Дневен ред

Print pagePDF pageEmail page


8230 гр. Несебър, ул. “Еделвайс” № 10, тел./факс 0554/2 93 40, Е.mail:     os_nessebar@abv.bg

 

                         ДО

г-н(г-жа)………………………………………………..

ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК

 

КОПИЕ: КМЕТА НА ОБЩИНА НЕСЕБЪР

КМЕТОВЕ И КМЕТСКИ

НАМЕСТНИЦИ

 

 

На основание чл.29 ал.2 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет,  свиквам заседание на Общинския съвет – Несебър на 19.12.2014 г. /петък/ от 11.00 часа в Заседателната зала на община Несебър, при следния проект за

 

ДНЕВЕН РЕД

 

1. Докладна записка вх.№ 598/01.12.2014 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно сключване на договор със „Слънчев бряг” АД за предоставяне на улично осветление по ул. „Първа” в к.к. „Слънчев бряг”.

Докл: Пенко Пенчев

Председател на комисия

2. Докладна записка вх.№ 627/05.12.2014 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно създаване на Общинско предприятие „Управление на отпадъците – Несебър”.

Докл: Пенко Пенчев

Председател на комисия

3. Докладна записка вх.№ 606/03.12.2014 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно определяне минимална цена на таксиметров превоз на пътници за един километър пробег по съответната тарифа, валидна за2014 г. на територията на община Несебър.

Докл: Пенко Пенчев

Председател на комисия

4. Докладна записка вх.№ 651/10.12.2014 г. от Пенко Пенчев – член на комисията за изготвяне предложения за съдебни заседатели за Районен съд – Несебър.

Докл: Пенко Пенчев

Председател на комисия

5. Доклана записка вх.№ 643/08.12.2014 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно приемане актуализация на бюджета на община Несебър за2014 г

Докл: Константин Лефтеров

Председател на комисия

6. Доклана записка вх.№ 629/05.12.2014 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно отпускане субсидия за ОФК „Несебър”.

Докл: Константин Лефтеров

Председател на комисия

7. Докладна записка вх.№ 635/08.12.2014 г. от Председателя на Църковно настоятелство при храм „Св. Николай Чудотворец” – ж.к. „Черно море, гр. Несебър, относно отпускане на финансова помощ за довършване горната част на храма.

Докл: Константин Лефтеров

Председател на комисия

 

8. Доклана записка вх.№ 630/08.12.2014 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно утвърждаване на план-сметките към такса „Битови отпадъци” в община Несебър за2015 г.

Докл: Константин Лефтеров

Председател на комисия

9. Докладна записка вх.№ 619/04.12.2014 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно учредяване право на строеж за изграждане на трафопост върху общински имот с кадастрален идентификатор 11538.502.439 по КК на гр. Несебър, представляващ УПИ ІV в кв.29 по ЗРП на гр. Свети Влас-юг.

Докл: Христо Тодоров

Председател на комисия

10. Докладна записка вх.№ 615/04.12.2014 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно обявяване за публична общинска собственост на УПИ ІІ-224 в кв.29 по плана на гр. Свети Влас-юг, поради отреждането на имота „За озеленяване”.

Докл: Христо Тодоров

Председател на комисия

11. Докладна записка вх.№ 618/04.12.2014 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно обявяване за частна общинска собственост на 442 кв.м., представляващи част от новообразуван УПИ ІІІ-353,354,269 в кв.8 по плана на гр. Свети Влас-юг, поради отпаднало предназначение.

Докл: Христо Тодоров

Председател на комисия

12.  Докладна записка вх.№ 616/04.12.2014 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно обявяване за частна общинска собственост на поземлен имот с кадастрален идентификатор 11538.502.440 по КК на гр. Свети Влас, поради отпаднало предназначение.

Докл: Христо Тодоров

Председател на комисия

13. Докладна записка вх.№ 649/10.12.2014 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно предоставяне на земеделски имоти от общинския поземлен фонд, съгласно чл.45ж ал.2 от ППЗСПЗЗ във връзка с § 27 ал.2 от ПЗР на ЗИДЗСПЗЗ.

