Нареждане по Наредба № 6

Print pagePDF pageEmail page

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НЕСЕБЪР

 

НАРЕЖДАНЕ

 

02.07.2015 год.

Гр. Несебър

 

 

На основание чл. 39 ал.1,т.4 във връзка с чл. 37 ал.3 от Закона за нормативните актове и 78 ал.3 от АПК

 

 

НАРЕЖДАМ

 

 

Да се обнародва във в-к „ Слънчев бряг”   решение № 1189 от Протокол №32 /2015год. на   проведеното заседание на   Общински съвет Несебър, отностно приемане на Наредба № 6 за опазване на околната среда на територията на община Несебър.

 

 

В съответствие с чл. 29 ал.2 от ЗНА прилагам заверен препис от оригинала на решение № 790.

По т.ОСМА от дневния ред – Докладна записка вх.№ 281/04.05.2015 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 6 за опазване на околната среда на територията на община Несебър.

 

Общинският съвет с 11 гл. „за” и 2 гл. „въздържал се” от гласували 13 общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ № 1189

             На основание чл.21 ал.2 от ЗМСМА, приема   Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 6 за опазване на околната среда на територията на Община Несебър както следва :

 • 1. В Глава първа, раздел ІІ, чл.9, ал.3 съществуващия текст се променя така:

/3/ Гражданите, фирмите и други организации са длъжни да стопанисват и опазват имотите си, като предвидят и осъществяват необходимите мерки за недопускане и неразпространение на замърсяване, както и неподдържане и превръщане на частните терени в неугледен външен вид, в следствие на което се създават предпоставки за развъждане на насекоми, змии и други земноводни.

 • 2. В Глава втора, раздел ІІ, чл.13, ал.1 съществуващия текст се допълва така:

/8/ замърсяване ( депониране ) с отпадъци, строителни материали, земни маси, пясък, въглища, дърва за огрев и др. материали върху тротоари, улични платна, зелени и други общински площи. Обектите при чиято дейност се образуват отпадъци се задължават да поставят плътни ограждения с цел недопускане на замърсяване.

 • 3. В Глава втора, раздел ІІ, чл.13, ал.2, т.1 съществуващия текст се променя така:

т.1 изливането и отвеждането на отпадни води, освен в канализацията или септични ями, отговарящи на санитарно-хигиенните изисквания;

 • 4. В Глава втора, раздел ІІІ, чл.24, т.4 съществуващия текст се променя така:

т.4 Да не допуска движение на непокрити с платнища и неизмити превозни средства, които замърсяват улици и други терени на територията на общината при транспортиране на отпадъци, строителни материали – варов и циментов разтвор, земни маси, пясък, баластра и др.

 • 5. В Глава втора, раздел ІV, чл.29, ал.1 съществуващия текст се променя така:

/1/ В случаите, когато притежателите на разделно събрани отпадъци от търговски обекти, производствени, стопански и административни сгради, нямат сключени договори с организации по оползотворяване, заявяват желанието си да участват в общинските системи за разделно събиране, като попълват Заявление (Приложение №5), представят документ удостоверяващ ползването на обекта, вписват се в регистър РСО и получават служебна бележка.

 • 6. В Глава втора, раздел ІV, чл.29, ал.5 съществуващия текст се допълва така:

/5/ В случаите, когато притежателите на разделно събрани отпадъци от търговски обекти, производствени, стопански и административни сгради имат сключени договори с организации по оползотворяване е необходимо да водят отчетност за количеството и вида на разделно събраните и предадени отпадъци, която при поискване да бъде предоставена на контролните органи.

 • 6. В Глава втора, раздел ІV, чл.29, ал.7 съществуващия текст се променя така:

/7/ Упълномощени от Кмета длъжностни лица осъществяват постоянен контрол за спазване на изискванията на тази наредба и при необходимост съставят КП със задължителни предписания и срок за изпълнението им и/или АУАН.

 • 7. В Глава втора, раздел ІV, чл.30, се приема нова ал.3 с текст:

/3/ Биоотпадъците от домакинства и други обекти се събират разделно при източника на образуване или се извършва компостиране на място.

 • 8. В Глава втора, раздел ІV, чл.30, се приема нова ал.4 с текст:

/4/ Забранява се:

 1. неконтролираното изгаряне на биоотпадъци;
 2. депонирането и/или обезвреждането на биоотпадъците по какъвто и да е друг начин, в случай че могат да бъдат рециклирани или оползотворени на територията на страната;
 3. смесването на разделно събрани биоотпадъци с други видове отпадъци;
 4. изхвърлянето на биоотпадъци в контейнерите за събиране на смесени битови отпадъци и в контейнери за отпадъци от опаковки.
 • 9. В Глава втора, раздел V, чл.34 съществуващия текст се променя така:

чл.34 За услугите, които общината предоставя по събирането, транспортиране и/или обезвреждането в общинското депо или други съоръжения на битовите отпадъци, както и за поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване в населените места, Общината събира такси, съгласно ЗМДТ, определени ежегодно.

