Нареждане

Print pagePDF pageEmail page

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НЕСЕБЪР

 

НАРЕЖДАНЕ

25.06.2014 год.

Гр. Несебър

                           На основание чл. 39 ал.1,т.4   във връзка с чл. 37 ал.3  от Закона за нормативните актове  и 78 ал.3  от  АПК

 

НАРЕЖДАМ

             Да се обнародва във  в-к  „ Слънчев бряг”    решение № 791 от  Протокол №  23/02.06. 2014 год. на   проведеното заседание на   Общински съвет Несебър “ относно промени в Наредба № 1 за осигуряване на обществения ред, спокойствието и сигурността на гражданите, за опазване на общинската собственост и околната среда, за безопасността на движение  на територията на община Несебър  “

В съответствие с чл. 29 ал.2 от ЗНА прилагам заверен препис от оригинала на решението .

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НЕСЕБЪР

/ Благой Филипов/

 

На основание чл. 79 от Административно-процесуалния кодекс, чл. 21, ал. 2 във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация

I. Приема Наредба за допълнение на Наредба № 1 на Общински съвет -Несебър за осигуряване на обществения ред, спокойствието и сигурността на гражданите, за опазване на общинската собственост и околната среда, за безопасността на движение на територията на Община Несебър, както следва:

§1. В Глава II се създава нов чл.За, /ал.1/. „Пред всякакъв вид търговски обекти -питейни или заведения за хранене, както и пред сгради на хотели, магазини, площадки за развлекателни игри и др.обекти, в които са ангажирани

лица „викачи“, същите да извършват тази дейност по начин, по който не нарушават обичайните норми на морал и етично поведение.

/ал.2/. Лицата, изпълняващи функцията „викачи“ следва да са в подходящо униформено облекло, със съответно обозначение /бадж карта/, съдържащо наименование на търговския обект, собствено, фамилно име и длъжността, която изпълнява лицето в обекта.

/ал.З/. При нарушение на разпоредбите по ал.1 и ал.2 на виновните лица се налагат глоби в размер от 100 до 300 лв., а за едноличните търговци и юридически лица – имуществена санкция в размер до 1000 лв.

/ал.4/. При повторно нарушение по ал.1 и ал.2 на виновните лица се налага наказание глоба в размер до 500 лв. и временно лишаване от правото да се упражнява съответната професия, а за едноличните търговци и юридически лица-имуществена санкция в размер до 5000 лв. и временно лишаване от правото да се упражнява търговска дейност за не по-малко от един месец и не повече от две години.“