РЕШЕНИЯ ОТ ПРОТОКОЛ № 3/14.12.2015 г.

Print pagePDF pageEmail page

РЕШЕНИЯ ОТ ПРОТОКОЛ № 3/14.12.2015 г.

 

ДНЕВЕН РЕД:

 

 1. Докладна записка вх.№ 600/23.11.2015 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно закриване на второстепенен разпоредител с бюджет „Образование, извънучилищни и други дейности” и одобряване на структура на общинска администрация – Несебър.
 2. Докладна записка вх.№ 561/20.11.2015 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно избор на комисия по чл.10 ал.1 от Наредба № 16 на Общински съвет – Несебър.
 3. Докладна записка вх.№ 601/23.11.2015 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно структурни промени в управление БКС – гр. Несебър за 2015 година.
 4. Докладна записка вх.№ 599/23.11.2015 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно увеличаване числеността на персонала в дейност „Обредни домове и зали”.
 5. Докладна записка вх.№ 573/20.11.2015 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно промяна в структурата на общинската администрация и определяне размера на трудовото възнаграждение на кмета на кметство Баня.
 6. Докладна записка вх.№ 555/19.11.2015 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно упълномощаване кмета на община Несебър да представлява община Несебър в Асоциацията на В и К – Бургас.
 7. Докладна записка вх.№ 553/19.11.2015 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно определяне на нов състав на местната комисия по чл.8 ал.2 от ЗУПГМЖСВ при община Несебър.
 8. Докладна записка вх.№ 590/20.11.2015 г. от Румен Кулев – председател на Общински съвет – Несебър, относно определяне представител на общинския съвет в Общото събрание на Националното сдружение на общините в Република България /НСОРБ/.
 9. Докладна записка вх.№ 605/24.11.2015 г. от Румен Кулев – председател на Общински съвет – Несебър, относно избор на трима общински съветници за включване в състав на Комисията за картотекиране на нуждаещи се граждани от община Несебър.
 10. Докладна записка вх.№ 608/25.11.2015 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно приемане за изменение на Наредба № 14 за определяне размера на местните данъци, приета с решение № 109 от Протокол № 5/27.02.2008 г.
 11. Докладна записка вх.№ 607/24.11.2015 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно отпускане на субсидия на ОФК „Несебър – гр. Несебър.
 12. Докладна записка вх.№ 602/23.11.2015 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно промени в бюджета на община Несебър за 2015 г.
 13. Докладна записка вх.№ 563/20.11.2015 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно прехвърляне заемообразно на средства от бюджетната сметка на община Несебър в извънбюджетната сметка за средства по ОП РЧР проект № 2014 BG 05М9ОР001-С0001 „Нови възможности за грижа”.
 14. Докладна записка вх.№ 534/18.11.2015 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно ползването на дървесина от общински гори за 2016 г.
 15. Докладна записка вх.№ 606/24.11.2015 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно утвърждаване на план-сметка към такса „Битови отпадъци” в община Несе
 16. Докладна записка вх.№ 562/20.11.2015 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно промени в утвърдената мрежа на учебните и детски заведения и обслужващи звена в община Несебър за учебната 2015/2016 година.

17. Докладна записка вх.№ 567/20.11.2015 г. от Николай Димитров – кмет на община      Несебър, относно предложение до Министерски съвет на Република България за отпускане на персонална пенсия.

