НАРЕЖДАНЕ

Print pagePDF pageEmail page

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НЕСЕБЪР

 

НАРЕЖДАНЕ

25.06.2014 год.

Гр. Несебър

                           На основание чл. 39 ал.1,т.4   във връзка с чл. 37 ал.3  от Закона за нормативните актове  и 78 ал.3  от  АПК

 

НАРЕЖДАМ

             Да се обнародва във  в-к  „ Слънчев бряг”   решение № 790  от  Протокол №23 /02.06.2014год. на   проведеното заседание на   Общински съвет Несебър, отностно приемане на  Наредба № 2 за реда и условията за провеждане на търговска дейност на открито  на територията на Община Несебър.

В съответствие с чл. 29 ал.2 от ЗНА прилагам заверен препис от оригинала на решение № 790.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НЕСЕБЪР

/ Благой Филипов/

 

Н А Р Е Д Б А 

ЗА РЕДА И УСЛОВИЯТА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ НА ОТКРИТО НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА НЕСЕБЪР

 

ГЛАВА І

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Чл.1. С тази наредба се уреждат редът и условията за извършване на търговска дейност на открито, върху имоти общинска собственост: тротоари; площади, улични платна, места, върху които са организирани пазари, тържища; панаири, както и върху терени с друго предназначение, на територията на Община Несебър.

Чл.2. За извършването на търговска дейност на открито се издава Разрешение за ползване по ред и условия определени в настоящата наредба.

Чл.3. Разрешение по чл.2 се издава в случаите на:

1. ползване на общински терени за продажба на, хранителни и промишлени стоки пред магазини, офиси и домове;

2. ползване на общински терени за разполагане на павилиони за обществено хранене и павилиони, маси сергии и други за продажба на хранителни стоки, цигари, алкохол и промишлени стоки;

3. ползване на общински терени за разполагане на маси, столове, витрини  и др. пред обекти за обществено хранене,

4. ползване на общински терени за разполагане на временни обекти с цел предоставяне на обущарски, часовникарски и ключарски услуги;

5. ползване на общински терени за разполагане на банкомати, телефонни кабини и други подобни;

6. ползване на общински терени за продажба на печатни произведения и плетиво на произведения на художествените занаяти и приложните изкуства;

7. ползване на места, върху които са организирани панаири, събори и празници, за продажба на стоки;

8. ползване на места върху които са организирани панорами, стрелбища, моторни люлки, въртележки, детски колички и други подобни;

9. ползване на общински терени за продажба от превозно средство, впрегнато с добитък, с цел търговия със селскостопанска продукция;

10. ползване на общински терени за продажба от лек автомобил, с цел търговия със селскостопанска продукция;

11. ползване на общински терени за продажба от товарен автомобил или ремарке, с цел търговия със селскостопанска продукция;

12. ползване на общински терени за продажба на дърва от товарен автомобил или ремарке;

13. ползване на пазари с цел търговия със селскостопанска продукция от производители;

14. ползване на пазари с цел търговия с промишлени стоки;

Чл. 4 (1) На територията на Община Несебър се забранява:

1. Търговията с пиротехнически изделия извън обектите по Закона за контрол над взривните вещества, огнестрелните оръжия и боеприпасите и правилника за неговото приложение;

2. Продажба на стоки с неустановен произход;

3. Ползването на зелени площи, тротоари и други места за обществено ползване около търговските обекти за съхраняване на стоки и амбалаж;

4. Излагането и продажбата на стоки във входните части на сградите или по земята;

5. Възпрепятстване на движението на пешеходците по тротоарите и други пешеходни места, чрез поставяне на прегради, декоративни решетки, цветя, маси, столове и др.под.,;

6. Поставянето на маси и консумацията на тях пред търговски обекти, некатегоризирани по смисъла и изискванията на Закона за туризма;

7. Извършване на търговия на открито без издадено разрешение за ползване или чийто срок е изтекъл;

8. Извършване на търговска дейност извън рамките на позволената квадратура, изписана в разрешителното;

9. Извършването на търговска дейност  на открито от търговец, който е различен от търговеца вписан в разрешителното.

10. Поставянето на съоръжения около паметниците на културата в гр. Несебър-стара част;

11. Поставянето на съоръжения пред търговските обекти, по стените и оградите на къщите в гр. Несебър-стара част.

