Наредба № 21 за принудителното изпълнение на заповеди за премахване на незаконни строежи от четвърта до шеста категория или части от тях

Print pagePDF pageEmail page

 

Н А Р Е Д Б А

за принудителното изпълнение на заповеди за премахване на незаконни строежи от четвърта до шеста категория или части от тях

на територията на община Несебър

 

ГЛАВА ПЪРВА

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл.1. (1) С тази наредба се уреждат условията и редът за принудително изпълнение на влезли в сила заповеди на Кмета на общината, издадени на основание чл.225а, ал.1 от ЗУТ за премахване на незаконни строежи или части от тях, на територията на Община Несебър.

(2) По реда на тази наредба принудително се изпълняват и разпореждания за поправяне или възстановяване на незаконно премахнати строежи, части от тях или отделни видове строителни работи.

Чл.2. (1) Тази наредба се прилага за строежи четвърта, пета и шеста категория – незаконни по смисъла на чл. 225, ал.2 от ЗУТ или части от тях, на територията на Община Несебър

(2) Тази наредба не се прилага:

1. за строежи, които попадат в разпоредбите на чл. 195, ал. 4, 5 и 6 на Закона за устройство на територията (ЗУТ);

2. за строежи с поверителен характер (специалните обекти, свързани с отбраната и сигурността на страната по смисъла на §5, т.63 от ДР на ЗУТ);

Чл.3. ал.1 Към принудително изпълнение на влезли в сила заповеди по чл.225а, ал.1 от ЗУТ се пристъпва, когато същите не са изпълнени от адресата/ адресатите в определения в тях срок за доброволно изпълнение.

– ал. 2. Преди да се пристъпи към принудително изпълнение на заповедта по чл. 225а, ал. 3 от ЗУТ, Кметът на общината изпраща покана за доброволно изпълнение в 14-дневен срок от получаването й до адресата/адресатите на заповедта.

– ал.3. Поканата съдържа:

1. име, съответно наименование, и адрес на адресата/адресатите на заповедта;

2. номер, дата и кратко описание на заповедта по чл. 195, ал. 4, 5 или 6 от ЗУТ, от която произтичат задълженията на адресата й;

3. данни за органа, издал заповедта (име и адрес);

4. предупреждение за пристъпване към принудителни действия при липса на доброволно изпълнение в 14-дневен срок;

5. размера на глобата или имуществената санкция, която може да бъде наложена, в случай че задължението не бъде изпълнено доброволно;

6. възможността за отправяне на искане за съдействие до органите на полицията или други държавни органи.

– ал.4. При смърт на задължено физическо лице в срока за доброволното изпълнение кметът на общината, преди да продължи действията си, изпраща на наследниците нова покана.

ГЛАВА ВТОРА

РЕД И НАЧИН ЗА ПРЕМАХВАНЕ НА НЕЗАКОННИТЕ СТРОЕЖИ

Чл.4. (1) В седемдневен срок от изтичане на срока за доброволно изпълнение, определен със заповедта за премахване, се извършва проверка по изпълнението на мястото та строежа от служители по чл. 223, ал. 2 от ЗУТ от администрацията на Община Несебър, за което се съставя констативен протокол по образец (приложение № 1).

(2) При констатирано неизпълнение на заповедта, се пристъпва към действия по принудителното й изпълнение.

Чл.5. (1) В едномесечен срок от съставяне на протокол по чл. 4, ал. 1, служителите по чл. 223, ал. 2 от ЗУТ от администрацията на Община Несебър, провеждат предварително проучване относно начина на изпълнение на заповедта на Кмета на Общината за премахването на незаконния строеж, срока необходим за изпълнение, подлежащите на извършване видове и количества строително-монтажни работи /СМР/ и необходимите за извършването им финансови средства. Резултатите от проучването се оформят в протокол (приложение № 2), който се одобрява от Кмета на Общината или упълномощено от него лице.

