Заседание на Общински съвет

Print pagePDF pageEmail page

 

8230 гр. Несебър, ул. “Еделвайс” № 10, тел./факс 0554/2 93 40, Е.mail:     os_nessebar@abv.bg

                         ДО

г-н(г-жа)………………………………………………..

ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК

 

КОПИЕ: КМЕТА НА ОБЩИНА НЕСЕБЪР

КМЕТОВЕ И КМЕТСКИ

НАМЕСТНИЦИ

 

На основание чл.29 ал.2 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет,  свиквам заседание на Общинския съвет – Несебър на 01.09.2014 г. /понеделник/ от 11.00 часа в Заседателната зала на община Несебър, при следния проект за

 

ДНЕВЕН РЕД

1. Докладна записка вх.№ 418/14.08.2014 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно изпълнение на решенията на Общински съвет – Несебър, приети през първото шестмесечие на2014 г.

Докл: Пенко Пенчев

2. Докладна записка вх.№ 399/12.08.2014 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно приемане на правила за мониторинг, контрол и последваща оценка при изпълнението на конкретните политики от общинската администрация.

Докл: Пенко Пенчев

3. Докладна записка вх.№ 400/12.08.2014 г. от Николай Димитров – кмет на Община – Несебър, относно приемане на общински план за развитие на община Несебър за периода 2014-2020 г.

Докл: Пенко Пенчев

4. Докладна записка вх.№ 397/11.08.2014 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно приемане на първо четене на Наредба за принудителното изпълнение на заповеди за премахване на незаконни строежи от четвърта до шеста категория, или части от тях на територията на община Несебър.

Докл: Пенко Пенчев

5. Докладна записка вх.№ 403/13.08.2014 г. от Иван Гургов – зам. кмет на община Несебър, относно изменение и допълнение на Наредба № 11 за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Несебър.

Докл: Пенко Пенчев

6. Докладна записка вх.№ 421/18.08.2014 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно откриване като делегирана държавна дейност на център за обществена подкрепа в гр. Несебър.

Докл: Пенко Пенчев

7. Докладна записка вх.№ 402/13.08.2014 г. от Николай Димитров –  кмет на община Несебър, относно увеличаване числеността на персонала в дейност „Здравеопазване” – за ЦДГ „Моряче”, гр. Несебър.

Докл: Пенко Пенчев

8. Докладна записка вх.№394/11.08.2014 г. от Николай Димитров –  кмет на община Несебър, относно увеличаване числеността на персонала в дейност „Други дейности по икономиката”, гр. Обзор.

Докл: Пенко Пенчев

9. Докладна записка вх.№405/11.08.2014 г. от Николай Димитров –  кмет на община Несебър, относно възлагане превозите по автобусните линии след проведена процедура по ЗОП.

Докл: Пенко Пенчев

10. Докладна записка №439/21.08.2014 г. от Благой Филипов – председател на Общински съвет Несебър, относно приемане на решение за достъп до обществена информация по заявление от „Голден Бъг” – ЕООД.

Докл: Пенко Пенчев

11. Докладна записка №431/18.08.2014 г. от Благой Филипов – председател на Общински съвет Несебър, относно отчет за дейността на Общински съвет – Несебър и постоянните комисии към него за периода януари – юни2014 г.

Докл: Пенко Пенчев

12. Докладна записка вх.№ 442/22.08.2014 г. от Николай Димитров –  кмет на община Несебър, относно актуализация на капиталовата програма на община Несебър за2014 г.

Докл: Константин Лефтеров

13. Докладна записка вх.№ 441/22.08.2014 г. от Николай Димитров –  кмет на община Несебър, относно промяна в бюджетните кредити.

Докл: Константин Лефтеров

14. Докладна записка вх.№ 430/18.08.2014 г. от Стойко Стоянов – секретар на община Несебър, относно молби на граждани за отпускане на финансова помощ.

