РЕШЕНИЯ ОТ ПРОТОКОЛ №24

Print pagePDF pageEmail page

РЕШЕНИЯ ОТ ПРОТОКОЛ

№ 24/11.07.2014 г.

ДНЕВЕН РЕД

 

1. Докладна записка вх.№ 336/27.06.2014 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно утвърждаване мрежата на учебните и детски заведения и обслужващи звена в община Несебър за учебната 2014/2015 година.

2. Докладна записка вх.№ 335/27.06.2014 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно разглеждане и приемане на Общинска програма за закрила на детето за 214 година.

3. Предложение вх.№ 350/30.06.2014 г. от Благой Филипов – председател на Общински съвет – Несебър, относно отчет за дейността на Медицински център „Д-р Димитър Пеев” – гр. Несебър за2013 г.

4. Докладна записка вх.№ 355/30.06.2014 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно одобряване на Споразумение за регионално сътрудничество в туризма, в изпълнение на дейност по проект „Реставрация, консервация и експониране на крепост Маркели и изграждане на техническа инфраструктура към нея. Развитие на туристическа атракция „Средновековен парк Маркели, финансиран по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г.

5. Докладна записка вх.№ 353/30.06.2014 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно закриване на Дом за деца с умствена изостаналост „Св. Стилиян Пафлагонийски” в с. Кошарица, ул. „Вихрен” № 8.

6. Доклад вх.№ 322/24.06.2014 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно предложение за присъждане на „Почетен знак на община Несебър” за обществено значими изяви на Кирил Георгиев Коршутов – председател на ИК на СОНС-Обзор, през периода 03.11.1960-07.06.1976 г.

7.Предложение № 363/02.07.2014г. от Благой Филипов – председател на Общински съвет Несебър, относно частично оспорване на решение №797 обективирано в протокол №23/02.06.2014г. от областен управител на област Бургас със заповед РД 09-27/24.06.2014г.

8. Докладна записка вх.№ 333/27.06.2014 г. от Николай Димитров –  кмет на община Несебър, относно промяна в числеността на персонала на общинска администрация в дейности към община Несебър.

9. Докладна записка вх.№ 279/28.05.2014 г. от Иван Гургов – зам. кмет на община Несебър, относно изменение и допълнение на Наредба № 11 за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Несебър.

10. Докладна записка вх.№ 345/30.06.2014 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно актуализация на капиталовата програма на община Несебър за2014 г.

11. Докладна записка вх.№ 334/27.06.2014 г. от Стойко Стоянов – секретар на община Несебър, относно молби на граждани за отпускане на финансова помощ.

12. Докладна записка вх.№ 312/18.06.2014 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно отпускане на еднократна награда на ветераните от Община Несебър, по случай 69-годишнината от края на Втората световна война.

13. Докладна записка вх.№ 348/30.06.2014 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на помещение в административната сграда на кметство Обзор за предоставяне на услуги в обществен интерес.

14. Докладна записка вх.№ 342/30.06.2014 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на лекарски кабинет в административна сграда „Здравна служба” в ПИ с кадастрален идентификатор № 53822.502.75.3 по КК на с. Оризаре.

15. Докладна записка вх.№ 249/12.05.2014 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно отдаване под наем на лекарски кабинети и аптека в Общинска сграда за здравни дейности с кадастрален идентификатор № 11538.501.468.1 в кв.24А, УПИ ІХ по плана на гр. Свети Влас.

16. Докладна записка вх.№ 340/30.06.2014 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно обявяване на общински земеделски имоти за частна общинска собственост, поради промяна в начина на трайно ползване.

17. Докладна записка вх.№ 341/30.06.2014 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно учредяване право на строеж за изграждане на трафопост върху УПИ ІХ в кв.6 по плана на гр. Обзор,

18. Докладна записка вх.№ 346/30.06.2014 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно сключване на предварителен договор по чл.15 ал.3 от ЗУТ във връзка с проект за изменение на ПУП-ПРЗ на гр. Свети Влас за УПИ ХІХ-180 в кв.24 с идентификатор 11538.501.294 и част от улица с идентификатор 11538.501.494 по кадастралната карта на гр. Свети Влас.

19. Докладна записка вх.№ 347/30.06.2014 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на общински обект представляващ Магазин за хранителни стоки с кадастрален идентификатор № 18469.501.456.1 по КК на с. Гюльовца.

20. Докладна записка вх.№ 349/30.06.2014 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно предоставяне на общински помещения за безвъзмездно управление на Управление „Социални грижи и услуги” при община Несебър за Център за обществена подкрепа.

21. Предложение вх.№ 358/01.07.2014 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно изработване на ПУП-ПП за трасе на кабел 20кV за захранване на ТП в ПИ 51500.246.3 в м-т „Юрта-Балкана”, землището на гр. Несебър, по реда на чл.124а от ЗУТ.

22.  Предложение вх.№ 357/01.07.2014 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно изработване на ПУП-ПП за трасе на водопровод, захранващ в ПИ 51500.246.3 в м-т „Юрта-Балкана”, землището на гр. Несебър, по реда на чл.124а от ЗУТ.

23.  Предложение вх.№ 356/01.07.2014 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно изработване на ПУП-ПП за обект на техническата инфраструктура „Външно ел.захранване на жилищна сграда с апартаменти за сезонно ползване в УПИ ХІІ-3220 в кв.21 по плана на зона „Инцараки”, м-т „Юрта-Балкана”, землището на гр. Несебър, по реда на чл.124а от ЗУТ.

24. Докладна записка вх.№ 330/26.06.2014 г. от арх. Валентин Димов – гл. архитект на община Несебър, относно изработване на ПНУП-план схеми за обект на техническата инфраструктура „Кабели 20 кV за захранване на нова ВС 20/20кV в УПИ І-202,223 в кв.1 по плана на „СБР-Морски санаториум-Свети Влас, Слънчев бряг”, м-т „Скеля”, м-т „Юрта-Балкана”, землището на гр. Несебър.

25. Предложение вх.№ 352/30.06.2014 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно изработване на ПУП-ПЗ без промяна предназначението на проектен имот с идентификатор 11538.15.213 в м-т „Касада Саръгьолджук”, землището на гр. Свети Влас, за неземеделски нужди, по реда на ЗГ на основание чл.124а, ал.1 от ЗУТ.

26. Докладна записка вх.№ 221/07.05.2014 г. от арх. Валентин Димов – гл. архитект на община Несебър, относно промяна на ПУП-ПЗ за УПИ ІІІ-общ. с идентификатор по кадастрална карта 11538.503.97 в  кв.53 по плана на гр. Свети Влас.

27. Докладна записка вх.№ 250/13.05.2014 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно одобряване на ПУП-ПП за изграждане на линеен обект „Външно ел. захранване на апартаментен ваканционен комплекс в ПИ с идентификатор 11538.2.25, м-т „Юрта”, землището на гр. Свети Влас.

28. Докладна записка вх.№ 207/28.04.2014 г. от арх. Валентин Димов – гл. архитект на община Несебър, относно одобряване на ПУП-план схеми за обект на техническата инфраструктура „Външен канал” за УПИ ХІV-579, кв.52 по плана на СО „Инцараки” , землище гр. Свети Влас.

29. Докладна записка вх.№ 319/23.06.2014 г. от арх. Валентин Димов – гл. архитект на община Несебър, относно промяна на ПУП-план схеми за трасе на улица, представляваща поземлен имот с идентификатор 11538.5.46 по плана на м-т „Юрта”, землището на гр. Свети Влас.

30. Предложение вх.№ 280/29.05.2014 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно изработване на ПУП-ПЗ за смяна предназначението на имот с идентификатор 27454.23.40 по КК на с. Емона, м-т „Кладери”, за неземеделски нужди, по реда на ЗОЗЗ, на основание чл. 124а ал.1 от ЗУТ.

31. Докладна записка вх.№ 286/30.05.2014 г. от арх. Валентин Димов – гл. архитект на община Несебър, относно изработване изменение на ПУП-план схеми за обект на техническата инфраструктура „Кабел 20 кV за захранване на нов БКТП  20/0,4 кV” за външно ел. захранване на две жилищни сгради, басейн и ограда в ПИ 11538.15.214, по плана на м-т „Юрта, землището на гр. Свети Влас.

32. Предложение вх.№ 287/30.05.2014 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно изработване на ПУП-ИПРЗ за УПИ VІІ-3112, УПИ VІІІ-3112 в кв.11 и ПИ 51500.31.36 по кадастралната карта на Зона „Инцараки, М-Т „Юрта-Балкана”, землище гр. Несебър..

33. Предложение вх.№ 289/30.05.2014 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно изработване на ПУП-ИПР за ПИ ІІІ-6054, УПИ ІХ-6054 в кв.8 и ПИ 11538.502.269по ПРЗ на гр. Свети Влас-юг.

34. Докладна записка вх.№ 303/09.06.2014 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно одобряване на ПУП-ПП за обект „Главен уличен водопровод ПЕВП ф315 от съществуваща ШСК DN 500 на ПЕВП ф500 до СВО-2Ф 225 – ПЕВП в гр. Свети Влас.

35. Докладна записка вх.№ 285/30.05.2014 г. от арх. Атанас Пинков – архитект на община Несебър, относно промяна на ПУП-ПРЗ за УПИ І-общ., кв.2а по плана на ж.к. „Черно море”, гр. Несебър

36. Докладна записка вх.№ 295/05.06.2014 г. от арх. Валентин Димов – гл. архитект на община Несебър, относно промяна на ПУП-ПЗ за УПИ V-общ. в кв.25 по плана на ж.к. „Черно море”, гр. Несебър.

37. Докладна записка вх.№ 281/29.05.2014 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно одобряване на ПУП-ПП за елементи на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии – обект „Външно кабелно ел. захранване на жилищна сграда” в имот с идентификатор 39164.15.97 по кадастралната карта на с. Кошарица, м-т „Йовче дере”.

38. Доклад № 189/15.04.2014 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно одобряване ПУП-ПП за елементи на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии, съгласно чл.110 ал.5 от ЗУТ  за обект „Външни ВиК мрежи за жилищни сгради” в ПИ 39164.15.459 по кадастралната карта на с. Кошарица, м-т „Сулуджана”.

39. Предложение вх.№ 324/25.06.2014 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно изработване на ПУП-ПЗ по Наредба № 19 за строителство в земеделски земи, без промяна предназначението в обхват имот с идентификатор 73571.20.506, м-т „Боруна”, землището на с. Тънково, по реда на чл.124а ал.1 от ЗУТ.           40. Докладна записка вх.№ 351/30.06.2014 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно одобряване на ПУП-ПП за обект „Кабел 20 кV за захранване на нов БКТП 20/0,4 кV 2х630 кVА” в имот 73571.18.11, м-т „Боруна”, землището на с. Тънково.

41. Докладна записка вх.№ 323/25.04.2014 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно одобряване на ПУП-ПП за обект „Външно ел. захранване на жилищна сграда в ПИ 61056.56.55, м-т „Хендек тарла”, землището на с. Равда.

42.  Предложение вх.№ 320/24.06.2014 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно изразяване предварително съгласие за преминаване на трасе на ПУП-ПП за линеен обект „Водопроводна връзка за площадка на Претоварна станция за отпадъци в ПИ 61056.21.2 в м-т „Мерата”, землището на с. Равда”.

43. Докладна записка вх.№ 308/11.06.2014 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно одобряване проект за изменение на ПУП на к.к. „Слънчев бряг-запад” в частта му за УПИ ХІІ-331 в кв.4001.

44. Докладна записка вх.№ 309/11.06.2014 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно одобряване проект за изменение на ПУП на к.к. „Слънчев бряг-запад” в частта му за УПИ VІІІ-425 в кв.3502.

45. Докладна записка вх.№ 288/30.05.2014 г. от арх. Атанас Пинков – архитект на община Несебър, относно одобряване схема за преместваем обект по реда на чл.56 от ЗУТ – павилион в УПИ VІІІ, кв.57 по плана на гр. Несебър-стара част.

46. Докладна записка вх.№ 329/26.06.2014 г. от Лазар Япаджиев – зам. кмет на община Несебър, относно одобряване схеми за преместваеми обекти по реда на чл.56 от ЗУТ в к.к. „Слънчев бряг-запад”.

47. Докладна записка вх.№ 364/02.07.2014 г. от Лазар Япаджиев – зам. кмет на община Несебър, относно одобряване схеми за преместваеми обекти по реда на чл.56 от ЗУТ в к.к. „Слънчев бряг-запад”.

48. Докладна записка вх.№ 325/25.06.2014 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно изразяване на становище по предложение на представители на община Несебър в назначена със заповед на Министъра на културата комисия, за изготвяне предложение за актуализиране и допълнение на статута и режимите за опазване на градоустройствената и архитектурната част на „Старинен град Несебър”.

49. Доклад вх.№ 369/08.07.2014 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно проект за изменение на ПУП в частта му за УПИ ІІІ-36 в кв.7804 в к.к. „Слънчев бряг-запад”.

50. Предложение вх.№ 370/09.07.2014 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно изменение на ПУП-ПРЗ за имоти с идентификатори 51500.501.1, 51500.501.485, 51500.501.486 и 51500.501.487 по кадастралната карта на гр. Несебър-стара част.

51. Докладна записка вх.№ 371/10.07.2014 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно обявяване на 15-ти август за празничен за служителите на община Несебър.

52. Докладна записка вх.№ 372/10.07.2014 г. от Благой Филипов – председател на Общински съвет – Несебър, относно откриване процедура по провеждане на конкурс за избор на управител на общинско търговско дружество МЦ „Д-р Димитър Пеев” ЕООД – гр. Несебър.

 

По т.ПЪРВА от дневния ред – Докладна записка вх.№ 336/27.06.2014 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно утвърждаване мрежата на учебните и детски заведения и обслужващи звена в община Несебър за учебната 2014/2015 година.

Общинският съвет с 19 гл. „за” от гласували 19 общински съветници прие следното 

РЕШЕНЕ № 824 

1.                        На основание чл.21 ал.1 т.23 от ЗМСМА, утвърждава  предложените от директорите на учебните и детски заведения и обслужващи звена в община Несебър групи, паралелки и брой деца и ученици в учебните и детски заведения и обслужващи звена за учебната 2014/2015 година, както следва:

І. Учебни заведения, които прилагат системата на делегираните

бюджети:

1. Средни общообразователни  училища:

1.1. Средно общообразователно училище “Любен Каравелов” –

гр. Несебър –  І – ХІІ клас:

паралелки – 42, брой ученици – 978

полуинтернатни групи – 4, брой ученици – 106

2. Професионални училища:

2.1. Професионална гимназия по туризъм  “Иван Вазов” –

Сл. бряг –   ІХ – ХІІ клас:

паралелки – 14,  общ брой ученици – 372

3.Основни училища  / от  І до VІІІ клас /:

ОУ „Св.св. Кирил и Методий” – гр. Обзор:

паралелки – 8, брой  ученици – 149

полуинтернатни групи – 4 /І – VІІІ клас/,

брой ученици – 96

ОУ „Св.св. Кирил и Методий” – гр. Св. Влас:

паралелки – 8, брой  ученици – 141

полуинтернатни групи – 3 /І, ІІ, ІІІ и ІV класове/,

брой ученици – 67

ОУ „Г. С. Раковски” – с. Оризаре:

паралелки – 8, брой  ученици – 156

полуинтернатни групи – 2 /І – ІV клас/,

брой ученици – 36

ОУ „Св.св. Кирил и Методий” – с. Равда:

паралелки – 6, брой  ученици – 95

полуинтернатни групи –3/І – ІІІ клас/,

брой ученици – 64

ОУ „Васил Левски” –  с. Тънково:

паралелки – 8,  брой  ученици – 110

ОУ „Св.св. Кирил и Методий” – с. Гюльовца:

паралелки – 8, брой ученици – 90

полуинтернатни групи – 1 /І – ІV клас/,

брой ученици – 24

ОУ „Св. Иван Рилски” –  с. Кошарица:

паралелки  –  4,  брой  ученици – 54

 

ІІ. Предучилищни детски заведения (ОДЗ и ЦДГ), които прилагат системата на делегираните бюджети:

 

1. ОДЗ  “Яна Лъскова” – гр. Несебър  – общо 284 деца

–           целодневни  групи – 7, в т.ч.

