Нареждане

Print pagePDF pageEmail page

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НЕСЕБЪР

 

НАРЕЖДАНЕ

10.02.2015 год.

Гр. Несебър

 

На основание чл. 39 ал.1,т.4   във връзка с чл. 37 ал.3  от Закона за нормативните актове  и 78 ал.3  от  АПК

НАРЕЖДАМ

             Да се обнародва във  в-к  „ Слънчев бряг”   решение № 1054  от  Протокол №29 /2015год. на   проведеното заседание на   Общински съвет Несебър, отностно изменение и допълннение на Наредба № 11 за определяне и администриране на местните такси и цени на услугите на територията на Община Несебър.

 

В съответствие с чл. 29 ал.2 от ЗНА прилагам заверен препис от оригинала на решение № 1054.

 

По т. ЧЕТИРИНАДЕСЕТА от дневния ред – Докладна записка вх.№ 018/16.01.2015 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно изменение и допълнение на Наредба № 11 за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Несебър.

 

Общинският съвет с 18 гл. „за” и 1 гл. «въздържал се»  от гласували 19  общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 1054

 

На основание чл. 6, ал. 2 и чл. 8, ал. 1, т.1 от Закона за местните данъци и такси  и чл. 21, ал. 1. т.7  и ал. 2 от ЗМСМА, Общински съвет – Несебър приема Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 11 за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Несебър, както следва:

§ 1. Изменя чл. 152, ал .1  и същата придобива следната редакция:

За закупуване на входни билети и такси на екскурзоводските беседи за музейни обекти към Музей „Старинен Несебър” се събират следните входни такси:

1. Входни билети за Археологически музей:

А) Индивидуални посетители

– Възрастни    –           6.00 лв.

– Деца             – 3.00 лв.

Б)  Групи над 20 души (без договор) и Фирми с договор:

– Възрастни    –           5.00 лв.

– Деца  –           2.50 лв.

2. Входни билети за църква „Св.Стефан“:

А) Индивидуални посетители:

– Възрастни    –           6.00 лв.

– Деца  –           3.00 лв.

Б) Групи над 20 души (без договор) и Фирми с договор:

– Възрастни    –           5.00 лв.

– Деца  –           2.50 лв.

3. Входни билети за църква „Св.Спас“, църква „Христос Пантократор“, Етнографски музей, църква „Св.Йоан Кръстител” и църква „Св.Параскева”:

А) Индивидуални посетители:

– Възрастни    –           3.00 лв.

– Деца  –           2.00 лв.

Б) Групи над 20 души (без договор) и Фирми с договор:

– Възрастни    –           2,50 лв.

– Деца  –           1.50 лв.

4. Комбинирани билети :

4.1. Археологически музей и Етнографски музей:

– Възрастни    –           8.00 лв.                                                                                                   – Деца       –            4.00 лв.

4.2. Църква „Св.Стефан” и църква „Св.Спас”:

– Възрастни    –             8.00 лв.                                                                                             – Деца            –              4.00 лв.

4.3. Археологически музей и църква „Св.Стефан” :

– Възрастни    –             10.00 лв.

– Деца  –             5.00 лв.

4.4. Археологически музей, църква „Св.Стефан” плюс 1 обект по избор („Св.Спас“, църква „Христос Пантократор“, Етнографски музей, църква „Св.Йоан Кръстител” или църква „Св.Параскева”):

– Възрастни    –          12.00 лв.

– Деца   –           6.00 лв.

4.5. Археологически музей, църква „Св.Стефан”, църква „Св.Спас”, църква „Хр.Пантократор” и Етнографски музей:

– Възрастни    –          15.00 лв.;

– Деца  –           8.00 лв.

4.6.  Църква „Св.Стефан”, църква „Св.Спас”, църква „Хр.Пантократор”, църква „Св.Йоан Кръстител” и църква „Св.Параскева”:

– Възрастни   –          15.00 лв.;

– Деца            –           8.00 лв.

4.7. /нова/ всички седем музейни обекти /Археологически музей, Етнографски музей, Църква „Св.Стефан”, църква „Св.Спас”, църква „Хр.Пантократор”, църква „Св.Йоан Кръстител” и църква „Св.Параскева”/:

– Възрастни    –          20.00 лв.;

– Деца            – 10.00 лв.

5. За екскурзоводско обслужване:            

5.1. Екскурзоводски беседи:

А) Групи  до 20 души:

– на български език за ученици и студенти  –      10.00 лв.

– на чужд език (руски, немски, английски)  –          30.00лв.

Б) Групи  над 20 души:

– на български език за ученици и студенти  –  по 0.50 лв. на човек;

– на чужд език  (руски, немски, английски) –  по 1.50лв. на човек

5.2. Панорамни обиколки:

А) Групи  до 20 души:

– „Месамбрия – Месемврия – Несебър”                  –           30.00 лв.

(обхваща всички периоди от  историята  на града)

– „Вяра в Несебър”                                                   –           20.00 лв.

(представя развитието на Несебър като църковен център)

– Панорамна обиколка без  посещение на музеен обект – 60.00 лв.

(макс. продължителност 1 час)

Б) Групи  над 20 души:

– „Месамбрия – Месемврия – Несебър”      –           по 1.50 лв. на човек

– „Вяра в Несебър”                                       –           по 1.00 лв. на човек

– Панорамна обиколка без  посещение на музеен обект  –   по 3.00 лв. на човек    (макс. продължителност 1 час)

5.3. Панорамни обиколки с фикскиран час + вход за църква „Св.Стефан” и  за група най-малко от 5-ма души:

– възрастни     –           10.00 лв. на човек;

– деца              –           5.00 лв. на дете

5.4. Аудио екскурзовод в Археологически музей (Гайдпорт)      –  5.00 лв. (на устройство -български, руски, немски, английски, френски език).

Забележка: При посещение на повече от един музеен обект се заплаща една беседа плюс  панорамна обиколка според  вида.

§ 2. чл. 152, ал. 3, т. 1 се отменя

§ 3. Изменя чл. 138 както следва:

Ал. 1. За издаване на разрешително за извършване на таксиметров превоз на пътници за срок от 3 години, се заплаща 900,00 лева. Сумата може да бъде платена еднократно или на три равни вноски до 1 март на съответната календарна година от срока на действие на разрешителното.

Ал. 2 При неизплащане на съответната вноска, в случай на разсрочено плащане, Кметът на Община Несебър има право да отнеме разрешителното за извършване на таксиметров превоз на пътници на основание  чл. 28 от Наредба № 34 за таксиметров превоз на пътници

§ 4.  Приема нов член 170е със следния текст:

Определят се следните цени за услуги, свързани с ползване на общинско имущество- фитнес зала в многофункционална зала в гр. Обзор, както следва:

Т. 1 –  за еднократно посещение – 3,00лв.;

Т. 2 – месечна абонаментна карта – 30,00лв;

Т. 3 – шестмесечна абонаментна карта – 120,00лв;

Т. 4- годишна абонаментна карта – 200,00лв.

§ 5. Измененията и допълненията на Наредба № 11 за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Несебър влизат в сила в 3-дневен срок след публикуването им във в-к „Слънчев Бряг”.

§ 6.  В чл.21, ал.2 израза „до 30 октомври” се замяня  с израза „до 31. октомрви”.

           / Списъкът с поименно гласуване  е неразделна част от  решението/

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НЕСЕБЪР

/ Благой Филипов/