Докл: Константин Лефтеров

15. Докладна записка вх.№ 422/18.08.2014 г. от Стойко Стоянов – секретар на община Несебър, относно изплащане на транспортни разходи за служители от общинско звено за битови отпадъци при БКС -Несебър.

Докл: Константин Лефтеров

16. Докладна записка № 450/26.08.2014 г. от Благой Филипов – председател на Общински съвет Несебър, относно отпускане на средства за нуждите на храм „Св. Илия ” – с. Баня, „Свети Николай Чудотворец” – кв. „Черно море”, гр. Несебър и храм „ Св. Параскева” – с. Оризаре.

Докл: Константин Лефтеров

17. Докладна записка вх.№ 420/18.08.2014 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно необходимост от допълнителни помещения за център за обществена подкрепа.

Докл: Христо Тодоров

18. Докладна записка вх.№404/14.08.2014 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно продажба на право на строеж за изграждане на трафопост върху общински имот 111538.13.155 по к.к на гр. Свети Влас.

Докл: Христо Тодоров

19. Докладна записка вх.№ 379/25.07.2014 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно безвъзмездно прехвърляне в собственост на държавата на имоти общинска собственост за реализиране на национален обект” Реконструкция на път 1.9 Сл. Бряг – Бургас.

Докл: Христо Тодоров

20. Докладна записка вх.№ 339/30.06.2014 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на земеделски имоти с кадастрален идентификатор № 53045.139.1 по КК на гр. Обзор.

Докл: Христо Тодоров

21. Докладна записка вх.№ 437/21.08.2014 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно определяне на пазарна оценка за продажба на поземлен имот, кв. 98 по плана на гр. Несебър – нова част с к.и 51500.502.496.

Докл:  Христо Тодоров

22. Докладна записка вх.№ 438/21.08.2014 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно определяне на пазарна оценка за продажба на поземлен имот, кв. 23 по плана на гр. Несебър –  „Черно море” с к.и 51500.503.417

Докл:  Христо Тодоров

23.  Докладна записка вх.№ 449/26.08.2014 г. от Виктор Борисов –  зам.кмет на община Несебър, относно учредявване на безвъзмездно право на ползване на „Български Пощи” ЕАД на помещение от сграда – производствено техническа база с учебен център в с. Равда.

Докл:  Христо Тодоров

24. Предложение № 386/08.08.2014 г.от „Булгартабак Холдинг” АД, относно подписване на споразумение между община Несебър и „Булгартабак Холдинг” и даване съгласие за процедиране на изменение на ПУП.

Докл:  Христо Тодоров

25. Доклад вх.№ 426/18.08.2014 по  г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно одобряване на ПИ на ПУП в к.к „ Слънчев бряг – запад”, УПИ V – 405 и УПИ VII – 407 в кв.3601 по ПУП на к.к „ Слънчев бряг – запад, индентични с имоти 51500.507.140 и 51500.507.141. по к.к на гр. Несебър.

Докл: Костадин Нищелков

26. Доклад вх.№ 425/18.08.2014 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно одобряване на ПИ на ПУП в к.к „Слънчев бряг – запад”, УПИ V – 150 кв.6501 по ПУП на к.к „Слънчев бряг – запад, индентични с имот 51500.506.366 по к.к на гр. Несебър

Докл: Костадин Нищелков

27. Доклад вх.№ 423/18.08.2014 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно одобряване на ПИ на ПУП в к.к „ Слънчев бряг – запад”, УПИ V – 16 кв.7902 по ПУП на к.к „ Слънчев бряг – запад, индентични с имот 51500.506.35 по к.к на гр. Несебър

Докл: Костадин Нищелков

28. Доклад вх.№ 427/18.08.2014 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно одобряване на ПИ на ПУП в к.к „Слънчев бряг – запад”, УПИ IV – 227 кв.5601 по ПУП на к.к „Слънчев бряг – запад”, индентични с имот 51500.506.314 по к.к на гр. Несебър

Докл: Костадин Нищелков

29. Доклад вх.№ 424/18.08.2014 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно одобряване на ПИ на ПУП в к.к „ Слънчев бряг – запад”, УПИ IV – 440 и УПИ IX – 416 кв. 3502 по ПУП на к.к „ Слънчев бряг – запад”, индентични с имоти 51500.507.207 и 51500.507.212 по к.к на гр. Несебър

 

Докл: Костадин Нищелков

30. Доклад вх.№ 428/18.08.2014 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно одобряване на ПУП-ПП  за елементи на техническата инфраструктура в поземлен имот 11538.15.195 по к.к на гр. Свети Влас.

