несебър приема на второ четене  Наредба № 2 за реда и условията за провеждане на търговска дейност на открито на територията на Община Несебър.

2. Наредбата влиза в сила три дни след публикуването и във вестник «Слънчев бряг».

        По т.ДЕВЕТНАДЕСЕТА от дневния ред – Докладна записка № 272/23.05.2014г. от Лазар Япаджиев, относно проект на Наредба за допълнение на Наредба №1 за осигуряване на обществения ред, спокойствието и сигурността на гражданите, за опазване на общинската собственост и околната среда, за безопасността на движение на територията на община Несебър.

                 Общинският съвет с 19 гл. „за” от гласували 19 общински съветници прие следното

              РЕШЕНИЕ № 791

 На основание чл. 79 от Административно-процесуалния кодекс, чл. 21, ал. 2 във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация

I. Приема Наредба за допълнение на Наредба № 1 на Общински съвет -Несебър за осигуряване на обществения ред, спокойствието и сигурността на гражданите, за опазване на общинската собственост и околната среда, за безопасността на движение на територията на Община Несебър, както следва:

§1. В Глава II се създава нов чл.За, /ал.1/. „Пред всякакъв вид търговски обекти -питейни или заведения за хранене, както и пред сгради на хотели, магазини, площадки за развлекателни игри и др.обекти, в които са ангажирани

лица „викачи“, същите да извършват тази дейност по начин, по който не нарушават обичайните норми на морал и етично поведение.

/ал.2/. Лицата, изпълняващи функцията „викачи“ следва да са в подходящо униформено облекло, със съответно обозначение /бадж карта/, съдържащо наименование на търговския обект, собствено, фамилно име и длъжността, която изпълнява лицето в обекта.

/ал.З/. При нарушение на разпоредбите по ал.1 и ал.2 на виновните лица се налагат глоби в размер от 100 до 300 лв., а за едноличните търговци и юридически лица – имуществена санкция в размер до 1000 лв.

/ал.4/. При повторно нарушение по ал.1 и ал.2 на виновните лица се налага наказание глоба в размер до 500 лв. и временно лишаване от правото да се упражнява съответната професия, а за едноличните търговци и юридически лица-имуществена санкция в размер до 5000 лв. и временно лишаване от правото да се упражнява търговска дейност за не по-малко от един месец и не повече от две години.“

По т.ДВАДЕСЕТА от дневния ред – Докладна записка вх.№ 276/27.05.2014 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно изграждане на звено „Общинска полиция”.

Общинският съвет с 18 гл. „за” и 1 гл. „въздържал се” от гласували 19 общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ № 792

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински съвет – Несебър дава съгласие кмета на община Несебър да сключи Договор с Областна дирекция на МВР – град Бургас за изграждането на Звено „Общинска Полиция“ в община Несебър.

Одобрява Приложение № 1, неразделна част от Договора, относно щатната численост на Звеното, месечната издръжка на което е в размер до 24 000 лева. с включен ДДС. Съгласно чл.9, ал.З от Договора за Звено „Общинска полиция“, сумите за обезщетения по чл. 252 / при прекратяване на служебното правоотношение/ и по чл. 255 /при телесна повреда/ от ЗМВР не са включени в сумата за месечната издръжка.

/Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящото решение/

 

По т.ДВАДЕСЕТ И ПЪРВА от дневния ред – Докладна записка вх.№ 238/12.05.2014 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно актуализация на капиталовата програма на община Несебър за 2014 г.

 След третото поименно гласуване с 10  гл. „за”, 6 гл.”против” и 3 гл. „въздържал се”  от гласували 19 общински съветници бе прието следното

 

РЕШЕНИЕ № 793

 

     Поради не постигане на необходимия брой гласове, предложения проект за решение  от  Докладна записка вх.№ 238/12.05.2014 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно актуализация на капиталовата програма на община Несебър за 2014 г. не  бе прието .

               /Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящото решение/

 

           По т.ДВАДЕСЕТ И ВТОРА от дневния ред –. Заявление вх. № 205/28.04.2014 г. от Демир Стоянов Петров – член на Църковно настоятелство при храм „Св. Св. Кирил и Методий” – с. Гюльовца, относно финансиране със сума от общинския бюджет за довършване строителството на храма.

 

Общинският съвет със 17  гл. „за” и 1 гл. „въздържал се” от гласували 18 общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ № 794

 

          На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА Общински съвет – Несебър отпуска 16 600 лева за вертикална планировка и канализация на новоизграждащата се църква «Св.Св. Кирил и Методйи» – с. Гюльовца.

/Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящото решение/

 

По т.ДВАДЕСЕТ И ТРЕТА от дневния ред – Докладна записка вх.№ 214/30.04.2014 г. от Стойко Стоянов – секретар на община Несебър, относно молби на граждани за отпускане на финансова помощ.

 

Общинският съвет с 18  гл. „за”  от гласували 18 общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ № 795

 

                    На основание чл. 54, ал. 1 от ЗМСМА и на основание чл. 7 от Правилника за реда и начина за отпускане на еднократна финансова помощ  Общински съвет – Несебър отпуска финансова помощ на:

ЕГН

 

Имена

 

Нас.място

 

Предложение

за сума лв.:

За какво се отпуска помоща:

 

Атанас Георгиев Иванов Несебър

800

лечение на тазобедрена кост

 

Ангел Петров Червенков Равда

600

рехабилитация, коксартроза

 

Андрей Стефанов Гюдженов Оризаре

200

лекарства

 

Ангелина Иванова Петрова Гюльовца

600

лечение/аневризъм

 

Александър Петрович Журавлев Приселци

800

лечение,рехабилитация

 

Бистра Николова Пандарова Тънково

1200

лечение и лекарства/болест на Хочкин

 

Ваня Тодорова Лефтерова Гюльовца

400

лечение Са на мл.жлези

 

Величка Добрева Димитрова Несебър

150

лекарства

 

Веско Дженов Николов Оризаре

100

лечение на очи

 

Величка Славова Енчева Тънково

500

лечение морбус Крон/ Колостома

 

Весела Пенчева Карлова Оризаре

500

лекарства/санитарен колан

 

Величка Николова Михайлова Гюльовца

200

лекарства

 

Гана Георгиева Иванова Равда

500

лечение и рехабилитация

 

Гина Щерева Найденова Гюльовца

300

лечение/хипертонична болест на сърце

 

Галя Петкова Дерменджиева Гюльовца

400

лечение и лекарства/ДЦП

 

Гюлшен Селяхтин Мустафова Несебър

300

лечение епилепсия гранд мал

 

Гено Спасов Найденов Кошарица

1000

лечение и лекарства

 

Гинка Димитрова Тодорова Обзор

700

лекарства

 

Детелина Милева Теохарова Св.Влас

250

подпомагане/лекарства

 

Дойчо Георгиев Костадинов Оризаре

1200

лечение и лекарства/ става

 

Добрина Адамова Чобанова Гюльовца

400

лечение на дете на 5г-епилепсия

 

Емилия Младенова Кочева Тънково

300

лекарства/множествена склероза

 

Елена Димитрова Апостолова Гюльовца

300

лекарства

 

Еленка Асенова Христова Гюльовца

600

лечение на дете на 9г-епилепсия

 

Желка Стойкова Вълчева Оризаре

2000

лекарства множество заб.

 

Живка Янакиева Чернева Несебър

800

лекарства/ Са на мл.жлези

 

Златин Стойков Георгиев Тънково

1000

лечение и лекарства

 

Захари Дончев Вълков Несебър

800

рехабилитация/лекарства

 

Илияна Илиева Куртева Несебър

1000

лечение и лекарства

 

Иван Георгиев Бабев Несебър

700

лечение

 

Иванка Здравкова Чакърова Обзор

400

лечение

 

Йова Жекова Димитрова Несебър

300

лекарства

 

Кръстю Стоянов Недев Гюльовца

600

лекарства

 

Катя Петрова Янакиева Тънково

500

лекарства/хипертония/инсулинозависим диабет

 

Кирил Асенов Живков Несебър

200

лекарства

 

Катя Райкова Димитрова Тънково

400

лекарства

 

Курти Неделчев Куртев Гюльовца

300

лекарства и лечение

 

Кольо Алексиев Иванов Оризаре

500

следболнично лечение

 

Калин Иванов Костадинов Оризаре

700

лечение и лекарства

 

Колю Димитров Мицов Оризаре

200

лекарства

 

Костадинка Тодорова Белчинова Обзор

2000

лечение и лекарства/ Са мл.жлези

 

Лиляна Неделчева Михайлова Гюльовца

400

лечение на дете

 

Марийка Николова Боева Оризаре

200

лекарства

 

Марина Демирева Петрова Несебър

2000

лечение и операция

 

Митко Живков Михайлов Гюльовца

400

лечение

 

Мара Стоянова Байрямова Гюльовца

150

лекарства

 

Минка Иванова Йорданова Кошарица

800

лечение

 

Мария Асенова Асенова Тънково

600

лекарства

 

Марияна Атанасова Костадинова Оризаре

400

лекарства/епилепсия

 

Мария Стоянова Илиева Оризаре

300

лекарства

 

Милка Илиева Илиева Оризаре

200

лечение

 

Милена Стоянова Ангелова Оризаре

300

лекарства

 

Маргарита Морис Ганева Несебър

800

лечение на дете

 

Нина Тодорова Колева Гюльовца

200

лечение

 

Недка Иванова Стоянова Обзор

300

лечение и лекарства

 

Недко Иванов Михнев Оризаре

2000

лечение и операция

 

Николай Юлиянов Атанасов Оризаре

200

лекарства/вирусен хепатит Б

 

Нели Емануилова Колева Несебър

1300

лечение Са

 

Николай Младенов Горенов Равда

1200

лечение/бъбречна недост.