(2) При необходимост от представяне на конструктивно становище или конструктивен проект за премахване, одобряване на план за безопасност и здраве, проект за укрепване на сградата (когато е необходимо) и други подобни, това изрично се посочва в протокола по чл.5, ал.1 (приложение № 2).

(3)  В случаите по предходната алинея, действията по принудителното изпълнение продължават след изготвяне на конструктивно становище или конструктивен проект за премахване, одобряване на план за безопасност и здраве, проект за укрепване на сградата (когато е необходимо) и други подобни, изработени от правоспособен строителен инженер и с извършена оценка за съответствието по чл. 142, ал.10 от ЗУТ.

Чл.6 (1) В двуседмичен срок от съставянето на протокола по чл. 5, ал. 1 се пристъпва към процедура за избор на изпълнител на обществена поръчка за строителство, респ. за услуга по реда на ЗОП, ако такъв вече не е определен.

(2) В случаите по чл. 14, ал.5, т.1 и т.2 от ЗОП, когато стойността на услугата и/или строителството не надвишава посочените в ЗОП прагове, възложителят не е длъжен да прилага процедурите по ЗОП и условията и реда за възлагане на публична покана по реда на глава осма „а” от ЗОП.

Чл.7. (1) В едноседмичен срок от подписване на договор с изпълнител или с възлагане фактическото изпълнение на заповедта за премахване по реда на чл.6, ал.2, Кметът на общината или упълномощено от него длъжностно лице, определя датата и часа на принудителното изпълнение, за което се уведомяват всички заинтересувани лица, експлоатационни дружества и институции.

(2) Експлоатационните дружества следва да осигурят необходимите специалисти и техника за проверка и при необходимост за прекъсване захранването на строежа и извършване на задължителните действия по обезопасяване на техническата инфраструктура в и около премахвания строеж, като по време на изпълнението, същите следва да осигурят и компетентно наблюдение от съответни специалисти за недопускане на нещастни случаи.

Чл.8. Преди започване на действията по принудителното изпълнение, с цел обезопасяване на района, строителната площадка на незаконния строеж се огражда със сигнални ленти и предупредителни знаци.

Чл.9. При принудителното изпълнение на заповедта за премахване на незаконния строеж служителите по чл. 223, ал. 2 от ЗУТ от администрацията на Община Несебър могат да използват специалните средства, посочени в чл. 223, ал.3 от ЗУТ на територията на строителната площадка.

Чл.10. На определената дата и час служителите по чл. 223, ал. 2 от ЗУТ от администрацията на Община Несебър, съвместно с изпълнителя и в присъствието на представители на експлоатационните дружества и органите на Министерството на вътрешните работи съставят протокол за състоянието на незаконния строеж преди започването на принудителното изпълнение на заповедта за премахване (приложение № 3).

Чл.11.(1) В случаите, когато строежът не е освободен доброволно от наличните малотрайни, пожаро- или взривоопасни материали, продукти, химически вещества, съоръжения, обзавеждане, оборудване и друго движимо имущество, се пристъпва към принудително освобождаване на строежа от тях, като за извършените видове работи се съставя протокол по образец (приложение № 5А).

(2) Изнесеното движимо имущество се предава на собствениците му.

(3) В случай, че собствениците не желаят да приемат изнесеното движимо имущество по ал. 1, или не може да бъде установен неговия собственик, изпълнителят и присъстващите служители от общинска администрация съставят опис за вида, количеството и състоянието на имуществото при изнасянето му и същото се оставя на отговорно пазене в помещение, определено от Кмета на общината или оправомощено от него лице.

(4) Ако собственикът поиска вещта в рамките на календарната година, вещта му се предава след представен документ за платени дължими разноски по премахването и съхранението.

(5) Ако собственикът не се намери или не се яви в рамките на календарната година, вещта минава в собственост на общината.

(6) Извършените разходи по предходните алинеи са за сметка на адресата /адресатите/ по заповедта и се събират от общинската администрация по реда на чл. 15 от настоящата наредба.