Докл: Костадин Нищелков

 

31. Докладна записка вх.№ 388/08.08.2014 г. от арх. Валентин Димов – гл. архитект на община Несебър, относно одобряване на задание за проектиране и даване съгласие за допускане изработването на изменение на ПУП  план схеми за обекти на техническата структура – кабели НН  кв.23 по плана на С. О „ Инцараки”, гр. Свети Влас.

Докл: Костадин Нищелков

32. Докладна записка вх.№ 389/08.08.2014 г. от арх. Валентин Димов – гл. архитект на община Несебър, относно одобряване на задание ПУП-план схеми за обект на техническата инфраструктура „Кабели НН”  кв.15 по плана на СО „Инцараки” , землище гр. Свети Влас.

Докл: Костадин Нищелков

33. Докладна записка вх.№ 390/08.08.2014 г. от арх. Валентин Димов – гл. архитект на община Несебър, относно допускане изработваннето  на ПУП-план схеми за обект на техническата инфраструктура  – кабели НН  кв.37 по плана на СО „Инцараки” , землище гр. Свети Влас.

Докл: Костадин Нищелков

34. Докладна записка вх.№ 391/08.08.2014 г. от арх. Валентин Димов – гл. архитект на община Несебър, относно допускане изработваннето  на ПУП-план схеми за обект на техническата инфраструктура  – кабели НН  кв.40 по плана на СО „Инцараки” , землище гр. Свети Влас.

Докл: Костадин Нищелков

35. Докладна записка вх.№ 392/08.08.2014 г. от арх. Валентин Димов – гл. архитект на община Несебър, относно изработване изменение на ПУП-план схеми за обект на техническата инфраструктура – уличен канал по ул. „Пета”, по плана на м-т „Юрта Балкана”, землището на гр. Свети Влас.

Докл: Костадин Нищелков

36. Докладна записка вх.№ 393/08.08.2014 г. от арх. Валентин Димов – гл. архитект на община Несебър, относно изработване изменение на ПУП-план схеми за обект на техническата инфраструктура – уличен водопровод  по ул.”Пета”, по плана на м-т „Юрта Балкана”, землището на гр. Свети Влас.

Докл:         Костадин Нищелков

37. Предложение вх.№ 401/12.08.2014 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно разрешение за изработване на ПУП- ПРЗ за УПИ І в кв.53 по плана на с. Равда.

Докл: Костадин Нищелков

Докл: Христо Тодоров

38. Предложение вх.№ 406/14.08.2014 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно разрешение за изготвяне на ПУП-ПП за линеен обект „Външни ВиК връзки” за поземлен имот № 1500.77.28 по к.к на гр. Несебър по реда на чл.124 а от ЗУТ.

Докл:  Костадин Нищелков

39. Предложение вх.№ 407/14.08.2014 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно разрешение за изготвяне на ПУП-П  за линеен обект „Външно ел. хранване на жилищна сграда” м. „Кокалу”  община Несебър по реда на чл.124 а от ЗУТ.

Докл: Костадин Нищелков

40. Предложение вх.№ 408/14.08.2014 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно разрешение за изготвяне на ПУП-ПЗ  за промяна предназначението на имот № 51500.82.37 м. „ Кокалу” , общ. Несебър по реда на чл.124 а от ЗУТ.

Докл:Костадин Нищелков

41. Предложение вх.№ 409/14.08.2014 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно разрешение за изготвяне на ПУП-ПЗ  за промяна предназначението на имот № 51500.82.27 м. „ Кокалу” , общ. Несебър по реда на чл.124 а от ЗУТ.