подготвителни групи –6 г. – 2, брой деца – 70

подготвителни групи –5 г. – 2, брой деца – 64

–    яслени групи – 2, брой деца – 56

2. ОДЗ  “Калина Малина” – гр. Несебър – общо 167 деца

–          целодневни  групи – 5, в т.ч.

подготвителни групи – 3, брой деца – 75

–    яслена група – 1, брой деца – 21

3. ОДЗ “Мечо Пух” – с. Равда –  общо 144 деца

– целодневни  групи – 4, в т.ч.

подготвителни групи – 2, брой деца – 56

– яслена група – 1, брой деца – 31

4. ОДЗ „Делфинче” – гр. Св. Влас – общо 160 деца

– целодневни  групи – 4, в т.ч.

подготвителни групи – 2, брой деца – 70  ,

–          яслена група – 1,  брой деца – 26

5. ЦДГ „Пролет” – с. Тънково – 2 групи, брой деца – 50 в т.ч. подготвителна група – 1, брой деца – 25

6. ЦДГ „Радост” – с. Оризаре – 3 групи, брой деца – 75,   в т.ч.

подготвителна група – 2, брой деца – 50

 

ІІІ. Предучилищни детски заведения (ОДЗ и ЦДГ), които не прилагат системата на  делегираните бюджети:

 

1. ОДЗ “Обзорче” – гр. Обзор – общо 104 деца

–          целодневни  групи – 4,  в т.ч.

подготвителни групи – 2, брой деца – 48

–          яслена група – 1, брой деца – 16

2.      ЦДГ „Усмивка” – с. Гюльовца – 2 групи, брой деца – 44, в т.ч.   подготвителна група – 1,  брой деца – 25

3.      ЦДГ „Детски свят” – с. Кошарица  – 2 групи, брой деца – 50,  в т.ч.

подготвителна група  – 1, брой деца –  27

4.      ЦДГ „Слънце” – Сл. бряг – 3 групи, брой деца – 86, в т.ч.

подготвителни групи – 2, брой деца – 56

5.      ЦДГ „Моряче” – гр. Несебър – 4 групи, брой деца 100, в т.ч.

подготвителни групи – 2, брой деца – 50

 

ІV. Обслужващи звена, които не прилагат системата на делегираните

      бюджети:

 1. Общински детски комплекс – гр. Несебър – 38 групи /постоянни – 28; временни – 10/ , общо 359 деца

 

 1. На основание чл. 11, ал. 2 от Наредба № 7 от 29.12.2000 г. за определяне броя на паралелките и групите и броя на учениците и на децата в паралелките и в групите на училищата, детските градини и обслужващите звена,  утвърждава като самостоятелни паралелки под норматива за минимален брой ученици за учебната 2014/2015 година следните  паралелки, за които се осигуряват допълнителни средства за обезпечаване на учебния процес при условията на чл. 11, ал. 3 – 6 на Наредба № 7 от 29.12.2000 г. за определяне броя на паралелките и групите и броя на учениците и на децата в паралелките и в групите на училищата, детските градини и обслужващите звена – извън определените по единни разходни стандарти, чрез бюджета на община Несебър:

 

1.      СОУ „Любен Каравелов” – гр. Несебър:

                            VІІ клас – 88 ученика в 4 паралелки

                             ІХб клас – 17 ученика

2.      ОУ „Св.св. Кирил и Методий” – гр. Обзор:   

                            ІІІ клас     –    15 ученика

                            VІІ клас     –    16 ученика

                                VІII клас   –    5 ученика

 1. ОУ „Г. С. Раковски” – с. Оризаре:

VІІІ клас    –     10 ученика

4. ОУ „Св.св. Кирил и Методий” –  гр. Св. Влас :

ІІ клас       –     13 ученика

ІV клас       –    11 ученика

VІ клас      –     15 ученика

VІІ клас      –   14 ученика

VIII клас  –     10 ученика

5. ОУ „Св.св. Кирил и Методий” – с. Равда :

V  клас    –     13 ученика

VІ клас     –     9 ученика

VІІІ клас   –    9 ученика

6. ОУ „Васил Левски” – с. Тънково :

І клас      –    13 ученика

ІІІ клас     –    14 ученика

IV клас     –    12 ученика

V клас      –    13 ученика

VІ клас     –   11 ученика

VІІ клас    –   14 ученика

VІІІ клас   –    15 ученика

7. ОУ „Св.св. Кирил и Методий” –  с. Гюльовца :

I клас       –     14 ученика

ІІ клас     –    11 ученика

ІІІ клас    –   15 ученика

IV клас    –    12 ученика

V клас     –    8 ученика

VI клас    –     12 ученика

VІI клас   –    7 ученика

VIII клас  –     11 ученика

8. ОУ „Св. Иван Рилски” – с. Кошарица:

І и ІІІ – слята   –   14 ученика,

II  и  IV – слята  –  15 ученика  ,

V и VІ – слята  –   10 ученика;

VІІ и VІІІ- слята  –  15 ученик

 

По т.ВТОРА от дневния ред –  Докладна записка вх.№ 335/27.06.2014 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно разглеждане и приемане на Общинска програма за закрила на детето за 214 година.

Общинският съвет с 19 гл. „за”  от гласували 19 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 825 

             На основание чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА и чл.21, ал.1, т.1 от Закона за закрила на детето,  и чл.3 от Правилника за прилагане на ЗЗД , Общински съвет – Несебър приема общинска програма за закрила на детето за2014 г., неразделна част от настоящото решение 

 

По т.ТРЕТА от дневния ред – Предложение вх.№ 350/30.06.2014 г. от Благой Филипов – председател на Общински съвет – Несебър, относно отчет за дейността на Медицински център „Д-р Димитър Пеев” ЕООД – гр. Несебър за2013 г.

Общинският съвет с 19 гл. „за” от гласували 19 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 826

           На основание чл.21 ал.1 т.23  от ЗМСМА във връзка с чл.20 ал.1 от  Наредба № 7 за упражняване правата на собственост на общината в търговски дружества с общинско участие в капитала, за участието на общината в граждански дружества и сдружения с нестопанска цел и общински предприятия, Общински съвет – Несебър  приема  годишния  финансов  отчет за2013 г.  на търговско дружество Медицински център «Д-р Димитър Пеев» ЕООД – гр. Несебър.

По т.ЧЕТВЪРТА от дневния ред – Докладна записка вх.№ 355/30.06.2014 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно одобряване на Споразумение за регионално сътрудничество в туризма, в изпълнение на дейност по проект „Реставрация, консервация и експониране на крепост Маркели и изграждане на техническа инфраструктура към нея. Развитие на туристическа атракция „Средновековен парк Маркели, финансиран по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г.

Общинският съвет с 19 гл. „за” от гласували 19 общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ № 827

 

 1. Общински Съвет – Несебър на основание чл.21, ал.1,      т.23, чл.59, ал.1 и чл.61, ал.1 от ЗМСМА дава своето одобрение, община      Несебър да сключи споразумение за регионално сътрудничество в областта на      туризма по проект, изпълняван от община Карнобат в подкрепа за развитието      на туристическите атракции по Оперативна програма „Регионално развитие”      2007-2013 г.,      при спазване на основните принципи, заложени в чл.60 от ЗМСМА;
 2. Общински Съвет – Несебър упълномощава кмета на община Несебър да      подпише Споразумение за регионално сътрудничество в туризма.

 

             (Списъкът с поименно гласуване е неразделна част от настоящото решение)

 

 По т.ПЕТА от дневния ред – Докладна записка вх.№ 353/30.06.2014 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно закриване на Дом за деца с умствена изостаналост „Св. Стилиян Пафлагонийски” в с. Кошарица, ул. „Вихрен” № 8.

Общинският съвет с 19 гл. „за”,  от гласували 19 общински съветници прие следното

 РЕШЕНИЕ № 828 

 

              На основание чл.21, ал.1, т.8  от ЗМСМА  във връзка с чл.17 ал.1 т.7  и чл.36в ал.3 т.1 и т.2 от ППЗСП, Общински съвет – Несебър реши:

1. Закрива Дом за деца с умствена изостаналост „Св. Стилиян Пафлагонийски“ при Община Несебър с адрес с. Кошарица, ул. „Вихрен“ № 8, след завършване на деинституционализацията и извеждането на всички деца, считано от 01.08.2014 г.

2. Осигуреният бюджет за ДДУИ „Св. Стилиян Пафлагонийски “ с. Кошарица като делегирана държавна дейност да се използва като компенсирана промяна за финансиране на издръжката на други две социални услуги в община Несебър, а именно Център за обществена подкрепа и Център за социална рехабилитация и интеграция, които се предлагат на Агенция за социално подпомагане за финансиране от републиканския бюджет като делегирана държавна дейност,

3.  Задължава кмета на Община Несебър, не по-късно от 10 (десет) дни от влизане в сила на това решение, да изпрати на директора на Регионална дирекция за социално подпомагане – гр. Бургас следните документи за изготвяне на предложение до изпълнителния директор на Агенцията за социално подпомагане:

• Решението на Общински съвет – Несебър за закриване на ДДУИ, както и
за откриване на социалните услуги; ЦОП и ЦСРИ като делегирана държавна
дейност;

             (Списъкът с поименно гласуване е неразделна част от настоящото решение)

 

По т.ШЕСТА от дневния ред – Доклад вх.№ 322/24.06.2014 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно предложение за присъждане на „Почетен знак на община Несебър” за обществено значими изяви на Кирил Георгиев Коршутов – председател на ИК на СОНС-Обзор, през периода 03.11.1960-07.06.1976 г.

Общинският съвет с 19 гл. „за”  от гласували  19 общински съветници прие следното

 

 РЕШЕНИЕ № 829

 

На основание чл.21, ал.2, във вр. с ал.1, т. 23 от ЗМСМА, чл.8 от Наредба № 9 на ОбС-Несебър за стимулиране на физически и юридически лица с особени заслуги към община Несебър, във вр. с чл. 4, във вр. с чл. 7 от същата наредба присъжда на КИРИЛ ГЕОРГИЕВ КРОШУТОВ „Почетен знак на община Несебър“ за дългогодишно му участие като изявен гражданин в обществения и икономическия живот на общината, за големите му заслуги и активния му принос в нейното развитие и по случай 80-годишнината му.

„Почетния знак на община Несебър“, придружен с грамота /възпоменателен подарък/ да бъде връчен от Кмета на Община Несебър на следващото заседание на Общински съвет-Несебър.

 

По т.СЕДМА от дневния ред – Предложение № 363/02.07.2014г. от Благой Филипов – председател на Общински съвет Несебър, относно частично оспорване на решение №797 обективирано в протокол №23/02.06.2014г. от областен управител на област Бургас със заповед РД 09-27/24.06.2014г.

 

Общинският съвет с 19 гл. „за” от гласували 19 общински съветници прие следното

 

 РЕШЕНИЕ № 830

 

На  основание чл.156 ал.1 от АПК  оттегля   решение № 797/02.06.2014 г. обективирано в протокол 23/02.06.2014 г. в частта му по т.9 , т.12 и т.13 за следните  поземлени имоти :

по точка 9  в частта му за поземлени имоти с кадастрални идентификатори :

………………………………………………………………………………………….

– 11538.12.46 по КК на гр.Св.Влас, на площ от 2165кв.м, с Трайно предназначение – Земеделска, НТП –иглолистна гора, м.”Варницата”;

– 11538.12.45 по КК на гр.Св.Влас, на площ от 2800кв.м, с Трайно предназначение – Земеделска, НТП –иглолистна гора, м.”Варницата”;

– 11538.13.174 по КК на гр.Св.Влас, на площ от 650кв.м, с НТП –Др.поземлен имот за движение и транспорт, м.”Козлука”;

–  11538.502.314 по КК на гр.Св.Влас, на площ от 2500кв.м, с НТП –Скали;

–  11538.502.312 по КК на гр.Св.Влас, на площ от 3714кв.м, с НТП –Скали; –

Проектен имот с кад.№11538.9.165 по КК на гр.Св.Влас на площ от 1786кв.м, образуван от имот с кад.№11538.9.18, с Трайно предназначение – Земеделска, НТП –иглолистна гора, м.”Ага чешме”;

По точка 12  в частта  му  за поземлен  имот с кадастрален идентификатор:

– 11538.15.11 по КК на гр.Св.Влас, на площ от 1514кв.м, с Трайно предназначение – Земеделска, НТП –иглолистна гора,  м.”Козлука”

По точка 13  в частта му  за поземлен имот с кадастрален идентификатор:

51500.25.18 по КК  на гр.Несебър, на площ от 792кв.м, м.“Юрта/Балкана“, с НТП-Дере;

Препис от решението да  бъде  внесено в Административен съд Бургас  и направено искане  за   прекратяване на административното производство на основание чл.159 т.3 от АПК.

             (Списъкът с поименно гласуване е неразделна част от настоящото решение)

 

По т.ОСМА от дневния ред – Докладна записка вх.№ 333/27.06.2014 г. от Николай Димитров –  кмет на община Несебър, относно промяна в числеността на персонала на общинска администрация в дейности към община Несебър.

 

Общинският съвет с 18 гл. „за” и 1 гл. „въздържал се” от гласували 19 общински съветници прие следното

 РЕШЕНИЕ № 831

             І. На основание чл.21, ал. 1, т.2 от ЗМСМА, увеличава числеността на персонала в:

1 . Общинска администрация – отдел „Бюджет“ с 1 щатна бройка;

2.  ЦДГ „Моряче“ – Несебър с 2 щатни бройки, в т.ч. 1 бр.учител и 1 бр. работник кухня;

 1. Общинска звено за самоохрана – с 2 щатни бройки охранители;
 2. Домашен социален патронаж с 1 щатна бройка – помощник кухня.

II. Всички промени влизат в сила, считано от 01.08.2014 гд., като средствата, необходими за издръжка на персонала са в рамките на Бюджета на съответните дейности за2014 г.

 

По т.ДЕВЕТА от дневния ред – Докладна записка вх.№ 279/28.05.2014 г. от Иван Гургов – зам. кмет на община Несебър, относно изменение и допълнение на Наредба № 11 за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Несебър.

