Нареждане

Print pagePDF pageEmail page

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НЕСЕБЪР

НАРЕЖДАНЕ

25.06.2014 год.

Гр. Несебър

                           На основание чл. 39 ал.1,т.4   във връзка с чл. 37 ал.3  от Закона за нормативните актове  и 78 ал.3  от  АПК

НАРЕЖДАМ

             Да се обнародва във  в-к  „ Слънчев бряг”   решение № 789  от  Протокол №23 /02.06.2014год. на   проведеното заседание на   Общински съвет Несебър, отностно изменение и допълннение на Наредба № 11 за определяне и администриране на местните такси и цени на услугите на територията на Община Несебър.

В съответствие с чл. 29 ал.2 от ЗНА прилагам заверен препис от оригинала на решение № 789.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НЕСЕБЪР

/ Благой Филипов/

На основание чл. 6, ал. 2 и чл. 8, ал. 1, т. 1 от Закона за местните данъци и такси  и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, Общински съвет Несебър приема Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 11 за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Несебър, както следва:

§ 1. Изменя чл. 152 и същия придобива следната редакция:

Ал. 1. За закупуване на входни билети и такси на екскурзоводските беседи за музейни обекти към Музей „Старинен Несебър” се събират следните входни такси:

1. Входни билети за Археологически музей:

А) Индивидуални посетители

– Възрастни   –           5.00 лв.

– Деца             –           3.00 лв.

Б)  Групи над 20 души (без договор) и Фирми с договор:

– Възрастни   –           4.00 лв.

– Деца –           2.00 лв.

2. Входни билети за църква „Св.Стефан“:

А) Индивидуални посетители:

– Възрастни   –           5.00 лв.

– Деца –           3.00 лв.

Б) Групи над 20 души (без договор) и Фирми с договор:

– Възрастни   –           4.00 лв.

– Деца –           2.00 лв.

3. Входни билети за църква „Св.Спас“, църква „Христос Пантократор“, Етнографски музей, църква „Св.Йоан Кръстител” и църква „Св.Параскева”:

А) Индивидуални посетители:

– Възрастни   –           3.00 лв.

– Деца –           2.00 лв.

Б) Групи над 20 души (без договор) и Фирми с договор:

– Възрастни   –           2,50 лв.

– Деца –           1.50 лв.

4. Комбинирани билети :

4.1. Археологически музей и Етнографски музей:

– Възрастни   –           6.00 лв.                                                                                                   – Деца      –            3.00 лв.

4.2. Църква „Св.Стефан” и църква „Св.Спас”:

– Възрастни   –             6.00 лв.                                                                                             – Деца           –              3.00 лв.

4.3. Археологически музей и църква „Св.Стефан” :

– Възрастни   –             8.00 лв.

– Деца –             4.00 лв.

4.4. Археологически музей, църква „Св.Стефан” плюс 1 обект по избор („Св.Спас“, църква „Христос Пантократор“, Етнографски музей, църква „Св.Йоан Кръстител” или църква „Св.Параскева”):

– Възрастни   –          10.00 лв.

– Деца   –           5.00 лв.

4.5. Археологически музей, църква „Св.Стефан”, църква „Св.Спас”, църква „Хр.Пантократор” и Етнографски музей:

– Възрастни   –          12.00 лв.;

– Деца –           6.00 лв.

4.6.  Църква „Св.Стефан”, църква „Св.Спас”, църква „Хр.Пантократор”, църква „Св.Йоан Кръстител” и църква „Св.Параскева”:

– Възрастни  –          12.00 лв.;

– Деца                        –           6.00 лв.

 

5. За екскурзоводско обслужване:           

5.1. Екскурзоводски беседи:

А) Групи  до 20 души:

– на български език      –         10.00 лв.

– на чужд език (руски, немски, английски)  –      20.00лв.

Б) Групи  над 20 души:

– на български език   –   по 0.50 лв. на човек;

– на чужд език  (руски, немски, английски) –  по 1.00лв. на човек

5.2. Панорамни обиколки:

А) Групи  до 20 души:

– „Месамбрия – Месемврия – Несебър”                 –           30.00 лв.

(обхваща всички периоди от  историята  на града)

– „Вяра в Несебър”                                                  –           20.00 лв.

(представя развитието на Несебър като църковен център)

– Панорамна обиколка без  посещение на музеен обект – 60.00 лв.

(макс. продължителност 1 час)

Б) Групи  над 20 души:

– „Месамбрия – Месемврия – Несебър”     –           по 1.50 лв. на човек

– „Вяра в Несебър”                                      –           по 1.00 лв. на човек

– Панорамна обиколка без  посещение на музеен обект  –   по 3.00 лв. на човек    (макс. продължителност 1 час)

5.3. Панорамни обиколки с фикскиран час + вход за църквите „Св.Стефан” и „Св.Спас” и  за група най-малко от 3-ма души:

– възрастни    –           10.00 лв. на човек;

– деца              –           5.00 лв. на дете

5.4. Аудио екскурзовод в Археологически музей (Гайдпорт)  –  5.00 лв. (на устройство -български, руски, немски, английски, френски език).