 

Осман Хюсеинов Османов Несебър

200

лекарства ИБС

 

Пламен Тодоров Стоянов Несебър

800

смяна на тазобедрена става

 

Петър Иванов Белев Тънково

400

лечение на очи

 

Пенка Петрова Камиларова Несебър

800

лечение хронична лимфоцитна левкемия

 

Петър Димитров Димитров Несебър

300

лекарства/енцефаломиелит

 

Паунка Кирова Стоянова Гюльовца

600

лечение на очи

 

Руска Куцарова Колева Гюльовца

500

лечение и терапия

 

Рада Хрусафова Георгиева Гюльовца

300

лекарства

 

Радка Великова Стоянова Гюльовца

200

лекарства

 

Розалина Алипиева Киновска Св.Влас

300

лекарства

 

Радка Жекова Татарова Оризаре

200

лечение и лекарства

 

Радка Великова Капсамунова Обзор

400

лекарства
  Русанка Стоянова Георгиева Оризаре

200

лекарства мн.заболявания

 

Стамен Йорданов Лефтеров Гюльовца

400

лечение и рехабилитация

 

Стоян Вътев Узунов Несебър

200

лекарства/инсулинозависим захарен диабет

 

Силвия Христова Ценова Несебър

600

лечение/инсулинозависим захарен диабет

 

Събка Димова Костадинова Несебър

400

лекарства и лечение на очи

 

Стоянка Кънева Маринова Несебър

200

лекарства

 

Събка Кирова Костова Оризаре

200

лечение на сърце

 

Светла Благоева Кусева Равда

600

лечение и лекарства

 

Стоян Митков Велков Кошарица

2000

следоперативно лечение

 

Траю Георгиев Тодорлиев Св.Влас

300

лекарства/ХИБС

 

Хранимира Миранова Велева Тънково

800

лечение и лекарства/Са

 

Христо Траев Узунов Равда

1500

лечение на дете

 

Хрисомир Тодоров Керемедчиев Обзор

1500

лечение Са
  Христо Николов Христов Несебър

1500

лечение и операция/емболия и тромбоза на артерия

 

Щерю Георгиев Попов Баня

800

лекарства

 

Яни Стоянов Иванов Оризаре

300

лечение и лекарства
                                                                                   Всичко общо: 52 950лв.

 

 

                    II. На основание чл.6 от Правилника за Общински съвет – Несебър, за реда и начина за отпускане на еднократна финансова помощ за двойки с репродуктивни проблеми и на основание чл.54, ал.1 от ЗМСМА и на основание чл.6 от Правилника за реда и начина за отпускане на еднократна финансова помощ, Общински съвет – Несебър отпуска финансова помощ за ин витро процедура на следните двойки:

 

 

ЕГН

Име

Нас.място

Сума, лв.

1.

 

 

Надежда Стоянова БуюклиеваПетко Георгиев Буюклиев Несебър 

2000

 

         
2. 3.

 

 

 

 

 

 

Дарина Петрова ИвановаСтоян Димитров Вълчанов 

Наталия Валериевна Бурко

Димитър Вълков КировНесебърНесебър

2000

                    2000

 

                                                                                                                                                 Всичко:6000лв.

 

/Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящото решение/

 

По т.ДВАДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТА от дневния ред – Докладна записка вх.№ 213/30.04.2014 г. от Стойко Стоянов – секретар на община Несебър, относно отпускане на еднократна финансова помощ на семейството на починал служител на община Несебър.

 

                Общинският съвет с 16 гл. „за”  и 1 гл. «против» от гласували 17 общински съветници прие следното

 РЕШЕНИЕ № 796

На основание чл.21, ал.2, във връзка с ал.1, т. 23 от ЗМСМА, Общински съвет –Несебър

1. Отпуска еднократна финансова помощ, в размер на 5 000 лв. /пет хиляди лева/ на семейството на Николай  Иванов Недев, служител на Община Несебър, която да послужи за покриване разходите по погребението му и за най – належащите нужди на непълнолетните му деца. Сумата да бъде получена от Иван Колев Недев, ЕГН: 4409240468 – баща на починалото лице и да се използва за гореописаното.

2. Еднократната финансова помощ да се отпусне от бюджета на Община Несебър за2014 г. от дейност 122  „Общинска администрация“, параграф 42-19.

3. На основание чл.60 от АПК допуска предварително изпълнение на решението.

 /Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящото решение/

 

             Председателят на Общинския съвет – Несебър обявявя 15 минути почивка

 

По т.ДВАДЕСЕТ И ПЕТА от дневния ред – Докладна записка вх.№ 273/23.05.2014 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно предоставяне на земеделски имоти от общински поземлен фонд съгласно чл.45ж ал.2 от ППЗСПЗЗ във връзка с чл.27, ал.2 от ПЗР на ЗИДЗСПЗЗ.

 

Общинският съвет със 17  гл. „за” и 1 гл. „въздържал се” от гласували 18 общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ № 797

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА

                І. В изпълнение на §27, ал.2 от ПЗР на ЗИДЗСПЗЗ, Общински съвет-Несебър предоставя земеделски имоти от общинския поземлен фонд, които да послужат за постановяване на решение от ОС ”Земеделие” – Несебър за възстановяване на право на собственост, както следва:

 1. Предоставя  имот с кадастрален идентификатор 27454.25.17 по КК на с.Емона на площ от 1661кв.м, м.”Апидиес”, с НТП –Др.вид нива, за обезщетяване за признато право на собственост с Решение №170/12.07.2004г. на НРС върху имот от 1дка в м.“Кокалу“ в землището на гр. Несебър по преписка №Ж364 по регистъра на ОСЗ-Несебър посочено в т.1 от мотивирано предложение по чл.45ж, ал.1 от ППЗСПЗЗ с наш.вх.№Н5-0С-382/21.03.2014г. от Началника на ОСЗ-Несебър ;

                2. Предоставя  имоти с кадастрални идентификатори:  53045.118.1  по КК на гр.Обзор на площ от 7779кв.м, м.”КараХасан”, с НТП –нива и 53045.522.52 по КК на гр.Обзор, на площ от 1323кв.м, м.“Срещу село“, с НТП – Изоставено тр.насаждение за обезщетяване за признато право на собственост с Решение №282/07.02.2008г. на НРС върху имот от 3.5дка нива в м.“Азмака“, 1.2дка – нива  в м.“Деригьол“ и 5дка нива в м.“Кочалан“ и трите в землището на гр.Обзор,  по преписка №3591 по регистъра на ОСЗ-Несебър посочено в т.2 от мотивирано предложение по чл.45ж, ал.1 от ППЗСПЗЗ с наш.вх.№Н5-0С-382/21.03.2014г. от Началника на ОСЗ-Несебър ;

                3. Предоставя  поземлен имот с проектен номер 53045.317.15  на площ от 4000кв.м, с НТП –нива, който се образува от поземлен имот с кад.идентификатор 53045.317.11 по КК на гр.Обзор, м.”КараХасан”, за обезщетяване за признато право на собственост с Решение №VІ-164/22.10.2008г. на БОС върху имот от 4дка нива в м.“Говела“  в землището на гр.Обзор,  по преписка №3592 по регистъра на ОСЗ-Несебър посочено в т.3 от мотивирано предложение по чл.45ж, ал.1 от ППЗСПЗЗ с наш.вх.№Н5-0С-382/21.03.2014г. от Началника на ОСЗ-Несебър ;

                4. Предоставя  поземлен имот с проектен номер 53045.182.163  на площ от 11938кв.м, с НТП –нива, който се образува от поземлен имот с кад.идентификатор 53045.182.158 по КК на гр.Обзор, м.”Ираклия Матеев участ“, за обезщетяване с равностоен имот по чл.10б, ал.1 от ЗСПЗЗ по силата на  Решение №57/26.03.2010г. на НРС за имот от 11.938дка нива в м.“Мешелика“  в землището на гр.Обзор,  по преписка №3153А по регистъра на ОСЗ-Несебър посочено в мотивирано предложение по чл.45ж, ал.1 от ППЗСПЗЗ с наш.вх.№Н5-0С-15/10.01.2014г. от Началника на ОСЗ-Несебър ;

                 5. Предоставя поземлени имоти с кадастрални идентификатори:  53045.521.6  по КК на гр.Обзор, на площ от 1111кв.м, с НТП –нива, м.”Кметство гр.Обзор”,  и 53045.522.7 по КК на гр.Обзор, на площ от 1190кв.м, с НТП -лозе, м.“Срещу село“ за обезщетяване с равностойни имоти по чл.10б, ал.1 от ЗСПЗЗ за имот от 2.3дка в м.“Каикада“  в землището на гр.Обзор,  по Решение №3-56/05.04.2005г. на ОСЗ-Несебър посочено в мотивирано предложение по чл.45ж, ал.1 от ППЗСПЗЗ с наш.вх.№92-00-553/02.07.2013г. от Началника на ОСЗ-Несебър ;

                 6. Предоставя поземлен имот с проектен номер 02703.18.64  на площ от 693кв.м, с НТП –др.вид земеделска земя, който се образува от поземлен имот с кад.идентификатор 02703.18.52 по КК на с.Баня, за обезщетяване за признато право на собственост с Решение №297/10.01.2003г. на НРС върху 693 кв.м представляващи част от имот с пл.№65 по кадастралния план на с.Баня,  по преписка №А298 по регистъра на ОСЗ-Несебър посочено в мотивирано предложение по чл.45ж, ал.1 от ППЗСПЗЗ с наш.вх.№Н5-0С-12/09.01.2014г. от Началника на ОСЗ-Несебър ;

                7.Предоставя поземлени имоти с кадастрални идентификатори:

– 73571.30.26 по КК на с.Тънково, на площ от 14998кв.м, с НТП –нива, м.”Бабини драки”;

– 73571.29.6 по КК на с.Тънково, на площ от 7845кв.м, с НТП –нива, м.”Бабини драки”;

– 73571.30.18 по КК на с.Тънково, на площ от 27994кв.м, с НТП –нива, м.”Бабини драки”;