(2) Не могат да бъдат предмет на търговия на открито:

1. Стоки, храни и хранителни продукти, които поради начина на предлагане могат да бъдат опасни за здравето и живота на хората;

2. Лекарства,лекарствени материали и продукти, медико – санитарни и хигиенни материали;

3. Петролни продукти и дериватите им;

4. Галантерия, трикотаж, обувки, кожени изделия, промишлени стоки,както и стоки за които е предвидена забрана в нормативен акт.

5. Еротични стоки и литература;

6. Разносната търговия, освен в случаите на разнасяне по домовете на закупена или поръчана стока;

7. Стоки извън номенклатурата на стоките изписани в разрешителното;

 

ГЛАВА ІІ

ПРОЦЕДУРА ПО  ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ПОЛЗВАНЕ

ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ТЪРГОВИЯ НА ОТКРИТО

 

Чл. 5 (1) Търговия на открито на територията на община Несебър по чл.3, т.2, т.3, т.4, т.5, т.6, т.8, т.13 и т.14 се извършва на места по схеми, приети от ОбС и одобрени от главния архитект на общината;

(2) Комисия, назначена със заповед на Кмета на общината, ежегодно определя местата за ползване в общински терени за извършване на търговия на открито.

(3) Кметът на общината внася в ОбС предложение за приемане на схемите, въз основа на протокол, изготвен от Комисията по ал.2.

(4) Приетите от ОбС  и одобрени от главния архитект на общината схеми и срока за приемане на заявления  се обявяват на информационното табло на сградата на общинска администрация до 30.04. на текущата година.

Чл. 6 (1) Търговия на открито може да се извършва само от лице, което е регистрирано като търговец по смисъла на Търговския закон.

(2) Изключение по ал.1 се допуска за лицата, които изрично са изброени в чл. 2 от Търговския закон.

(3) Лицата по ал.1 и ал.2 са длъжни да поддържат чистотата в и около местата, определени за търговия на открито, съгласно разпоредбите на глава трета от Наредба № 1 на Общински съвет – Несебър.

(4) Едно лице има право да ползва не повече от едно място за търговия на открито, с изключение на лицата, които ползват терен общинска собственост за извършване на търговска дейност в прилежащата площ на стопанисваните от тях търговски обекти.

Чл. 7 (1) Лицата желаещи да извършват търговия на открито подават заявление по образец до кмета на Общината или кмета на населеното място. Към заявлението се прилагат следните документи:

1. Удостоверение за липсата на задължения към Община Несебър.

2. Документ за регистрация като производител на селскостопанска продукция за лицата желаещи да извършват търговия на открито в или от превозни средства на такава продукция;

(2) Лицата, желаещи да извършват търговия чрез поставяне на маси към заведения за хранене и развлечения подават заявление по образец по ал.1 и прилагат допълнително копие от удостоверението за категоризация на търговския обект, издадено по реда на Закона за туризма.

Чл. 8 (1) Заявленията, ведно с приложените към тях документи се разглеждат от Комисия назначена със Заповед на кмета на общината;

(2) Комисията се състои от петима общински съветници и четирима представители на общинската администрация, като задължително участва правоспособен юрист. Комисията е постоянно действащ орган в рамките на годината.

(3) Комисията по ал.1 съставя мотивиран протокол за работата си

Чл. 9 (1) Кмета на общината или упълномощено от него лице, издава Разрешение за ползване или мотивиран отказ. в 10-дневен срок от получаване на протокола по чл.8, ал.3

(2) Разрешение за ползване не се издава, в случаите когато:

1.заявлението не е придружено с необходимите документи по чл.7, ал.1 и ал.2.

2.лицето има задължения към общината.

3. местата по одобрената схема са изпълнени

4. на кандидата са налагани 2 или повече санкции

3  издаването му е в противоречие с правилата и изискванията на настоящата Наредба

(3) Разрешението за ползване се издава за срок на действие до една година.

(4) Разрешението по ал.1 се издава по образец, одобрен от Кмета на общината, като в него задължително се посочват:

1. Наименование на търговеца /респ. имената на регистрирания производител на селскостопанска продукция/;

2. Мястото, вида на съоръжението и площта в кв.м. за извършване на търговската дейност;

3. Срок;

4. Номенклатурата на стоките, с които ще се търгува;

5. Време за извършване на търговската дейност;

6. Размера на дължимата месечна такса, определен съгласно разпоредбите на Раздел ІІ от Наредба № 11 на ОбС-Несебър.