Докл: Христо Тодоров

Председател на комисия

14. Докладна записка вх.№ 646/10.12.2014 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на лекарски кабинети от Общинска сграда – градска поликлиника – гр. Обзор.

Докл: Христо Тодоров

Председател на комисия

15. Докладна записка вх.№ 647/10.12.2014 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно предоставяне за безвъзмездно управление на „Градски стадион  – Обзор на кметство Обзор.

Докл: Христо Тодоров

Председател на комисия

16. Докладна записка вх.№ 648/10.12.2014 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно провеждане на публично оповестен конкурс за учредяване право на строеж върху общински имоти в к.к. „Слънчев бряг-запад”.

Докл: Христо Тодоров

Председател на комисия

17. Докладна записка вх.№ 621/04.12.2014 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно промяна начина на трайно ползване на общински земеделски имот в „Друг вид земеделска земя.

Докл: Христо Тодоров

Председател на комисия

18. Докладна записка вх.№ 624/04.12.2014 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно учредяване право на строеж за надстрояване на жилищна сграда с кадастрален идентификатор 51500.503.61.3 по КК на гр. Несебър, изградена в УПИ І в кв.2а по плана на ж.к. „Черно море” – гр. Несебър.

Докл: Христо Тодоров

Председател на комисия

 

19. Докладна записка вх.№ 622/04.12.2014 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на общински имоти, находящи се в ж.к. „Черно море” – гр. Несебър, с. Кошарица и гр. Обзор.

Докл: Христо Тодоров

Председател на комисия

20. Докладна записка вх.№ 609/04.12.2014 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно провеждане на търг с явно наддаване за продажба на вещно право на строеж върху общински имоти с кадастрални идентификатори 51500.503.400 и 51500.503.135 по КК на гр. Несебър, представляващи УПИ Х в кв.12 и УПИ VІІІ в кв.11 по плана на ж.к. „Черно море” – гр. Несебър.

Докл: Христо Тодоров

Председател на комисия

21. Докладна записка вх.№ 623/04.12.2014 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно определяне пазарна цена за продажба на поземлен имот с кадастрален идентификатор 51500.503.240 по КК на гр. Несебър, представляващ УПИ ХІІІ в кв.22 по плана на ж.к. „Черно море” – гр. Несебър.

Докл: Христо Тодоров

Председател на комисия

22. Докладна записка вх.№ 625/04.12.2014 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно определяне пазарна цена за продажба на поземлен имот с кадастрален идентификатор 51500.503.392 по КК на гр. Несебър, представляващ УПИ ІХ в кв.5 по плана на ж.к. „Черно море” – гр. Несебър.

Докл: Христо Тодоров

Председател на комисия

23. Докладна записка вх.№ 620/04.12.2014 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно учредяване на безвъзмездно право на ползване на Български червен кръст” – гр. София, Общинска организация на БЧК-Несебър върху общински имот с кадастрален идентификатор 51500.502.134.3 по КК на гр. Несебър.

 

Докл: Христо Тодоров

Председател на комисия

24. Докладна записка вх.№ 612/04.12.2014 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на общински обекти от Базар „Пристанище” – гр. Несебър-стара част.

Докл: Христо Тодоров

Председател на комисия

25. Докладна записка вх.№ 613/04.12.2014 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно провеждане на конкурс за отдаване под наем на общинско помещение в сградата на Автогара – Обзор за предоставяне на услуги в обществен интерес.

Докл: Христо Тодоров

Председател на комисия

26. Докладна записка вх.№ 610/04.12.2014 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно предоставяне на част от имот-общинска собственост на безвъзмездно право на управление на Център за спешна медицинска помощ – гр. Бургас.