– проектен имот 73571.30.112 по КК на с.Тънково, на площ от 17163кв.м, образуван от имот с кад.№73571.30.41, с НТП –нива, м.”Бабини драки”;

за обезщетяване за признато право на собственост с Решение №265/04.02.2008г. на БОС  върху 2дка ливада и 66дка нива в земилщето на с.Тънково,  по преписка №О320 по регистъра на ОСЗ-Несебър посочено в т.1 на мотивирано предложение по чл.45ж, ал.1 от ППЗСПЗЗ с наш.вх.№92-00-498/19.06.2013г. от Началника на ОСЗ-Несебър ;

                8. Предоставя  поземлен имот с проектен номер 51500.22.183  на площ от 4000кв.м, с НТП –Др.вид.земеделска земя, който се образува от поземлен имот с кад.идентификатор 51500.22.71 по КК на гр.Несебър, м.”Бостанлъка”, за обезщетяване за признато право на собственост с Решение №317/14.12.2000г.  на НРС върху имоти от 2.7 дка лозе, и 1,3дка –лозе в м.“Кокалу“ в землището на гр.Несебър,  по преписка №Ж755 по регистъра на ОСЗ-Несебър посочено в т.2 от мотивирано предложение по чл.45ж, ал.1 от ППЗСПЗЗ с наш.вх.№92-00-498/19.06.2013г. от Началника на ОСЗ-Несебър ;

                9. Предоставя  поземлени имоти с кадастрални идентификатори:

– 11538.5.39 по КК на гр.Св.Влас, на площ от 2500кв.м, с НТП –Др.вид земеделска земя, м.”Юрта”;

– 11538.5.29 по КК на гр.Св.Влас, на площ от 1183кв.м, с НТП –Др.вид земеделска земя, м.”Юрта”;

– 11538.5.74 по КК на гр.Св.Влас, на площ от 3801кв.м, с НТП –Др.вид земеделска земя, м.”Юрта”;

– 11538.11.19 по КК на гр.Св.Влас, на площ от 739кв.м, с НТП –Др.вид земеделска земя, м.”Ага чешме”;

– 11538.12.46 по КК на гр.Св.Влас, на площ от 2165кв.м, с Трайно предназначение – Земеделска, НТП –иглолистна гора, м.”Варницата”;

– 11538.12.45 по КК на гр.Св.Влас, на площ от 2800кв.м, с Трайно предназначение – Земеделска, НТП –иглолистна гора, м.”Варницата”;

– 11538.13.174 по КК на гр.Св.Влас, на площ от 650кв.м, с НТП –Др.поземлен имот за движение и транспорт, м.”Козлука”;

– 11538.502.314 по КК на гр.Св.Влас, на площ от 2500кв.м, с НТП –Скали;

– 11538.502.312 по КК на гр.Св.Влас, на площ от 3714кв.м, с НТП –Скали;

– 11538.13.43по КК на гр.Св.Влас, на площ от 2182кв.м, с НТП –Др.вид земеделска земя, м.”Козлука”;

– 11538.4.65 по КК на гр.Св.Влас, на площ от 10408кв.м, с НТП –дере, м.”Юрта под пътя”;

– Проектен имот с кад.№11538.9.165 по КК на гр.Св.Влас на площ от 1786кв.м, образуван от имот с кад.№11538.9.18, с Трайно предназначение – Земеделска, НТП –иглолистна гора, м.”Ага чешме”;

за обезщетяване за признато право на собственост с Решение №23/26.02.2004г.  на НРС върху имоти от 35.100 дка -нива в м.“Инджекьойско блато“ в землището на гр.Несебър,  по преписка №Ж894 по регистъра на ОСЗ-Несебър посочено в т.1 от мотивирано предложение по чл.45ж, ал.1 от ППЗСПЗЗ с наш.вх.№Н5-ОС-559/09.05.2014г. от Началника на ОСЗ-Несебър ;

                10. Предоставя  поземлени имоти с кадастрални идентификатори:

– 53045.530.20 по КК на гр.Обзор, на площ от 1547 кв.м, м.“Габрака“, с НТП-Изоставени трайни насаждения,

– Проектен имот с №58431.2.51 по КК на с.Приселци, на площ от 3500кв.м, образуван от имот с кад.№58431.2.24 по КК на Приселци, м.“Сърта“, с НТП-Изоставени трайни насаждения, за обезщетяване за признато право на собственост с Решение №251/19.10.2007г.  на НРС върху нива на площ от 1,5 дка м.Мерите, землище гр.Обзор и нива на площ от 3,5дка в м.“Ачмите“ в землището на с.Приселци,  по преписка №3589 по регистъра на ОСЗ-Несебър посочено в т.2 от мотивирано предложение по чл.45ж, ал.1 от ППЗСПЗЗ с наш.вх.№Н5-ОС-559/09.05.2014г. от Началника на ОСЗ-Несебър ;

                11. Предоставя поземлени имоти с кадастрални идентификатори:

– 51500.22.27 по КК  на гр.Несебър, на площ от 583кв.м, м.“Бостанлъка“, с НТП-Др.вид земеделска земя;

– 51500.22.28 по КК  на гр.Несебър, на площ от 600кв.м, м.“Бостанлъка“, с НТП-Др.вид земеделска земя;

– 51500.22.40 по КК  на гр.Несебър, на площ от 2000кв.м, м.“Бостанлъка“, с НТП-Др.вид земеделска земя;

– 51500.22.41 по КК  на гр.Несебър, на площ от 2000кв.м, м.“Бостанлъка“, с НТП-Др.вид земеделска земя;

– 51500.22.42 по КК  на гр.Несебър, на площ от 2000кв.м, м.“Бостанлъка“, с НТП-Др.вид земеделска земя;

за обезщетяване за признато право на собственост с Решение №287/28.12.2006г. на НРС и решение № ІІ-159/13.07.2007г. на БОС върху имоти : нива на площ от 1,5 дка в м.“Мал тепе“ и нива на площ от 6.00дка в м.“Старите пясъци“ в землището на гр.Несебър,  по преписка №Ж928 по регистъра на ОСЗ-Несебър посочено в мотивирано предложение по чл.45ж, ал.1 от ППЗСПЗЗ с наш.вх.№Н5-ОС-651/16.05.2014г. от Началника на ОСЗ-Несебър;

                12. Предоставя поземлени имоти с кадастрални идентификатори:

– 51500.22.37 по КК  на гр.Несебър, на площ от 1886кв.м, м.“Бостанлъка“, с НТП-Др.вид земеделска земя;

– 51500.22.38 по КК  на гр.Несебър, на площ от 2000кв.м, м.“Бостанлъка“, с НТП-Др.вид земеделска земя;

– 51500.22.39 по КК  на гр.Несебър, на площ от 2000кв.м, м.“Бостанлъка“, с НТП-Др.вид земеделска земя;

– 51500.22.73 по КК  на гр.Несебър, на площ от 3640кв.м, м.“Бостанлъка“, с НТП-Др.вид земеделска земя;

 – 51500.22.76  по КК  на гр.Несебър, на площ от 500в.м, м.“Бостанлъка“, с НТП-Др.вид земеделска земя;

– 51500.22.77 по КК  на гр.Несебър, на площ от 500кв.м, м.“Бостанлъка“, с НТП-Др.вид земеделска земя;

– 51500.22.78 по КК  на гр.Несебър, на площ от 783кв.м, м.“Бостанлъка“, с НТП-Др.вид земеделска земя;

– 11538.3.133 по КК на гр.Св.Влас, на площ от 1741кв.м, с НТП –Др.вид земеделска земя, м.”Юрта под пътя“;

– 11538.15.11 по КК на гр.Св.Влас, на площ от 1514кв.м, с Трайно предназначение – Земеделска, НТП –иглолистна гора,  м.”Козлука”;

за обезщетяване на признато за възстановяване право на собственост върху земеделски земи с Протоколно решение №Ж123/21.10.2008г. на ОСЗ-Несебър по заявление с вх.№Ж123/18.10.1991г. върху имоти : две ниви всяка на площ от 6.00 дка в м.“Старите пясъци“ и нива на площ от 3.00дка в м.“Индж.блато“ в землището на гр.Несебър  посочено в мотивирано предложение по чл.45ж, ал.1 от ППЗСПЗЗ с наш.вх.№Н5-ОС-657/20.05.2014г. от Началника на ОСЗ-Несебър;

                13. Предоставя поземлени имоти с кадастрални идентификатори:

-51500.27.21 по КК  на гр.Несебър, на площ от 999кв.м, м.“Юрта/Балкана“, с НТП-Др.вид земеделска земя;

– 51500.25.18 по КК  на гр.Несебър, на площ от 792кв.м, м.“Юрта/Балкана“, с НТП-Дере;

– 11538.504.606 по КК  на гр.Св.Влас, на площ от 831кв.м, м.“Юрта“, с НТП-Др.вид земеделска земя

– 11538.504.608 по КК  на гр.Св.Влас, на площ от 1396кв.м, м.“Варницата“, с НТП-Др.вид земеделска земя

за обезщетяване на признато за възстановяване право на собственост върху земеделска земя с решение №214/02.10.2006г. на НРС за нива на площ от 4.00дка в м.“Юрта“ в землището на гр.Несебър  по преписка №Б154Н по регистъра на ОСЗ-Несебър , посочено в мотивирано предложение по чл.45ж, ал.1 от ППЗСПЗЗ с наш.вх.№Н5-ОС-670/23.05.2014г. от Началника на ОСЗ-Несебър;

 

/Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящто решение./

 

 

По т.ДВАДЕСЕТ И ШЕСТА от дневния ред – Докладна записка вх.№ 246/12.05.2014 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно определяне на пазарна цена за продажба на поземлен имот с кад. идентификатор № 51500.506.592 по КК на гр. Несебър, представляващ УПИ ХVІІІ в кв.5801 по плана к.к. „Слънчев бряг-запад”.

