Заседание на Общински съвет

Print pagePDF pageEmail page

 

8230 гр. Несебър, ул. “Еделвайс” № 10, тел./факс 0554/2 93 40, Е.mail:     os_nessebar@abv.bg

                         ДО

г-н(г-жа)………………………………………………..

ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК

 

КОПИЕ: КМЕТА НА ОБЩИНА НЕСЕБЪР

КМЕТОВЕ И КМЕТСКИ

НАМЕСТНИЦИ

На основание чл.29 ал.2 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет,  свиквам заседание на Общинския съвет – Несебър на 06.10.2014 г. /понеделник/ от 14.00 часа в Заседателната зала на община Несебър, при следния проект за

 

ДНЕВЕН РЕД

 1. Докладна записка вх.№ 491/25.09.2014 г. от Стойко Стоянов – секретар на община Несебър, относно промени в утвърдената мрежа на учебните и детски заведения и обслужващи звена в община Несебър за учебната 2014/2015 година.

Докл: Пенко Пенчев

Председател на комисия

2. Докладна записка вх.№ 397/11.08.2014 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно приемане на първо четене на Наредба за принудителното изпълнение на заповеди за премахване на незаконни строежи от четвърта до шеста категория или части от тях на територията на община Несебър.

Докл: Пенко Пенчев

Председател на комисия

3. Докладна записка вх.№ 472/19.09.2014 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно даване съгласие за участие на община Несебър в „Регионално сдружение за управление на отпадъците – Регион Бургас”, учредено от общините в Регион Бургас.

Докл: Пенко Пенчев

Председател на комисия

4. Докладна записка вх.№ 469/18.09.2014 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно одобряване на актуализирана бюджетна прогноза за местни дейности на община Несебър, за периода 2015-2017 година.

Докл: Константин Лефтеров

Председател на комисия

5. Докладна записка вх.№ 482/23.09.2014 г. от Стойко Стоянов – секретар на община Несебър, относно отпускане на безплатни дърва за горене на фронтоваците от община Несебър – участници във Втората световна война, от община Несебър

Докл: Константин Лефтеров

Председател на комисия

6. Докладна записка вх.№ 481/23.09.2014 г. от Стойко Стоянов – секретар на община Несебър, относно отпускане на еднократна финансова помощ на семейството на починал жител на община Несебър.

Докл: Константин Лефтеров

Председател на комисия

7. Докладна записка вх.№ 488/24.09.2014 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно обявяване за частна общинска собственост на 284 кв.м., представляващи част от новообразуван УПИ ХХ-458,395 на площ от 852 кв.м. по плана к.к. „Слънчев бряг-запад”, поради отпаднало предназначение.

Докл: Христо Тодоров

Председател на комисия

8. Докладна записка вх.№ 496/25.09.2014 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно сключване на предварителен договор по чл.15 ал.3 от ЗУТ във връзка с ПУП-ИПРЗ за УПИ VІІ-3112 и УПИ VІІІ-3112 в кв.11 и ПИ 51500.31.36 по кадастралната карта на Зона „Инцараки”, м. „Юрта-Балкана”, землището на гр. Несебър.

Докл: Христо Тодоров

Председател на комисия

9. Докладна записка вх.№ 497/25.09.2014 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно прекратяване на съсобственост в УПИ ІІІ, кв.17 по плана на с. Тънково с кадастрален идентификатор 73571.501.1941, чрез изкупуване на идеалната част, собственост на община Несебър

 

Докл: Христо Тодоров

Председател на комисия

10. Докладна записка вх.№ 498/26.09.2014 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно сключване на предварителен договор по чл.15 ал.3 от ЗУТ във връзка с проект за изменение на УПИ ІІІ-6054 и УПИ ІХ-6054 в кв.8 по плана на гр. Свети Влас-юг и част от улица с идентификатор 11538.502.269 по кадастралната карта на гр. Свети Влас.

Докл: Христо Тодоров

Председател на комисия

11. Докладна записка вх.№ 499/26.09.2014 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно провеждане на публично оповестен конкурс за учредяване право на строеж върху общински УПИ ІІ-292 в кв.28 по плана на гр. Св. Влас-юг.