 1. Докладна записка вх.№ 603/24.11.2015 г. относно утвърждаване на културни календари на читалищата в община Несебър за 2016 г.
 2. Докладна записка вх.№ 575/20.11.2015 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно предварително съгласие за промяна предназначението на общински имоти.
 3. Докладна записка вх.№ 549/19.11. 2015 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно процедура по отдаване под наем на общински обект № 3 от Базар «Пристанище» – гр. Несебър.
 4. Докладна записка вх.№ 552/19.11. 2015 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на общински обект № 5.2 и № 7.8 от Базар «Пристанище» – гр. Несебър, стара част.
 5. Докладна записка вх.№ 550/19.11. 2015 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на лекарски кабинет ведно с манипулационна в общинска сграда за здравни дейности «Здравна къща» с кадастрален идентификатор №51500.502.454.1 по КК на гр. Несебър.
 6. Докладна записка вх.№ 569/20.11.2015 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно определяне пазарна цена за продажба на ½ идеална част от УПИ ХVІ-общ. в кв.26 по плана на ж.к. «Черно море» – гр. Несебър с кадастрален идентификатор № 51500.503.301 по КК на гр. Несебър.
 7. Докладна записка вх.№ 570/20.11.2015 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно определяне пазарна цена за продажба на поземлен имот с кадастрален идентификатор № 51500.503.407 по КК на гр. Несебър, представляващ УПИ ХІІ-общ. в кв.7 по плана на ж.к. «Черно море» – гр. Несебър.
 8. Докладна записка вх.№ 580/20.11.2015 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно анекс към договор № 2/15.01.2015 г. Запредоставяне на безвъзмездно право на управление на Център за спешна медицинска помощ – гр. Бургас.
 9. Докладна записка вх.№ 576/20.11.2015 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно предоставяне безвъзмездно за управление на общински имот с кад.№ 51500.502.430.1 по КК на гр. Несебър.
 10. Докладна записка вх.№ 554/19.11. 2015 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно учредяване безвъзмездно право на ползване върху общински имот на СНЦ «Клуб по спортни танци – Несебър».
 11. Докладна записка вх.№ 551/19.11. 2015 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно отдаване под наем на общински имот ЮЛНЦОП «Тракийско дружество – Несебър».
 12. Докладна записка вх.№ 548/19.11. 2015 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно предоставяне за управление на обособена част от общински недвижим имот – публична общинска собственост.
 13. Докладна записка вх.№ 578/20.11.2015 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно учредяване право на ползване за постоянен пчелин върху ощиснски имот в землището на гр. Несебър.
 14. Докладна записка вх.№ 568/20.11.2015 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно учредяване право на строеж за пристрояване и надстрояване на жилищна сграда с кадастрален идентификатор 51500.503.26.1 по КК на гр. Несебър, изградена в УПИ ХІV-общ. в кв.5 по плана на ж.к. «Черно море» – гр. Несебър.
 15. Докладна записка вх.№ 577/20.11.2015 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно предоставяне на земеделски имоти от общински поземлен фонд, съгласно чл.45 ж, ал.2 от ППЗСПЗЗ във връзка с § 27 ал.2 от ПЗР на ЗИДЗСПЗЗ.
 16. Докладна записка вх.№ 579/20.11.2015 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно предоставяне на имотите – полкски пътища на територията на община Несебър, попадащи в масиви за ползване, съгласно сключените споразумения между собствениците и/или ползвателите за стопанската 2015/2016 година.
 17. Докладна записка вх.№ 546/19.11.2015 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно обявяване на общински земеделски имот за частна общинска собственост, поради промяна в начина на трайно ползване.
 18. Докладна записка вх.№ 547/19.11.2015 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно разделяне на земеделски имот с кадастрален идентификатор 53045.186.15 по КК на гр. Несебър.
 19. Докладна записка вх.№ 560/20.11.2015 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно сключване на предварителен договор по чл.15 ал.3 от ЗУТ във връзка с изменение на ПУП-ПЗР на УПИ VІІ-225 в кв.5601 по плана на к.к. «Слънчев бряг-запад» и поземлен имот с кадастрален идентификатор 51500.506.395 по КК на гр. Несебър.
 20. Доклад вх.№ 566/20.11.2015 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно одобряване на окончателен ПУП-ПП за елементи на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии – обект: „Въздушна линия 110 кV за присъединяване на п/ст „Обзор” 110/20 кV към ЕЕС” в землището на гр. Обзор, с. Приселци и с. Баня, община Несебър.
 21. 3 Докладна записка вх.№ 565/20.11.2015 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно изготвяне на ПУП-ПРЗ за УПИ ІІ, УПИ ІІІ, УПИ Х и УПИ ХІІ от кв.1 по плана на КК „Обзор-Север” – гр. Обзор.
 22. Докладна записка вх.№ 540/18.11.2015 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно изготвяне на ПУП-ПП за линеен обект „Кабели” 20 кV за захранване на БКТП-нов в ПИ 73571.49.212, м. „Камарата”, землището на с. Тънково.
 23. Докладна записка вх.№ 538/18.11.2015 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно прилагане разпоредбите на чл.25 ал.5 от ЗСПЗЗ във връзка с чл.25 ал.3 т.4 от ЗСПЗЗ за приемане на решения за изразяване на предварително съгласие за промяна предназначението по чл.25 ал.3 от ЗСПЗЗ за имоти, засягащи се от обект „Главен водопровод от деривация „Камчия” до водоем „Ханска шатра” – ІІ-ри етап”.
 24.  Доклад вх.№ 594/23.11.2015 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно одобряване на проект за изменение на ПУП в частта му за УПИ ІІІ-236,239 и УПИ ІХ-общ. в кв.5201 по ПУП на к.к. „Слънчев бряг-запад”.
 25.  Предложение вх.№ 581/20.11.2015 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно изготвяне на ПУП-ПП за линеен обект „Външно ел. захранване на „Ваканционно ел. захранване на „Ваканционно селище” за имот с идентификатор 39164.15.61 по КК на с. Кошарица, м. „Йовче дере”, по реда на чл.124а от ЗУТ.
 26.  Предложение вх. № 571/20.11.2015 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно изработване на ПУП-ПП за обект на техническата инфраструктура: „Външно ел. захранване на Апартаментен хотел” в УПИ ХІХ-3215 кв.21 по плана на зона „Инцараки”, м-т „Юрта-Балкана”, землището на гр. Несебър, по реда на чл.124а от ЗУТ.
 27.  Предложение вх. № 572/20.11.2015 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно изработване на ПУП-ПЗ за промяна предназначението на имот с идентификатор 51500.24.3.по кадастралната карта на гр. Несебър, м-т „Юрта-Балкана”, за неземеделски нужди,по реда на ЗОЗЗ, на основание чл.124а ал.1 от ЗУТ.
 28.  Предложение вх. № 574/20.11.2015 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно проектиране на ПУП-ПР в обхват УПИ ІV-6031 с идентификатор по КК 11538.502.79 в кв.11 и тупик при о.т.235 по плана на гр. Св. Влас-ЮГ.
 29.  Предложение вх. № 539/18.11.2015 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно изготвяне на ПУП-ПП за линеен обект: „Външно ел. захранване на жилищна сграда-блок В” в имот 61056.56.49, м-т „Хендек тарла”, землище с. Равда, по реда на чл.124а от ЗУТ.
 30.  Докладна записка вх.№ 559/20.11.2015 г. от арх. Валентин Димов – гл. архитект на община Несебър, относно допускане изменение на ПУП-ПЗ на УПИ ІV с идентификатор 51500.503.12 и УПИ ІVа-общ. с идентификатор 51500.503.11 в кв.5 по плана на ж.к. „Черно море” – гр. Несебър.
 31.  Предложение вх. № 537/18.11.2015 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно изготвяне на ПУП-ПП за линеен обект: „Кабелно захранване на „Вилно селище от еднофамилни жилищни сгради и басейн-първи етап” за имот с идентификатор 39164.26.159 по КК на с. Кошарица, м-т „Сокбунар”, по реда на чл.124а от ЗУТ.
 32. Предложение вх. № 593/20.11.2015 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно изготвяне на ПУП-ПП за линеен обект: „Външно ел. захранване на апартаментен хотел” в поземлен имот с идентификатор 51500.85.7 по КК на гр. Несебър, м. „Кокалу”, по реда на чл.124а от ЗУТ.
 33. Предложение вх. № 592/20.11.2015 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно изготвяне на ПУП-ПП за линеен обект: „Уличен водопровод за поземлен имот с идентификатор 51500.56.29 по КК на гр. Несебър, м-т „Инджекьойско блато”, по реда на чл.124а от ЗУТ.
 34.  Предложение вх. № 591/20.11.2015 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно изготвяне на ПУП-ПП за линеен обект: „Външно ел. захранване на многофамилна жилищна сграда, гр. Несебър, м. „Кокалу, идентификатор № 51500.84.51 по КК на гр. Несебър на основание мл.124а от ЗУТ.
 35.  Доклад вх.№ 588/20.11.2015 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно проект за изменение на ПУП в частта му за УПИ ІІ-120 в кв.7001 по ПУП на к.к. „Сл. бряг-запад”.
 36.  Предложение вх. № 587/20.11.2015 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно изготвяне на ПУП-ПП за линеен обект: „проект за изменение на ПП-ПРЗ за УПИ І-общ. в кв.1403 по плана на к.к. „Слънчев бряг-запад”.
 37.  Предложение вх. № 585/20.11.2015 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно изготвяне на ПУП-ПРЗ за УПИ VІІ-общ. в кв.3403 по плана на к.к. „Слънчев бряг-запад”.
 38.  Предложение вх. № 586/20.11.2015 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно изработване проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ ІІІ-общ. в кв.2201 по плана на к.к. „Слънчев бряг-запад”.
 39.  Доклад вх.№ 584/20.11.2015 г. за изработване проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ V-общ. в кв.1901 по плана на к.к. „Слънчев бряг-запад”.
 40.  Доклад вх.№ 583/20.11.2015 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ ІІ-общ. в кв.1602 по плана на к.к. „Слънчев бряг-запад”.
 41.  Доклад вх.№ 582/20.11.2015 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ ІІІ-общ. в кв.3301 по плана на к.к. „Сл. бряг-запад”.
 42. Докладна записка вх.№ 558/20.11.2015 г. от арх. Валентин Димов – гл. архитект на община Несебър, относно допускане изменение на ПУП-ПЗ на УПИ VІ-общ. в кв.7 по плана на ж.к. „Черно море” – гр. Несебър.
 43.  Докладна записка вх.№ 557/20.11.2015 г. от арх. Валентин Димов – гл. архитект на община Несебър изменение на ПУП- план схеми за обект на техническата инфраструктура „Кабели НН” за външно ел. захранване на жилищна сграда в УПИ VІІ-587, кв.53 по плана на С.О. „Инцараки”, землището на гр. Св. Влас.
 44.  Предложение вх.№ 556/20.11.2015 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно изработване на ПУП-ПП за обект на техническата инфраструктура: „Външно ел. захранване на жилищна сграда” в УПИ ХХVІІ-628 в кв.55 по плана на С.О. „Инцараки” , землището на гр. Свети Влас.
 45.  Доклад вх.№ 598/23.11.2015 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно проект за изменение на ПУП в частта му за УПИ І-344 и УПИ ІV-668 в кв.3901 по кадастралната карта на гр. Несебър, по ПУП на к.к. „Слънчев ряг-запад”.
 46.  Предложение вх.№ 602/02.12.2014 г. изработване на ПУП в обхват имоти с идентификатори 73571.31.16,   73571.31.17 , 73571.31.19, 73571.31.120, 73571.31.21, 73571.31.24, 73571.31.25 и 73571.31.27, „Бабини драки” и имот с идентификатор 73571.31.49, м. „Малкия осенак”, землището на с. Тънково, за неземеделски нужди, по реда на ЗОЗЗ на основание чл.124а от ЗУТ.
 47.  Доклад вх.№ 596/23.11.2015 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно проект за изменение на ПУП за УПИ І-общ. в кв. 4801 по ПУП на к.к. „Слънчев бряг-запад”.
 48.  Доклад вх.№ 597/23.11.2015 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно поправка на очевидна фактическа грешка в Решение № 1072 от Протокол № 29810.02.2015 г. на Общински съвет – Несебър.
 49. Докладна записка вх.№ 630/10.12.2015 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебъор, относно провеждане на публичен търг с явно наддаване под аренда на земеделски имоти с кадастрален идентификатор №№ 73571.31.1, 73751.31.2, 73571.31.3 по КК на с. Тънково.
 50. Предложение вх.№ 610/02.12.2015 г. от Виктот Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно изготвяне на ПУП за линеен обект: „Уличен канал за поземлени имоти с идентификатори №№ 51500.85.7 и 51500.85.9 по КК на гр. Несебър, м. „Кокалу”
 51. Докладна записка вх.№ 634/11.12.2015 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебъор, относно кандидатстване на община Несебър по проект „Красива България”.
 52. Докладна записка вх.№ 635/11.12.2015 г. от Румен Кулев – председател на Общински съвет – Несебър, относно заповед № РД-09-79/30.11.2015 г. на Областен управител на Област Бургас.