 

Общинският съвет със 17 гл. „за” и 1 гл. „въздържал се” от гласували 18 общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ № 798

 

            На основание чл.21, ал.1 т.8  от ЗМСМА и чл.41, ал.2 от ЗОС Общински съвет – Несебър определя пазарна цена в размер на 404046.00 лв. /четиристотин и четири хиляди и четиридесет и шест лева/ без ДДС, за продажба на поземлен имот- частна общинска собственост с кадастрален идентификатор №51500.506.592 по КК на гр.Несебър, представляващ УПИ ХVІІІ в кв.5801 по плана на к.к. “Слънчев бряг – запад“ на площ от 3093 кв.м, АОС№4713/03.06.2011г.  на  „Интент 7“ ЕООД, ЕИК 202250022, със седалище и адрес на управление гр. Бургас, ул. “Константин Величков“ № 34, ет.4, представлявано от управителя  Борис Лазаров Василев като собственик на законно построените в имота сгради с кад.№51500.506.592.1 по КК на гр. Несебър със застроена площ 1179 кв.м по скица от кадастъра, с предназначение „Сграда за обществено хранене“, както и на кафе-сладкарница “Грамада“ със застроена площ от 162.02 кв.м, които са част от сграда с кад.№51500.506.592.3 цялата на площ от 514 кв.м  по КК на гр.Несебър.

 (Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящто решение.)

 

По т.ДВАДЕСЕТ И СЕДМА от дневния ред – Докладна записка вх.№ 242/12.05.2014 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно учредяване право на строеж за пристрояване на сграда с кад.№ 51500.506.248.1.5 по КК на гр. Несебър, изградена в УПИ І в кв.5502 по плана на кк. „Слънчев бряг-запад”.

Общинският съвет с 19  гл. „за” от гласували 19 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ №  799

 

1. На основание чл.21, ал.1 т.8 и т. 12 от ЗМСМА, чл.3, ал.3 от Наредба № 5 за РПУРОИ, Общински съвет – Несебър актуализира годишната програма за управление и разпореждане с общински имоти за 2014 г. , като т. В. „Имоти, върху които Община Несебър има намерение да учреди право на строеж” се допълва с поземлен имот кад.№51500.506.248 по КК на гр. Несебър на площ от 8541 кв.м., представляващ УПИ І в кв.5502 по плана на к.к “Сл.бряг –запад“, отреден „За складове, офиси и озеленяване“, АОС№4782/15.06.2011 г. и АОС№4183/ 18.11.2010 г.

2. На основание чл.38, ал.2 от ЗОС, чл.51, ал.2 и чл.52 от НРПУРОИ на ОбС-Несебър, да бъде учредено от кмета на общината право на строеж за пристрояване на самостоятелен обект с кадастрален идентификатор 51500.506.248.1.5, в поземлен имот с кадастрален идентификатор 51500.506.248 по КК на гр. Несебър, представляващ УПИ І, кв.5502 по плана на к.к “Сл.бряг –запад“ на „САТ Комерс“ ООД със седалище и адрес на управление гр. Несебър, ж.к. “Младост“ бл.47, ап.3, ЕИК 102684690, представляно от Александър Александров – управител, в качеството му на собственик на обекта за изграждане на товарна рампа към същия със Застроена площ от 45.99 кв.м, съгласно одобрения на 15.03.2014 г. проект.

3. Съгласно чл.41, ал.2 от ЗОС, Общински съвет – Несебър определя цена на правото на пристрояване по т.2 в размер на 5123.10 лв. /пет хиляди сто двадесет и три лева и десет стотинки/ без ДДС.”

 /Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящто решение./

 

 

По т.ДВАДЕСЕТ И ОСМА от дневния ред – Докладна записка вх.№ 243/12.05.2014 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно обявяване за частна общинска собственост на поземлен имот с кад.№ 11538.502.455 по КК на гр. Свети Влас, поради отпаднало предназначение.

 Общинският съвет с 19  гл. „за” от гласували 19 общински съветници прие следното

 РЕШЕНИЕ № 800

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА  и на основание чл.6, ал. 1, от ЗОС   Общински съвет – Несебър обявява за частна общинска собственост УПИ ІІ-292 в кв.28 по плана на гр. Свети Влас – юг с отреждане „За КОО и търговия“ с кад.№11538.502.455 по КК на гр. Свети Влас, поради отпадане на предназначението му по чл.3, ал.2 от ЗОС.“

/Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящто решение./

 

По т.     ДВАДЕСЕТ И ДЕВЕТА от дневния ред – Докладна записка вх.№ 240/12.05.2014 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно промяна начина на трайно ползване на общински земеделски имоти в землището на гр. Несебър от „Пасище” в „Друг вид земеделска земя”.

 

Общинският съвет с 10 гл.”за” 2 гл. „против” и 7 гл. „въздържал се” от гласували 19 общински съветници   прие следното 

        

РЕШЕНИЕ №  801

 

Поради не постигане на необходимия брой гласове (2/3 от общия брой) предложения проект за решение от Докладна записка вх.№ 240/12.05.2014 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно промяна начина на трайно ползване на общински земеделски имоти в землището на гр. Несебър от „Пасище” в „Друг вид земеделска земя” не бе прието.

           (Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящото решение.)

 

По т.ТРИДЕСЕТА от дневния ред – Докладна записка вх.№ 241/12.05.2014 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно учредяване право на строеж за изграждане на трафопост върху ПИ № 51500.501.497 по КК на гр. Несебър.

 

Общинският съвет с 18 гласа „за” от общо 18 гласували  общински съветници прие следното        

 

РЕШЕНИЕ № 802

 

 1. На основание чл.21, ал. 1, т.8 и т.12 от ЗМСМА, във връзка с чл.3, ал.3 от Наредба №5 за РПУРОИ  Общински съвет – Несебър актуализира годишната програма за управление и разпореждане с общински имоти, като т.В “Имоти, върху които Община Несебър има намерение да учреди право на строеж” се допълва с поземлен имот с кадастрален идентификатор №51500.501.497 по КК на гр.Несебър на площ от 523 кв.м, представляващ част от УПИ VІ-417,418 в кв.34 по плана на гр.Несебър – стара част, АчОС №5114/15.02.2012г., върху който ще се  учредява  право на строеж за изграждане на трафопост.

2. На основание чл.37, ал.4, т.4 от ЗОС във връзка с чл.62, ал.2 от ЗЕ, да се учреди на „ЕВН България Електроразпределение” ЕАД, със седалище и адрес на управление гр.Пловдив ул.”Христо Данов”N37,   ЕИК 115552190 право на строеж върху поземлен имот с кадастрален идентификатор №51500.501.497 по КК на гр.Несебър на площ от 523 кв.м, представляващ УПИ VІ-417,418 в кв.34 по плана на гр.Несебър – стара част,  АчОС №5114/15.02.2012г. за изграждане на  площадков енергиен обект – трафопост със застроена площ 6кв.м и сервитутна площ за обслужване на трафопоста – 26кв.м, за сумата от 1608.90лв. /хиляда шестотин и осем лева и деветдесет стотинки/ без ДДС.”

                 /Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящто решение./

 

По т.ТРИДЕСЕТ И ПЪРВА от дневния ред – Докладна записка вх.№ 583/11.11.2013 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно одобряване на пазарна оценка за продажбата на поземлен имот с кадастрален идентификатор № 51500.502.20 по КК на гр. Несебър, представляващ 1412 кв.м. реално обособени от УПИ І в кв.78б по плана на гр. Несебър-нова част.

               

Общинският съвет с 12 гл. „за” и 5 гл. „въздържал се” прие следното

 

РЕШЕНИЕ № 803

 

На основание чл.21, ал.1 т.8 и т.12 от ЗМСМА и чл.41, ал.2 от ЗОС, Общински съвет – Несебър реши:

„1. На основание чл.З, ал.З от Наредба №5 за РПУРОИ, Общински съвет – Несебър актуализира годишната програма за управление и разпореждане с общински имоти за2014 г, като т.III,  Б. „Имоти в Община Несебър, които ще бъдат обект на продажба“ се допълва с поземлен имот с кадастрален идентификатор 51500.502.20 по кадастралната карта на гр.Несебър на площ от 1412 кв.м, представляващ реално обособена част от УПИ I кв.78б по плана на гр.Несебър – нова част, отреден за „Обществено обслужване, хотели, трафопост и озеленяване“ .

2. Общински съвет – Несебър определя пазарна цена в размер на 321 800 лв. (триста двадесет и една хиляди и осемстотин лева) без ДДС, за продажба на поземлен имот- частна общинска собственост с кадастрален идентификатор 51500.502.20 по кадастралната карта на гр. Несебър на площ от 1412 кв.м. представляващ реално обособена част от УПИ I кв.78б по плана на гр.Несебър -нова част, отреден за „Обществено обслужване, хотели, трафопост и озеленяване“ АОС № 4850/22.07.2011 г. на „ГАРАНТ ТУРИСТ С. и В.“ ЕООД, ЕИК 102172658, с адрес на управление: гр.Несебър, ул.“Отец Паисий“ №25 , представлявано от Венелин Стоянов Ташев – управител, като собственик на законно построената в имота едноетажна сграда със застроена площ от 818 кв.м.“

 (Списъкът с поименно гласуване е неразделна част от настоящото решение)

 

По т.ТРИДЕСЕТ И ВТОРА от дневния ред –  Докладна записка вх.№ 248/12.05.2014 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на общинско помещение в сграда с кад.№ 51500.501.104.2 по КК на гр. Несебър, за обществена тоалетна.

 

Общинският съвет с 15 гласа ”за”  от общо гласували 15  общински съветници прие следното        

 

РЕШЕНИЕ № 804

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.12 от ЗМСМА  и  чл.3, ал.3 от Наредба №5 за РПУРОИ  Общински съвет – Несебър актуализира годишната програма за управление и разпореждане с общински имоти, като в раздел ІІІ /трети/  т.А  “Имоти, които Община Несебър има намерение да предостави под наем”   се допълва със следния имот:

Сграда с кад.идентификатор 51500.501.104.2, представляваща „Обществена тоалетна“ в УПИ ІV кв.10, по плана на гр.Несебър – стара част, с кад.№ 51500.501.104 по КК на гр.Несебър.