Докл: Христо Тодоров

Председател на комисия

12. Докладна записка вх.№ 504/29.09.2014 г. от Виктор Борисов –  зам. кмет на община Несебър, относно предоставяне на земеделски имоти от общински поземлен фонд съгласно чл.45ж, ал.2 от ППЗСПЗЗ във връзка с параграф 27, ал.2 от ПРЗ на ЗИДЗСПЗЗ.

Докл:  Христо Тодоров

Председател на комисия

13. Докладна записка вх.№ 500/26.09.2014 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно промяна начина на трайно ползване на общински земеделски имоти в „Друг вид земеделска земя”.

Докл:  Христо Тодоров

Председател на комисия

14.  Докладна записка вх.№ 486/24.09.2014 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на общинско помещение в сграда с кадастрален идентификатор 51500.501.104.2 по кадастралната карта на гр. Несебър, за обществена тоалетна.

Докл:  Христо Тодоров

Председател на комисия

15. Докладна записка вх.№ 484/24.09.2014 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на общински обекти от Базар „Пристанище”, гр. Несебър-стара част.

Докл:  Христо Тодоров

Председател на комисия

16. Докладна записка вх.№ 485/24.09.2014 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно провеждане на търг с явно наддаване за продажба на земеделски имот с кадастрален идентификатор 39164.17.613 по кадастралната карта на с. Кошарица.

Докл:  Христо Тодоров

Председател на комисия

 

17. Докладна записка с  вх.№ 505/29.09.2014 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно искане от ЕТ „ГМК Райвъл- Георги Карагьозов” за допускане изменение на ПУП на гр. Несебър в частта му по отношение на УПИ I  и УПИ  II в кв.78 В.

Докл: Костадин Нищелков

Председател на комисия

18. Предложение вх.№ 495/25.09.2014 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно изработване на ПУП-ПП за обект на техническата инфраструктура, подобект „Външна гравитачна канализация от с. Гюльовца до с. Оризаре”.

Докл: Костадин Нищелков

Председател на комисия

19. Предложение вх.№ 479/23.09.2014 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно изработване на ПУП-ПЗ за смяна предназначението на имот с идентификатор 61056.68.8, м. „Хендек тарла”, землището нас. Равда, за неземеделски нужди, по реда на ЗОЗЗ, на основание чл.124а ал.1 от ЗУТ.

Докл: Костадин Нищелков

Председател на комисия

20. Докладна записка вх.№ 478/23.09.2014 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно одобряване на ПУП-ПП за обект: „Външни ВиК мрежи” за имот с идентификатор 73571.22.39, м. „Боруна, землището на с. Тънково.

Докл: Костадин Нищелков

Председател на комисия

21. Предложение вх.№ 476/23.09.2014 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно изработване на ПУП-ПЗ без промяна предназначението на проектен имот с идентификатор 11538.15.191, м. „Касада Саръгьолджук” в землището на гр. Свети Влас, за неземеделски нужди, по реда на ЗГ, на основание чл.124а ал.1 от ЗУТ.

Докл: Костадин Нищелков

Председател на комисия

22. Доклад вх.№ 490/24.09.2014 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно изготвяне на ПУП-ПП за линеен обект: „Външно ел. захранване на жилищна сграда” за имот с идентификатор 39164.12.603 по кадастралната карта на с. Кошарица, м. „Липака”, по реда на чл.124а от ЗУТ.

Докл: Костадин Нищелков

Председател на комисия

23. Докладна записка вх..№ 475/23.09.2014 г. от арх. Валентин Димов – гл. архитект на община Несебър, относно изработване на ПУП-ПРЗ за  УПИ І-общ. в кв.14 по плана на гр. Свети Влас.

Докл: Костадин Нищелков

Председател на комисия

24. Докладна записка вх..№ 477/23.09.2014 г. от арх. Валентин Димов – гл. архитект на община Несебър, относно изработване на ПУП-ПРЗ за  УПИ І-135 в кв.63 по плана на гр. Свети Влас.

Докл: Костадин Нищелков

Председател на комисия

 

Материалите за заседанието се намират в канцеларията на Общински съвет – Несебър и са на Ваше разположение от 01.10.2014 г.

Най-учтиво Ви каня да вземете участие в работата на Общинския съвет – Несебър.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-НЕСЕБЪР: ………………………..

/БЛ. ФИЛИПОВ/