 

По т.ПЪРВА от дневния ред – Докладна записка вх.№ 600/23.11.2015 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно закриване на второстепенен разпоредител с бюджет „Образование, извънучилищни и други дейности” и одобряване на структура на общинска администрация – Несебър.

Общинският съвет с 20 гл. „за” от гласували 20 общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ № 13

 

 1. На основание чл.122 ал.2, от Закона за публичните финанси, закрива второстепенен разпоредител с Бюджет „Образование, извънучилищни и други дейности“, считано от 01.01.2016 г.
 2. На основание чл.21 ал.1, т.2, във връзка с чл.15 от ЗМСМА и чл.4 от Закона за администрацията приема нова структура на общинска администрация – Несебър, считано от 01.01.2016 г неразделна част от настоящото решение.

На основание чл.60 от АПК, допуска предварително изпълнение на решението.

 

По т.ВТОРА от дневния ред – Докладна записка вх.№ 561/20.11.2015 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно избор на комисия по чл.10 ал.1 от Наредба № 16 на Общински съвет – Несебър.

 

Общинският съвет с 20 гл. „за” от гласували 20 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 14

На основание чл.10, ал.1 от Наредба № 16 Общински съвет Несебър определя за членове на комисията по стипендиите следните представители на общинска администрация:

 1. Стойко Димитров Стоянов – секретар на община Несебър
 2. Янка Иванова Христова – началник дейност „Образование, извънучилищни и други дейности” – община Несебър
 3. Теодора Иванова Тодорова – началник отдел „Канцелария” – община Несебър
 4. Славчо Стойчев Станелов – общински съветник
 5. Кирил Донев Киров – общински съветник
 6. Петър Хрусафов Тодоров – общински съветник
 7. Пейчо Колев Колев – общински съветник

 

По т.ТРЕТА от дневния ред – Докладна записка вх.№ 601/23.11.2015 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно структурни промени в управление БКС – гр. Несебър за 2015 година.

 

Общинският съвет с 20 гл. „за” от гласували 20 общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ № 15

 

Общински съвет Несебър, на основание чл.21 ал.1 т.2 от ЗМСМА във връзка с   чл.122, ал.2 от Закона за публичните финанси, завишава числеността на управление БКС и обособява структурно звено към управлението: „Поддържане гробищни паркове“ с 9 щатни бройки персонал, в т.ч. 1 ръководител, 2 метачки, 5 работници и 1 машинист на багер, считано от 01.01.2016 г.

 

По т.ЧЕТВЪРТА от дневния ред – 4. Докладна записка вх.№ 599/23.11.2015 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно увеличаване числеността на персонала в дейност „Обредни домове и зали”.

 

Общинският съвет с 20 гл. „за” от гласували 20 общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ № 16

 

На основание 21 ал.1 т.2 от ЗМСМА във връзка с чл.122, ал. 2 от Закона за публичните финанси,

 1. Увеличава числеността на персонала в дейност „Обредни домове и зали“ с 1 щатна бройка, считано от 01.01.2016 г.

 

По т.ПЕТА от дневния ред – 5. Докладна записка вх.№ 573/20.11.2015 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно промяна в структурата на общинската администрация и определяне размера на трудовото възнаграждение на кмета на кметство Баня.

Общинският съвет с 20 гл. „за” от гласували 20 общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ № 17

 

Общински съвет – Несебър, на основание чл.21, ал.1 т.2 от ЗМСМА,

 1. Променя структурата на Общинска администрация, като длъжността кметски наместник в с. Баня става кмет на с. Баня, считано от 09.11.2015 г.
 2. На основание чл.21, ал.1 т.5, чл.26 ал.1 от ЗМСМА, във връзка чл.2 т.4 от ПМС № 67/14.04.2010 г., в съответствие с определените минимални и максимални основни работни заплати, утвърждава размера на основната работна заплата на кмета на кметство Баня, считано от 09.11.2015 г., както следва: кмет на кметство Баня – 800,00 лв.

 

За кметовете на останалите населени места на територията на Община Несебър, утвърдени с Решение № 727/ 2014 г. основните работни заплати остават непроменени.

На основание чл.60 от АПК, допуска предварително изпълнение на решението.

 

По т.ШЕСТА от дневния ред – Докладна записка вх.№ 555/19.11.2015 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно упълномощаване кмета на община Несебър да представлява община Несебър в Асоциацията на В и К – Бургас.

Общинският съвет с 20 гл. „за” от гласували 20 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 18

 

На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, Общински съвет – Несебър УПЪЛНОМОЩАВА кмета на община Несебър Николай Кирилов Димитров за представител по Закона за водите, на общината в Асоциацията по ВиК-Бургас, да гласува в общото събрание на Асоциацията по ВиК-Бургас решения през месец декември 2015 г. и януари 2016 г. както следва:

 1. Съгласуване на Допълнен бизнес-план на „ВиК” ЕАД – Бургас за 2016 г.;
 2. Приемане на решение за препоръчителен размер на вноската на държавата в бюджета на Асоциацията по ВиК-Бургас за 2016 г. в рамките на 20000 /двадесет хиляди/ лв., на основание чл.20, ал.3 от Правилника за организацията и дейността на асоциациите по водоснабдяване и канализация;
 3. Изпращане на увудомление до „ВиК” ЕАД – Бургас за предаването на новоизградени обекти по проект „Изграждане на канализация на кв. „Долно езерово” и КПС с тласкател до ПСОВ- Бургас” и по проект „Инвестиционни проекти за водоснабдителни и канализационни мрежи на Бургас-Меден рудник” за стопанисване, поддържане и експлоатация до подписване на договора между Асоциацията по ВиК и ВиК оператора.
 4. Одобряване на Договор за стопанисване, поддържане и експлоатация на ВикК системите и съоръженията и предоставяне на водоснабдителни и канализационни услуги, със страни Асоциация по ВиК на обособена територия, обслужвана от «ВиК» – ЕАД Бургас и «Водоснабдяване и канализация ЕАД», – гр. Бургас. Упълномощаване на Вълчо Чолаков – председател на Асоциацията по ВиК на обособена территория, обслужвана от «ВиК» ЕАД Бургас с права да подпише одобрения договор от името на Асоциацията .
 5. Съгласуване на Допълнителен Бизнес – план на „Лукойл Нефтохимик – Бургас” АД„ за 2016 г.

ОПРЕДЕЛЯ Виктор Борисов Борисов – заместник кмет на община Несебър за представител на общината в Общото събрание на Асоциацията по ВиК-Бургас, при невъзможност на кмета на община Несебър да участва лично в общото събрание на Асоциацията по ВиК-Бургас за приемане на посочените решения.

(Списъкът с поименно гласуване е неразделна част от настоящото решение)

По т.СЕДМА от дневния ред – Докладна записка вх.№ 553/19.11.2015 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно определяне на нов състав на местната комисия по чл.8 ал.2 от ЗУПГМЖСВ при община Несебър.

Общинският съвет с 20 гл. „за” от гласували 20 общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ № 19

 

На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА Общински съвет –Несебър

Определя местната комисия по чл.8, ал.2 от ЗУПГМЖСВ при Община Несебър да се състои от 5 /пет/ члена със следния поименен състав:

Председател: Христо Георгиев Яръмов – представител на Общинския съвет и

Членове:1 Тонка Кирилова Пешева – представител на Общинския съвет;

2 . Пейчо Колев Колев – представител на Общинския съвет;

 1. Стойко Димитров Стоянов – представител на Общинската администрация;
 2. Нелина Желева Колева – представител на Общинската администрация.