ІІ. На основание чл.14, ал.1 от ЗОС и чл.17, ал.1 от НРПУРОИ да се проведе публично оповестен конкурс за отдаване под наем на нежилищен имот частна общинска собственост, Сграда с кад.идентификатор 51500.501.104.2, представляваща „Обществена тоалетна“ в УПИ ІV кв.10, по плана на гр.Несебър – стара част, с кад.№ 51500.501.104 по КК на гр.Несебър, АОС №5738/09.05.2014г. със застроена площ от 18кв.м.

При следните условия:

1. Начална годишна наемна цена – в размер на 1296.00лв./хиляда двеста деветдесет и шест лева/ с ДДС.

2. СРОК за отдаване под наем – 3/три/ години.

3. Специфични условия –

– Отдавания имот да се използва единствено за „Обществена тоалетна”.

– Наемателят няма право да изисква заплащане на такса за еднократно ползване на тоалетната по- висока от 1.00лв.

– Да се подържат прилежащите към обекта площи в хигиеничен вид.

– Годишната наемна цена се заплаща на две вноски, както следва:

първа вноска към момента на сключване на договора за наем, втора вноска до 31.08 на съответната година;

4. Критериите  за оценяване са:

– Предложена оферта относно експлоатацията на имота – К1/ от 0  до 10 точки/

-Конкурсна цена – К2 / максимум 5 точки/, като за всяко следващо низходящо предложение се намаля с 0,5точки;

Краен резултат за оценяване: К=К1+ К2

5. Депозита за участие  в конкурса  –  10% от  началната месечна  наемна цена.

6. Общински съвет – Несебър упълномощава кмета на общината да определи останалите условия по провеждането на конкурса.

ІІІ. На основание чл.60, ал.1 от АПК допускаме предварително изпълнение на решението.“

          (Списъкът с поименно гласуване е неразделна част от настоящото решение)

 

По т.ТРИДЕСЕТ И ТРЕТА от дневния ред – Докладна записка вх.№ 245/12.05.2014 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно провеждане на конкурс за отдаване под наем на самостоятелно обособен обект „Кафе” в общинска автогара – гр. Обзор с кад. № 53045.501.492.1

 

Общинският съвет с 15 гласа „за”и 1 гл.”въздържал се” от общо гласували 16 общински съветници прие следното        

 

РЕШЕНИЕ № 805

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА  във връзка с  чл.14, ал.1 от ЗОС и чл.17,ал.1 от НРПУРОИ   да се проведе публично оповестен конкурс за отдаване под наем за срок от 5/пет/ години на самостоятелно обсобен обект в сградата на автогара – Обзор, в УПИ VІІ, кв.48 по плана на гр.Обзор с кадастрален идентификатор 53045.501.492.1, АчОС №2993/07.05.2009 г.  находящ се на първи етаж с предназначение „Кафе“ с полезна площ от  от 27.60 кв.м, при следните условия:

1.Начална конкурсна месечна наемна цена 387.50 лв. с ДДС, съгласно Приложение №1 към Наредбата за РПУРОИ на ОС-Несебър;

 1. 2.       Специфични условия –

Отдаваният имот да се използват единствено като „Кафе“.

Наемателя няма право да променя предназначението на имота.

–  Да се подържат прилежащите към обекта площи в хигиеничен вид.

3. Критериите  за оценяване са:

– Предложена оферта относно експлоатацията на имота – К1/ от 0  до 10 точки/

-Конкурсна цена – К2 / максимум 5 точки/, като за всяко следващо низходящо предложение се намаля с 0,5точки;

Краен резултат за оценяване: К=К1+ К2

4. Депозита за участие  в конкурса  –  10% от  началната месечна  наемна цена.                                                                     

ІІ.Упълномощава Кмета на общината, да определи останалите условия по провеждането на конкурса.“

 

(Списъкът с поименно гласуване е неразделна част от настоящото решение)

 

По т.ТРИДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТА от дневния ред – Докладна записка вх.№ 247/12.05.2014 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на 2 кв.м. от самостоятелен обект с кад.№ 51500.501.318.1.7 по КК на гр. Несебър, за банкомат.

 

Общинският съвет със 17 гласа „за” и 1 гл. „въздържал се” от общо гласували 18 общински съветници прие следното        

 

РЕШЕНИЕ № 806

 

       На основание чл.21, ал.1, т.8  Общински съвет – Несебър  реши :

„І. На основание чл.14, ал.1 от ЗОС и чл.17,ал.1 от НРПУРОИ на ОС-Несебър  да се проведе публично оповестен конкурс за отдаване под наем на 2/два/кв.м от Самостоятелен обект – общинска частна собственост с кад.№51500.501.318.1.7 по КК на гр.Несебър на площ от 64.00 кв.м отреден за „Банков офис“, находящ се в на партерен етаж от сграда с кад.№51500.501.318.1 в УПИ ІХ-294, кв.55 по плана на гр.Несебър – стара част,  АчОС №5470/26.09.2013г., за монтиране на АТМ устройство(банкомат), при следните условия:

1. Начална конкурсна месечна наемна цена – в размер на 60.00лв. /шестдесет лева/ с ДДС.

2.Срок за отдаване под наем – 3 /три / години.

3.Специфични условия:

–                            Отдаваната площ да се използва единствено за инсталиране на АТМ-устройство;

–                            Право да участват в конкурса имат юридически лица регистрирани по Закона за банките, притежаващи разрешение за извършване на банкова дейност от БНБ.

4. Депозит за участие  в конкурса  –  10% от  началната месечна  наемна цена.                                                                     

5. Критерии за оценяване –

– Предложена оферта относно експлоатацията на имота – К1/ от 0  до 10 точки/

-Конкурсна цена – К2 / максимум 5 точки/, като за всяко следващо низходящо предложение се намаля с 0,5точки;

Краен резултат за оценяване: К=К1+ К2

6. Общински съвет – Несебър упълномощава кмета на общината да определи останалите условия по провеждането на конкурса.

ІІ. На основание чл.60, ал.1 от АПК допуска предварително изпълнение на решението.

 

            (Списъкът с поименно гласуване е неразделна част от настоящото решение)

 

По т.ТРИДЕСЕТ И ПЕТА от дневния ред – Докладна записка вх.№ 244/12.05.2014 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно отдаване под наем на кабинет № 7 от общинска сграда – градска поликлиника – гр. Обзор с кад.№ 53045.502.331.1. по КК на гр. Обзор.

 

Общинският съвет с 18 гласа „за” от общо гласували 18 общински съветници прие следното        

 

РЕШЕНИЕ № 807

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и   чл.14, ал.7 от ЗОС и чл.15, ал.1 от Наредба №5 за РПУРОИ на Общински съвет Несебър,  да се проведе публично оповестен конкурс за отдаване под наем за срок от 5 /пет/ години за Рехабилитационен кабинет на самостоятелно обособен обект от Общинска сграда – Градска поликлиника – гр.Обзор, с кадастрален №53045.502.331.1, актувана с АпОС №1017/26.03.2001г., находяща се в УПИ Х, кв.53 по плана на гр.Обзор, представляващ Кабинет №7 на площ от 16/ шестнадесет/ кв.м., ведно с манипулационна на площ от 10 / десет/ кв.м., при следните условия:

 1. 1.       Начална конкурсна месечна наемна цена определена по реда на чл.24 и Приложение №1от Наредба №5  в размер на – 102лв. (сто и два лева) с ДДС

      2.    Специфични условия на конкурса:

     – Кандидатите да са със специалност “Рехабилитатор”;

      – Да осигурят за своя сметка обзавеждането и оборудването на помещението;

           –  Кабинетът да работи целогодишно.

       – Наемателят няма право да променя предназначението на имота през целия наемен период.

3. Критерии  за оценяване :

– Предложена оферта относно експлоатацията на имота – К1/ от 0  до 10 точки/

-Конкурсна цена – К2 / максимум 5 точки/, като за всяко следващо низходящо предложение се намаля с 0,5точки;

Краен резултат за оценяване: К=К1+ К2

 1. 4.       Депозита за участие  в конкурса  –  10% от  началната месечна  наемна цена.                                                              

ІІ.Упълномощава Кмета на общината, да определи останалите условия по провеждането на конкурса.“

  (Списъкът с поименно гласуване е неразделна част от нас тоящото решение)

 

По т.ТРИДЕСЕТ И ШЕСТА от дневния ред – Докладна записка вх.№ 239/12.05.2014 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно предоставяне безвъзмездно право на ползване на общинско помещение за пенсионерски клуб в с Оризаре.

 

Общинският съвет с 18 гласа „за” от общо гласували 18 общински съветници прие следното       

 

РЕШЕНИЕ № 808

 

1. На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.12 от ЗМСМА, актуализира годишната програма за управление и разпореждане с общински имоти на община Несебър за 2014 г., като  раздел ІІІ /трети/ т.Е. Имоти в урбанизирана територия, върху които Община Несебър има  намерение да учреди  право на ползване и управление се допълва със следните общински имоти: Самостоятелен обект с полезна площ от 36.46 кв.м с кад.№53822.502.61.1.2 по КК на с.Оризаре, находящ се на партерен етаж в общинска сграда „Читалище“ в УПИ V, кв.41 по плана на с.Оризаре, АчОС №2271/12.08.2005 г.