Чл.12.(1) Премахването на незаконния строеж се ръководи от представител на изпълнителя, който трябва да е технически правоспособно лице, и се извършва съгласно становище на инженер-конструктор или конструктивен проект, в случаите когато такъв е необходим, след прекъсване захранването с вода, електрическа енергия, отвеждане на отпадъчните води и др.

(2) В процеса на премахване изпълнителят е длъжен да спазва техническата документация, нормативните изисквания за съответната дейност, нормите по противопожарна безопасност, хигиена и безопасност на труда, като носи отговорност за причинени материални щети и увреждане на трети лица, сгради и обекти.

Чл.13. След изпълнението на заповедта за принудително премахване на незаконния строеж от служителите по чл. 223, ал. 2 от ЗУТ от администрацията на Община Несебър и изпълнителя в присъствието на експлоатационните предприятия и органите на Министерството на вътрешните работи, се съставя протокол по образец (приложение № 4), екземпляр от който се изпраща на Агенцията по кадастъра.

Чл.14. Окончателното почистване на строителната площадка от строителните отпадъци, получени при премахването на незаконния строеж, и възстановяването на терена се извършва от изпълнителят на принудителното премахване за сметка на адресата/адресатите на заповедта. За извършените работи се съставя протокол по образец (приложение № 5Б).

ГЛАВА ТРЕТА

РЕД ЗА ВЗЕМАНИЯ ПО НАПРАВЕНИТЕ РАЗХОДИ

Чл.15. (1) След изпълнение на заповедта по чл.1, ал.1 се съставя протокол за извършените разходи (приложение № 5), който се подписва от изпълнителя и служители по чл. 223, ал. 2 от ЗУТ от администрацията на Община Несебър.

(2) Въз основа на влязлата в сила заповед за премахване на строежа и протоколите по чл. 11 (1), чл. 14 и чл. 15 (1)-приложения №5, № 5А и № 5Б, се предприемат действия за събиране на вземането по реда на чл.418 от Гражданския процесуален кодекс /ГПК/.

(3) Принудителното премахване е за сметка на извършителя и на:

1. лицето, упражнило строителен надзор;

2. строителя – в случай че строителството е продължило след издадена заповед за спиране на строежа от кмета на общината или заповед на лицето, упражняващо строителен надзор, вписана в заповедната книга на строежа;

3. строителя – в случаите по чл. 225, ал. 2, т. 2 – 4;

4. проектанта и лицето, оценило съответствието на инвестиционните проекти – при несъответствие на одобрения инвестиционен проект, по който се изпълнява строежът, с изискванията за безопасност по чл. 169, ал. 1, т. 1 – 4 и/или с предназначението на земята;

5. възложителя на строежа.

(4) Отговорността на лицата по ал. 3 е солидарна.

(5) Когато извършителят на незаконния строеж е неизвестен, разходите по премахването са за сметка на общинския бюджет.

 

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 1. .„Премахване на незаконен строеж“ представлява разрушаването му до кота терен и/ или до състояние негоден за ползване при спазване нормите на противопожарна безопасност, хигиена и безопасност на труда.

§ 2. „Премахване на промяна предназначението на сгради, съоръжения или части от тях“ представлява възстановяване на първоначалното предназначение съгласно одобрените строителни книжа.

§ 3. „Окончателно почистване на строителната площадка ” представлява изнасяне и транспортиране на формирането при премахването строителни отпадъци до депо за отпадъци и заравняване на терена.

§ 4. (1) „Адресат/адресати на заповедта“ са физически или юридически лица, или еднолични търговци, спрямо които със заповедта по чл. 225а, ал. 1 от ЗУТ се създават задължения по нейното изпълнение. Тези лица може да са: собственикът на терена, лице с ограничено вещно право или извършителят на незаконния строеж

(2) В случаите, в които собственикът на терена и извършителят на незаконния строеж са различни физически и/или юридически лица, те отговарят солидарно за направените разходи по принудителното изпълнение на заповедта за премахване.