(4) Таксите определени в разрешението за ползване се заплащат месечно от 20 до 30 число на предходния месец, независимо от това колко време през деня или месеца ще се заема мястото.

(5) Копие от разрешението задължително се поставя в търговското съоръжение.

(6) Разрешението се предоставя от търговеца на контролните органи при поискване.

(7) Не се допуска намаляване на предварително заявената площ.

(8) Търговецът може да прекрати дейността си преди да е изтекъл срока на разрешението за ползване, като внесе писмено предизвестие със 7 /седем / дневен срок. В този случай, платената такса за заетата площ на текущия месец не се връща на търговеца. При депозирано предизвестие, комисията по чл.8 преразглежда заявлението на следващия кандидат за определеното място за търговска дейност.

Чл. 10 (1) При възникване на специфични обстоятелства нерегламентирани в тази наредба, Кметът на общината по своя преценка може да определи допълнителни места за търговия на открито, свързани с национални и общоградски празници, събори, местни тържества,фестивали и други обществени прояви.

(2) Разрешението за ползване в тези случаи се издава по реда и начина на този раздел.

Чл. 11 (1) Отмяната на разрешението за ползване се извършва със заповед на Кмета на общината или упълномощено от него лице, при следните случаи:

1. Когато мястото не се използва по предназначение;

2. Когато не се използва от лицето, на което е предоставено;

3. Когато търговецът търгува със стоки, различни от определените в разрешението;

4. При забавяне на дължимата месечна такса повече от един месец, или отказ да се заплати същата;

5. При разполагане на съоръжения на по – голяма квадратура от вписаната в разрешителното;

6. При писмено предизвестие от страна на търговеца.

(2) С изтичането на срока визиран в разрешението, същото губи действието си автоматично без издаване на нарочна заповед от кмета на общината.

Чл. 12 Лицата, чието разрешение за ползване е отменено или е с изтекъл срок са длъжни в 7 дневен срок да освободят и разчистят терена.

Чл. 13 (1) Организирането на търговията на открито се осъществява от отдел „Търговия” към общинската администрация.

(2) Издадените разрешения се вписват в електронен регистър „Търговия на открито” с пореден номер, като към този номер се прибавят и буквени символи за населеното място, за което е издадено разрешението. Електронният регистър се води от упълномощени със заповед на кмета лица. Със заповедта се определят и населените места, за които ще отговаря съответното лице. Ежемесечно информацията се изтегля на хартиен носител.

(3) Копие от разрешенията се съхраняват от длъжностните лица по ал. 2.

ГЛАВА ІII

КОНТРОЛ И САНКЦИИ

 

Чл.14 (1) За нарушение на разпоредбите на чл.4 и Глава ІІ от настоящата Наредба на виновните лица се налага глоба от 100/сто/ до 500 /петстотин/ лева. за физически лица, а за едноличните търговци и юридически лица, имуществена санкция в размер от 500/петстотин/ до 5000  /пет хиляди / лв.

Чл.15 (1) Наказателните постановления се издават от Кмета на общината или упълномощено от него лице, въз основа на акт за установяване на административно нарушение.

(2) Установяването на нарушенията и издаването, обжалването и изпълнението на наказателните постановления се извършва по реда на ЗАНН.

(3) Актовете за установяване на нарушенията по настоящата наредба, се съставят от длъжностни лица, определени със заповед на кмета на общината.

ГЛАВА IV

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

 

§1 Тази наредба се издава на основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА във връзка с Глава III, Раздел II от ЗМДТ.

§2 Тази наредба отменя досегашната Наредба № 2 “За реда и условията за провеждане на  търговска дейност на открито на територията на Община Несебър”, приета от Общински съвет – Несебър, с решение №162 от Протокол №7/25.06.2004г изменена и допълнена с реш. № 519 /протокол  № 17/16.12.2005 год./ и реш. № 793 /протокол  № 24/26.01.2007 год./

§3 По приложението на тази наредба Кметът на Община Несебър издава заповеди и утвърждава процедури.

§4 Настоящата наредба е приета от Общински съвет – Несебър, с решение №790 от Протокол №23/2014г. и влиза в сила след изтичане на срока по чл.32,ал.2 от Закона за администрацията.