 

По т.ОСМА от дневния ред – Докладна записка вх.№ 590/20.11.2015 г. от Румен Кулев – председател на Общински съвет – Несебър, относно определяне представител на общинския съвет в Общото събрание на Националното сдружение на общините в Република България /НСОРБ/.

Общинският съвет с 18 гл. „за” и 2 гл. „против” от гласували 20 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 20

 

На основание чл.21, ал.1, т.15 от ЗМСМА, във връзка с чл.12, ал.2 и чл.27, ал. 1 от Устава на НСОРБ, общинският съвет

 1. Определя за делегат в Общото събрание на Националното сдружение на общините в Република България представителя на общинския съвет – Несебър – Румен Кулев Кулев – председател на Общински съвет – Несебър.
 2. При невъзможност за участие на определения по т.1 делегат в заседание на Общото събрание, той ще бъде заместван от Николай Кирилов Киров общински съветник.

           ( Списикът с поименно гласуване е неразделна част от настоящото решение)

             По т.ДЕВЕТА от дневния ред – Докладна записка вх.№ 605/24.11.2015 г. от Румен Кулев – председател на Общински съвет – Несебър, относно избор на трима общински съветници за включване в състав на Комисията за картотекиране на нуждаещи се граждани от община Несебър.

Общинският съвет с 20 гл. „за” от гласували 20 общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ № 21

 

На основание чл.21 ал.1 т.23 от ЗМСМА във връзка с чл.9 ал.1 от Наредба № 4, за реда и условията за установяване на жилищни нужди и управление и разпореждане с общински жилища на територията на община Несебър, избира следните общински съветници които да бъдат включени в комисията по чл.9 ал.1 от Наредбата, а именно:

 1. Демир Стоянов Петров
 2. Красимир Петров Мавров
 3. Атанас Ангелов Терзиев

 

По т.ДЕСЕТА от дневния ред – Докладна записка вх.№ 608/25.11.2015 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно приемане за изменение на Наредба № 14 за определяне размера на местните данъци, приета с решение № 109 от Протокол № 5/27.02.2008 г.

 

Общинският съвет с 20 «за» от гласували 20 общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ № 22

 

На основание чл.21 ал.1 т.7 от ЗМСМА и чл.1 ал.2 от ЗМДТ, приема Наредба за изменение на Наредба № 14 за определяне размера на местните данъци, приета с решение № 109 от протокол № 5/27.02.2008 г. на Общински съвет-Несебър, както следва:

 • 1 Чл.65 ал.1 т.1, 2,3 4 се отменят и се приема нов чл.65 със следната рекакция:

Чл. 65 ал.1 /нов/ – Размерът на туристическия данък за всяка нощувка в местата за настаняване на територията на община Несебър е както селдва:

 1. Места за настаняване клас А и клас Б с катерогия ”една”, „две” и „три” звезди – 0,45 лв.
 2. Места за настаняване клас А с категория ”четири звезди” – 0,55 лв.
 3. Места за настаняване клас А с категория   ”пет звезди” – 1 лев.

 

 • 2 Измененията на туристическият данък, влизат в сила считано от 01.01.2016 г.

          

       (Списъкът с поименно гласуване е неразделна част от настоящото решение)

 

По т.ЕДИНАДЕСЕТА от дневния ред – Докладна записка вх.№ 607/24.11.2015 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно отпускане на субсидия на ОФК „Несебър – гр. Несебър.

 

Общинският съвет с 18 гл. «за» и 2 гл. «въздържали се» от гласували 20 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 23

 

На основание чл.21 ал.1 т. 6 и т. 23 от ЗМСМА и чл.14 от Наредба № 20 за условията, реда и критериите за финансово подпомагане на спортните клубове на територията на Община Несебър, Общински съвет – Несебър отпуска средства в размер на 50 000 лв.(петдесет хиляди лева) на ОФК „Несебър” – гр. Несебър за покриване на текущи задължения.

Средствата да се осигурят от бюджета на общината за 2015 г., като от   дейност 123, § 1052 се прехвърли в дейност 759 § 4500 сумата в размер на 50  000 лв.

На основание чл.60 от АПК, поради приключване на финансовата година допуска настоящото решение за предварително изпълнение.

           (Списъкът с поименно гласуване е неразделна част от настоящото решение)

 

По т.ДВАНАДЕСЕТА от дневния ред – Докладна записка вх.№ 602/23.11.2015 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно промени в бюджета на община Несебър за 2015 г.

 

Общинският съвет с 20 гл. „за” от гласували 20 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 24

 

На основание чл.21 ал.1 т.6 от ЗМСМА, във връзка с чл.94 ал.2 и ал.3 и чл.39, чл.124 ал.2 и ал.3 от Закона за публичните финанси, във връзка с разпоредбите на ЗДБРБ за 2015 г. Общински съвет-Несебър

 1. Одобрява промяна в поименния списък на обектите в капиталовата програма на община Несебър, в рамките на бюджета на Община Несебър за 2015 г. , както следва:

 

  Дейност Наименование на обекта било става разлика
1 311/§52 Изграждане на класни стаи за целодневно обучение в СОУ гр.Несебър 430 000 455 000 -25 000
2 714/§52 Изграждане на детски площадки, спортни площадки и фитнес на открито в Несебър – стар град 100 000 162 000 -62 000
3 619/§52 Изграждане на подземен паркинг в УПИ І общ.кв.76 гр.Несебър 2 000 000 2 335 000 -335 000
4 622/§52 Изграждане на напоителни системи гр.Несебър 24 000 50 000    -26 000
5 311/§52 Изграждане на вертикална планировка в ЦДГ Несебър – стар град 100 000 67 000 33 000
6 619/§51 Укрепване на скат на ул.Месамбрия №42 в Несебър-стар град 100 000

 

133 000 -33 000
7 832§52 Изграждане на бул.България с.Равда 100 000 0 100 000
8 759/§52 Изграждане на многофункционална сграда-културен център гр.Несебър 1 500 000 1 190 000 310 000
9 604/§52 Изграждане на ново улично осветление ул.“Стара планина“ гр.Свети Влас 200 000 134 000 66 000
10 322/§1015 Оборудване на класни стаи в СОУ гр.Несебър 0 15 000 -15 000
11 322/§1020 Авторски надзор на обект „Изграждане на класни стаи за целодневно обучение в СОУ   гр.Несебър“ 0 5 000 -5 000
12 714/§1020 Авторски надзор на обект „Изграждане на детски площадки, спортни площадки и фитнес на открито в Несебър – стар град“ 0 5 000 -4 000
13 122/§5205 Оборудване за Кметство Равда 5 000 4 200 800
14 122/§5201 Компютри Кметство Равда 0 800 -800
15 322/§0202 Услуги- външни експерти за обект „Изграждане на класни стаи за целодневно обучение в СОУ гр.Несебър“ 0 4 000 -4 000
16 Изработване на предложение за граници, обхват и режими на опазване на архиологически обект „Фрагменти от защитно съоръжение и част от югоизточна кула от крепостна стена в УПИ XXX, кв.23 гр. Обзор 0 15 000 -15 000
17 Изработване на ПУП- ПРЗ за УПИ XIX, кв.23 гр. Обзор 0 7 000 -7 000
18 Изработване на задание и мотивирано предложение и концепция за създаване на подходяща градска среда с прилежаща инфраструктура за централна градска част гр. Обзор 0 15 000 -15 000
19 Изработване на ПУП –ПП за довеждащи колектори към ПСОВ Обзор – Бяла 0 5 000 – 5 000
20 Проект за цялостна консервация, реставрация и експониране на архиологическки обект „Римски терми“ 50 000 8 000 – 42 000

 

На основание чл.60 от АПК, предвид приключването на финансвота година допуска предварително изпълнение на решението.