 • 10. В Глава втора, раздел VІ, чл.36, ал.2 съществуващия текст се променя така:

/2/ Собственик на МПС с прекратена регистрация, за което има изрично писмено уведомление от лицензиран застраховател, съгласно чл. 18а, ал. 2, т. 1 от Наредба № I-45 от2000 г. е длъжен да го предаде на площадка за временно съхраняване или в център за разкомплектоване в случай, че се установи, че МПС се намира върху имот държавна или общинска собственост.

 • 11. В Глава четвърта, чл.74, ал.1, т.7 съществуващия текст се променя така:

/7/отвеждането (изливането) на непречистени води (отпадъчни, подпочвени и др.) в открити изкопи и ями, както и разливането им по пътищата, в парцели и имоти на територията на общината;

 • 12. В Глава пета, се приема ал.1 на чл.84 към съществуващия текст, който не се променя.
 • 13. В Глава пета, чл.84 се създава нова ал.2 със следния текст:

/2/ Кмета на общината има право да издаде разрешение за отсичане и изкореняване до 20 броя дървета в урбанизирани територии. Когато за един обект (имот), включително и за подобектите към него се налага премахване на повече от 20 броя здрави дървета се изготвя доклад за оценка на въздействието върху околната среда.

 • 14. В Глава пета, чл.84, се създава нова ал.3 със следния текст:

/3/ Дълготрайна декоративна растителност на територията на общината може да се премества, отсича или подкастря въз основа на писмено разрешение от кмета на общината в следните случаи:

 1. във връзка със строителство на сгради, съоръжения пътища и други обекти на техническата инфраструктура.
 2. при подкастряне на съществуваща растителност в добро и отлично състояние.
 • 15. В Глава пета, чл.84, се създава нова ал.4 със следния текст:

/4/ Дървета с историческо значение или обявени за паметници на културата и защитен природен обект се премахват въз основа на писмено разрешение от органите на МОСВ.

 • 16. В Глава пета, чл.84, се създава нова ал.5 със следния текст:

/5/ За издаване на разрешение за преместване, отсичане или подкастряне се дължи административна такса одобрена от общински съвет.

 • 17. В Глава пета, чл.84, се създава нова ал.6 със следния текст:

/6/Валидността на разрешението за преместване, отсичане или подкастряне е един месец. Еднократно в срок до една година от издаването му може да бъде поискано презаверяване (удължаване на срока) за период от един месец.

 • 18. В Глава пета, чл.84, се създава нова ал.7 със следния текст:

/6/ забранява се издаването и презаверяването на разрешителни за периода от 15.05. до 30.09 вкл., освен в случаите, когато растителността представлява заплаха за здравето и сигурността на гражданите и тяхната собственост.

 • 19. В Глава пета, чл.84, се създава нова ал.8 със следния текст:

/7/ за изсъхнала дървестна и храстова растителност попадаща в частна собственост, чието състояние застрашава безопасността на движението или сигурността на гражданите, сградите и благоустройствените фондове не се изисква издаване на разрешение, а след извършване на проверка на място от упълномощени от кмета длъжностни лица се съставят КП със съответните предписания и срокове за изпълнение.

 • 20. В Глава пета, чл.85, се създава нова ал.5 със следния текст:

/5/ за обекти с възложител Община Несебър, упълномощени от кмета длъжностни лица извършват проверка на място и съставят КП със съответните предписания.

 • 21. В Глава пета, чл.86, т.1 текста се променя така:

т.1 увреждането и/или изкореняването на ценна или защитена декоративна растителност.

 • 22. В Глава пета, чл.88, текста се променя така:

След завършване и приемане на строителството общинските органи по опазване на околната среда извършват проверки по изпълнението на задълженията на собствениците (възложителите), свързани с озеленяване и компенсаторно залесяване, като отсечената растителност се възстановява в удвоен брой. Компенсаторното залесяване се извършва на място, в срокове и с растителност, определени от общинските органи по ОС.

 • 23. В Глава шеста, чл.92, ал.4 текста се променя така:

/4/ Изземването и използването на хумусния пласт на почвата става само след съгласуване с МОСВ /МЗГ/ и разрешение на кмета на общината, когато е отнет от земи общинска собственост или от земи собственост на физически, юридически лица и еднолични търговци.

 • 24. В Глава шеста, чл.94, се създава нова ал.14 със следния текст:

/14/ отсичането или изкореняването на дървета, които се намират на стръмни терени с наклон над 12 градуса, в ерозирани земи, във водосборните райони на язовири или бреговете на реки и дерета, където тези дървета служат за противоерозионни или водорегулиращи цели.

 • 25.В Глава девета /АДМИНИСТРАТИВНО-НАКАЗАТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ/, чл.123, ал.4 текста се променя така:

/4/ Ако при проверката на място бъде констатирана липса на документи, удостоверяващи спазването на установените изисквания, на проверяваното лице, контролните органи съставят констативен протокол (със съответните предписания и срок за изпълнение) и /или акт за установяване на административно нарушение.

 • 26 Създава нов § 8 в Заключителните разпоредби както следва : Наредбата за изменение и допълнение на Наредба № 6 приета с решение № 1189 / 23.06. 2015 год, влиза в сила три дни след публикуването и във в-к „Слънчев бряг”.

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НЕСЕБЪР

/ Благой Филипов/