 

Общинският съвет с 15  гл. „за” от гласували 15 общински съветници  прие следното

 

РЕШЕНИЕ № 832

 

На основание чл. 6, ал. 2 и чл. 8, ал. 1, т. 1 от Закона за местните данъци и такси  и чл.21, ал. 2 от ЗМСМА, и като взе предвид мотивите изложени в проекта  за изменение  и  направените към тях допълнения от комисията по законност, обществен ред, местно самоуправление, приватизация, следприватизационен контрол и контрол по изпълнение решенията на Общинския съвет,  приема  Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 11 за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Несебър, както следва:

 

§ 1. Приема нов чл. 170г, със следния текст:

Ал. 1 Лицата, притежатели на отпадъци от търговско промишлени дейности, транспортиращи ги самостоятелно до Депата за неопасни отпадъци, собственост на Община Несебър, заплащат за обезвреждането и третирането им в депата за неопасни отпадъци, цена за услугата в размери, както следва: за 2014 г. – 30 лв., без ДДС за тон предаден отпадък и за 2015 г. – 37 лв., без ДДС за тон предаден отпадък.

Ал. 2   В размера на цените по ал. 1 са включени следващите се отчисления по чл. 20 от Наредба № 7 за реда и начина на изчисляване и определяне размера на обезпеченията  и отчисленията, изисквани при депониране на отпадъци.

§ 2  Преходни и заключителни разпоредби към  Наредбата за изменение на Наредба № 11 приети с решение № 832/11.07.2014 г. на общинския съвет.

«Измененията влизат в сила три дни след публикуването им във в-к-«Слънчев бряг».

 

(Списъкът с поименно гласуване е неразделна част от настоящото решение)

 

По т.ДЕСЕТА от дневния ред – Докладна записка вх.№ 345/30.06.2014 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно актуализация на капиталовата програма на община Несебър за2014 г.

 

Общинският съвет с 15 гл. „за”, 3 гл. «против» и 1 гл. «въздържал се» от гласували 19 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 833

 

На основание чл.21, ал.1, т.6 и т.8 от ЗМСМА

 1. Общински съвет – Несебър одобрява поименната промяна на програмата за проектиране на Община Несебър, както следва:
  Дейност

Наименование на обекта

било

става

разлика

1 604/§52 Изграждане на улично и парково   осветление в кв.Черно море гр.Несебър

300 000

35 000

265 000

2 849/§52 Изграждане на подземен паркингв УПИ І   общ.кв.76 гр.Несебър

500 000

300 000

200 000

3 759/§53 Допълнително проектиране по проект   „Вяра в Несебър“Духовен път и реставрация, консервация и   социализация на църкви „Вяра в Несебър“ – ІІ етап

75 000

1 000

74 000

4 122/§52 Преизграждане,преустройство,реконструкция   и промяна на предназначението на сграда на ОБНС в обществена сграда в Несебър   – стар град

850 000

1 170   000

-320 000

5 122/§52 Изграждане на яхт клуб гр.Несебър

100 000

300 000

–  200 000

6 619/§52 Инженеринг на велоалея гр.Свети Влас

235 000

244 800

-9 800

7 Нов

714/§52

Изграждане на мини игрище за футбил в   УПИ ІІІ – общинско кв.6  гр. Обзор   /ОП/

0

1 000

– 1 000

8 Нов

629/§52

Изграждане на екопътека „Калето”   гр.  Обзор /ОП/

0

4 000

-4 000

9 629/§53 Проект за саниране на коритото на   р.Бяла с.Оризаре

20 000

23 000

– 3 000

10 122/§53 Заснемане, преустройство и промяна   предназначение на същ.помещение в многофункционална зала в „зала за   спорт“ гр.Обзор

3 000

4 200

– 1 200

11 619/§52 Изграждане на нови тротоари с.Равда

50 000

0

50 000

12 606/§52 Текущ ремонт на улици

0

20 000

-20 000

13 619/§51 Основен ремонт на тротоари с. Равда

0

30 000

-30 000

14 619/ §52 Изграждане на нови тротоари   с.Кошарица

30 000

0

30 000

15 619/§51 Основен ремонт на тротоари с.Кошарица

0

30 000

-30 000

16 619/§52 Изграждане на нови тротоари   с.Гюльовца

30 000

0

 30 000

17 619/§51 Основен ремонт на тротоари с.Гюльовца

0

30 000

– 30 000

18 618/§52 Направа на пешеходна алея и   осветление от вход до кръгово кръстовище с.Равда

100 000

160 000

-60 000

19 122/§53 Преработка на ПУП на кв.40,41,42 за   урегулиране за жилищни нужди-с.Гюльовца

0

10      000

-10 000

20 122/§53 Проект за общински центърза   изследване на черноморската флора и фауна,природонаучен музей в УПИ ІІ кв.78   гр.Несебър

70 000

230 000

-160 000

21 606/§53 Проектиране на ГПОД в Слънчев бряг   Запад

35 000

0

35 000

22 759/§53 Проектиране на Амфитеатър с.Равда

15 000

0

15 000

23 603/§52 Доизграждане на канализационна мрежа   и рехабилитация на водопроводна мрежа с.Тънково

300 000

0

300 000

24 619/§52 Изграждане на детска площадка   с.Кошарица

30 000

0

30 000

25 603/ §51

нов

Основен ремонт на аварирал водопровод   с.Кошарица

0

40 000

-40 000

26 606/§51 Основен ремонт на улици  гр.Свети Влас

150 000

300 000

-150 000

27 606/§52 Изграждане на улици в ж.к.Черно море   гр.Несебър

50 000

10 000

40 000

 

 1.  Да бъдат прехварлени средства в размер на 10 000 лв – от Дейност 122/§1030 – Общинска администрация в бюджета на Кмество Равда – 122/§1030.
 2. Да бъдат прехварлени средства в размер на 34 000 лв- от Дейност 122/§1030 – Общинска администрация в  – 759/§1030- Ощинска администрация.
 3. Завишава  плана на приходите по §2802 – Глоби, санкции , неустойки и обезщетения със сумата 13 000 лв.- възстановени средства от застраховка „Автокаско„ и плана на разходите в дейност 629-§5204 в бюджета на кметство Обзор  със сумата 13 000 лв. – за обект „Автомобил тип „Пиекап“ Кметство Обзор“.

 

На основание чл.60 от АПК  Общински съвет гр.Несебър допуска  предварително изпълнение  на решението .

Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящото решение/

 

По т. ЕДИНАДЕСЕТА от дневния ред – Докладна записка вх.№ 334/27.06.2014 г. от Стойко Стоянов – секретар на община Несебър, относно молби на граждани за отпускане на финансова помощ.

 

Общинският съвет с 19  гл. „за”от гласували 19 общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ № 834

 

       На основание чл. 54, ал. 1 от ЗМСМА и на основание чл. 7 от Правилника за реда и начина за отпускане на еднократна финансова помощ       Общински съвет – Несебър отпуска финансова помощ на:

 

ЕГН

 

Име

 

Нас.място

 

Предложение

за сума лв.:

За какво се отпуска

помоща:

Андриан   Божков Траянов Св.Влас

1500

операция   на колянна става

Анета   Емануилова Пехливанова Несебър

2000

лечение   множествена склероза

Антоанета   Стоянова Димитрова Оризаре

2000

лечение   Са

Велиян   Янков Гарджев Гюльовца

300

лечение и операция на язва на 12пр.

Веско   Миладинов Илиев Оризаре

500

лечение

Василка   Иванова Михалева Св.Влас

1000

Лекарства   сан.материали

Георги   Георгиев Стоянов Оризаре

1000

лечение   и лекарства Са

Георги   Добрев Колев Гюльовца

600

Лекарства

Герга   Бинева Хаджиева Оризаре

600

лечение/операция   очи

Георгина   Стоянова Арнаудова Раковсково

600

операция   на очи

Георги   Митев Георгиев Гюльовца

600

лечение   Са

Димитър   Колев Колев Оризаре

300

лечение   и лекарства

Детелина   Атанасова Стоянова Обзор

2000

лечение   на дете

Емил   Димитров Огледалов Несебър

2000

Операция от дискова херния

Елена   Новакова Колодеева Равда

1000

лечение   Са

Еню   Дойнов Стоянов Св.Влас

2500

лечение   Са

Жечка   Иванова Стоянова Оризаре

300

лекарства

Жана   Николова Кръстева Оризаре

2 500

Операция от дискова херния

Златина   Андонова Дерменджиева Гюльовца

300

Лекарства

Здравко   Дочев Иванов Равда

1200

оперативно   лечение на око

Иванка   Димова Стоянова Гюльовца

300

лечение   и лекарства

Ирина   Андреева Маринова Тънково

500

лечение

Илиян   Кирилов Делиатанасов Равда

2000

лечение   и рехабилитация

Илчо   Асенов Илиев Оризаре

300

лекарства

Иванка   Цветанова Димитрова Несебър

600

лечение   на очи

Иван Георгиев Петков

Иван Миланов Пецанов

Тънково

Св. Влас

1500

3000

лекарства   Са

лечение   Са

Йова   Иванова Атанасова Гюльовца

400

лечение   и лекарства

Йорданка   Куцарова Георгиева Оризаре

1000

операция   очи

Калина   Митева Наумова Несебър

2500

лечение   Са

Калина   Янакиева Неделчева Св.Влас

1500

следоперативно   лечение

Катя   Иванова Дукова Равда

500

лечение   и лекарства

Кремена   Стефанова Георгиева Оризаре

2000

лечение   на дете

Николинка   Пенчева Господинова Гюльовца

600

лекарства

Николай   Василев Станков Несебър

1000

лечение   и лекарства

Никола   Енев Лечев Несебър

500

лечение   и лекарства

Николинка   Вълкова Лечева Оризаре

500

лечение   и рехабилитация

Петка   Калудова Чанева Гюльовца

150

Лекарства

Петкана   Стоянова Георгиева Оризаре

600

лечение

Стоянка   Георгиева Мартинова Обзор

350

лечение   и лекарства

Славка   Генчева Овчарова Несебър

300

лечение   и рехабилитация

Събка   Либчева Пелопидова Несебър

600

лечение/операция

Стоянка   Николова Георгиева Оризаре

500

лечение   и рехабилитация

Ташка   Тодорова Върбанова Несебър

300

лечение   на очи

Тинка   Роева Узунова Гюльовца

600

лечение/операция

Тодор   Тодоров Бичкиджиев Оризаре

1000

лекарства   Са

Фанка   Валентинова Найденова Гюльовца

100

Лекарства

Фадима   Мехмедова Алиева Приселци

300

Лекарства

Христо   Друмев Иванов Тънково

400

Лечение

Христина   Кирилова Гюрганова Несебър

1000

лечение и рехабилитация на дете

 

 

 

По т. ДВАНАДЕСЕТА от дневния ред Докладна записка вх.№ 312/18.06.2014 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно отпускане на еднократна награда на ветераните от Община Несебър, по случай 69-годишнината от края на Втората световна война.

 

Общинският съвет с 19 гл. „за”  от гласували 19 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 835

На основание чл.21 ал.1, т.23 от ЗМСМА Общински съвет гр.Несебър дава  съгласие за отпускане на еднократна парична награда в размер на 100 лв. на ветерани от Община Несебър по случай 69 годишнината от края на Втората световна война по списък, съгласно Приложение №1 както следва :

 

1. Желязко Георгиев Желязков                              ЕГН

2. Божин Христов Порточанов                             ЕГН

3. Георги Русев Стоянов                                        ЕГН

4. Стойчо Стоянов Кирязов                                   ЕГН

5. Андрей Манолов Сачанов                                        ЕГН

6.. Костадин Ангелов Ричков                                             ЕГН
7. Апостол Дионисов Дуков                                                    ЕГН

Сумата от 700 лв. да  се осигури от Дейност 122 – Общинска администрация, §4214 – Обезщетения и помощи по решение на общински съвет от бюджета на Общината.

 

По т. ТРИНАДЕСЕТА от дневния ред – Докладна записка вх.№ 348/30.06.2014 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на помещение в административната сграда на кметство Обзор за предоставяне на услуги в обществен интерес.

Общинският съвет с 19 гл. „за”  от гласували 19 общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ № 836

 

І. На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.12 от ЗМСМА  във връзка с чл.3, ал.3 от Наредба №5 за РПУРОИ  Общински съвет – Несебър актуализира годишната програма за управление и разпореждане с общински имоти, като в раздел ІІІ /трети/  т.А  “Имоти, които Община Несебър има намерение да предостави под наем”   се допълва със следния имот:

Помещение на площ от 5.40 кв.м, находящ се на първи етаж на Административната сграда на Кметство гр.Обзор, с идентификатор 53045.502.226.1 по КК на гр.Обзор, АпОС№5478/29.10.2013г.

ІІ. На основание чл.14, ал.7 от ЗОС и чл.15, ал.1 от Наредба №5 за РПУРОИ на Общински съвет Несебър да се проведе публично оповестен конкурс за отдаване под наем за срок от 5 /пет/ години на общинско помещение на площ от 5.40 кв.м, находящо се на първи етаж на административната сграда на Кметство гр.Обзор, АпОС №5478/29.10.2013г., построена в УПИ VІІІ, кв.36 по плана на гр.Обзор,  при следните условия:

1.Начална конкурсна месечна наемна цена – определена съгласно чл.24 от НРПУРОИ  и Приложение №1 към нея в размер на 51.00лв. / петдесет и един лева/ с ДДС.

 2.Специфично условие: Помещението да се използва единствено за офис за предоставяне на услуги в обществен интерес.

3. Критериите  за оценяване са:

-Предложена оферта относно експлоатацията на имота – К1/ от 0  до 10 точки/

-Конкурсна цена – К2 / максимум 5 точки/, като за всяко следващо низходящо предложение се намаля с 0,5точки;

Краен резултат за оценяване: К=К1+ К2

4.Депозита за участие  в конкурса  –  10% от  началната месечна  наемна цена.

ІІІ.Упълномощава кмета да определи останалите условия на конкурса.“

             (Списъкът с поименно гласуване е неразделна част от настоящото решение)

 

По т. ЧЕТИРИНАДЕСЕТА от дневния ред – Докладна записка вх.№ 342/30.06.2014 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на лекарски кабинет в административна сграда „Здравна служба” в ПИ с кадастрален идентификатор № 53822.502.75.3 по КК на с. Оризаре.

 

Общинският съвет с  18 гл. „за”  от гласували 18  общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ № 837

 

          І.  На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА  във връзка с :чл.14, ал.7 изр.1 от ЗОС и чл.15, ал.1 от Наредба №5 за РПУРОИ  да се проведе публично оповестен конкурс за отдаване под наем на лекарски кабинет за индивидуална практика за първична извънболнична помощ, находящ се на първи етаж в административна сграда  „Здравна служба“ в УПИ VІІІ, кв.42, ПИ с кад.№ 53822.502.75.3 по КК на с.Оризаре, с полезна площ 13,50кв.м ведно с помощни помещения на обща площ 53.56кв.м, включващи манипулационна – 12 кв.м, чакалня – 14 кв.м, детска консултация – 9,36кв.м, женска консултация – 13,70 кв.м, WC – 4,5 кв.м, АОС №1013/22.02.2001г., при следните условия:

1. Срок за отдаване под наем – 5 години;

2. Начална конкурсна месечна наемна цена – 113,14лв. с ДДС;

3. Специфични условия  на конкурса:

– Кабинета да се използва по предназначението посочено в т.І.;

– Кандидатите да притежават образователно-квалификационна степен „магистър“ по професионални направления „Медицина, да са  лекари по обща медицина или с призната специалност,

– Да осигурят за своя сметка обзавеждането и оборудването на помещенията;

– Кабинетите да работят целогодишно и  да осигуряват дежурства през почивните дни .