          

             (Списъкът с поименно гласуване е неразделна част от настоящото решение.)

 

По т.ТРИНАДЕСЕТА от дневния ред – Докладна записка вх.№ 563/20.11.2015 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно прехвърляне заемообразно на средства от бюджетната сметка на община Несебър в извънбюджетната сметка за средства по ОП РЧР проект № 2014 BG 05М9ОР001-С0001 „Нови възможности за грижа”.

Общинският съвет с 20 гл. «за» от гласували 20 общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ № 25

 

 1. На основание чл.21, ал.1, т.6от ЗМСМА,Общински съвет – Несебър дава съгласие за прехвърляне заемообразно на средства от бюджетната сметка на общината в извънбюджетната сметка за средства по ОП РЧР проект № 2014BG05М9ОР001-2.2015.001-С0001 „Нови възможности за грижа“ със срок на погасяване – незабавно след получаване на плащане от страна на Агенция за социално подпомагане по Партньорско споразумение между водеща организация и партньор BG05-0206-1 от 24.03.2015 г.

На основание чл.60 от АПК предвид приключването на финансвота година допуска предварително изпълнение на решението.

            (Списъкът с поименно гласуване е неразделна част от настоящото решение)

 

По т.ЧЕТИРИНАДЕСЕТА от дневния ред – Докладна записка вх.№ 534/18.11.2015 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно ползването на дървесина от общински гори за 2016 г.

 

Общинският съвет с 20 гл. «за» от гласували 20 общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ № 26

 

На основание чл.112 ал.1 от ЗГ и чл.61 във връзка с чл.58 от Наредба № 5 Общинският съвет – Несебър

 

           І. Дава съгласие да бъде одобрен от кмета на общината годишен план за ползване на дървесина в горски територии общинска собственост за ЛФ 2016 г. съгласно приложение № 1.

ІІ. На основание чл.112 ал.2 от Закона за горите, определя ползването на дървесина от горски територи да се осъществява, както следва:

1.Чрез продажба на стояща дървесина на корен около 2 440 м3 иглолистна дървесина.

2.Чрез добив и продажба на добита дървесина около 11 955 м3 стояща маса.

ІІІ. На основание чл.115 ал.1 от ЗГ 1/3 от добива на дървесина да се предостави на търговци със седалище и адрес на управление на територията на Община Несебър и отговарящи на останалите изисквания на чл.115 ал.2 от ЗГ.

             ІV. На основание чл.71 ал.5 от Наредбата за УРВИДГТДОСПДНГП определя цена за продажба на дървесина от склад,както следва:

 1. дърва за горене:

1.1.добити през 2016 г в размер на 35 лв. без ДДС за 1 пр.м3 или 42 лева с ДДС;

1.2.На домакинство- до 10 пр.м3   дърва за горене

1.3.На местни търговци – за лична употреба без право на продажба   до 20/ двадесет / пр.м3 дърва за горене.

VІ. На основание чл.21 ал.1. т.23 от ЗМСМА , дава съгласие:

 1. Лицата над 75 годишна възраст с постоянен и настоящ адрес на територията на Община Несебър, да закупуват дървесина от склад при цена 21 лева за пр.м. без ДДС или 25,20лв с ДДС -при лимит 8 прм3;
 2. За фронтоваците по списък изготвен от ГРАО, по 8 прм3 дърва за горене безплатно транспортирани до адрес по местоживеене.Транспорта се заплаща от ОП”УОГСГС” на изпълнителя -за курс 180лв с ДДС.

             / Списъкът с поименно гласуване е неразделна част от настоящото решение)

 

По т.ПЕТНАДЕСЕТА от дневния ред – Докладна записка вх.№ 606/24.11.2015 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно утвърждаване на план-сметка към такса „Битови отпадъци” в община Несебър за 2016 година.

 

Общинският съвет с 20 гл. «за» от гласували 20 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 27

 

На основание чл.66, ал.1 от ЗМДТ, във връзка с чл.20 от Наредба № 11 на Общински съвет – Несебър за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги,

 

І. Общински съвет – Несебър одобрява план – сметки за дейност „Чистота” за 2016 г., както следва:

 

По прихода:                                                                                             8 809 684лв.

 

в това число:

 

от гр.Несебър + КК Слънчев бряг                                                         4 777 350лв.

от гр.Обзор, с.Баня, с.Приселци, с.Раковсково

с.Паницово, с.Емона, с.Козница                                                               951 300лв.

от гр.Свети Влас                                                                                        2 038 500лв.

от с.Равда                                                                                                       836 870лв.

от с.Оризаре                                                                                                   16 050лв.

от с.Гюльовца                                                                                                  10 154лв.

от с.Тънково                                                                                                    38 160лв.

от с.Кошарица                                                                                               141 300лв.

 

 

По разхода:                                                                                                8 809 684лв.

 

в това число:

 

 1. Разходи за сметосъбиране, сметоизване и поддържане на чистота

 

от гр.Несебър + КК Слънчев бряг                                                           4 777 350лв.

от гр.Обзор, с.Баня, с.Приселци, с.Раковсково

с.Паницово, с.Емона, с.Козница                                                                951 300лв.

от гр.Свети Влас                                                                                        2 038 500лв.

от с.Равда                                                                                                       836 870лв.

от с.Оризаре                                                                                                    16 050лв.

от с.Гюльовца                                                                                                  10 154лв.

от с.Тънково                                                                                                    38 160лв.

от с.Кошарица                                                                                             141 300лв.

 

в т. ч. Разходи за претоварване и обезвреждане на отпадъци              840 084лв.

 

 

ПЛАН – СМЕТКА

 

за дейност „Чистота” – сборна за 2016г.

 

 

І. Приходи                                                                                                  8 809 684лв.

в това число:

От такса за битови отпадъци                                                                    8 809 684лв.

 

І. Разходи                                                                                                    8 809 684лв.

в това число:

 

 1. За сметосъбиране и сметоизвозване                                            4 805 500лв.
 2. За почистване на териториите

за обществено ползване                                                                             3 164 100лв.

 1. За претоварване и обезвреждане на отпадъци                              840 084лв.

 

 

ПЛАН – СМЕТКА

 

по чл.66 от ЗМДТ за дейност

„Сметосъбиране и сметоизвозване” за 2016 г.

 

І. По прихода                                                                                             4 805 500лв.

от гр.Несебър + КК Слънчев бряг                                                           2 665 000лв.

от гр.Обзор, с.Баня, с.Емона, с.Приселци

с.Паницово, с.Раковсково, с.Козница                                                        569 000лв.

от гр.Свети Влас                                                                                        925 000лв.

от с.Равда                                                                                                       527 300лв.

от с.Оризаре                                                                                               10 100лв.

от с.Гюльовца                                                                                                 4 400лв.

от с.Тънково                                                                                                  16 800лв.

от с.Кошарица                                                                                                 87 900лв.

 

ІІ. По разхода                                                                                             4 805 500лв.

 

от гр.Несебър + КК Слънчев бряг                                                               2 665 000лв.

от гр.Обзор, с.Баня, с.Емона, с.Приселци

с.Паницово, с.Раковсково, с.Козница                                                        569 000лв.

от гр.Свети Влас                                                                                          925 000лв.

от с.Равда                                                                                                       527 300лв.

от с.Оризаре                                                                                                  10 100лв.

от с.Гюльовца                                                                                                    4 400лв.

от с.Тънково                                                                                                    16 800лв.

от с.Кошарица                                                                                                 87 900лв.

 

 

ПЛАН – СМЕТКА

по чл.66 от ЗМДТ за дейност

„Поддържане чистотата на обществените места” за 2016г.

 

І. По прихода                                                                                             3 164 100лв..

 

от гр.Несебър + КК Слънчев бряг                                                           1 639 500лв.

от гр.Обзор, с.Баня, с.Емона, с.Приселци

с.Паницово, с.Раковсково,с.Козница                                                         297 000лв.

от гр.Свети Влас                                                                                            917 700лв.