  2.На основание чл.39, ал.4 от ЗОС да се учреди безвъзмездно право на ползване за срок от 5/пет/ години на Юридическо лице с нестопанска цел „Сдружение“ Черно море-Несебър“, вписано в регистъра за юридическите лица с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност с Решение №014/17.07.2012 г. по ф.д.№52 по описа на БОС за 2012 г., представлявано от Димитър Стоянов Димитров, със седалище и  адрес: гр.Несебър, ул.“Митрополитска“ №15 върху общински имот представляващ Самостоятелен обект с полезна площ от 36.46 кв.м с кад.№53822.502.61.1.2 по КК на с.Оризаре, находящ се на партерен етаж в общинска сграда „Читалище“ в УПИ V, кв.41 по плана на с.Оризаре, АчОС №2271/12.08.2005г. – за пенсионерски клуб в с.Оризаре.“

(Списъкът с поименно гласуване е неразделна част от настоящото решение)

 

                По т.ТРИДЕСЕТ И СЕДМА от дневния ред – Докладна записка № 274/23.05.2014 г. от Виктор Борисов- зам. кмет на община Несебър, относно продължаване процедурата по одобряване на УПИ, образувана в изпълнение на Решение № 446 от протокол №14/05.04.2013 г. на Общински съвет – Несебър за допускане на ново ЧИ на ПУП–ПРЗ за урегулиране на ПИ пл.№ 561 и пл.№ 486 по плана на с. Равда.

 

Общинският съвет с 19 гласа „за”  от общо гласували 19 общински съветници прие следното

        

РЕШЕНИЕ № 809

 

На основание чл.21, ал. 1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.16, ал.4 и чл.210 от ЗУТ:

Общински съвет – Несебър:

1. Не възразява срещу приетия от ОЕСУТ с решение по т. 28 от Протокол №16/13.11.2013 г. проект за ПУП – ПРЗ за имоти с пл.№ 486 и 561 по КВС на с.Равда

 

2. На основание чл.210, ал.3 от ЗУТ приема определените с Решение №1 от 19.05.2014 г. на Комисията по чл.210 пазарни цени на описаните в решението имоти, а именно: УПИ V-общ,  в кв.22 по плана на с.Равда с площ 836 кв.м. отреден за „Жилищно строителство, с  идентификатор 61056.502.497 по КК и КР на с.Равда  с пазарна стойност –  142 457 лв.; Поземлен имот пл.№561 по КВС целия на площ от 1470 кв.м. с пазарна стойност -202 860 лв. ;  Новоурегулиран УПИ І-561 в кв.60а по плана на с.Равда в процедираната му част, отреден за „Жилищно строителство”  площ от 437.7 кв.м.с пазарна стойност -60 403 лв.

3.Дава съгласие с процедираната в изпълнение на Решение №446 от протокол №14/05.04.2013 год. на Общински съвет -Несебър и със Заповедта по чл.16, ал.5 от ЗУТ на собствениците на имот с пл. 561 по КВС на с.Равда, общ. Несебър да бъдат определени като равностойни следните урегулирани имоти :

 

 • ·         УПИ V-общ,  в кв.22 по плана на с.Равда с площ 836 кв.м. отреден за „Жилищно строителство, с  идентификатор 61056.502.497 по КК и КР на с.Равда  с пазарна стойност –  142457 лв.
 • ·         Новоурегулиран УПИ І-561 в кв.60а по плана на с.Равда в процедираната му част, отреден за „Жилищно строителство”  площ от 437.7 кв.м.с пазарна стойност -60 403 лв.

 

                    След влизане в сила на настоящето решение да бъдат изпълнени съответните процедури по реда на ЗУТ и ЗОС.

 

(Списъкът с поименно гласуване е неразделна част от настоящото решение)

 

Председателят на Общинския съвет Несебър обявявя 15 минути почивка

 

По т.ТРИДЕСЕТ И ОСМА от дневния ред – Предложение вх.№ 234/09.05.2014 г., относно изготвяне на ПУП-ПП за линеен обект „Северен околовръстен път с. Равда, от о.т. 11 до о.т. 559, по реда на чл.124а от ЗУТ.

 

Думата бе дадена на  Костадин Нищелков – председател на комисията по устройство на територията, селско, горско, ловно стопанство и опазване на околната среда, който предложи на общинските  съветници  да приемат проекта за решение от докладната записка.      

           

            Направеното предложението  бе подложено на  гласуване и Общинският съвет с 18 гласа „за”   от общо гласували 18 общински съветници прие следното

        

 

РЕШЕНИЕ № 810

 

На  основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА  във връзка с чл.124а, ал.1 и чл.124б, ал.1 от ЗУТ Общински съвет Несебър съгласува преработен проект за ПУП-ПП за обект: „Северен околовръстен път  с.Равда от о.т.11 до о.т.559″.

Решението да се разгласи по реда на чл.124б, ал.2 от ЗУТ.

На основание чл.124б, ал.4 от ЗУТ Решението не подлежи на обжалване.

Екземпляр от Решението да се връчи на възложителя и изпрати на кмета на Общината за сведение и изпълнение.

 

По т.ТРИДЕСЕТ И ДЕВЕТА от дневния ред –. Докладна записка вх.№ 199/ 25.04.2014 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно одобряване на ПУП-ПП за обект „Реконструкция на ЕП 20 кV „Равда – въздушно отклонение за ТП „Ритъм” от кабелна муфа на съществуващ кабел 20 кV, стълб 10 до БКТП „Хендек-2” в ПИ 61056.100.438, м. „Хендек тарла”, землището на с. Равда.”

 

Общинският съвет с 19 гласа „за” от общо гласували 19 общински съветници прие следното        

 

РЕШЕНИЕ № 811

 

 

На основание чл.21, ал.1, т. 11 от ЗМСМА във връзка с чл.129, ал.1 от ЗУТ, Заявление вх.№ 92-00-3296#1/09.04.2014 год., решение т. 9 от протокол №10 от заседание на ОЕСУТ проведено на 02.10.2013 год, становище изх.№3249//15.05.2013 г. от РИОСВ-Бургас, Здравно заключение изх. №53-07-288/04.12.2013 год. на РЗИ-Бургас и Решение №КЗЗ-04/20.02.2014 год. т.4 на Министерство на Земеделието и Храните-Комисия за земеделските земи за утвърждаване на площадка за гореописания обект.

ОДОБРЯВА:

ПУП-парцеларен план за обект: „Реконструкция на ЕП 20 кV „Равда“-въздушно отклонение за ТП „Ритъм“ от кабелна муфа на съществуващ кабел 20 кV, стълб 10 до БКТП „Хендек-2 в ПИ61056.100.438, м.“Хендек тарла“, землище с.Равда“.

Трасето е с дължина около 88м, като началото е от кабелна муфа на съществуващ кабел 20 кV в имот 61056.56.101-за селскостопански, горски, ведомствен път-собственост на Община Несебър, преминава през него и през имот 61056.100.439-за друг поземлен имот за движение и транспорт-частна собственост и достига до БКТП „Хендек-2″ в имот 61056.100.438-за друг курортно-рекреационен обект-частна собственост.

            Решението да се обнародва в Държавен вестник.

Решението може да бъде оспорено в 30-дневен срок от обнародването му в ДВ, пред административен съд-Бургас

 

По т.ЧЕТИРИДЕСЕТА от дневния ред – Докладна записка вх.№ 258/15.05.2014 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно процедиране на ПУП-ПРЗ за УПИ ІV-общ. в кв.5001 по плана на к.к. „Слънчев бряг-запад”.

 

                Общинският съвет с 11 гласа „за” , 4 гл. „против” и 4 гл. „въздържал се”от общо гласували  19 общински съветници прие       

 

РЕШЕНИЕ № 812

 

Общински съвет – Несебър, на основание правомощията си по чл.21, ал.1, т.8 и  т.11 от ЗМСМА, във вр. с чл. 134, ал. 2, т. 6 от ЗУТ и в качеството си на заинтересовано лице по смисъла на чл.131, ал.1, ал.2 от ЗУТ дава съгласие за допускане и процедиране на ПУП-ПРЗ за УПИ ІV-общ. в кв.5001 по плана на к.к. „Слънчев бряг – Запад” в съответствие с настоящото задание, при спазване на нормативно установения за това ред.”

       (Списъкът с поименно гласуване е неразделна част от настоящото решение)

 

По т.ЧЕТИРИДЕСЕТ И ПЪРВА от дневния ред – Предложение вх.№ 201/25.04.2014 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно изработване на ПУП-ПЗ по Наредба № 19 за строителство в земеделски земи без промяна предназначението в обхват с идентификатор 53822.17.475, м. „Корията”, землище с. Оризаре, на основание чл.124а, ал.1 от ЗУТ.

 

Общинският съвет с 17 гласа „за” от общо гласували 17 общински съветници прие следното        

РЕШЕНИЕ № 813

На основание чл. 124а, ал:1 и ал:5 от ЗУТ във връзка е чл: 21 ал,1 т. 11  ет ЗМСМА    и    след като  се убеди,  че са  спазени законовите изисквания по постъпилото в Общинска администрация искане вх.№ Н2-УТ-491  от 27.01.2014 год.    от ЕТ „Атанас Митков“, Общински съвет – Несебър разрешава изработването на ПУП-ПЗ по Наредба №19 за строителство в земеделски земи без промяна предназначението в обхват    имот с идентификатор 53822.17.475, с трайно предназначение земеделска земя и начин на трайно ползване-нива, целия на площ от 16908 кв.м, находящ се в землището на с.Оризаре, местност „Корията“, с който за  Дял I -на площ от 1690 кв.м е предвидена като площ за застрояване с площ <10% в рамките на целия имот, допустима съгласно чл.7,  ал.1  на Наредба №19 за строителство в земеделски  земи  без  промяна  на  предназначението  им.  Дял   II на  площ 15 218 кв.м е предвиден за земеделски нужди.

За Дял I се предлагат устройствени показатели както следва: Кпл-20%, Кинт-0,40, Н=10м и мин.озеленяване-20%. и провеждане на съответните процедури по реда на ЗОЗЗ.