§ 5. При частично премахване на незаконен строеж, се изготвя становище от правоспособен инженер-конструктор за укрепване на строежа, придружено (при необходимост) от конструктивен проект, одобрен от Главния архитект.

§ 6. „Изпълнител“ по смисъла на тази наредба е лицето определено за изпълнител на обществена поръчка по реда на ЗОП или лицето на което, е възложено премахването на незаконния строеж по реда на чл.6, ал.2 от настоящата наредба.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 8. Наредбата се приема на основание чл. 21, ал.1, т.23, и ал.2 от ЗМСМА и чл. 225а, ал.3 от Закона за устройство на територията.

§ 9. С тази наредба се отменя чл.2, т.2 от Наредба № 17 за принудителното изпълнение на заповеди за поправяне, заздравяване или премахване на строежи на територията на община Несебър.

§ 10. На основание чл.223, ал.9 от ЗУТ средствата, набрани от събраните по ЗУТ от общините приходи за общинските бюджети, представляващи такси, глоби и имуществени санкции, се разходват само за финансово обезпечаване на контролните функции на служителите по чл. 223, ал. 2 по ЗУТ и за премахване на незаконно строителство.

§ 11. Наредбата е приета с решение № 931, протокол № 26/06.10.2014г. на Общински съвет – Несебър и влиза в сила  от 08.11.2014г.

 

Приложение № 1 към чл. 4, ал. 1

 

П Р О Т О К О Л

№ ………………

Днес, ………..20….. г., работна група в състав:

1. …………………………………………………………………………………………………………………………………

на длъжност …………………………………………………………………………………..в Община Несебър;

2. …………………………………………………………………………………………………………………………………

на длъжност …………………………………………………………………………………. в Община Несебър;

3. …………………………………………………………………………………………………………………………………

на длъжност …………………………………………………………………………………..в Община Несебър,

 

в присъствието/отсъствието на адресата/адресатите на заповедта:

1. …………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

2. …………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

3. …………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

извърши проверка относно изпълнението на Заповед № …………………………../…………. 20…… г., издадена от Кмета на Община Несебър за премахване на незаконен строеж:

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

изграден в ……………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

с административен адрес: …………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

При проверката се установи: ……………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

 

Съставили:                                                                            Присъствали:

1. ………………. (…………………………..)                                               1. ………………. (…………………………)

2. ………………. (…………………………..)                                               2. ………………. (…………………………)

3. ………………. (…………………………..)                                               3. ………………. (…………………………)

 

Приложение № 2 към чл. 5, ал. 1

 

        ОДОБРЯВАМ: ………………………………

(……………………………………….Кмет на Община Несебър)

 

П Р О Т О К О Л

№ ………………

за предварително проучване на принудителното изпълнение на

Заповед № ……………….…./……………20…г.,

издадена от Кмета на Община Несебър за премахване на незаконен строеж.

Днес, ………..20….. г., работна група в състав:

1. …………………………………………………………………………………………………………………………………

на длъжност ………………………………………………………………………………..в Община Несебър;

2. …………………………………………………………………………………………………………………………………

на длъжност ………………………………………………………………………………..в Община Несебър;

3. ………………………………………………………………………………………………………………………………..

на длъжност ………………………………………………………………………………..в Община Несебър,

 

след като се събра и обсъди резултатите от извършеното проучване относно начина на принудителното изпълнение, срока за изпълнение, необходимите средства и други, относно незаконен строеж:

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

изграден в ……………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

с административен адрес: …………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

излага следното становище:

 

I.Начин на изпълнение на премахването:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

II. Срок за изпълнение на принудителното премахване:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

ІІІ. Необходими мерки преди, по време и след принудителното изпълнение:

–          Конструктивно становище (конструктивен проект) – да/не;

–          одобряване на план за безопасност и здраве;

–          други мерки (предпазване на съседни сгради, съоръжения, имоти и т.н.) – да/не.

 

ІV. Стойност на почистването (когато се засягат интереси на трети лица): …………….. лв.,

в която не е включен ДДС.