от с.Равда                                                                                                       242 000лв.

от с.Оризаре                                                                                                     4 400лв.

от с.Гюльовца                                                                                                   4 700лв.

от с.Тънково                                                                                                      16 800лв.

от с.Кошарица                                                                                                42 000лв.

 

ІІ. По разхода                                                                                              3 164 100 лв.

 

от гр.Несебър + КК Слънчев бряг                                                           1 639 500лв.

от гр.Обзор, с.Баня, с.Емона, с.Приселци

с.Паницово, с.Раковсково,с.Козница                                                       297 000лв.

от гр.Свети Влас                                                                                           917 700лв.

от с.Равда                                                                                                       242 000лв.

от с.Оризаре                                                                                                       4 400лв.

от с.Гюльовца                                                                                                  4 700лв.

от с.Тънково                                                                                                   16 800лв.

от с.Кошарица                                                                                                 42 000лв.

 

ПЛАН – СМЕТКА

по чл.66 от ЗМДТ за определяне такса за претоварване и обезвреждане на отпадъци

за 2016г.

 

І. По прихода                                                                                             840 084лв.

 

от гр.Несебър + КК Слънчев бряг                                                             472 850лв

от гр.Обзор, с.Баня, с.Емона, с.Приселци

с.Паницово, с.Раковсково,с.Козница                                                         85  300лв.

от гр.Свети Влас                                                                                          195 800лв.

от с.Равда                                                                                                        67 470лв.

от с.Оризаре                                                                                                     1 550лв.

от с.Гюльовца                                                                                                   1 054лв.

от с.Тънково                                                                                                        4 560лв.

от с.Кошарица                                                                                                 11 400лв.

 

ІІ. По разхода                                                                                            840 084лв

от гр.Несебър + КК Слънчев бряг                                                             472 850лв

от гр.Обзор, с.Баня, с.Емона, с.Приселци

с.Паницово, с.Раковсково,с.Козница                                                         85  300лв.

от гр.Свети Влас                                                                                          195 800лв.

от с.Равда                                                                                                        67 470лв.

от с.Оризаре                                                                                                     1 550лв.

от с.Гюльовца                                                                                                   1 054лв.

от с.Тънково                                                                                                        4 560лв.

от с.Кошарица                                                                                                 11 400лв.

 

ПЛАН – СМЕТКА

по чл.66 от ЗМДТ за определяне на такса според количеството

на битовите отпадъци за 2016 г.

 1. Разходи за сметосъбиране и сметоизвозване – 18,00лв. на 1 м3 отпадък.
 2. Разходи за транспортиране на отпадъци до депо Братово – 23,00лв. на 1 тон отпадък.

 

                                               ПЛАН – СМЕТКА  

                   За дейност « чистота» – преходен остатък за 2016г.

І.Планиран преходен остатък                                                   6 500 000лв.

В това число от такса битови отпадъци                                    6 500 000лв.

ІІ Разходи                                                                                     6 500 000лв.

В това число :

 1. За строителство на база за БКС – Несебър                        5 000 000 лв.
 2. За експлоатация и дооборудване

на претоварна станция                                                           1 500 000лв.

           (Списъкът с поименно гласуване е неразделна част от настоящото решение)

 

По т.ШЕСТНАДЕСЕТА от дневния ред – Докладна записка вх.№ 562/20.11.2015 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно промени в утвърдената мрежа на учебните и детски заведения и обслужващи звена в община Несебър за учебната 2015/2016 година.

 

Общинският съвет с 20 гл. «за» от гласували 20 общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ № 28

 

І. Общински съвет – Несебър, на основание чл.21 ал.1 т.23 от ЗМСМА Утвърждава предложените от директорите на учебните и детски заведения и обслужващи звена в община Несебър групи, паралелки и брой деца и ученици в учебните и детски заведения и обслужващи звена за учебната 2015/2016 година, както следва:

1 . Учебни заведения, които прилагат системата на делегираните    

   бюджети:                                      

 1. Професионални училища:

1.1. Професионална гимназия по туризъм “Иван Вазов” –

Сл. бряг –   ІХ – ХІІ клас:

паралелки – 13, общ брой ученици – 305

 1. Основни училища / от І до VІІІ клас /:
  • ОУ „Св.св. Кирил и Методий” – гр. Св. Влас:

паралелки – 8, брой ученици – 158

полуинтернатни групи – 5 /І – VІ клас/,

брой ученици – 109

 • ОУ „Васил Левски” – с. Тънково:

паралелки – 8, брой ученици – 108

 • ОУ „Св. Иван Рилски” – с. Кошарица:

паралелки – 4, брой ученици – 54

 

ІІ. Предучилищни детски заведения (ОДЗ и ЦДГ), които прилагат системата на делегираните бюджети:

 1. ОДЗ “Калина Малина” – гр. Несебър – общо 171 деца
 • целодневни групи – 5, в т.ч.

подготвителни групи – 2, брой деца – 73

–   яслена група – 1, брой деца – 31

 1. ЦДГ „Пролет” – с. Тънково – 2 групи, брой деца – 45 в т.ч. подготвителна група – 1, брой деца – 24
 2. ОДЗ “Обзорче” – гр. Обзор – общо 100 деца
 • целодневни групи – 4, в т.ч.

подготвителни групи – 2, брой деца – 42

 • яслена група – 1, брой деца – 16

4.ЦДГ „Слънце” – Сл. бряг – 3 групи, брой деца – 78, в т.ч.

подготвителни групи – 2, брой деца – 51

 

ІІІ. Обслужващи звена, които не прилагат системата на делегираните бюджети:

 1. Общински детски комплекс – гр. Несебър – 31 групи /постоянни – 24; временни – 7/ , общо 352 деца

                                                           

ІV На основание чл. 11, ал. 2 от Наредба № 7 от 29.12.2000 г. за определяне броя на паралелките и групите и броя на учениците и на децата в паралелките и в групите на училищата, детските градини и обслужващите звена, утвърждава като самостоятелни паралелки под норматива за минимален брой ученици за учебната 2015/2016 година следните паралелки, за които се осигуряват допълнителни средства за обезпечаване на учебния процес при условията на чл. 11, ал. 3 – 6 на Наредба № 7 от 29.12.2000 г. за определяне броя на паралелките и групите и броя на учениците и на децата в паралелките и в групите на училищата, детските градини и обслужващите звена – извън определените по единни разходни стандарти, чрез бюджета на община Несебър:

 1. ОУ „Св.св. Кирил и Методий” – гр. Св. Влас :

ІІІ клас       –     15 ученика

V клас       –   14 ученика

VІІ клас     –   10 ученика

 1. ОУ „Васил Левски” – с. Тънково :

ІІ клас     –   13 ученика

IV клас     –   14 ученика

V клас     –   14 ученика

VІ клас     –   8 ученика

VІІ клас   –   12 ученика

VІІІ клас   –   13 ученика

 1. ОУ „Св. Иван Рилски” – с. Кошарица:

І и ІІІ – слята   –   15 ученика,

II и IV – слята – 15 ученика ,

V и VІ – слята –   15 ученика;

VІІ и VІІІ- слята – 9 ученика

 

По т.СЕДЕМНАДЕСЕТА от дневния ред – Докладна записка вх.№ 567/20.11.2015 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно предложение до Министерски съвет на Република България за отпускане на персонална пенсия.

Общинският съвет с 20 гл. «за» от гласували 20 общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ № 29

 

Общински съвет – Несебър, на основание чл.7, ал.4, т.3 от Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж, след като съобрази, че Диян Диянов Христов, роден на 19.01.2014 г., баща – неизвестен, представляван от настойника си негова баба Жулиета Христова, няма право на наследствена пенсия от починалата си майка Дияна Христова, съгласно Разпореждане за отказ от ТП на НОИ – гр. Бургас, изх. № 2115-02-101#1/07.10.2015 г., е лице, попадащо в категорията на чл.7, ал.2, т. 1 от НПОС, приема настоящото Решение за внасяне на предложение в Министерски съвет от Министъра на труда и социалната политика за отпускане на персонална пенсия по чл. 92 от КСО.