4. Критерии  за оценяване за лекарските кабинети:

К1 – Договор с РЗОК – 20 точки. Доказва се с представяне на договор с РЗОК  за съответната година.

Ако в офертата кандидата се задължава в двумесечен срок от подписване на договора да сключи договор с РЗОК -15точки.

К2 – Целогодишна работа на кабинета:

–          При 8 часов работен ден на петдневна работна седмица – 15 точки;

–          При 6 часов работен ден на петдневна работна седмица –10 точки;

–          При 4 часов работен ден на петдневна работна седмица – 5точки;

–          При 4 дневна работна седмица – 4точки;

–          При 3 дневна работна седмица – 3точки;

К3 – Активност на профила

–  До 5 години стаж към момента на подаване на офертата – 5 точки;

– До 10 години стаж към момента на подаване на офертата – 10 точки;

– До 15 години стаж към момента на подаване на офертата – 15 точки;

– Над 15 години стаж към момента на подаване на офертата – 20 точки;

К4 – Предложена месечна наемна цена -15 точки, като за всяка следваща низходяща се намаля с 1точка;

К5Възможност на специалиста да бъде на разположение / на повикване/ за консултация и дежурство – 5 точки.

К6 – Извършване на специализирани дейности с необходимото за целта оборудване –5 точки.

Комплексна оценка:

К = К1+ К2 + К3 + К4 + К5 + К6

При равен брой точки, превес ще имат точките от критериите, които най – пълно задоволяват нуждите на населението, а именно: К1, К2, К5 и К6

            5. Депозит за участие  – 10% от  началната конкурсна месечна  наемна цена.

ІІ.Упълномощава кмета на общината да определи останалите условия на конкурса.”

(Списъкът с поименно гласуване е неразделна част от настоящото решение)

 

По т.ПЕТНАДЕСЕТА от дневния ред – Докладна записка вх.№ 249/12.05.2014 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно отдаване под наем на лекарски кабинети и аптека в Общинска сграда за здравни дейности с кадастрален идентификатор № 11538.501.468.1 в кв.24А, УПИ ІХ по плана на гр. Свети Влас.

 

Общинският съвет с 19 гл. „за”  от гласували 19 общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ № 838

 

 І. На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.12 от ЗМСМА  във връзка с чл.3, ал.3 от Наредба №5 за РПУРОИ  Общински съвет – Несебър актуализира годишната програма за управление и разпореждане с общински имоти, като в раздел ІІІ /трети/  т.А  “Имоти, които Община Несебър има намерение да предостави под наем”   се допълва със следните имоти:

Лекарски кабинет на площ от 19.00 кв.м, находящ се на трети етаж от Общинска сграда „Здравно заведение” – гр.Свети Влас с идентификатор 11538.501.468.1 по КК на гр.Свети Влас, актувана с АОС №4776/13.06.2011г.

-Помещение – Регистратура на площ от 4.00кв.м,  находяща се на първи етаж от Общинска сграда „Здравно заведение” – гр.Свети Влас с идентификатор 11538.501.468.1 по КК на гр.Свети Влас, актувана с АОС №4776/13.06.2011г.

ІІ. На основание чл.14, ал.6 изр.1 от ЗОС Общински съвет  -Несебър отдава под наем за срок от 10/десет/ години лекарски кабинети находящи се в Общинска сграда за здравни дейности с кадастрален идентификатор 11538.501.468.1, АчОС №4776/13.06.2011г., построена в УПИ ІХ, кв.24 а по плана на гр.Свети Влас, ул.“Св.Власий“№3 както следва:

1. На ЕТ”АПМП-ИППМП -д-р Амор Гонсалвеш”, със седалище и адрес на управление гр.Несебър, ул.”Хан Крум” №11, ЕИК 102623901, отдава под наем Кабинет за индивидуална практика на площ от 17.75кв.м и манипулационна към него на площ от 17.75кв.м на първи етаж, срещу месечна наемна цена в размер на 117.15лв с ДДС;

2. На д-р Надя Атанасова Домусчиева, ЕГН 6809030650, гр.Поморие, кв.”Свобода” бл.15, вх.В, ет.5, ап.15, отдава под наем  Специализиран кабинет по педиатрия на площ от 18.85кв.м и 19.00 кв.м манипулационна на първи етаж, срещу месечна наемна цена в размер на 124.50лв с ДДС, определена съгласно приложение №1 на наредба №5 на ОС-Несебър.

3. На ЕТ ”АПСП-ИППСП-д-р Светлена  Пашова”, със седалище и адрес на управление гр.Несебър, ул.”Хан Крум” №39, ЕИК 102628072, отдава под наем Стоматологичен кабинет на първи етаж на площ от 27.00 кв.м, срещу месечна наемна цена в размер на162.00лв. с ДДС, определена съгласно приложение №1 на наредба №5 на ОС-Несебър.

4. На  Медицински център“Астери-Мед“ООД, със седалище и адрес на управление гр.Свети Влас, ул.”Св.Власий” №3, ЕИК 201144361, отдава под наем:

– Акушер гинекологичен кабинет на площ от 27.00кв.м с обслужващо помещение към него на площ от 4.62 кв.м и 4.44кв.м идеални части от манипулационна на втори етаж – срещу месечна наемна цена – 202.00лв. с ДДС;

– Кабинет Вътрешни болести на площ от 18.85 кв.м и 4.44кв.м идеални части от манипулационна на втори етаж – срещу месечна наемна цена – 140.00лв.  с ДДС;

– Неврологичен кабинет на площ от 17.75 кв.м и 4.44кв.м идеални части от манипулационна на втори етаж – срещу месечна наемна цена – 132.00лв. с ДДС;

– Кабинет Кожни болести на площ от 20.95 кв.м и 4.44кв.м идеални части от манипулационна на втори етаж – срещу месечна наемна цена – 165.00лв. с ДДС;

– Хирургичен кабинет на площ от 20.95кв.м и манипулационна към него на площ от 20.95кв.м на втори етаж – срещу месечна наемна цена – 167.00лв. с ДДС;

Лекарски кабинет на площ от 19.00 кв.м, находящ се на трети етаж срещу месечна наемна цена в размер на 95.00лв с ДДС, определена съгласно приложение №1 на наредба №5 на ОС-Несебър.

-Помещение – Регистратура на площ от 4.00кв.м,  находяща се на първи етаж срещу месечна наемна цена в размер на 20.00лв с ДДС, определена съгласно приложение №1 на наредба №5 на ОС-Несебър.

 

ІІІ. На основание чл.14, ал.1 от ЗОС и чл.17,ал.1 от НРПУРОИ да се проведе публично оповестен конкурс за отдаване под наем за срок от 10/десет/ години на Аптека на площ от 10.26кв.м и обслужващи помещения на площ от 21,23кв.м – с начална конкурсна месечна наемна цена – 74.30лв.(седемдесет и четири лева и тридесет стотинки )  с ДДС;

1.Специфични условия  на конкурса:

– Наемателя има право да ползва помещението единствено за аптека;

– Да осигури за своя сметка обзавеждането и оборудването на помещенията;

– Аптеката да работи целогодишно.

2.Критерии  за оценяване:

– К1 – Предложена оферта относно експлоатацията на имота –  от 0  до 10 точки

-К2 – Предложена месечна наемна цена – максимум 5 точки, като за всяко следващо низходящо предложение се намаля с 0,5точки.

Краен резултат за оценяване: К=К1+ К2

3. Депозит за участие  в конкурса е 10% от  началната конкурсна месечна  наемна цена.

4. Упълномощава Кмета на общината, да определи останалите условия по провеждането на конкурса.“

 

             (Списъкът с поименно гласуване е неразделна част от настоящото решение)

 

По т.ШЕСТНАДЕСЕТА от дневния ред – Докладна записка вх.№ 340/30.06.2014 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно обявяване на общински земеделски имоти за частна общинска собственост, поради промяна в начина на трайно ползване.

 

Общинският съвет с 15  гл. „за” и 4 гл.»въздържал се»от гласували 19 общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ № 839

 

           На основание чл.21, ал. 1, т.8 от ЗМСМА  във връзка  с чл.6, ал. 1, от ЗОС   Общински съвет – Несебър  обявява от публична в частна общинска собственост, поради промяна на начина на трайно ползване от „Пасище” в „Друг вид земеделска земя”  общински земеделски имоти, както следва:

1. ПИ 51500.172.34 по КК на гр.Несебър, м.“Бостанлъка“, на площ от 637кв.м;

2. ПИ 51500.27.30 по КК на гр.Несебър, м.“Юрта/Балкана“, на площ от 999кв.м;

3. ПИ 51500.30.8 по КК на гр.Несебър, м.“Юрта/Балкана“, на площ от 425кв.м;

4. ПИ 51500.32.19 по КК на гр.Несебър, м.“Юрта/Балкана“, на площ от 268кв.м;

5. ПИ 51500.24.3 по КК на гр.Несебър, м.“Юрта/Балкана“, на площ от 3699кв.м;

6. ПИ 51500.25.11 по КК на гр.Несебър, м.“Юрта/Балкана“, на площ от 4003кв.м;

7. ПИ 51500.27.23 по КК на гр.Несебър, м.“Юрта/Балкана“, на площ от 902кв.м”

 

             (Списъкът с поименно гласуване е неразделна част от настоящото решение)

 

По т.СЕДЕМНАДЕСЕТА от дневния ред – Докладна записка вх.№ 341/30.06.2014 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно учредяване право на строеж за изграждане на трафопост върху УПИ ІХ в кв.6 по плана на гр. Обзор,.

Общинският съвет със 17 гл. „за”  от гласували 17 общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ № 840

 

На основание чл.21, ал. 1, т.8 и т.12 от ЗМСМА,във връзка с чл.3, ал.3 от Наредба №5 за РПУРОИ  Общински съвет – Несебър актуализира годишната програма за управление и разпореждане с общински имоти, като т.В “Имоти, върху които Община Несебър има намерение да учреди право на строеж” се допълва с поземлен имот с кадастрален идентификатор №53045.501.505 по КК на гр.Обзор на площ от 124кв.м, представляващ УПИ ІХ в кв.6 по плана на гр.Обзор, АчОС №5777/24.06.2014г., върху който ще се  учредява  право на строеж за изграждане на трафопост.

2. На основание чл.37, ал.4, т.4 от ЗОС във връзка с чл.62, ал.2 от ЗЕ, да се учреди на „ЕВН България Електроразпределение” ЕАД, със седалище и адрес на управление гр.Пловдив ул.”Христо Данов”N37,   ЕИК 115552190, право на строеж върху поземлен имот с кадастрален идентификатор №53045.501.505 по КК на гр.Обзор на площ от 124кв.м, представляващ УПИ ІХ в кв.6 по плана на гр.Обзор, АчОС №5777/24.06.2014г., за изграждане на  площадков енергиен обект – трафопост със застроена площ 11.44кв.м и сервитутна площ за обслужване на трафопоста – 69.40кв.м, за сумата от 4495лв. /четири хиляди четиристотин деветдесет и пет лева/ без ДДС.”

(Списъкът с поименно гласуване е неразделна част от настоящото решение)

 

По т.ОСЕМНАДЕСТА от дневния ред – Докладна записка вх.№ 346/30.06.2014 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно сключване на предварителен договор по чл.15 ал.3 от ЗУТ във връзка с проект за изменение на ПУП-ПРЗ на гр. Свети Влас за УПИ ХІХ-180 в кв.24 с идентификатор 11538.501.294 и част от улица с идентификатор 11538.501.494 по кадастралната карта на гр. Свети Влас.

 

бщинският съвет с 18  гл. „за” от  гласували 18 общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ № 841

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.11 от ЗМСМА  във връзка с  чл.15, ал.3 и ал.5 от ЗУТ, и чл.39, ал.1 и следв. от НРПУРОИ  Общински съвет – Несебър упълномощава кмета на Община Несебър да сключи с Пламен Георгиев Миразчийски от гр.Бургас, ж.к.“Лазур“ бл.11, ап.8, и Бойко Георгиев Миразчийски от гр.Бургас, ул.“К.Фотинов“ №1, вх.Б-3 предварителен договор по чл.15, ал.3 от ЗУТ за прехвърляне на правото на собственост върху 18 кв.м ид.части от улично пространство с кад.№11538.501.494, които съгласно гореописания проект се придават към УПИ ХІХ-180 в кв.24 урегулиран на площ от 472 кв.м, който с изменението се разделя на два имота съответно нов УПИ ХІХ-180 на площ от 250 кв.м и УПИ ХХХVІІІ-180 на площ от 240 кв.м

2.Утвърждава приложената пазарна оценка изготвена съгласно чл.22, ал.3 от ЗОС от лицензиран оценител отговарящ на изискванията на Закона за независимите оценители, в размер на 2700лв. без ДДС за  18 кв.м ид.части от улично пространство с кад.№11538.501.494 по КК на гр.Свети Влас.

3.В предварителния договор изрично да се впише клауза, че окончателен договор за прехвърляне правата на собственост, ще бъде сключен след влизане в сила на Заповед за одобрение на изменение  на ПУП -ПРЗ на гр.Свети Влас  за УПИ ХІХ-180 в кв.24 с идентификатор 11538.501.294 и част от улица с идентификатор 11538.501.494 по кадастралната карта на гр.Свети Влас, след влизане в сила на решение на Общински съвет за промяна от публична в частна общинска собственост на 18кв.м, представляващи части от улично пространство с  идентификатор 11538.501.494 по кадастралната карта на гр.Свети Влас, които се придават към преконфигурирания нов УПИ ХХХVІІІ-180 в кв.24 по плана на гр.Св.Влас.

4.Ако до сключването на окончателен договор срока на пазарната оценка послужила за определяне на цената по т.2 от настоящото решение е изтекъл, същата да се актуализира и ако цената на имота е по-висока от определената  в т.2, окончателния договор да се сключи по по-високата.

5. Утвърждава предложеният проект за предварителен договор.”

 (Списъкът с поименно гласуване е неразделна част от настоящото решение)

 

По т.ДЕВЕТНАДЕСЕТА от дневния ред – Докладна записка вх.№ 347/30.06.2014 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на общински обект представляващ Магазин за хранителни стоки с кадастрален идентификатор № 18469.501.456.1 по КК на с. Гюльовца.