Забележка: При посещение на повече от един музеен обект се заплаща една беседа плюс  панорамна обиколка според  вида.

Ал. 2. Децата до 6 годишна възраст и жителите на Община Несебър посещават обектите по ал. 1, т. 1-4  безплатно. 

            Ал. 3. За предоставяне на следните права и услуги от Музей „Старинен Несебър” се събират следните входни цени на услуги:

1.  за фотографско заснемане на експонати и интериори в експозициите на музея от посетители –    4.00 лв.;

2. за извършване на справка за наличието на документи и движими културни ценности в основния, обменния и научно-спомагателния фонд на музея    –    10.00 лв.;

3. за заснемане на документални филми с културни ценности от фондовете на музея и интериорни пространства – 50.00 лв. на всеки започнат час;

4. за заснемане на културни ценности от основния, обменния и научно-спомагателния фонд на музея на висока резолюция за публикации, изложби и други и предоставянето им на електронен носител –      10.00 лв. за брой;

5. за ползване на зала  Археологически музей    –  100.00 лв. на час;

6. за ползване на лапидариум – Археологически музей и дворни пространства на църква „Св.Стефан” и на Етнографски музей-    50.00 лв. на час;

7. за ползване на църква „Йоан Кръстител” (за културни мероприятия, концерти и др.) – 100.00 лв. на час;

8. за ползване на църква „Св.Параскева” (за културни мероприятия) – 80.00 лв. на час.

Ал. 4. Таксите, по ал. 2, т. 5, 6, 7 и 8 се заплащат когато мероприятията се провеждат извън ангажиментите на Община Несебър и Културната програма на общината.

§ 2.  Приема нов раздел VІІІ в Глава Втора „Местни таскси” , със следното наименование: „Такси за водовземане от минерална вода на територията на Община Несебър”.

Чл. 103г., ал. 1 Приема тарифа за определяне размера на таксите за издаване на разрешително за водовземане  и ползване със стопанска цел на природния ресурс находище на минерална вода, изключителна държавна собственост № 73 от Приложение № 2 на Закона за водите „Слънчев Бряг”, Община Несебър, Област Бургас, предоставени безвъзмездно за управление и ползване с Решение №31/07.02.2012 г. на Министъра на околната среда и водите, включително водовземните съоръжения – сондаж № Б-1 и сондаж №Б-76, съгласно §133 от ПЗР на ЗИД на ЗВ, разположени на територията на Община Несебър, както следва:

Т. 1. За издаване на разрешение за водовземане от кмета на общината се събира такса в размер на 200 лв.;

Т. 2. За изменение и/или допълнение на разрешението за водовземане се събира такса в размер на 100 лв.;

Т. 3 За продължаване срока на разрешението за водовземане по ал. 1 се събира такса в размер на 100 лв.

Ал. 2. Таксите за водовземане от минерални води се определят на база разрешения обем вода, температурата на минералната вода и в зависимост от целите на водовземане и се внасят по сметка на община Несебър, публикувана на интернет страницата на общината.

Чл. 103г-1, ал. 1 Отнетият при водовземането обем вода се измерва посредством отговарящи на нормативните изисквания измервателни устройства.

Ал. 2. За всяка от целите на ползване на минералната вода се поставя отделно измервателно устройство. Възможността минералната вода да се ползва с конкретен или с повече от един вид ползване, се доказва от ползвателя с наличие на отделна инсталация в захранвания обект, за всеки конкретен вид ползване на водата.

Ал. 3.  В случаите на повреда или несертифициране на измервателните устройства, за изчисляване на таксата за водовземане се вземат разрешените в разрешителното количества.

Ал. 4.  В случаите, в които не са монтирани водомерни устройства за разделно измерване на използваните води или водопроводните инсталации на захранвания обект не осигуряват разделно захранване по видове цели или при техническа невъзможност за монтиране, поддръжка и контрол на измервателни устройства за водовземане на минерални води, за които се дължат такси с различен размер, таксата за общото използвано количество се изчислява на базата на най-високата стойност по тарифата за разрешеното водовземане.

Чл. 103д, ал. 1.  Ежегодно до 31-ви януари на следващата година титулярите на разрешителни представят информация за изчисляване на дължимата такса по образец, съгласно Приложение № 1 от настоящата Наредба.

Ал. 2. Образецът по ал.1 съдържа данните съгласно показателите, определени в разрешителното и размерите, определен в глава втора на настоящата тарифа.