На    основание    чл.124б ал.1 от ЗУТ одобрява приложеното задание по чл. 125 ал.2 от ЗУТ за изработване на проекта на ПУП – ПЗ , Решение да се разгласи по реда на чл. 1246 ал.2 от ЗУТ. Екземпляр от решението да се връчи на заинтересованото лице и кмета на Общината за сведение и изпълнение.

Решението, съгласно чл.124 б ал.4 от ЗУТ, не подлежи на оспорване.

 

По т.ЧЕТИРИДЕСЕТ И ВТОРА от дневния ред – Докладна записка вх.№ 188/15.04.2014 г. от арх. Атанас Пинков – архитект на община Несебър, относно одобряване проект за изграждане на „Барбекю” в ПИ  39164.13.277 в землището на с. Кошарица, м. „Драката”.

 

Общинският съвет с 18 гласа „за”  от общо гласували 18 общински съветници прие следното   

   

РЕШЕНИЕ № 814

1. На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.11 от ЗМСМА, Общински съвет – Несебър, в качеството си на заинтересовано лице по смисъла на чл.131 ал.1 от ЗУТ дава съгласие за изграждане на „Барбекю“ в ПИ 39164.13.277 в землището на с. Кошарица, местност „Драката“, разположено на разстояние от североизточната граница на ПИ 39164.13.56-пасище, Несебър.

(Списъкът с поименно гласуване е неразделна част от настоящото решение)

 

По т.ЧЕТИРИДЕСЕТ И ТРЕТА от дневния ред Докладна записка вх.№ 206/28.04.2014 г. от Лазар Япаджиев – зам. кмет на община Несебър, относно поставяне на преместваем обект в терен общинска собственост на територията на ж.к. „Черно море” – гр. Несебър, по реда на Наредба № 10 на Общински съвет – Несебър, във връзка с чл.56 от ЗУТ.

 

Общинският съвет със 17 гл.”за” от общо гласували  17 общински съветници прие следното        

 

РЕШЕНИЕ № 815

 

На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА Общински съвет Несебър утвърждава предложената схема за преместваем обект – павилион зя търговия в УПИ XXIII – общ., 20 кв.м. по плана на ж.к „ Черно морре”, гр. Несебър.

 

По т.ЧЕТИРИДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТА от дневния ред Докладна записка вх.№ 231/08.05.2014 г. от Лазар Япаджиев – зам. кмет на община Несебър, относно одобряване на схеми за преместваеми обекти по реда на чл.56 от ЗУТ, схеми за РИЕ по чл.57 от ЗУТ и схеми за търговия на открито по реда на Наредба № 2 на Общинския съвет, за територията на гр. Обзор, к.к. „Слънчев бряг-запад” и гр. Несебър.

 

Общинският съвет с 14 гласа „за” и 2 гл. „въздържал се” от общо гласували 16 общински съветници прие следното        

 

РЕШЕНИЕ № 816

 

1.Общински съвет – Несебър утвърждава приложените схеми, както следва: схеми – 4 броя / №38, №39, №40 и №41/ за територията на гр.Обзор; схеми –2 броя /№19 и №20/ за територията на к.к.”Слънчев бряг – запад”; схеми 3 броя за територията на гр.Несебър /№29 към част І – нов град, №29 към част ІІ – нов град и №12 към част ІІІ – стар град/ и схеми – 3 броя за територията на гр.Свети Влас./ № 1, №2 и №3 /

 

2. Общински съвет – Несебър възлага на кмета на Общината да създаде организация за изпълнението им по реда на Наредба №10 и Наредба №2 на ОбС-Несебър.    

            На основание чл.60 от АПК допуска предварително изпълнение на решението.

 

             По т.ЧЕТИРИДЕСЕТ И ПЕТА от дневния ред – Доклад вх.№ 230/08.05.2014 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно одобряване на проект за изменение на ПУП за УПИ VІ-191 в кв.6103 по кадастралната карта на гр. Несебър.

 

Общинският съвет със  17 гласа „за” от общо гласували  17 общински съветници прие следното

        

РЕШЕНИЕ № 817

 

            На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА одобрява план за изменение на ПУП – ПЗ на к.к. ”Слънчев бряг – запад” в частта му за УПИ VІ-191 в кв.6103 по ПУП на к.к.”Слънчев бряг-запад”, идентичен с имот с идентификатор 51500.506.296 по КК на гр.Несебър.

             В частта план за застрояване се променя номера на имота от УПИ VІ-191 на УПИ VІ-296 в съответствие с идентификатора му по кадастрална карта в кв.6103 като се установяват следните устройствени показатели Кпл.=30%, Hкорниз=15м., Кинт.=1.5 и минимално озеленена площ=50% с отреждане „За курортно и жилищно строителство” в устройствена зона „Ок”.  Решението да се изпрати в 7-дневен срок за обнародване в Държавен вестник.

              Решението  може да бъде оспорено от заинтересованите лица в 30-дневен срок от обнародването му в ДВ,  пред Административен съд – Бургас

           (Списъкът с поименно гласуване е неразделна част от настоящото решение)

 

По т.ЧЕТИРИДЕСЕТ И ШЕСТА от дневния ред . Докладна записка вх.№ 173/31.03.2014 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно одобряване на проект за изменение на ПУП за УПИ ІІ-229, УПИ ІІІ-234, УПИ ХХ-234 и УПИ VІІІ-235 в кв.5101 по ПУП на к.к. „Слънчев бряг-запад”.

 

Общинският съвет със 17 гласа „за” от общо гласували  17 общински съветници прие следното        

 

РЕШЕНИЕ № 818

 

На основание чл. 21, ал.1, т. 11 от ЗМСМА одобрява план за изменение  на ПУП – ПРЗ и РУП на УПИ II-229,УПИ Ш-234,УПИ ХХ-234 и УПИ МИ-235 кв.5101 по ПУП на к.к.“Слънчев бряг-запад“, идентични както следва с имоти с идентификатори 51500.506.460, 51500.506.459, 51500.506.458 и 51500.506.457 и част от поземлен имот 51500.506.395 по КК на гр.Несебър.

С плана за регулация се   промяна конфигурацията и площта на УПИ ХХ-234,като новообразувания УПИ ХХ-395,458 се урегулира на площ от 852 м2,като се придават 284 м2 от ПИ 51500.506.395 по КК на гр. Несебър. По отношение на останалите УПИ в обхвата на разработката, изменението се състои в заместване на бившите планоснимачни номера  с тези от идентификатора на съответните имоти по КК,а именно:

-УПИ II-229/ПИ 51500.506.460/,става УПИ II 460

-УПИ III-234/ПИ 51500.506.459/,става УПИ  III459

-УПИ VIII-235/ПИ 51500.506.457/,става УПИ VIII-457

По отношение плана за застрояване се предлага:

1. Запазване предвижданията на плана по отношение характера и начина на застрояване на бивш УПИ II-229/нов УПИ II-460,ПИ 51500.506.460/,съгласно одобрен със зап.№РД-02-14-799/28.03.2012 г. ПУП-ИПЗ за УПИ II-229 в кв.5101,а именно нискоетажно свързано застрояване на границата с бивш УПИ III 234/нов УПИ III 459,ПИ 51500.506.459/,в устройствена зона „Ок“ и при запазване на утвърдените лимитни стойности на устройствените показатели:Кпл.-30%,Кинт.-1.50,Нкорниз-10 ми минимално озеленена площ-50%.

2. Запазване предвижданията на плана по отношение начина на застрояване на нов УПИ III-459/ПИ 51500.506.459/ по отношение свързаната застройка на границата с УПИ II-460/ПИ 51500.506.460/ в устройствена зона „Ок“.Запазва се предвиждането на плана по отношение свързаната едноетажна застройка на границата с нов УПИ ХХ-395.458/ПИ 51500.506.458 и част от ПИ 51500.506.395/.Предложена е промяна характера на застрояване от ниско в средноетажно, водеща до промяна в стойностите на устройствените показатели, а именно:Кпл.-30%,Кинт-1.50>,нкорниз-15 м и минимално озеленена площ-50%.

З. За новообразувания УПИ ХХ-395,458 се запазва въведената с предходния план зона „Ок“,лимитирани са границите на зоната за застрояване в него спрямо съседните УПИ в режим на свързано застрояване.като промяната в характера на застрояване от ниско в средноетажно води до промяна на устройствените показатели, а именно Кпл.-30%,Кинт-1.50>,нкорниз-15 м и минимално озеленена площ-50%.

4. Промяна на отреждането на нов УПИ VIII -457/ ПИ 51500.506.457 от „ за КОО и търговия” в „ ОК”. Наличието на реализираната сграда, ситуирана на северната регулационна граница, диктува въвеждането на свързана основно застрояване с новообразувания УПИ ХХ-395.458 с цел осигуряване покритие на съществуващия калкан. В предвид реализираната застройка се запазват следните устройствени показатели  Кпл.-60%,Кинт-1.0>,нкорниз-7 м и минимално озеленена площ-40%.

Решението да се изпрати в 7-дневен срок за обнародване в Държавен вестник.

Решението  може  да   бъде оспорено от заинтересованите лица в 30-дневен срок от обнародването му в ДВ, пред Административен съд – Бургас.

 

По т.ЧЕТИРИДЕСЕТ И СЕДМА от дневния ред – Доклад вх.№ 255/14.05.2014 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно проект за изменение на ПУП за УПИ І-409 и УПИ ІІ-404 в кв. 3704 по плана на к.к. „Слънчев бряг-запад”.

 

                Общинският съвет със 17 гласа „за” от общо гласували  17 общински съветници прие следното        

 

РЕШЕНИЕ № 819

 

На основание чл.21, ал.1, т.11 от  ЗМСМА одобрява план за изменение на ПУП – ПРЗ на к.к.”Слънчев бряг – запад” в частта му за УПИ І-409 и ІІ-404 в кв.3704 по ПУП на к.к.”Слънчев бряг-запад”, идентични както следва с имоти с идентификатори 51500.507.158 и 51500.507.159 по КК на гр.Несебър., при което се урегулира новообразуван УПИ І-409,404 в кв.3704 с площ от 3845 кв.м. с отреждане „За курортно строителство”

В частта план за застрояване на новообразуваня УПИ І-409,404 в кв.3704 се въвежда устройствена зона „Ок” по смисъла на чл.27, ал.1, т.1 от Наредба №7 ПНУОВТУЗ.