Докл: Христо Тодоров

Председател на комисия

27. Докладна записка вх.№ 614/04.12.2014 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на лекарски кабинет № 19 в общинска сграда за здравни дейности „Здравна къща” с кадастрален идентификатор 51500.502.454.1 по КК на гр. Несебър.

Докл: Христо Тодоров

Председател на комисия

28. Докладна записка вх.№ 611/04.12.2014 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно учредяване безвъзмездно право на ползване върху общински имот на СНЦ „Клуб по спортни танци-Несебър”.

Докл: Христо Тодоров

Председател на комисия

29. Докладна записка вх.№ 487/24.09.2014 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно сключване на предварителен договор по чл.15 ал.3 от ЗУТ във връзка с изменение на ПУП-ПР на УПИ ІІІ-236,239 и УПИ ІХ-общ. в кв.5201 по плана на к.к. „Слънчев бряг-запад”.

Докл: Христо Тодоров

Председател на комисия

30. Предложение вх.№ 532/29.10.2014 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно изготвяне на ПУП-ПП за обект „Пътни връзки към път І-9 Слънчев бряг-Бургас, за поземлен имот 61056.38.11, м-т „Хендек тарла”, землище с. Равда, по реда на чл.124а от ЗУТ.

Докл: Костадин Нищелков

Председател на комисия

31. Предложение вх.№ 596/01.12.2014 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно изготвяне на ПУП-ПП за линеен обект „Външно ел. захранване на нов БКТП 20/0.4 кVА, 1х800 кVА” за имот с идентификатор 39164.15.400 по кадастралната карта на с. Кошарица, м. „Сулуджана”.

Докл: Костадин Нищелков

Председател на комисия

32. Предложение вх.№ 597/01.12.2014 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно изготвяне на ПУП-ПЗ за смяна предназначението на имот с идентификатор 39164.24.61 по кадастралната карта на с. Кошарица, м. „Под село”, за неземеделски нужди по реда на ЗОЗЗ, на основание чл.124а ал.1 от ЗУТ.

Докл: Костадин Нищелков

Председател на комисия

33. Предложение вх.№ 608/03.12.2014 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно изготвяне на ПУП-ПП за обект на техническата инфраструктура „Кабелна линия 20 кV за захранване на нов БКТП 20-0.4 кV 2х630 кVА в поземлен имот с идентификатор 11538.1.184 по кадастралната карта на гр. Свети Влас, м. „Юрта” и „ШКД-6, табло мерене и кабели НН” за захранване на жилищна сграда в УПИ ХХХІV-273, кв.40 по плана на СО „Инцараки”, землището на гр. Свети Влас, по реда на чл.124а от ЗУТ.

Докл: Костадин Нищелков

Председател на комисия

34. Докладна записка вх.№ 607/03.12.2014 г. от арх. Валентин Димов – гл. архитект на община Несебър, относно проект за изменение на ПУП-план-схеми за обект на техническата инфраструктура „ШКД-6, табло мерене и кабели НН” за външно ел. захранване на жилищна сграда в УПИ ХХХІV-273 в кв.40 по плана на С.О. „Инцараки”,

по КК на гр. Свети Влас.

Докл: Костадин Нищелков

Председател на комисия

35. Докладна записка вх.№ 641/08.12.2014 г. от арх. Валентин Димов – гл. архитект на община Несебър, относно проект за изменение на ПУП-ПР на УПИ ІІІ-общ. с идентификатор 11538.503.170 в кв.34 по КК на гр. Свети Влас.

Докл: Костадин Нищелков

Председател на комисия

36. Предложение вх.№ 640/08.12.2014 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно изготвяне на ПУП-ПП за УПИ ІІІ-697, УПИ ІІ-698, УПИ ІХ-781, УПИ Х-781, УПИ ХІ-781 и поземлени имоти с идентификатори №№ 51500.502.523 51500.502.525, 51500.502.535, 51500.502.533, 51500.502.545 в кв.55 по КК на гр. Несебър.