 

V. Обща стойност на премахването: …………………………… лв., в която не е включен ДДС.

 

Съставили:

1. ………………. (…………………………..)

2. ………………. (…………………………..)

3. ………………. (…………………………..)

Приложение № 3 към чл. 10

 

П Р О Т О К О Л

за установяване състоянието на строежа и строителната площадка

преди започване на принудителното изпълнение на Заповед № …………………../………… 20…… г., издадена от Кмета на Община Несебър за премахване на незаконен строеж

 

Днес, ………..20….. г., работна група в състав:

1. …………………………………………………………………………………………………………………………………

на длъжност ………………………………………………………………………………..в Община Несебър;

2. …………………………………………………………………………………………………………………………………

на длъжност ………………………………………………………………………………..в Община Несебър;

3. ………………………………………………………………………………………………………………………………..

в качеството си на изпълнител по Заповед № ……………………../………… 20…… г., издадена от Кмета на Община Несебър за премахване на незаконен строеж,

 

в присъствието на:

1. ………………………………………………………………………………………………………………………………..

на длъжност………………………………………………………..в……………………………………………………..

2. …………………………………………………………………………………………………………………………………

на длъжност………………………………………………………..в……………………………………………………..

3. …………………………………………………………………………………………………………………………………

на длъжност………………………………………………………..в……………………………………………………..

 

в …………….ч……………м. се събра за привеждане в изпълнение Заповед №……………………../………… 20…… г., издадена от Кмета на Община Несебър за премахване на незаконен строеж:

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

изграден в ……………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

с административен адрес: …………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

Във връзка с изискванията на Наредбата за принудително изпълнение на заповеди за премахване на незаконни строежи от четвърта до шеста категория или части от тях на територията на Община Несебър работната група установи, че строежът е/не е опразнен от строителна механизация, хора, пожаро- и взривоопасни материали, горива и смазочни материали, вещества с абразивно действие и други общоопасни средства, малотрайни продукти и материали, оборудване на собственика на строежа и др. в срока за доброволно изпълнение.

В …………….ч……………м. се пристъпи към принудително изпълнение на заповедта за премахване на незаконния строеж.

 

Съставили:                                                                Присъствали:

1. ………………. (…………………………..)                                    1. ………………. (……………………………….)

2. ………………. (…………………………..)                                    2. ………………. (……………………………….)

3. ………………. (…………………………..)                                    3. ………………. (……………………………….)

 

Приложение № 4 към чл. 13

 

П Р О Т О К О Л

за установяване състоянието на строежа и строителната площадка

след принудителното изпълнение на Заповед № ……………………../………… 20…… г., издадена от Кмета на Община Несебър за премахване на незаконен строеж

 

Днес, ………..20….. г., работна група в състав:

1. …………………………………………………………………………………………………………………………………

на длъжност ………………………………………………………………………………..в Община Несебър;

2. …………………………………………………………………………………………………………………………………

на длъжност ………………………………………………………………………………..в Община Несебър;

3. ………………………………………………………………………………………………………………………………..

в качеството си на изпълнител по Заповед № ……………………../………… 20…… г., издадена от Кмета на Община Несебър за премахване на незаконен строеж,

 

в присъствието на:

1. ………………………………………………………………………………………………………………………………..

на длъжност………………………………………………………..в……………………………………………………..

2. …………………………………………………………………………………………………………………………………

на длъжност………………………………………………………..в……………………………………………………..

3. …………………………………………………………………………………………………………………………………

на длъжност………………………………………………………..в……………………………………………………..

 

установи, че в …………….ч……………м. приключи премахването на незаконен строеж:

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

изграден в ……………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

с административен адрес: …………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

Строежът е приведен в състояние: …………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………

 

Строителната площадка е в следното състояние:

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

 

 

Съставили:                                                                Присъствали:

1. ………………. (…………………………..)                                    1. ………………. (……………………………….)

2. ………………. (…………………………..)                                    2. ………………. (……………………………….)

3. ………………. (…………………………..)                                    3. ………………. (……………………………….)