 

Общинският съвет с 18 гл. „за” от гласували 18 общински съветници прие следното

 

             РЕШЕНИЕ № 842

 

На основание чл.21, ал.1, т.8  от ЗМСМА във връзка чл.14, ал.1 от ЗОС и чл.17,ал.1 от НРПУРОИ да се проведе публично оповестен конкурс за отдаване под наем на търговски обект със застроена площ от 73 кв.м, с идентификатор 18469.501.456.1 по КК на с.Гюльовца, АОС№927/01.02.2001г., с полезна площ, както следва: търговска площ – 26 кв.м, склад – 36.40 кв.м и санитарен възел – 2.25 кв.м, при следните условия:

1.Начална конкурсна месечна наемна цена в размер на 195лв. /сто деветдесет и пет лева/ с ДДС определена съгласно чл.24 от Наредба №5 на ОС-Несебър и Приложение №1 т.ІІ –1  към нея

2.СРОК за отдаване под наем – 5 / пет/ години.

3.Специфични условия –

  Обекта да се използват за магазини за хранителни стоки.

– Да се подържат прилежащите към обектите площи в хигиеничен вид и да се опазва околната среда.

4. Критерии за оценяване:

-Предложена оферта относно експлоатацията на имота – К1/ от 0  до 10 точки/

-Конкурсна цена – К2 / максимум 5 точки/, като за всяко следващо низходящо предложение се намаля с 0,5точки;

Краен резултат за оценяване: К=К1+ К2

5. Депозит за участие  в конкурса  –  10% от  началната конкурсна месечна  наемна цена.

6. Упълномощава Кмета на общината, да определи останалите условия по провеждането на конкурса.“

(Списъкът с поименно гласуване е неразделна част от настоящото решение)

По т.ДВАДЕСЕТА от дневния ред Докладна записка вх.№ 349/30.06.2014 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно предоставяне на общински помещения за безвъзмездно управление на Управление „Социални грижи и услуги” при община Несебър за Център за обществена подкрепа.

 

Общинският съвет със 17 гл. „за” от гласували 17 общински съветници прие следното.

 

РЕШЕНИЕ № 843

1. На основание чл.21, ал.1 , т.8 и т.12 от ЗМСМА   актуализира на годишната програма за управление и разпореждане с общински имоти на община Несебър за 2014 г., като  раздел ІІІ /трети/ т.Е. Имоти в урбанизирана територия, върху които Община Несебър има  намерение да учреди  право на ползване и управление ,   се допълва със следния общински имот: Част от самостоятелен обект с кад.№51500.502.15.1.14 по КК на гр. Несебър, находящ се на първи етаж от сграда построена в УПИ І, кв.82, АчОС №3004/17.06.2009г., на площ от 41 кв.м, както следва помещения: №3,4 и 5 общо на площ от 36.87кв.м и ½ ид.част от коридора и обслужващите помещения №6 и 7 на площ от 4.13кв.м.

2. На основание чл.12 от ЗОС и чл.16 от Наредба №5 за РПУРОИ на ОбС-Несебър да се предоставят безвъзмездно за управление на Управление „Социални грижи и услуги” при Община Несебър, общински помещения на площ от 41.00 кв.м от самостоятелен обект с кад.№51500.502.15.1.14 по КК на гр. Несебър, находящ се на първи етаж от сграда построена в УПИ І, кв.82, АчОС №3004/17.06.2009 г., представляващи № 3,4 и 5 общо на площ от 36.87 кв.м и ½ ид.част от коридора и обслужващите помещения №6 и 7 на площ от 4.13 кв.м. за разширение на  „Център за обществена подкрепа”.

/Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящото решение/

По т.ДВАДЕСЕТ И ПЪРВА от дневния ред – Предложение вх.№ 358/01.07.2014 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно изработване на ПУП-ПП за трасе на кабел 20кV за захранване на ТП в ПИ 51500.246.3 в м-т „Юрта-Балкана”, землището на гр. Несебър, по реда на чл.124а от ЗУТ.

 

Общинският съвет с 18 гл. „за” от гласували 18 общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ № 844

 

1.На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.11 от ЗМСА във връзка с чл.124а, ал.1 от ЗУТ Общински съвет- Несебър разрешава изработването на ПУП-ПП за обект: Трасе на кабел 20кV за захранване на нов ТП в  ПИ 51500.246.3 в  м-т „Юрта-Балкана”, землище гр.Несебъри провеждане на съответните процедури по реда на ЗОЗЗ.

2.На основание чл.124б, ал.1 от ЗУТ одобрява приложеното към проекта задание за изработване на ПУП-ПП, което задание е неразделна част от настоящето разрешение. Видно от заданието, трасето на кабела започва от отклонение от ВЛ 20кV „Влас” за ТП „Пикник”, преминава през полски пътища-общинска собственост/ПИ 51500.24.2 и ПИ 51500.246.9/ и достига до ПИ 51500.246.3 по кадастрална карта на гр.Несебър. Сервитутът на кабела е 0.6м от едната страна и 2м от другата страна.Дължината на трасето е 335м.

3. Общински съвет- несебър дава съгласие за определяне на трасе на линеен обект на   основание чл.30, ал.3 от ППЗОЗЗ и процедиране на парцеларен план за реализиция на линеен обект :Трасе на кабел 20кV за захранване на нов ТП в  ПИ 51500.246.3в   м-т „Юрта-Балкана”, землище гр.Несебър

Решението да се разгласи по реда на чл. 124б, ал.2 от ЗУТ.

На основание чл. 124б, ал.4 от ЗУТ решението не подлежи на обжалване.

Екземпляр от решението да се връчи на заявителя и изпрати на кмета на Община Несебър за сведение и изпълнение.

/Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящото решение/

 

По т.ДВАДЕСЕТ И ВТОРА от дневния ред – Предложение вх.№ 357/01.07.2014 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно изработване на ПУП-ПП за трасе на водопровод, захранващ в ПИ 51500.246.3 в м-т „Юрта-Балкана”, землището на гр. Несебър, по реда на чл.124а от ЗУТ.

 

Общинският съвет с 19  гл. „за” от гласували 19 общински съветници прие следното

 

 

РЕШЕНИЕ № 845

 

 

1. На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.11 от ЗМСА във връзка с чл.124а, ал.1 от ЗУТ Общински съвет- Несебър разрешава изработването на ПУП-ПП за обект:Трасе на водопровод захранващ   ПИ 51500.246.3 в   м-т „Юрта-Балкана”, землище гр.Несебъри провеждане на съответните процедури по реда на ЗОЗЗ.

2. На основание чл.124б, ал.1 от ЗУТ одобрява приложеното към проекта задание за изработване на ПУП-ПП, което задание е неразделна част от настоящето разрешение. Видно от заданието, трасето на водопровода започва от съществуващ водопровод ПЕВП Ф110 – собственост на сдружение СО „Чиста вода” в землището на гр.Свети Влас, преминава през пасище-общинска собственост, пресича дере  и  премивана  в  землищено на гр.Несебър, преминава по полски пътища  и  достига  до  ПИ 51500.246.3. Трасето на водопровода преминава през имоти общинска собственост – ПИ 11538.504.585, ПИ 11538.504.604 и ПИ 11538.504.606  в  землище на гр.Свети Влас и през ПИ 51500.24.23, ПИ 51500.25.7 и ПИ 51500.26.11 в землище на гр.Несебър.

Сервитутът на водопровода е по 1м от двете стани.

Дължината на трасето е 688м.

3. Общински съвет- Несебър дава съгласие за определяне на трасе на линеен обект на основание чл.30, ал.3 от ППЗОЗЗ и процедиране на парцеларен план за реализиция на линеен обект :Трасе на водопровод захранващ   ПИ 51500.246.3 в   м-т „Юрта-Балкана”, землище гр.Несебър

4. Във връзка с разпоредбите на чл.25 ал.3 и ал.5  от ЗСПЗЗ  дава съгласие да се промени предназначението на част от ПИ 11538.504.606 , целия на площ от 831 кв.м., землището на гр. Свети власт , за трасе на водопровод захранващ ПИ 51500.246.3 в м-т. « Юрта Балкана ,

Решението да се разгласи по реда на чл. 124б, ал.2 от ЗУТ.

На основание чл. 124б, ал.4 от ЗУТ решението не подлежи на обжалване.

Екземпляр от решението да се връчи на заявителя и изпрати на кмета на Община Несебър за сведение и изпълнение.

/Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящото решение/

 

По т.ДВАДЕСЕТ И ТРЕТА от дневния ред Предложение вх.№ 356/01.07.2014 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно изработване на ПУП-ПП за обект на техническата инфраструктура „Външно ел.захранване на жилищна сграда с апартаменти за сезонно ползване в УПИ ХІІ-3220 в кв.21 по плана на зона „Инцараки”, м-т „Юрта-Балкана”, землището на гр. Несебър, по реда на чл.124а от ЗУТ.

 Общинският съвет с 19  гл. „за”  от гласували 19 общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ № 846

 

1. На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.11 от ЗМСА във връзка с чл.124а, ал.1 от ЗУТ Общински съвет- Несебър разрешава изработването на ПУП-ПП за обект:„Външно ел. захранване на  жилищна сграда с апартаменти за сезонно ползване”в УПИ ХІІ-3220 /ПИ 51500.32.20/ в  кв.21  по плана на зона „Инцараки”, м-т „Юрта-Балкана”, землище гр.Несебъри провеждане на съответните процедури по реда на ЗОЗЗ.

2. На основание чл.124б, ал.1 от ЗУТ одобрява приложеното към проекта задание за изработване на ПУП-ПП, което задание е неразделна част от настоящето разрешение. Видно от заданието, предвижда се трасето за полагане на външното ел. захранване да започне от съществуващ  БКТП „ЮРТА2”в  ПИ 51500.32.22 до ел.разпределителна касета тип ШКД-6/РК/2/, като захранващите кабели преминават през ПИ 51500.31.37-селскостопански, горски ведомствен път на разстояние 0.6м успоредно на имотната граница на ПИ 51500.32.20.

Дължината на кабелното трасе е приблизително 19.50м в ПИ 51500.32.22/урбанизирана територия/ и 50.50м в ПИ 51500.31.37/земеделска територия/.

Трасето на кабела и сервитутът от двете му страни не засяга частни имоти.

3. Общински съвет- несебър дава съгласие за определяне на трасе на линеен обект на основание чл.30, ал.3 от ППЗОЗЗ и процедиране на парцеларен план за реализиция на линеен обект :„Външно ел. захранване на  жилищна сграда с апартаменти за сезонно ползване”в УПИ ХІІ-3220 /ПИ 51500.32.20/ в  кв.21  по плана на зона „Инцараки”, м-т „Юрта-Балкана”, землище гр.Несебър

Решението да се разгласи по реда на чл. 124б, ал.2 от ЗУТ.

На основание чл. 124б, ал.4 от ЗУТ решението не подлежи на обжалване.

Екщземпляр от решението да се връчи на заявителя и изпрати на кмета на Община Несебър за сведение и изпълнение.

            /Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящото решение/

 

По т.ДВАДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТА от дневния ред – Докладна записка вх.№ 330/26.06.2014 г. от арх. Валентин Димов – гл. архитект на община Несебър, относно изработване на ПНУП-план схеми за обект на техническата инфраструктура „Кабели 20 кV за захранване на нова ВС 20/20кV в УПИ І-202,223 в кв.1 по плана на „СБР-Морски санаториум-Свети Влас, Слънчев бряг”, м-т „Скеля”, м-т „Юрта-Балкана”, землището на гр. Несебър.

 

Общинският съвет с 18 гл. „за” от гласували 18 общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ №847

 

1.На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.11 от ЗМСА дава съгласие за изработването на изменение на ПУП-план схеми за обект: „Кабели 20 кV  за захранване на нова ВС 20/20кV”  за външно ел. захранване на курортен комплекс „Свети Влас”, подобект –Клуб хотел” в УПИ І-202,223, кв.1 по плана на „СБР-Морски санаториум- СВети Влас, Слънчев бряг”, м-т „Скеля”, м-т „Юрта-Балкана”, землище гр.Несебър през  имоти  с идентификатори по одобрена кадастрална карта: ПИ 51500.506.42 с трайно предназначение на територията- урбанизирана и начин на трайно ползване- за второстепенна улица, ПИ 51500.31.43, 51500.31.42, 51500.31.32, 51500.31.41,  51500.31.40 и 51500.31.39  с трайно предназначение на територията: за територия на транспорта  и начин на трайно ползване – за местен път и имот записан в КР на АК  на „Слънчев бряг” АД с идентификатор ПИ 51500.505.295 с трайно предназначение на територията: урбанизирана  и начин на трайно ползване – за второстепенна улица. Трасето на линейните схеми  започва, като продължение на трасето от ПС „Хелиос” 110/20кV в ПИ 39164.13.61 в землището на с.Кошарица, преминава по местния път Кошарица- Несебър, пресича главния път Бургас-Варна, което трасе на предмет на процедиран към настоящия момент ПУП-ПП  и по тратоари на улица от регулацията на „Слънчев бряг” от т.58 до т.111 от координатния регистър на чупките на трасето на устройствената план схема достига до ПИ 51500.31.14 до нова възлива станция 20/20кV.  Дължината на трасето линейните план схеми е 1710м. и се създава сервитут с ширина 0.60м. от двете страни на трасето с обща площ от 2052 кв.м. В предвид разпореждането с терени общинска собственост, след което да се проведат процедурите по ЗУТ. 

/Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящото решение/

 

По т.ДВАДЕСЕТ И ПЕТА от дневния ред – Предложение вх.№ 352/30.06.2014 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно изработване на ПУП-ПЗ без промяна предназначението на проектен имот с идентификатор 11538.15.213 в м-т „Касада Саръгьолджук”, землището на гр. Свети Влас, за неземеделски нужди, по реда на ЗГ на основание чл.124а, ал.1 от ЗУТ.

 

Общинският съвет със 17  гл. „за”  от гласували 17 общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ № 848

На основание чл. 124а ал.1 и ал.5 от ЗУТ във връзка с чл. 21 ал.1   т. 11   от ЗМСМА и  след  като се убеди,  че  са  спазени  законовите изискванията по постъпилото в  Общинска  администрация  искане  вх.№ Н2-УТ-537#2 от 29.05.2014Г. от „КОСМО БЪЛГАРИЯ МОБАЙЛ“ ЕАД, разрешава изработване на ПУП-ПЗ без промяна на предназначението напроектен  имот с идентификатор  11538.15.213 на площ от 400кв,мг м, Касада Саръгьолджук“,   землище   гр.   Свети   Влас,   с  трайно   предназначение   на територията    –    горска    и    начин    на    трайно    ползване    –    друг    вид дървопроизводителна гора, за неземеделски нужди по реда на ЗГ .

На     основание     чл.124б ал.1   от ЗУТ одобрява  приложеното задание по чл. 125 ал.2 от ЗУТ за изработване на проект на ПУП – ПЗ .

Решение да се разгласи по реда на чл. 1246 ал.2 от ЗУТ.

Екземпляр от решението да се връчи на заинтересованото лице и кмета на Общината за сведение и изпълнение.

Решението съгласно  чл.   124 б ал.4 от ЗУТ не  подлежи  на оспорване.

По т.ДВАДЕСЕТ И ШЕСТА от дневния ред – Докладна записка вх.№ 221/07.05.2014 г. от арх. Валентин Димов – гл. архитект на община Несебър, относно промяна на ПУП-ПЗ за УПИ ІІІ-общ. с идентификатор по кадастрална карта 11538.503.97 в  кв.53 по плана на гр. Свети Влас.