Докл: Костадин Нищелков

Председател на комисия

37. Доклад вх.№ 631/08.12.2014 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно проект за изменение на ПУП на к.к. „Слънчев бряг-запад”, в частта му за УПИ VІ-384 в кв.3701 по ПУП на к.к. „Слънчев бряг-запад”, идентичен с имот с идентификатор 51500.507.175 по КК на гр. Несебър.

Докл: Костадин Нищелков

Председател на комисия

38. Доклад вх.№ 632/08.12.2014 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно проект за изменение на ПУП-ПЗ на к.к. „Слънчев бряг-запад”, в частта му за УПИ ІV-37 в кв.7804 по ПУП на к.к. „Слънчев бряг-запад”, идентичен с имот с идентификатор 51500.506.74 по КК на гр. Несебър.

Докл: Костадин Нищелков

Председател на комисия

39. Докладна записка вх.№ 654/12.12.2014 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно изработване на ПУП-ПРЗ за УПИ VІ-общ. в кв.4201 по плана на к.к. „Слънчев бряг-запад”.

Докл: Костадин Нищелков

Председател на комисия

40. Предложение вх.№ 494/25.09.2014 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно изработване на ПУП-ПРЗ за УПИ VІІ-225 в кв.5601 по плана к.к. „Слънчев бряг-запад”, идентичен с имот с идентификатор 51500.506.318, както и ПИ 51500.506.395 по КК на гр. Несебър.

Докл: Костадин Нищелков

Председател на комисия

41. Предложение вх.№ 639/08.12.2014 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно изработване на ПУП-ПЗ за промяна предназначението на имот с идентификатор 51500.69.44 по КК на гр. Несебър, м. „Инджекьойско блато” за неземеделски нужди, по реда на ЗОЗЗ на основание чл.124а ал.1 от ЗУТ.

Докл: Костадин Нищелков

Председател на комисия

42. Предложение вх.№ 652/11.12.2014 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно изработване на ПУП-ПП за обект на техническата инфраструктура „Външно ел. захранване на жилищни сгради за сезонно ползване – етапно строителство: І-ви етап – блок А1, В1, С1, С2, басейн и ВП, ІІ-ри етап – блок А2 и В2” в УПИ І-155 в кв.9 по плана на КЗ „ между „Санаториума” и гр. Свети Влас, м-т „Юрта под пътя”, землището на гр. Свети Влас, по реда на чл.124а от ЗУТ.идентификатор 51500.506.318, както и ПИ 51500.506.395 по КК на гр. Несебър.

Докл: Костадин Нищелков

Председател на комисия

43. Докладна записка вх.№ 656/12.12.2014 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно одобряване на ПУП-план схеми за изграждане на линеен обект: ”Уличен водопровод ф125-ПЕВП по ул. „Пета”, от съществуващ водопровод ф160-ПЕВП за захранване на курортен комплекс „Свети Влас” в УПИ І-202,223 кв.1 по плана на „СБР-Морски санаториум – Свети Влас, Слънчев бряг”, м-т „Скеля”, м-т „Юрта Балкана”, землището на гр. Несебър.

Докл: Костадин Нищелков

Председател на комисия

44. Докладна записка вх.№ 657/12.12.2014 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно одобряване на ПУП-план схеми за изграждане на линеен обект: „Уличен канал ф500-ПП по ул. „Пета”, от РШ1 до РШ5” за захранване на курортен комплекс „Свети Влас” в УПИ І-202,223 в кв.1 по плана на „СБР-Морски санаториум – Свети Влас, Слънчев бряг”, м-т „Скеля”, м-т „Юрта Балкана”, землището на гр. Несебър.

Докл: Костадин Нищелков

Председател на комисия

 

 

Материалите за заседанието се намират в канцеларията на Общински съвет – Несебър и са на Ваше разположение от 14.12.2014 г.

 

Най-учтиво Ви каня да вземете участие в работата на Общинския съвет – Несебър.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-НЕСЕБЪР: ………………………..

 

/БЛ. ФИЛИПОВ/