 

Приложение № 5А към чл. 11, ал.1

 

П Р О Т О К О Л

за извършените разходи за изнасяне на движимо имущество

преди започване на премахването на незаконен строеж: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 

Днес, ………..20….. г., подписаните:

1. …………………………………………………………………………………………………………………………………

на длъжност ………………………………………………………………………………..в Община Несебър;

2. ………………………………………………………………………………………………………………………………..

на длъжност ………………………………………………………………………………..в Община Несебър,

3. ………………………………………………………………………………………………………………………………..

в качеството си на изпълнител по Заповед № ……………………../………… 20…… г., издадена от Кмета на Община Несебър за премахване на незаконен строеж,

 

в присъствието на:

1. ………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………..

2. ………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………..

3. ………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………..

 

Преди започване изпълнението на Заповед № ……………………../………… 20…… г., издадена от Кмета на Община Несебър за премахване на незаконен строеж, установи, че строежът не е освободен доброволно от наличните малотрайни, пожаро- или взривоопасни материали, продукти, химически вещества, съоръжения, обзавеждане, оборудване и друго движимо имущество. Пристъпи се към принудително освобождаване на строежа от тях, както следва:

Вид

Състояние

при изнасянето

Количество

Ед. цена

Обща стойност

1

2

3

4

5

Всичко:

ДДС:

_________

Общо:

 

Съставили:                                                                Проверил: ………………………….

1. ………………. (…………………………..)                                    (………………………………………………………..)

2. ………………. (…………………………..)                                    (на длъжност …………………………………….

3. ………………. (…………………………..)                                                      в Община Несебър)

Приложение № 5Б към чл. 14

 

 

П Р О Т О К О Л

за извършените разходи за почистване на строителната площадка

след премахването на незаконен строеж: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 

 

Днес, ………..20….. г., подписаните:

1. …………………………………………………………………………………………………………………………………

на длъжност ………………………………………………………………………………..в Община Несебър;

2. ………………………………………………………………………………………………………………………………..

на длъжност ………………………………………………………………………………..в Община Несебър,

3. ………………………………………………………………………………………………………………………………..

в качеството си на изпълнител по Заповед № ……………………../………… 20…… г., издадена от Кмета на Община Несебър за премахване на незаконен строеж,

 

след извършена проверка установиха, че при почистване на строителната площадка

след премахването на незаконния строеж са изпълнени следните видове работи:

Видове работи

Ед. мярка

Количество

Ед. цена

Обща стойност

1

2

3

4

5

Всичко:

ДДС:

_________

Общо:

 

 

 

Съставили:                                                                Проверил: ………………………….

1. ………………. (…………………………..)                                    (………………………………………………………..)

2. ………………. (…………………………..)                                    (на длъжност …………………………………….

3. ………………. (…………………………..)                                   в Община Несебър)

 

Приложение № 5 към чл. 15, ал.1

 

 

П Р О Т О К О Л

за извършените разходи по премахването на незаконен строеж: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 

 

Днес, ………..20….. г., подписаните:

1. …………………………………………………………………………………………………………………………………

в качеството си на изпълнител по Заповед № ……………………../………… 20…… г., издадена от Кмета на Община Несебър за премахване на горепосочения незаконен строеж;

2. …………………………………………………………………………………………………………………………………

на длъжност ………………………………………………………………………………..в Община Несебър;

3. ………………………………………………………………………………………………………………………………..

на длъжност ………………………………………………………………………………..в Община Несебър,

 

след извършена проверка установиха, че при премахването на незаконния строеж са изпълнени следните видове работи:

Видове строителни работи

Ед. мярка

Количество

Ед. цена

Обща стойност

1

2

3

4

5

Всичко:

ДДС:

_________

Общо:

 

Съставили:                                                                Проверил: ………………………….

1. ………………. (…………………………..)                                    (………………………………………………………..)

2. ………………. (…………………………..)                                    (на длъжност …………………………………….

3. ………………. (…………………………..)                                                      в Община Несебър)