Ал. 3. В срок до 1 (един) месец от получаване на данните по ал. 1 кметът на общината или упълномощено от него лице извършва проверка на информацията и съответствието й с резултатите от собствения мониторинг, показанията на измервателните устройства и резултатите от извършения през годината контрол.

            Ал. 4.  При съответствие на информацията по ал.1 кметът на общината, или упълномощено от него лице, уведомява писмено титуляра на разрешителното за размера на дължимата такса, срока за заплащането й и сметката, по която таксата следва да бъде заплатена.

            Ал. 5. При несъответствие на параметрите, по които е определен размерът на таксата, кметът на общината или упълномощено от него лице назначава нарочна проверка за установяване на обстоятелствата и определяне размера на дължимата такса. В проверката участват представител на Басейнова дирекция Черноморски район с център Варна и представители на общинска администрация Несебър.

Чл. 103е, ал. 1. Таксата за водовземане от минерални води се определя на база разрешения обем вода, температурата на минералната вода и в зависимост от целите на водовземане по следната формула:

 Т = Е x W, където:

  • Т – размерът на дължимата годишна такса в лева;
  • Е – единичният размер на таксата в зависимост от целта, за която ще бъде ползвана черпената вода, съгласно таблицата по ал.2 – лв./куб. м;
  • W – размерът на разрешения годишен воден обем в куб. м.

Ал. 2. Единичният размер на таксата за водовземане от минерални води се определя съгласно следната таблица:

 

Цел на използване на минералната   вода

Размер на таксата – Е

(лв./куб. м.)

t    до 35 °С

1. Водоползване за отдих, за хигиенни цели и   профилактика 1.00

 

Чл. 103ж, ал. 1. Таксите за водовземане са годишни и се заплащат от титулярите на разрешителни не по-късно от 31-ви март на следващата година по банковата сметка на Община Несебър.

            Ал. 2. В платежните документи за превода на сумите по съответната банкова сметка задължително се изписва: номерът на разрешителното; периодът, за който се внася таксата; основанието за плащане (видът на таксата) и че таксата е по Закона за водите.

Ал. 3. Прекратяване действието на разрешителното при изрично заявен отказ от титуляря на разрешителното се извършва след плащане на дължимите такси по настоящата тарифа.

Ал. 4. Лицата, поискали издаване на разрешително и титулярите на заварени разрешителни заплащат дължимите такси независимо от етапа, на който се намира процедурата за изменение, продължаване на срока или преиздаване на разрешителното.

Чл. 103з. Контролът по изпълнението на тарифата се възлага на упълномощено от кмета на общината длъжностно  лице.

             § 3. В ПЗР на Наредба № 11 се приема нов § 11 със следния текст:

„По смисъла на чл. 103е, ал. 2 от Наредбата, „Водоползване за отдих, за хигиенни цели и профилактика” е водоползване, когато минералните води се ползват чрез лечебни и рехабилитационни съоръжения в обект, който не е регистриран по Закона за лечебните заведения.  Раздел VІІІ се приема на основание § 133, ал. 7, т.1, буква “в” от ПЗР към Закона за водите и т.8 от Решение №31/07.02.2012 г. на Министъра на околната среда и водите”.

§ 4. Приема Приложение № 1 към чл. 103д, ал. 1 от Наредбата /Декларация по чл. 194б от Закона за водите/.

§ 5. Измененията и допълненията на Наредба № 11 за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Несебър влизат в сила в 3-дневен срок след публикуването им във в-к „Слънчев Бряг”.

Приложение №1

към чл. 103д, ал. 1 от Наредб № 11

 

Д Е К Л А Р А Ц И Я

по чл. 194б от Закона за водите

 

Подписаният……………………………………………………………………………………………………………………, в качеството ми на …………………………………………………………………

на…………………………………………….…………….…….,

ЕИК……………………………….., седалище и адрес на управление……………………………………………, титуляр на Разрешително №……………………………………………………………………………..за водовземане минерални води

 

Д Е К Л А Р И Р А М

 

 

За периода 01.01…………….г. – 31.12……………..г. дължимата сума по разрешителното е както следва:

 

  1. Иззето количество вода /годишен воден обем/ ………………………………… куб.м.

По разходомерно устройство №…………………………../по разрешено количество

(вярното се подчертава)

 

  1. Дължима сума…………………………………………… лв.

 

Изчислява се съгласно чл.103е от Наредба № 11 за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Несебър.

 

Забележка: Предходните две точки се повтарят аналогично за всяка отделна цел на използване на водата.

 

  1. Обща дължима сума:…………………………………. лв.

(Представлява сбор от сумите, дължими за всяка една отделна цел на използване на водата)

 

Известна ми е наказателната отговорност по чл.313 от НК за отразени неверни данни в настоящата декларация.