Заверен препис от настоящото Решение да се предостави на настойника Жулиета Христова за прилагане към Заявлението й до Национален Осигурителен Институт за отпускане на персонална пенсия на ДИЯН ДИЯНОВ ХРИСТОВ.

Общински съвет – Несебър, имайки предвид, че настойника Жулиета Христова е вдовица и сама се грижи за отглеждането и възпитанието на Диян Христов, тази пенсия е изключително необходима за осигуряване ежедневните нужди на детето.

На осн. чл. 60, ал. 1 от АПК, допуска предварително изпълнение на взетото решение.  

 

По т.ОСЕМНАДЕСЕТА от дневния ред – Докладна записка вх.№ 603/24.11.2015 г. относно утвърждаване на културни календари на читалищата в община Несебър за 2016 г.

Общинският съвет с 20 гл. «за» от гласували 20 общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ № 30

 

На основание чл.26а, ал.2 от Закона за народните читалища и чл.21, ал.2 от ЗМСМА, Общински съвет – Несебър:

 1. Утвърждава културни календари на читалищата в Община Несебър за 2016 г.- НЧ”Яна Лъскова1905”гр.Несебър, НЧ”Зора-1928” с.Оризаре, НЧ”Пробуда-1938” гр.Свети Влас, НЧ”Саморазвитие-1950” с.Тънково, НЧ”Гоце Делчев-1943” с.Равда, НЧ”Изгрев 1927” гр.Обзор, НЧ”Светлина 1928” с.Гюльовца, НЧ”Светлина 1928” с. Кошарица и НЧ „Георги Сава Раковски 2013” с.Раковсково.

 

По т.ДЕВЕТНАДЕСЕТА от дневния ред – Докладна записка вх.№ 575/20.11.2015 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно предварително съгласие за промяна предназначението на общински имоти.

Общинският съвет с 20 гл. «за» от гласували 20 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 31

 

 1. На основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА и т.11 и на основание чл.25 ал.5 от ЗСПЗЗ и чл.30 ал.3 от ППЗОЗЗ, дава съгласие за промяна предназначението на имотите и частите от тях, които попадат в обхвата на ПУП-ПР „Разширение на общинско сметище в землището на с. Равда с подобект ПУП за обособяване на кв.4 „За сметище”, подробно описани с идентификатор, площ, начина на трайно ползване и други в таблица 2 /стр.13 и стр.14 от проекта/, която е неразделна част от настоящото решение.
 2. Срок на валидност на предварителното съгласие по т.1 е 3 /три/ години от приемане на настоящото решение.

           (Списъкът с поименно гласуване е неразделна част от настоящото решение)

 

По т.ДВАДЕСЕТА от дневния ред – Докладна записка вх.№ 549/19.11. 2015 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно процедура по отдаване под наем на общински обект № 3 от Базар «Пристанище» – гр. Несебър.

 

Общинският съвет с 20 гл. «за» от гласували 20 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 32

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, Общински съвет – Несебър във връзка с   чл.14, ал.1 от ЗОС и чл.17,ал.1 от НРПУРОИ дава съгласие да се отдаде под наем Обект №3 находящ се в Базар „Пристанище”- стара част, върху имот с идентификатор 51500.501.451 по КК на гр.Несебър – стара част, ,АОС №2159/24.02.2005г., който съгласно приложена схема заема – закрита площ – 71.00 /седемдесет и едно цяло/ кв.м., открита площ – 34.00 /тридедесет и четири цяло/ кв.м. чрез провеждане на търг с явно наддаване, при следните условия:

 1. Начална годишна наемна цена определена съгласно чл.24 от Наредба №5 на ОС-Несебър и Приложение №1 т.ІІ –7 към нея, в размер на 24561лв. / двадесет и четири хиляди петстотин и шестдесет и един лева/с ДДС;

2.СРОК за отдаване под наем – 5 /пет/ години

3.Специфично условие –

Годишната наемна цена се дължи на две равни вноски:

 • За първата година от наемния период:

І -ва вноска при подписване на договора,

ІІ – ра – вноска до 31 май на текущата наемна година.

 • За следващите години от наемния период:

І -ва вноска до 30септември ,

ІІ –ра – вноска до 31 май.

 1. Стъпка за наддаване – 500.00лв при търг с явно наддаване
 2. Депозит за участие процедурата – 10% от началната годишна наемна цена.

ІІ. Упълномощава кмета на общината, да определи останалите условия по провеждането на търга с явно наддаване за отдаване под наем на обекта.

         ( Списъкът с поименно гласуване е неразделна част от настоящото решение)

 

По т.ДВАДЕСЕТ И ПЪРВА от дневния ред – 21. Докладна записка вх.№ 552/19.11. 2015 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на общински обект № 5.2 и № 7.8 от Базар «Пристанище» – гр. Несебър, стара част.

 

Общинският съвет с 18 гл. „за”, 1 гл. „против” и 1 гл. „въздържал се” от гласували 20 общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ № 33

 

І. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА във връзка с чл.14, ал.1 от ЗОС и чл.17,ал.1 от НРПУРОИ да се проведе публично оповестен конкурс за отдаване под наем на търговски обекти, находящи се по приложената схема в Базар “Пристанище”, гр.Несебър – стара част, им.пл.№369, кад.№51500.501.451, при следните условия:

1.1. Търговски обект с №5.2 със закрита площ – 10.56 кв.м и открита площ от 14.00 кв.м – с Начална конкурсна годишна наемна цена определена съгласно чл.24 от Наредба №5 на ОбС – Несебър и Приложение №1 т.ІІ –7 към нея, в размер на 3 975 лв./три хиляди деветстотин седемдесет и пет лева/ с ДДС;

1.2. Търговски обект с №7.8 със закрита площ – 11.38 кв.м и открита площ от 11.40 кв.м – с Начална конкурсна годишна наемна цена определена съгласно чл.24 от Наредба №5 на ОС-Несебър и Приложение №1 т.ІІ –7 към нея, в размер на 3 837лв. /три хиляди осемстотин тридесет и седем лева/с ДДС;

 1. СРОК за отдаване под наем – 5 /пет/ години
 2. Специфично условие –

Годишната наемна цена се дължи на две равни вноски:

 • За първата година от наемния период:

І – ва вноска при подписване на договора,

ІІ – ра – вноска до 31 юли на текущата година.

 • За следващите наемни години:

І – ва вноска до 31 януари на текущата година,

ІІ – ра – вноска до 31 юли на текущата година.

 1. Критерии за оценяване:

К1 – експлоатация на обекта

– за магазин за промишлени стоки – 20т.;

– за магазин за хранителни стоки – 10т.;

– за офис – 6т.;

– за други цели – 4т.

К2 – Благоприятни за населението на Общината инвестиции (конкретно посочени , стойността им изразена в лева) – за подпомагане на инфраструктурен обект на общината, за подпомагане на социалните, образователните и здравни дейности на общината, за подпомагане на културните и спортни мероприятия на общината и др.

(БИуч/БИмах)х20 ,

Където БИуч.в числителя е предложената инвестиция от участника, БИмах в знаменателя е предложената най-голяма инвестиция в лева от някой от кандидатите, умножени с тегловен коефициент 20.

К3 – разкриване на работни места – (РМуч/РМмах)х10

Където РМуч в числителя- са предложените работни места от участника , РМмах в знаменателя са максимално предложените работни места от някой от кандидатите, умножени с тегловен коефициент 10

К4 – Конкурсна цена – (КЦуч/КЦмах)х20

Където КЦуч. в числителя е цената предложена от участника, КЦмах в знаменателя е максимално високата цена предложена от някой от участниците, умножени с тегловен коефициент 20

Краен резултат за оценяване: К=К1+ К2+К3+ К4

При равен брой точки, превес ще има кандидата получил по – висока оценка по критерия К4.

 1. Депозит за участие в конкурса – 10% от началната конкурсна годишна наемна цена.