Общинският съвет с 18 гл. „за” от гласували 18 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 849

 

           На основание чл.21 ал.1 т.8 и т.11 от ЗМСМА Общински съвет – Несебър  дава съгласие да бъде допуснато  изменение на  ПУП-ПЗ за УПИ ІІІ-общ. с идентификатор по кадастрална карта 11538.503.97  в кв.53 по плана на гр.Свети Влас съгласно представеното задание и се променят устройствените показатели както следва : Н= от 10.00м на 15м, Кинт от 1.35 на 2.00, при запазване на Кплътн.= 60% и минимално озеленена площ.

 

(Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящто решение.)

 

По т.ДВАДЕСЕТ И СЕДМА от дневния ред – Докладна записка вх.№ 250/13.05.2014 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно одобряване на ПУП-ПП за изграждане на линеен обект „Външно ел. захранване на апартаментен ваканционен комплекс в ПИ с идентификатор 11538.2.25, м-т „Юрта”, землището на гр. Свети Влас.

 

Общинският съвет с 19  гл. „за” от гласували 19 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ №  850

 

            На основание чл. 129, ал.1 от ЗУТ, ОДОБРЯВА ПУП- парцеларен план за обект „Външно ел. захранване- кабели ВН за захранване на апартаментен ваканционен комплекс сграда в ПИ с идентификатор 11538.2.25, местност „Юрта“, землище гр.Свети Влас“,преминаващ през имот с идентификатор 11538.2.107 с трайно предназначение: земеделска и начин на трайно ползване: за селскостопански, горски/ведомствен път. Дължината на трасето е95.969 м., с определен сервитут по О.бОм от двете страни на трасето, съобразно приложените чертежи и таблици със съответните цветове, сигнатури, надписи и размери, неразделна част от настоящото решение.

Решението да се обнародва в Държавен вестник.

Решението може да бъде оспорвано в 30- дневен срок от обнародването му в ДВ, пред административен съд Бургас. “

 

По т.ДВАДЕСЕТ И ОСМА от дневния ред – Докладна записка вх.№ 207/28.04.2014 г. от арх. Валентин Димов – гл. архитект на община Несебър, относно одобряване на ПУП-план схеми за обект на техническата инфраструктура „Външен канал” за УПИ ХІV-579, кв.52 по плана на СО „Инцараки” , землище гр. Свети Влас.

 

Общинският съвет с 18  гл. „за” от гласували 18 общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ № 851

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.11от ЗМСА дава съгласие за изработването на изменение на ПУП-план схеми за обект:: „Външен канал “ за УПИХIV-579, кв.52 по плана С.О. „Инцараки“, землище гр.СветиВлас с идентификатор по одобренаРСК 11538.504.338, през имоти общинска собственост, представляващи имоти с идентификатори по одобрена кадастрална карта: ПИ 11538.504.589 с трайно предназначение на територията: урбанизирана и начин на трайно ползване — за второстепенна улица и ПИ 11538.504.590 с трайно предназначение на територията: урбанизирана и начин на трайно ползване – за второстепенна улица. Трасето започва от съществуваща ревизионна шахта в ПИ 11538.504.589 и пременава на север до УПИХIV-338, кв.52, като се предвижда изграждане на 5 броя нови ревизионни шахти по дължината на трасето в гореописания имот по плана С. О. „Инцараки „, землище гр. Свети Влас. Дължината на трасето ще бъде 293.37м. и сервитути с ширина З.ООм. по 1.5Ом. отляво и от дясно на оста на трасето, в предвид разпореждането с терен общинска собственост, след което да се проведат процедурите по ЗУТ.

/Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящто решение./

 

По т.  ДВАДЕСЕТ И ДЕВЕТА от дневния ред – Докладна записка вх.№ 319/23.06.2014 г. от арх. Валентин Димов – гл. архитект на община Несебър, относно промяна на ПУП-план схеми за трасе на улица, представляваща поземлен имот с идентификатор 11538.5.46 по плана на м-т „Юрта”, землището на гр. Свети Влас.

 

Общинският съвет с 19 гл.”за”  от гласували 19 общински съветници   прие следното

РЕШЕНИЕ № 852

 

1.На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.11 от ЗМСА дава съгласие за изработването на изменение на ПУП-план схеми за обект: „Трасе на улица”, представляваща поземлен имот с идентификатор 11538.5.46 по плана на м-т „Юрта”, землище гр.Свети Влас до „Гробищен парк” по КК на гр.Свети Влас” като изменение на елемент на техническата инфраструктура през имот общинска собственост  представляващ имот с идентификатор по одобрена кадастрална карта: ПИ 11538.5.46 с трайно предназначение на територията- територия на транспорта и начин на трайно ползване- за местен път.  Дължината на трасето  е 229м., в предвид разпореждането с терен общинска собственост, след което да се проведат процедурите по ЗУТ. 

 (Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящото решение.)

 

По т.ТРИДЕСЕТА от дневния ред – Предложение вх.№ 280/29.05.2014 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно изработване на ПУП-ПЗ за смяна предназначението на имот с идентификатор 27454.23.40 по КК на с. Емона, м-т „Кладери”, за неземеделски нужди, по реда на ЗОЗЗ, на основание чл. 124а ал.1 от ЗУТ.

 

Общинският съвет с 19 гласа „за” от общо 19 гласували  общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ № 853

 

1. На основание чл.21 ал.1  т. 11 от ЗМСА във връзка с чл.124а ал.1 от ЗУТ Общински съвет – Несебър разрешава изработването на ПУП-ПЗ за смяна   предназначението   на   имот с  идентификатор,   27454.23.40,   трайно предназначение земеделска земя и начин на трайно ползване – Друг вид нива, целият на площ 4287 кв,м., находящ се в землището на с.Емона ,местност„Кладери“  за неземеделски нужди, а именно зона „Жм“, при устройствени показатели:   КПлътност=20%,   Кинтензивност=   1.00,   максимална   височина Н=10.00 м. и мин. озеленяване – 50%, и провеждане на съответните процедури по реда на 3033.

2. На основание чл.124б ал.1 от ЗУТ одобрява приложеното към проекта задание за изработване на ПУП-ПЗ което задание е неразделна част от настоящето разрешение.

3. При изготвянето на ПУП – ПЗ  да се представят  Ел. и ВИК схеми съгласувани  съответно с «ЕВН Електроразпределение ЕАД – гр. Бургас и с « ВиК ЕАД Бургас

 

Решението да се разгласи по реда на чл.124б ал.2 от ЗУТ.

На основание чл.124б ал.4 от ЗУТ решението не подлежи на обжалване.

Екземпляр от решението да се връчи на заявителя и изпрати на кмета на Общината за сведение и изпълнение.

 

 

По т.ТРИДЕСЕТ И ПЪРВА от дневния ред – Докладна записка вх.№ 286/30.05.2014 г. от арх. Валентин Димов – гл. архитект на община Несебър, относно изработване изменение на ПУП-план схеми за обект на техническата инфраструктура „Кабел 20 кV за захранване на нов БКТП  20/0,4 кV” за външно ел. захранване на две жилищни сгради, басейн и ограда в ПИ 11538.15.214, по плана на м-т „Юрта, землището на гр. Свети Влас.

Общинският съвет с 19 гл. „за” от гласували 19 общински съветници прие следното 

 

РЕШЕНИЕ № 854

 

1. На основание чл.21, ал.1, т.8 и т. 11 от ЗМСА дава съгласие за изработването на изменение на ПУП-план схеми за обект: „Кабели 20 кУ за захранване на нов БКТП 20/0.4кV “ за външно ел. захранване на две жилищни сгради, басейн и ограда в ПИ 11538.15.214/бивш 11538.15.196/по плана нам-т „Юрта“, землище гр.Свети Влас през имоти общинска собственост, представляващи имоти с идентификатори по одобрена кадастрална карта: ПИ11538.504.585 с трайно предназначение на територията: урбанизирана и начин на трайно ползване за второстепенна улица и ПИ 11538.504.593 с трайно предназначение на територията: урбанизирана и начин на трайно ползване за второстепенна улица. Трасето започва от съществуващ БКТП „Инцараки“ в ПИ с идентификатор 11538.504.125, преминава през второстепенни улици с идентификатори 11538.504.585 и 11538.504.593 и завършва в нов БКТП в поземлен имот с идентификатор 11538.15.214 по кадасралната карта на С. О. „Инцараки “ и м-т „Юрта „, землище гр. Свети Влас. Дължината на трасето е 585м. и се създава сервитут с ширина О.6Ом. от едната страна и 1.5Ом. от другата сграна на трасето, в предвид разпореждането  с терен общинска собственост, след което да се проведат процедурите по ЗУТ.

 

(Списъкът с поименно гласуване е неразделна част от настоящото решение)

 

По т.ТРИДЕСЕТ И ВТОРА от дневния ред –  Предложение вх.№ 287/30.05.2014 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно изработване на ПУП-ИПРЗ за УПИ VІІ-3112, УПИ VІІІ-3112 в кв.11 и ПИ 51500.31.36 по кадастралната карта на Зона „Инцараки, М-Т „Юрта-Балкана”, землище гр. Несебър.

Общинският съвет с 19 гласа ”за”  от общо гласували 19  общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ № 855

 

Общински съвет-Несебър на основание правомощията си по чл.21, ал.1, т. 8 и т11 от ЗМСМА във връзка с чл.134, ал.2, т.6 от ЗУТ и в качеството си на заинтересовано лице по смисъла на чл.131, ал.1 от ЗУТ дава съгласие за допускане и процедиране на ПУП-ИПРЗ за УПИ VІІ-3112/ПИ 51500.31.20/, УПИ VІІІ-3112/ПИ 51500.31.19/ в кв.11 и ПИ 51500.31.36 по ПРЗ/Кадастрална карта/ на Зона „Инцараки”, местност „Юрта-Балкана”, землище гр.Несебър, провеждане на съответните процедури  и  одобрява предложеното задание за това.

(Списъкът с поименно гласуване е неразделна част от настоящото решение)

 

По т.ТРИДЕСЕТ И ТРЕТА от дневния ред – Предложение вх.№ 289/30.05.2014 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно изработване на ПУП-ИПР за ПИ ІІІ-6054, УПИ ІХ-6054 в кв.8 и ПИ 11538.502.269по ПРЗ на гр. Свети Влас-юг.

 

Общинският съвет с 18 гласа „за” от общо гласували 18 общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ № 856

 

1. Общински съвет-Несебър на основание правомощията си по чл.21, ал.1,т.8 и  т.11 от ЗМСМА във връзка с чл.134, ал.2, т.6 от ЗУТ и в качеството си на заинтересовано лице по смисъла на чл.131, ал.1 от ЗУТ дава съгласие за допускане и процедиране на ПУП-ИПР за УПИ ІІІ-6054/ПИ 11538..502.353/, УПИ ІХ-6054/ПИ 11538.502.354/  в кв.8  и  ПИ 11538.502.269  по ПРЗ  на гр.Свети Влас-ЮГ, провеждане на съответните процедури и  одобрява  предложеното задание за това.

  (Списъкът с поименно гласуване е неразделна част от настоящото решение)

По т.ТРИДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТА от дневния ред – Докладна записка вх.№ 303/09.06.2014 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно одобряване на ПУП-ПП за обект „Главен уличен водопровод ПЕВП ф315 от съществуваща ШСК DN 500 на ПЕВП ф500 до СВО-2Ф 225 – ПЕВП в гр. Свети Влас.

 

Общинският съвет със 17 гласа „за” от общо гласували 17 общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ № 857

 

                На основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ, ОДОБРЯВАПУП-парцеларен план за обект: „Главен уличен водопровод ПЕВП ф315 от съществуваща ШСК DN 500 на ПЕВП ф500 до СВО-2Ф 225 –ПЕВП в гр.Свети Влас“.

Трасето на водопровода започва от в ПИ 11538.15.153/местен НТП/, продължава в ПИ 11538.9.154/местен път/ и ПИ 11538.13.155 /местен път/. Приложена е сервитутна ивица от по Зм от двете страни на съоръжението.

Решението да се обнародва в Държавен вестник.

Решението може да бъде оспорено в 30-дневен срок от обнародването му в ДВ, пред административен съд-Бургас

 

По т.ТРИДЕСЕТ И ПЕТА от дневния ред – Докладна записка вх.№ 285/30.05.2014 г. от арх. Атанас Пинков – архитект на община Несебър, относно промяна на ПУП-ПРЗ за УПИ І-общ., кв.2а по плана на ж.к. „Черно море”, гр. Несебър

 

Общинският съвет със 17 гласа „за” от общо гласували 17 общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ № 858

 

           На основание чл.21 ал.1 т.8 и т.11   от ЗМСМА Общински съвет – Несебър  дава съгласие, да бъде допуснато  изменение на  ПУП-ПРЗ за УПИ І-общ., кв.2а по плана на ж.к. „Черно море”, гр. Несебър с идентификатор 51500.503.61  съгласно представеното  задание  с което се запазва устройствената зона в имота- „Жс” и отреждането – „за жилищно строителство”, както и начинът на застрояване – свободно основно застрояване и минимална озеленена площ от 30%, като предлага промяна в характера на застрояване от застрояване с малка височина Н=10.0м на застрояване със средна височина Н= 12.0м и промяна на устройствените показатели за УПИ, като предвижда Кплътн. от 45% на 70%, Кинт. От 1.60 на 2.00.

(Списъкът с поименно гласуване е неразделна част от нас тоящото решение)

По т.ТРИДЕСЕТ И ШЕСТА от дневния ред – Докладна записка вх.№ 295/05.06.2014 г. от арх. Валентин Димов – гл. архитект на община Несебър, относно промяна на ПУП-ПЗ за УПИ V-общ. в кв.25 по плана на ж.к. „Черно море”, гр. Несебър.

Общинският съвет с 19 гласа „за” от общо гласували 19 общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ № 859

 

         На основание чл.21 ал.1 т.8 и т.11   от ЗМСМА Общински съвет  дава съгласие, да бъде допуснато  изменение на  ПУП-ПЗ за УПИ V-общ., кв.25 по плана на ж.к. „Черно море”, гр.Несебър с идентификатор 51500.503.308 съгласно представеното задание, с което устройствената зона на УПИ V – общ. в кв. 25  от „ Жм” се променя на „ Жс” , максималната височина на застрояване от Н =10 м. се променя на Н=12,00м. и се променят устройствените показатели както следва : Кинт от 1,20 на 2,00,  мин. Озеленяване  площ от 40% на 30 % при  запазване Кплътност = 45% .

 (Списъкът с поименно гласуване е неразделна част от настоящото решение)

            По т.ТРИДЕСЕТ И СЕДМА от дневния ред – Докладна записка вх.№ 281/29.05.2014 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно одобряване на ПУП-ПП за елементи на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии – обект „Външно кабелно ел. захранване на жилищна сграда” в имот с идентификатор 39164.15.97 по кадастралната карта на с. Кошарица, м-т „Йовче дере”.