За УПИ І-409,404 в кв.3704 се установяват следните устройствени показатели Кпл.=30%, Hкорниз=15м., Кинт.=1.5 и минимално озеленена площ=50%.

Решението да се изпрати в 7-дневен срок за обнародване в Държавен вестник.

Решението може да бъде оспорено от заинтересованите лица в 30-дневен срок от обнародването му в ДВ, пред Административен съд – Бургас

 

                По т.ЧЕТИРИДЕСЕТ И ОСМА от дневния ред Доклад вх.№ 256/14.05.2014 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно одобряване на ПУП-ПП за елементи на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии – обект „Кабел 20 кV от ПС „Слънчев бряг”, през поземлени имоти с идентификатори 51500.56.47 и 51500.66.33 до ТП „Инджекьой 1” в поземлен имот с идентификатор 51500.69.12 по кадастралната карта на гр. Несебър, м. „Инджекьойско блато”.

Общинският съвет със 17 гласа „за” от общо гласували  17 общински съветници прие следното        

 

РЕШЕНИЕ № 820

 

На основанние чл.21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА   О Д О Б Р Я В А ПУП – парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии – обект: : „Кабел 20кV 3x(1x185MM²) от ПС”Сл. бряг” през поземлени имоти с идентификатори 51500.56.47 и 51500.66.33 до ТП”Инджекьой 1” в поземлен имот с идентификатор 51500.69.12 по кадастралната карта на гр.Несебър, м.”Инджекьойско блато”. Трасето на кабела е с дължина 240 м. в участъка преминаващ през ПИ 51500.66.33- селскостопански, горски, ведомствен път и 45 м. в участъка на път І клас – публична държавна собственост  ПИ 51500.56.47.  Предвиден е сервитут по 1м. от страната на сградите и 2м. от другата страна по оста на кабела. 

       Решението да се обнародва в Държавен вестник.

Решението може да бъде оспорено в  30 дневен   срок от обнародването му в ДВ, пред административен съд Бургас.

 

По т.ЧЕТИРИДЕСЕТ И ДЕВЕТА от дневния ред Предложение вх.№ 232/08.05.2014 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно изготвяне на ПУП-ПП по реда на чл.124а от ЗУТ за линеен обект: „Реконструкция на напорен тръбопровод от КПС 14 до изливна шахта № 2 на главен колектор към КПС 15” в землищата на гр. Несебър и с. Равда.

 

Общинският съвет със 17 гласа „за” от общо гласували  17 общински съветници прие следното        

 

РЕШЕНИЕ № 821

 

1. На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.11 от ЗМСМА, във връзка с чл.124а, ал.1 от ЗУТ Общински съвет – Несебър разрешава изработването на ПУП-ПП за обект „Реконструкция на напорен тръбопровод от КПС 14 до изливна шахта №2 на главен колектор към КПС 15”, с трасе, засягащо имоти ПИ 51500.56.45 с НТП отводнителен канал, ПИ 51500.56.47 с НТП път от републиканската пътна мрежа, ПИ 51500.57.51 с НТП път от републиканската пътна мрежа, ПИ 51500.61.3 с НТП селскостопански, горски, ведомствен път, ПИ 51500.66.33 с НТП селскостопански, горски, ведомствен път, ПИ 51500.69.47 с НТП селскостопански, горски, ведомствен път и ПИ 51500.73.28 с НТП селскостопански, горски, ведомствен път в землището на гр.Несебър и ПИ 61056.25.102 с НТП пасище, мера, ПИ 61056.25.103 с НТП водностопанско, хидромелиоративно съоръжение и ПИ 61056.25.106 с НТП път от републиканската пътна мрежа в землището на с.Равда и провеждане на съответните процедури по реда на ЗОЗЗ. 

         2. На основание чл.124б, ал.1 от ЗУТ одобрява приложеното към проекта задание за изработване на ПУП-ПП, което задание е неразделна част от настоящето разрешение.

        3.Общински съвет Несебър дава съгласие за определяне на трасе за линеен обект на основание чл.30, ал.3 от ППЗОЗЗ и процедиране на парцеларен план за реализация на линеен обект „Реконструкция на напорен тръбопровод от КПС 14 до изливна шахта №2 на главен колектор към КПС 15” в землището на гр.Несебър и землището на с.Равда, община Несебър.

4. На основание чл.25, ал.1, ІІ изр., във връзка с ал.3, т.1 от ЗСПЗЗ обявява имот с идентификатор 61056.25.102 по кадастралната карта на с.Равда, община Несебър за частна общинска собственост.

5. На основание чл.25, ал.5 от ЗСПЗЗ Общински съвет Несебър дава съгласие за промяна предназначението на имот с идентификатор 61056.25.102 по кадастралната карта на с.Равда, община Несебър, с начин на трайно ползване пасище, мера и учредяване на съответните ограничени вещни права и сервитути за изграждане на обекти в този имот, при спазване на всички нормативно установени изисквания. Предварителното съгласие на Общински съвет е за срок от една година.

       6. На основание чл.60, ал.1 от АПК предвид естеството на обекта и необходимостта да бъдат защитени особено важни обществени интереси и тъй като от закъснението на обекта ще последва нарушение на линейния график, представляващ неразделна част от документацията на обект ”Събиране, пречистване и отвеждане на пречистени отпадъчни води от агломерация Несебър – Сл. Бряг – Равда” DIR-51011116-68-152 по околна среда 2007-2013, допуска предварително изпълнение на настоящото решение.

Решението да се разгласи по реда на чл.124б, ал.2 от ЗУТ

На основание чл.124б, ал.4 от ЗУТ решението не подлежи на обжалване.

Екземпляр от решението да се изпрати на кмета на Общината за сведение и

изпълнение.

 (Списъкът с поименно гласуване е неразделна част от настоящото решение)

 

По т.ПЕТДЕСЕТА от дневния ред Предложение вх.№ 200/25.04.2014 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно изработване на ПУП-ПЗ за смяна предназначението на имот с идентификатор 61056.22.104, м. „Мерата” в землището на с. Равда, за неземеделски нужди, по реда на ЗОЗЗ, на основание чл.124а, ал.1 от ЗУТ.

 

Общинският съвет с 16 гласа „за” и 1 гл. „въздържал се” от общо гласували  17 общински съветници прие следното        

 

РЕШЕНИЕ № 822

 

На основание чл. 124а ал.1 и ал.5 от ЗУТ във връзка с чл. 21ал.1 т. 11 от ЗМСМА   и   след като се убеди,     че са     спазени законовите изискванията, Общински съвет Несебър разрешава изработването на ПУП-ПЗ за смяна предназначението на имот с идентификатор 61056.22.104 с трайно предназначение  земеделска  земя   и  начин  на  трайно  ползване-друг  вид поземлен имот без определено стопанско предназначение, целия на площ от

2267  кв.м,   находящ  се  в  землището  на  с.Равда,   местност „Мерата“  за неземеделски нужди,  при устройствени показатели Кпл-50%,  Кинт-1,20,Н=10,00м и мин.озеленяване-40% и провеждане на съответните процедури по реда на ЗОЗЗ.

           На  основание чл.124б ал.1 от ЗУТ одобрява приложеното задание по чл.125 ал.2 от ЗУТ за изработване на проекта на ПУП – ПЗ . Решението да се разгласи по реда на чл. 1246 ал.2 от ЗУТ.

            Екземпляр от решението да се връчи на заинтересованото лице и кмета на Общината за сведение и изпълнение.

Решението съгласно чл.124 б ал.4 от ЗУТ не подлежи  на оспорване.

 

По т.ПЕТДЕСЕТ И ПЪРВА от дневния ред –  Предложение вх.№ 184/09.04.2014 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно изработване на ПУП-ПЗ за смяна предназначението на имот с идентификатор 39164.15.400 по кадастралната карта на с. Кошарица, находящ се в м. „Сулуджана”.

 

Общинският съвет с 16 гласа „за” от общо гласували 16 общински съветници прие следното        

 

РЕШЕНИЕ № 823

1. На основание чл.21 ал.1 т. 11 от ЗМСМА във връзка с чл.124а ал.1 от ЗУТ, Общински съвет – Несебър разрешава изработването на ПУП-ПЗ за смяна предназначението на имот с идентификатор, трайно предназначение земеделска земя и начин на трайно ползване – овощна градина, целият на площ 3 088 кв.м., находящ се в землището на с.Кошарица ,местност „Сулуджана“ за неземеделски нужди, а именно зона „Жм“ за „жилищно строителство“, при устройствени показатели: Кплътност=60%, Кинтензивност=1.20, максимална височина Н=10.00 м. и Мин. озеленяване -40% и провеждане на съответните процедури по реда на 3033.

2. На основание чл.124б ал.1 от ЗУТ одобрява приложеното към проекта задание за изработване на ПУП-ПЗ което задание е неразделна част от настоящето разрешение.

З.При изготвяне на проекта за ПУП-ПЗ същият да бъде придружен от схеми по реда на чл.108 ал.2 от ЗУТ.

Решението да се разгласи по реда на чл.124б ап.2 от ЗУТ.

На основание чл.124б ал.4 от ЗУТ решението не подлежи на обжалване.

           Екземпляр от решението да се връчи на заявителя и изпрати на кмета на Общината за сведение и изпълнение.      

 

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-НЕСЕБЪР:                                                                                                                                                    

                       /БЛ. ФИЛИПОВ/                                                                         

 Технически секретар-протоколист:

                                                                  /Р. БИНЧАРОВА/