Докл:Костадин Нищелков

42.  Предложение вх.№ 410/14.08.2014 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно разрешение за изготвяне на ПУП-ПЗ  за промяна предназначението на имот № 51500.83.33 м. „ Кокалу” , общ. Несебър по реда на чл.124 а от ЗУТ.

Докл: Костадин Нищелков

43. Предложение вх.№ 411/14.08.2014 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно разрешение за изготвяне на ПУП-ПЗ за промяна предназначението на имот № 51500.82.13 м. „ Кокалу” , общ. Несебър по реда на чл.124 а от ЗУТ.

Докл: Костадин Нищелков

44. Предложение вх.№ 412/14.08.2014 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно разрешение за изготвяне на ПУП-ПЗ  за промяна предназначението на имот № 51500.81.11 м. „ Кокалу” , общ. Несебър по реда на чл.124 а от ЗУТ.

Докл:Костадин Нищелков

45. Предложение вх.№ 413/14.08.2014 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно разрешение за изготвяне на ПУП-ПЗ за промяна предназначението на имот № 51500.69.49 м. „Инджекьойско блато”, общ. Несебър по реда на чл.124 а от ЗУТ.

Докл: Костадин Нищелков

46. Предложение вх.№ 414/14.08.2014 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно разрешение за изготвяне на ПУП-ПЗ  за промяна предназначението на имот № 51500.20.5 м. „Бостанлъка” , общ. Несебър по реда на чл.124 а от ЗУТ.

Докл: Костадин Нищелков

47. Предложение вх.№ 415/14.08.2014 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно разрешение за изготвяне на ПУП-ПЗ  за промяна предназначението на имот № 51500.34.29 м. „Чаирите” , общ. Несебър по реда на чл.124 а от ЗУТ.

Докл: Костадин Нищелков

48. Предложение вх.№ 416/14.08.2014 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно разрешение за изготвяне на ПУП-ПЗ за промяна предназначението на имот № 51500.34.27 м. „Чаирите” , общ. Несебър по реда на чл.124 а от ЗУТ.

Докл: Костадин Нищелков

49. Предложение вх.№ 417/14.08.2014 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно допускане и процедирене изменение на ПУП-ПЗ за УПИ IV, кв.98, гр. Несебър, за имот 51500.502.494

Докл: Костадин Нищелков

50. Доклад вх. № 435/20.08.2014 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно одобряване проект за изменение на ПУП за УПИ VII – общ. В кв. 5002 по к.к на „Слънчев бряг – запад” идентичен с имот 51500.506.420, както и пешеходна алея с идентификатор 51500.506.419.

Докл: Костадин Нищелков

51. Докладна записка вх.№ 368/08.07.2014 г. от Христо Янев – кмет на гр. Обзор, относно допускане изработване на ПУП ПРЗ за УПИ XXVIII- общ. И УПИ XXIX- общ., кв.23 по плана на гр. Обзор

Докл: Костадин Нищелков

52. Предложение вх. № 446/25.08.2014 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно разрешаване за изработване на ПУП – ПР за УПИ XII – общ.,  VIII-238, XI- 237 и XIV – 241  в кв.13 по плана на с. Тънково.

Докл: Костадин Нищелков

53. Докладна записка  вх. № 447/25.08.2014 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно одобряване на ПУП образуван в изпълнение на решение № 446 от Протокол № 14/05.04.2013г. на Общински съвет Несебър – ПУП -ПРЗ за урегулиране на ПИ пл.№ 561 и пл.№ 486 по плана на с. Равда.

Докл: Костадин Нищелков

Материалите за заседанието се намират в канцеларията на Общински съвет – Несебър и са на Ваше разположение от 27.08.2014 г.

 

Най-учтиво Ви каня да вземете участие в работата на Общинския съвет – Несебър.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-НЕСЕБЪР: ………………………..

/БЛ. ФИЛИПОВ/