 

Общинският съвет с 19 гласа „за”  от общо гласували 19 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 860

 

На основание с чл.21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА във връзка с чл.129, ал,1 от ЗУТ, решение по т. 7 от протокол №12 от 28.08.2013 год. от заседание на ОбЕСУТ -Несебър, писмо изх.№6114/09.08.2013г. и изх.№6114/08.10.2012г. на РИОСВ-гр.Бургас, Решение №КЗЗ-06 от 26.03.2014г. на МЗХ-Комисия за земеделските земи за утвърждаване площака /трасе/ ОДОБРЯВА ПУП – парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии – обект. „Външно кабелно ел. захранване на жилищна сграда “ в имот 39164.15.97 по кадастралната карта на с.Кошарица, м.“Йовче дере“, с дължина 78м., Трасето на електропровода започва от БКТП в ПИ 39164.15.307 преминава през земеделска територия полски пътища с идентификатори 39164.15.238 и ПИ 39164.15.65, общинска собственост на-О.6Ом. от източната имотна граница и се включва в ново ТП в ПИ 39164.15.97, съобразно приложените чертежи и таблици със съответните цветове, сигнатури, надписи и размери, неразделна част от настоящото решение.

Решението да се обнародва в Държавен вестник.

Решението може да бъде оспорено в 30-дневен срок от обнародването му в ДВ, пред административен съд Бургас.

 

По т.ТРИДЕСЕТ И ОСМА от дневния ред – Доклад № 189/15.04.2014 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно одобряване ПУП-ПП за елементи на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии, съгласно чл.110 ал.5 от ЗУТ  за обект „Външни ВиК мрежи за жилищни сгради” в ПИ 39164.15.459 по кадастралната карта на с. Кошарица, м-т „Сулуджана”.

 

Общинският съвет с 19 гласа „за”  от общо гласували 19 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 861

 

На основание с чл.21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА във връзка с чл.129, ал,1 от ЗУТ, Заявление с вх.№Н2-УТ-2593/08.04.2014 г., решение № 507 от протокол №15/30.05.2013г.т.56, ОбС-Несебър решение т.6 от протокол №12, проведено на 28.08.2013г. от заседание на ОбЕСУТ-Несебър, изх.№2875/17.05.2013 г. от РИОСВ-гр. Бургас, Решение № КЗЗ-04  от 20.02.2014 г. на Министерство на Земеделието и Храните-Комисия на земеделските земи за утвърждаване площака /трасе/ и здравно заключение с изх.№53-07-259/05.11.2013г. на МЗ-РЗИ-Бургас.

 

ОДОБРЯВА:

ПУП – парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии – обект: „Външни ВиК мрежи за жилищни сгради“ за ПИ 39164.15.459 по кадастралната карта на с.Кошарица, м.“Сулуджана“, за  водопровода  преминаващ през  имоти  с  идентификатори  ПИ  39164.13.57-селскостопански   горски   ведомствен   път   на   разстояние   2.5м.   успоредно   на съществуваща БФК от с.Кошарица към кк“Слънчев бряг“, ПИ 39164.13.88-местен път   и    ПИ    39164.15.15-селскостопански-горски    ведомствен    път   с    посока перпендикулярна на съществуващия асфалтов път от с.Кошарица за кк „Слънчев бряг“ с дължина 96.50м.л., за канала преминаващ през имоти с идентификатори ПИ 39164.13.88 и   39164.15.15 до съществуваща РШ от канализационен клон за ПИ 39164.15.318 с дължина 41м.л., съобразно приложените чертежи и таблици със съответните цветове, сигнатури, надписи и размери, неразделна част от настоящото решение.

Решението да се обнародва в Държавен вестник.

Решението може да бъде оспорено в 30-дневен срок от обнародването му в ДВ, пред административен съд Бургас. 

 

По т.ТРИДЕСЕТ И ДЕВЕТА от дневния ред – Предложение вх.№ 324/25.06.2014 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно изработване на ПУП-ПЗ по Наредба № 19 за строителство в земеделски земи, без промяна предназначението в обхват имот с идентификатор 73571.20.506, м-т „Боруна”, землището на с. Тънково, по реда на чл.124а ал.1 от ЗУТ.

 

Общинският съвет с 19 гласа „за” от общо гласували 19 общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ № 862

 

1.  На основание  чл. 124а  ал.1 и ал.5 от ЗУТ във връзка с чл. 21 ал.1 т.11 от ЗМСМА  и  след като се убеди,   че са   спазени законовите   изискванията по постъпилото в Общинска администрация искане вх.№ Н2-УТ-1471 от 05.03.2014 год.  от Мария Стаматова Кишишева, Общински съвет Несебър  разрешава  изработването  на ПУП-ПЗ  по Наредба №19 за строителство в земеделски земи без промяна предназначението в обхват  имот с идентификатор 73571.20.506, с трайно предназначение земеделска земя и начин на трайно ползване-нива, целия на площ от 13331 кв.м, находящ се в землището на с.Тънково, местност „Боруна”, а именно: отделяне на зона за застрояване с площ <10% в рамките на имота,  допустима съгласно чл.7, ал.1 на Наредба №19 за строителство в земеделски земи без промяна на предназначението им, устройствени показатели както следва: Кпл-20%, Кинт-0,40, максимална етажност 2 етажа и мин.озеленяване-60% и провеждане на съответните процедури по реда на ЗОЗЗ.

На  основание  чл.124б ал.1 от ЗУТ одобрява приложеното задание по чл. 125 ал.2 от ЗУТ за изработване на проекта на ПУП – ПЗ .

Решение да се разгласи по реда на чл. 124б ал.2 от ЗУТ.

Екземпляр от решението да се връчи на заинтересованото лице и кмета на Общината за сведение и изпълнение.

Решението съгласно чл. 124 б ал.4 от ЗУТ не подлежи на оспорване.

 

По т.ЧЕТИРИДЕСЕТА от дневния ред – Докладна записка вх.№ 351/30.06.2014 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно одобряване на ПУП-ПП за обект „Кабел 20 кV за захранване на нов БКТП 20/0,4 кV 2х630 кVА” в имот 73571.18.11, м-т „Боруна”, землището на с. Тънково.

 

            Общинският съвет с 19 гласа „за” от общо гласували 19 общински съветници прие  решението от докладната записка, както следва:

 

РЕШЕНИЕ № 863

 

На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА във връзка с чл.129, ал.1 от ЗУТ, Заявление вх.№ Н2-УТ-4802/26.06.2014  год., решение т. 59 от протокол №15 от заседание на ОЕСУТ проведено на 30.10.2013 год., становище изх.№ 1883/02.04.2013  год. от РИОСВ-Бургас, Здравно заключение изх. №53-07-02/14.01.2014 год. на РЗИ-Бургас и Решение №КЗЗ-06/26.03.2014 год. т.4  на Министерство на Земеделието и Храните-Комисия за земеделските земи за утвърждаване на площадка

ОДОБРЯВА:

 

ПУП-парцеларен план за обект: „Кабел  20 кV за захранване на нов БКТП 20/0,4 кV 2х630  кVА” в имот 73571.18.11, м.”Боруна”, землище с.Тънково.

Трасето е с дължина около 2452м  и с дължина 234м в участъка, преминаващ през земеделска територия-ПИ с идентификатори 73571.18.37, 73571.27.144, землище с.Тънково и ПИ с идентификатори 51500.64.34, 51500.64.35, землище гр.Несебър, общинска собственост, за нуждите на „Прити Лайф” ЕООД, за обект: „ж.к. „Съни Дей5”, находящ се в имот 73571.18.11, в землището на с.Тънково.

Решението да се обнародва в Държавен вестник.

Решението може да бъде оспорено в 30-дневен срок от обнародването му в ДВ, пред административен съд-Бургас

 

       По т.ЧЕТИРИДЕСЕТ И ПЪРВА от дневния ред – Докладна записка вх.№ 323/25.04.2014 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно одобряване на ПУП-ПП за обект „Външно ел. захранване на жилищна сграда в ПИ 61056.56.55, м-т „Хендек тарла”, землището на с. Равда.

 

Общинският съвет с 19 гласа „за” от общо гласували 19 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 864

            На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА във връзка с чл.129, ал.1 от ЗУТ, Заявление вх.№ 92-00-4392/11.06.2014 год., решение т. 8 от протокол №10 от заседание на ОЕСУТ проведено на 02.10.2013 год., становища изх.№1366//20.03.2012 год.  и  изх.№7669/15.10.2013 год. от РИОСВ-Бургас, Писмо изх. №26-00-149/16.03.2012 год. на РЗИ-Бургас и Решение №КЗЗ-06/26.03.2014 год.  т.4  на Министерство на Земеделието и Храните-Комисия за земеделските земи за утвърждаване на площадка за обекта    .

ОДОБРЯВА:

 

ПУП-парцеларен план за обект: „Външно ел.захранване на жилищна сграда  в ПИ 61056.56.55, м.”Хендек тарла”, землище с.Равда”.

Трасето започва от подробна точка №1, при имот с идентификотор 61056.56.101-полски път собственост на Община Несебър и въври от лявата страна на главния път, като при т.№2 влиза в ПИ 61056.56.55. Трасето на кабела и сервитута от двете му страни не засяга частни имоти и е с дължина 35.5м. Определен е сервитут 0,6м от лявата страна на кабела и 2,00м от дясната страна.

 

Решението да се обнародва в Държавен вестник.

Решението може да бъде оспорено в 30-дневен срок от обнародването му в ДВ, пред административен съд-Бургас

 

По т.ЧЕТИРИДЕСЕТ И ВТОРА от дневния ред – Предложение вх.№ 320/24.06.2014 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно изразяване предварително съгласие за преминаване на трасе на ПУП-ПП за линеен обект „Водопроводна връзка за площадка на Претоварна станция за отпадъци в ПИ 61056.21.2 в м-т „Мерата”, землището на с. Равда”.

Общинският съвет с 19 гласа „за”  от общо гласували 19 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 865

1.  На основание чл.21 ал.1 т.8 и т.11 от ЗМСМА във връзка с чл.131, ал.1 от ЗУТ Общински съвет – Несебър не възразява по представения ПУП-ПП за обект: „Водопроводна връзка за площадка на Претоварна станция за отпадъци в ПИ 61056.21.2 в м.“Мерата“, землище на с.Равда, и дава съгласие част от трасето с дължина  10,43 кв.м. да премине  през имот 61056.22.1- с трайно предназначение земеделска земя и начин на трайно ползване – ,,пасище“-(ПОС) собственост на Община Несебър и провеждане на съответните процедури по реда на 3033.

2. На основание чл.25 ал.5 от ЗСПЗЗ Общински съвет Несебър, изразява предварително съгласие за промяна предназначението на част от поземлен имот 61056.22.1 в м. „Мерата“, землище на с.Равда, с НТП „пасище“ за трасе на линейния обект за целите на Община Несебър. Срокът на предварителното съгласие е 24 месеца.

  (Списъкът с поименно гласуване е неразделна част от настоящото решение)

 

По т.ЧЕТИРИДЕСЕТ И ТРЕТА от дневния ред Докладна записка вх.№ 308/11.06.2014 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно одобряване проект за изменение на ПУП на к.к. „Слънчев бряг-запад” в частта му за УПИ ХІІ-331 в кв.4001.

 

Общинският съвет с 19 гл.”за” от общо гласували  19 общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ № 866

На  основание чл,129, ал.1, Н изр. от ЗУТ във вр. с чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА,

Одобрява план за измененеи на ПУП – ПЗ на к. к. „Слънчев бряг -запад“ в частта му за УПИ ХII-331 кв.4001 по ПУП на к.к.“Слънчев бряг-запад“, идентичен както следва с имот с идентификатор 51500.507.13 по КК на гр. Несебър.

В частта план за застрояване на УПИ ХII331 в кв.4001 се въвежда устройствена зона „Ок“ по смисъла на чл.27, ал.1, т.1 от Наредба №7 ПНУОВТУЗ.

За УПИ ХII-331 се установява етажност-Н-15 м. и следните устройствени показатели Кпл.=30%, Кинт.=1.5 и минимално озеленена площ=50%.

Решението да се изпрати в 7-дневен срок за обнародване в Държавен вестник.

Решението може да бъде оспорено от заинтересованите лица в 30-дневен срок от обнародването му в ДВ, пред Административен съд -Бургас

 

По т.ЧЕТИРИДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТА от дневния ред Докладна записка вх.№ 309/11.06.2014 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно одобряване проект за изменение на ПУП на к.к. „Слънчев бряг-запад” в частта му за УПИ VІІІ-425 в кв.3502.

 

Общинският съвет със 17 гласа „за”  от общо гласували 17 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 867

1. На основание чл.129, ал.1, II изр. от ЗУТ във вр. с 21, ал.1, т.11 от ЗМСМА одобрява план за измененеи на ПУП – ПЗ на к.к.“Слънчев бряг -запад“ в частта му за УПИ VIII-425 кв.3502 по ПУП на к.к.“Слънчев бряг-запад“, идентичен както следва с имот с идентификатор 51500.507.224 по КК на гр. Несебър.

В частта план за застрояване на УПИ VIII-425 в кв.3502 се въвежда устройствена зона „Ок“ по смисъла на чл.27, ал.1, т.1 от Наредба №7 ПНУОВТУЗ.

За УПИ VIII-425 се установява етажност-Н-15 м. и следните устройствени показатели Кпл.=30%, Кинт.=1.5 и минимално озеленена площ=50%.

Решението да се изпрати в 7-дневен срок за обнародване в Държавен вестник.

Решението може да бъде оспорено от заинтересованите лица в 30-дневен срок от обнародването му в ДВ, пред Административен съд -Бургас

 

 

  По т.ЧЕТИРИДЕСЕТ И ПЕТА от дневния ред – Докладна записка вх.№ 288/30.05.2014 г. от арх. Атанас Пинков – архитект на община Несебър, относно одобряване схема за преместваем обект по реда на чл.56 от ЗУТ – павилион в УПИ VІІІ, кв.57 по плана на гр. Несебър-стара част.

 

Общинският съвет със  17 гласа „за” от общо гласували  17 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 868

 

1. На основание чл21 ал.1 т.23 от ЗМСМА         ,Общински съвет –  Несебър утвърждава приложената схема за поставяне на преместваем обект – павилион в УПИ VIII кв.57 по плана на гр.Несебър – стара част, неразделна част от настоящо решение   .

2. Общински съвет – Несебър възлага на кмета на Общината да създаде организация за изпълнението по реда на Наредба №10 на ОбС-Несебър.

 

По т.ЧЕТИРИДЕСЕТ И ШЕСТА от дневния ред Докладна записка вх.№ 329/26.06.2014 г. от Лазар Япаджиев – зам. кмет на община Несебър, относно одобряване схеми за преместваеми обекти по реда на чл.56 от ЗУТ в к.к. „Слънчев бряг-запад”.

 

Общинският съвет със 17 гласа „за” от общо гласували  17 общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ № 869

 На основание чл21 ал.1 т.23 от ЗМСМА, Общински съвет – Несебър утвърждава приложената схема за поставяне на преместваем обект – павилион в УПИ I – 327 в кв.4104 по плана на  к.к. „Слънчев бряг-запад”- неразделна част от настоящата докладна

Възлага на кмета на общината да създаде организация за изпълнението по реда на Наредба № 10 на ОбС – Несебър

 

По т.ЧЕТИРИДЕСЕТ И СЕДМА от дневния ред – Докладна записка вх.№ 364/02.07.2014 г. от Лазар Япаджиев – зам. кмет на община Несебър, относно одобряване схеми за преместваеми обекти по реда на чл.56 от ЗУТ в к.к. „Слънчев бряг-запад”.

Общинският съвет с 18 гласа „за” от общо гласували  18 общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ № 870

 

1. На основание чл.21 ал.1 т.23 от ЗМСМА, Общински съвет Несебър утвърждава приложената схема №30, към част  І   за територията на гр. Несебър – нов град.

2. Общински съвет – Несебър възлага на кмета на Общината да създаде организация за изпълнението по реда на Наредба №10 на ОбС-Несебър.

 

По т.ЧЕТИРИДЕСЕТ И ОСМА от дневния ред Докладна записка вх.№ 325/25.06.2014 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно изразяване на становище по предложение на представители на община Несебър в назначена със заповед на Министъра на културата комисия, за изготвяне предложение за актуализиране и допълнение на статута и режимите за опазване на градоустройствената и архитектурната част на „Старинен град Несебър”.

 

Общинският съвет с 15 гласа „за”, 1 гл. „против” и 3 гл. „въздържал се” от общо гласували  19 общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ № 871

1. На основание чл.21 ал.1 т. 19 от ЗМСМА във връзка с чл.81, ал.1 от Закона за културното наследство Общински съвет – Несебър поддържа изцяло изразеното от представителите на община Несебър на заседанията на назначената със Заповед №РД9К-78/18.05.2013 г. на Министъра на културата комисия, със задача да изготви предложение за актуализиране и допълнение на статута и режимите на опазване на градоустройствената и архитектурна част на „Старинен град Несебър, като културен пласт органично интегриран с археологическия резерват, становище  относно Предложението  за режими за опазване на световната културна ценност“ старинен град Несебър“ като част от териториално- устройствената защита по раздел V, глава V от ЗКН определящи териториалния обхват и предписанията за опазване на недвижимата културна ценност и нейната среда както следва :

По  І. Предложение за териториален обхват на световната ценност : Дефинирани са границите и зоните на световната ценност съгласно приложена схема, с които Общински съвет  Несебър е съгласен .

По II. Общи предписания за опазване на световната култуална ценност и буферната зона:

Изисквания за запазване на принципите на интегрираната консервация в процеса на устройственото планиране и инвестиционното проектиране : в този раздел от т. 1 до т. 5 ,Общински съвет  Несебър няма възражения.

По т.1.Общи предписания:

От т. 1.1 до т. 1.13 , Общински съвет  Несебър няма възражения.

По т. 2. Общи предписания за опазване на единични недвижими културни ценности : От т.2.1 Археологически ценности, т. 2.2. Религиозна архитектура и т.2.3.Жилищни и обществени сгради на народната архитектура, Общински съвет   Несебър няма възражения.

По т.ІІІ Предписания за опазване на зоните на световната културна ценност :

А1. Зона с водещ принос за извънредната универсална стойност на ценността с кохезия на градската тъкан и концентрация на индивидуални недвижими културни ценности.

1.1.  В имоти без статут на НКЦ – допуска се подмяна на основното застрояване и ново застрояване на мястото на изчезнали сгради при следните изисквания: Общински съвет Несебър е съгласен  с всички точки, с изключение на :

                  Допустимо е изграждането на сгради до два етажа с кота стреха до 6.5 м.;

 • Предлага :Да се промени височината от6.5 м на7 мдо кота стреха.
  • Свързано застрояване се допуска само за възстановяване на традиционно квартална структура и при наличие на данни от архивни кадастри.
  • Предлага:  Да се допуска ново свързано застрояване без наличието на данни за такова съществуващо при спазването на всички норми и правила ,както и мащаб на пропорция с оглед на развитието на нови търговски функции в дворните пространства във връзка с редуцирането на уличната търговия.

1.2.    В имоти без статут на НКЦ- допълващо застрояване се допуска при следните условия…: Общински съвет  Несебър е съгласен  с всички точки.

1.3.  Оградите се изпълняват при следните изисквания:

•     Предлага :  Да се допълни  първа точка като се допускат отвори в оградите там ,където  е  необходимо  за  използване  на  дворните  пространства за търговска дейност.

А2.3они с водещ принос за извънредната универсална стойност на ценността с богата стратификация и концентрация на ключови обекти.

Зоните заемат части от територията на А1 и за тях, освен предписанията за А1 са в сила и следните изисквания.:  Общински съвет  Несебър е съгласен  с точки от т.2.1. до т.2.3.

           АЗ. Зони с вторичен принос за извънредната универсална стойност :

3.1.В имоти без статут на НКЦ- допуска се подмяна на основното застрояване и ново застрояване на място на изчезнали сгради в имотите при следните ограничители: Общински съвет  Несебър е съгласен  с всички точки, с изключение на :

 • допустимо е изграждането на сгради до три етажа с кота стреха до 7.5 м.
  • Предлага : Да се увеличи височината от7.5 м на8.40 м с оглед на възможността за проектиране на нормали три етажа.

За т.3.2. и т.3.3. Общински съвет  Несебър няма забележки.

А4. Зони за археологическо проучване, консервация, реставрация и експониране:

За точките т.4.1, т.4.2 и т.4.3 Общински съвет   Несебър  няма  възражения.

А5.3они с традиционни публични пространства , направления и улични фронтове, с водещо значение за автентичността и интегритета на градската тъкан.

Относно точките предвидени за зона А5 , Общински съвет  Несебър няма възражения.

По  т6. Предписания за опазване на уличните фронтове с водещо значение за автентичността и интегритета на градската тъкан.

За точките т.6.1, т.6.2 и т.6.3 , Общински съвет  Несебър няма възражения.

По т.7.Предписания   за   опазване   на  крайбрежните   силуети,   от   значение   за извънредната универсална стойност на ценността.

За т. 7.1,т.7.1.1 и т.7.1.3,1.7.1.4 и 1.7.2, Общински съвет  Несебър няма възражение.

За  т.7.1.2, при реконструкция на съществуващи сгради и при изграждане на нови такива, да се спазват следните ограничения: Допуска   се   двуетажно   застрояване   с   пропорциите   и   мащаба   на
традиционната несебърска жилищна сграда с височина на кота стреха до
6.8 м; Общински съвет  Несебър предлага да се повиши височината от 6.8 м на 7.5 м.

По т. IV. Предписания за опазване на зоните на буферната зона :

Б1 Приемна зона

За т. 1, т. 2 и т. З , Общински съвет  Несебър няма възражения.

Б2 Зона на северните крайбрежни скатове с възвърнати територии.

За точките от 1.1 до 1.6,Общински съвет  Несебър няма възражения.

БЗ Зони на южните крайбрежни скатове с брегозащитни съоръжения.

За точките от т. 1 до т.4 ,Общински съвет  Несебър няма възражения.

Б4 Зони с пристанищни, търговски функции и обществени паркинги.

4.1  Пристанищна зона с Морска гара.

За точките т. 4.1. до т.4.1.3 , Общински съвет  Несебър няма възражения.

4.2  Северна пристанищна зона .

За точките т.4.2.1 и т.4.2.2 , Общински съвет  Несебър няма възражения.

4.3  Търговска зона.

За точките т.4.3.1 и т.4.3.2 , Общински съвет  Несебър няма възражения.

Б5 Зона на провлака .

За точките от т.5.1 до т.5.3 , Общински съвет  Несебър няма възражения.

Б6 Зона за обществено озеленяване и инфраструктура.

За т.6.1 и т.6.2 , Общински съвет  Несебър няма възражения.

Б7 Зона Археологически парк.

За точките т.7.1 и т. 7.2 ,Общински съвет   Несебър няма възражения.

Допълнения: Зоната за Археологически парк може да се редуцира с оглед на предвиждането на Община Несебър на обществена сграда за административни функции и във връзка с протокол за приемане на разкопките и съобразен с него.

Б8 Зона за редуцирано застрояване .

За точките предвидени в Зона Б8 , Общински съвет  Несебър няма възражения.

Допълнения: В Зона Б8 в границите на общински парцел да бъде увеличена с оглед на застрояването на административна сграда и във връзка с препоръките от протокола за приемане на разкопките в тази част на парцела.

Б9 Зона на акваторията.За точките т. 9.1 и т.9.2 , Общински съвет   Несебър няма възражения.

Допълнения:  Общински съвет  Несебър предлага в т.9.1     да отпадне забраната за подводен риболов.

По т. V. Предписания и изисквания за преместваемите обекти, рекламните елементи и елементите на градското обзавеждане.

(I)  Преместваеми обекти.

За точките от т. 1 до т. 13 , Общински съвет  Несебър няма възражения.

(II)  Рекламни елементи.

За точките от т. 1 до т. 11,Общински съвет  Несебър няма възражения. Допълнения: Община  Несебър вече има действаща наредба за разполагането на рекламните елементи, която е съгласувана с Министерството на културата.

(III)   Елементи на градското обзавеждане.

За точките от т. 1 до т. 7, Общински съвет  Несебър няма възражения.

 

По т.ЧЕТИРИДЕСЕТ И ДЕВЕТА от дневния ред Доклад вх.№ 369/08.07.2014 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно проект за изменение на ПУП в частта му за УПИ ІІІ-36 в кв.7804 в к.к. „Слънчев бряг-запад”.

 

Общинският съвет с 19 гласа „за” от общо гласували  19 общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ № 872

 

На чл.129, ал.1, II изр. от ЗУТ във вр. с 21, ал.1, т. 11 от ЗМСМА,

Одобрява план за изменение на ПУП – ПЗ на к. к.“Слънчев бряг -Запад“ в частта му за УПИ Ш-36 в кв.7804 по ПУП на к.к.“Слънчев бряг-запад“, идентичен с имот с идентификатор 51500.506.73 по КК на гр. Несебър.

В частта план за застрояване се променя номера на имота от УПИ Ш-36 на УПИ Ш-73 в съответствие с идентификатора му по кадастрална карта в кв.7804 като се установяват следните устройствени показатели Кпл.=30%, Нкорниз=15м., Кинт.=1.5 и минимално озеленена площ=50% с отреждане „За курортно и жилищно строителство“ в устройствена зона „Ок“.

Решението да се изпрати в 7-дневен срок за обнародване в Държавен вестник.

Решението може да бъде оспорено от заинтересованите лица в 30-дневен срок от обнародването му в ДВ, пред Административен съд -Бургас 

По т.ПЕТДЕСЕТА от дневния ред Предложение вх.№ 370/09.07.2014 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно изменение на ПУП-ПРЗ за имоти с идентификатори 51500.501.1, 51500.501.485, 51500.501.486 и 51500.501.487 по кадастралната карта на гр. Несебър-стара част.

Общинският съвет с 18 гласа „за”от общо гласували  18 общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ № 873

 

На основание правомощията си по чл.21, ал. 1, т. 8 и т. 11 от ЗМСМА във вр. с чл. 134, ал. 2, т. 6 от ЗУТ и в качеството си на заинтересовано лице по смисъла на чл.131, ал.1 от ЗУТ дава съгласие за допускане и процедиране на проект за изменение на ПУП-ПРЗ за имоти с идентификатори 51500.501.1, 51500.501.485, 51500.501.486 и 51500.501.487 по кадастралната карта на гр.Несебър при спазване на нормативно установения за това ред, съгласно представеното задание .

(Списъкът с поименно гласуване е неразделна част от настоящото решение)

По т.ПЕТДЕСЕТ И ПЪРВА от дневния ред –  Докладна записка вх.№ 371/10.07.2014 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно обявяване на 15-ти август за празничен за служителите на община Несебър.

Общинският съвет с 18 гласа „за” от общо гласували 18 общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ № 874

 

На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА обявява 15-ти август за празничен и неприсъствен ден за гр. Несебър.

По т.ПЕТДЕСЕТ И ВТОРА от дневния ред –  Докладна записка вх.№ 372/10.07.2014 г. от Благой Филипов – председател на Общински съвет – Несебър, относно откриване процедура по провеждане на конкурс за избор на управител на общинско търговско дружество МЦ „Д-р Димитър Пеев” ЕООД – гр. Несебър.

 

Общинският съвет с 19 гласа „за” от общо гласували 19 общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ № 875

I.На основание чл.21 ал.2 от ЗМСМА във връзка с чл. 36 от Наредба №7 на Общински съвет Несебър, Общински съвет – Несебър насрочва конкурс за избор на управител на Медицински център „Д-р Димитър Пеев“.по реда на Наредба №7 за срок от пет години.

II Определя следните изисквания към кандидатите

 1. Да притежават образователно – квалификационна степен „магистър“ по
  медицина и призната специалност.
 2. Да имат най-малко пет години трудов стаж като лекар.
  1. Да не извършва а от свое или чуждо име търговски сделки или имат
   регистрация като еднолични търговци.
  2. Да не участват в събирателни или командитни дружества и в дружества с
   ограничена отговорност.
  3. Да не заемат длъжност в ръководни органи на други дружества;
  4. Да не са лишени с присъда или с административно наказание от правото
   да заемат материално-отчетническа длъжност.

 

      III Необходими документи за участие в конкурса:

 1. Диплом за образователно квалификационна степен „магистър“ и
  документ удостоверяващ придобита специалност.
 2. Копие от трудова книжка или друг документ удостоверяващ трудов стаж.
 3. Медицинско свидетелство
 4. Автобиография
 5. Свидетелство за съдимост
 6. Нотариално заверена декларация за липса на обстоятелства от II т. 3,4 и т.5
 7. Препоръки от последна месторабота
 8. Бизнес програма за развитието и дейността за медицински Център
 9. Заявление за участие в конкурса – в свободен текст.

IV Срок за подаване на заявление и документи по т.Ш

 1. 15 дневен от публикуване на съобщението за решението на Общинският
  съвет в централен или местен вестник.
 2. Документите да се представят в деловодството на общината в запечатан
  плик , като програмата за развитие на медицинския център да се подава в
  отделен плик.

V   Общински съвет Несебър определя 5 общински съветници, които да участват в състава на комисията за провежданена конкурс за избор на управител на Медицински център „Д-р Димитър Пеев „ и двама представители на Общината определени със заповед на кмета на
Общината.

1.  Избира   за   членове   на   комисията   следните общински съветници: Георги  Георгиев, Румен Кулев, Николай Киров, Христо Яръмов и Димитър Транов.

VI. Комисията на основание чл.36 ал.З от Наредба №7 , да определи със свое
решение от състава си председател на комисията и дата на провеждане на
конкурса , която дата   не може да бъде    по късно от 30 дни от датата на публикуването на решението на Общински съвет за правилата за участие в конкурса,   изискванията,   на   които   трябва   да   отговарят   кандидатите   и  документите които трябва да предоставят.

VІІ Удължава срока на договора за управление на досегашния управител до  приключване  процедурата  по избор  на  нов  управител  с  влязло в сила решение на  Общинския съвет. Възлага на Кмета на Общината , да сключи анекс към договора за управление на д-р Петко Богомилов Илиев ,  относно срока  на управление в съответствие с настоящото решение .

 

            ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-НЕСЕБЪР:                                                                                                                                         /БЛ. ФИЛИПОВ/

Технически секретар-протоколист:

                                                               /Р. Бинчарова/