ІІ. Упълномощава Кмета на общината, да определи останалите условия по провеждането на конкурса.

           ( Списъкът с поименно гласуване е неразделна част от настоящото решение)

 

По т.ДВАДЕСЕТА И ВТОРА от дневния ред – 22. Докладна записка вх.№ 550/19.11. 2015 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на лекарски кабинет ведно с манипулационна в общинска сграда за здравни дейности «Здравна къща» с кадастрален идентификатор №51500.502.454.1 по КК на гр. Несебър.

 

Общинският съвет с 20 гл. «за» от гласували 20 общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ № 34

 

І. На основание чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА във връзка с чл.3, ал.3 от Наредба №5 за РПУРОИ Общински съвет – Несебър актуализира годишната програма за управление и разпореждане с общински имоти, като т.А „Имоти, които община Несебър има намерение да предостави под наем” се допълва със следните общински помещения: Кабинет №1 на площ от 14.80 кв.м ведно с манипулационна №1А на площ от 19.06 кв.м /кота 7.20/, находящи се в Сграда за здравни дейности и извънболнична помощ с филиал на ЦСМП в УПИ ХХХІ кв.55 по плана на гр.Несебър – нова част, с кадастрален идентификатор 51500.502.454.1.

ІІ. На основание чл. 21 ал.1 т.8 от ЗМСМА и чл.14, ал.7 от ЗОС и чл.15, ал.1 от Наредба №5 за РПУРОИ да се проведе публично оповестен конкурс за отдаване под наем за срок от 5 /пет/ години на Кабинет №1 на площ от 14.80 кв.м ведно с манипулационна №1А на площ от 19.06 кв.м /кота 7.20/, находящи се в Сграда за здравни дейности и извънболнична помощ с филиал на ЦСМП в УПИ ХХХІ кв.55 по плана на гр.Несебър – нова част, с кадастрален идентификатор 51500.502.454.1,при следните условия:

1. Начална конкурсна месечна наемна цена в размер на 118.00лв. с ДДС, определена съгласно чл.24 и Приложение №1 от Наредба за РПУРОИ,

 1. Специфични условия на конкурса:

2.1. Кабинета ведно с манипулационната да се използвата за Кабинет за индивидуална практика за първична извънболнична помощ /личен лекар /

2.2. Кандидатите да са лекари по обща медицина или с призната специалност;

2.3. Да осигурят за своя сметка обзавеждането и оборудването на помещението;

2.4. Кабинетът да работи целогодишно, целодневно и да осигуряват дежурства и през почивните дни.

2.5. Наемателят няма право да променя предназначението на имота през целия наемен период.

 1. Критериите за оценяване са:

– К1 – Договор с РЗОК – 20 точки. Доказва се с представяне на договор с РЗОК за съответната година.

Ако в офертата кандидата се задължава в двумесечен срок от подписване на договора да сключи договор с РЗОК -15точки.

Ако в офертата кандидата не представя договор с РЗОК или не се задължава да подпише такъв – 0точки.

-К2 – Целогодишна работа на кабинета:

 • При 8 часов работен ден на петдневна работна седмица – 15 точки;
 • При 6 часов работен ден на петдневна работна седмица –10 точки;
 • При 4 часов работен ден на петдневна работна седмица – 5точки.

– К3 – Активност на профила

– До 5 години стаж към момента на подаване на офертата – 5 точки;

– До 10 години стаж към момента на подаване на офертата – 10 точки;

– До 15 години стаж към момента на подаване на офертата – 15 точки;

– Над 15 години стаж към момента на подаване на офертата – 20 точки;

– К4 – Предложена месечна наемна цена:

Предложена месечна наемна цена -15 точки, като за всяка следваща низходяща се намаля с 1точка;

– К5 – Възможност на специалиста да бъде на разположение /на повикване/ за консултация и дежурство – 5 точки.

К6 – Извършване на специализирани дейности с необходимото за целта оборудване –5 точки.

Комплексна оценка:

К = К1+ К2 + К3 + К4 + К5 + К6

При равен брой точки, превес ще имат точките от критериите, които най – пълно задоволяват нуждите на населението, а именно: К1, К2, К5 и К6.

 

 1. Депозит за участие – 10% от началната конкурсна месечна наемна цена.

 

ІІІ. Упълномощава Кмета на общината, да определи останалите условия по провеждането на конкурса.“

         ( Списъкът с поименно гласуване е неразделна част от настоящото решение).

 

По т.ДВАДЕСЕТА И ТРЕТА от дневния ред – Докладна записка вх.№ 569/20.11.2015 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно определяне пазарна цена за продажба на ½ идеална част от УПИ ХVІ-общ. в кв.26 по плана на ж.к. «Черно море» – гр. Несебър с кадастрален идентификатор № 51500.503.301 по КК на гр. Несебър.

Общинският съвет с 20 гл. «за» от гласували 20 общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ № 35

 

На основание чл.21, ал.1 т.8 и т.12 от ЗМСМА и чл.41, ал.2 от ЗОС във връзка с чл.3, ал.3 от Наредба №5 за РПУРОИ Общински съвет – Несебър:

1.Актуализира Програмата за управление и разпореждане с общински имоти за 2015г., като Раздел ІІІ, т. Б „Имоти в Община Несебър, които ще бъдат обект на продажба” се допълва с поземлен имот ½ идеална част-западна от УПИ ХVІ-общ. в кв.26 по плана на ж.к.”Черно море”, отреден за „Жилищно строителство” кадастрален идентификатор 51500.503.301 по КК на гр.Несебър, целия на площ от 500 кв.м.

 1. Определя пазарна цена в размер на 13 070 лв. /тринадесет хиляди и седемдесет лева/ без ДДС, за продажба на ½ идеална част-западна от УПИ ХVІ-общ. в кв.26 по плана на ж.к ”Черно море”, гр.Несебър целия площ от 500 кв.м, с кадастрален идентификатор №51500.503.301.1 по КК на гр.Несебър, АОС№5179/20.04.2012г., на „НИКОЛ 008” ЕООД, ЕИК 200399811, с адрес гр.Несебър, кв.”Аурелия”№33 собственик на законно построената в имота сграда с кадастрален идентификатор №51500.503.301.1 по КК на гр.Несебър със ЗП-243 кв.м и Обща /бруто/разгъната застроена площ -501,54 кв.м.“

         ( Списъкът с поименно гласуване е неразделна част от настоящото решение).

 

                   По т.ДВАДЕСЕТА И ЧЕТВЪРТА от дневния ред – Докладна записка вх.№ 570/20.11.2015 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно определяне пазарна цена за продажба на поземлен имот с кадастрален идентификатор № 51500.503.407 по КК на гр. Несебър, представляващ УПИ ХІІ-общ. в кв.7 по плана на ж.к. «Черно море» – гр. Несебър.

 

Общинският съвет с 20 гл. «за» от гласували 20 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 36

 

На основание чл.21, ал.1 т.8 и т.12 от ЗМСМА и чл.41, ал.2 от ЗОС Общински съвет – Несебър във връзка с чл.3, ал.3 от Наредба №5 за РПУРОИ Общински съвет – Несебър:

 1. Аактуализира Програмата за управление и разпореждане с общински имоти за 2015 г., като Раздел ІІІ, т. Б „Имоти в Община Несебър, които ще бъдат обект на продажба” се допълва с поземлен имот с кадастрален идентификатор 51500.503.407 по КК на гр.Несебър, на площ от 638,00 кв.м, представляващ УПИ ХІІ-общ. в кв.7 по плана на ж.к.”Черно море”, отреден за „Жилищно строителство”.
 2. Определя пазарна цена в размер на 32 020,00 лв. /тридесет и две хиляди и двадесет лева/ без ДДС, за продажба на поземлен имот- частна общинска собственост с кадастрален идентификатор №51500.503.407 по КК на гр.Несебър, представляващ УПИ ХІІ-общ. в кв.7 по плана на ж.к ”Черно море”, гр.Несебър на площ от 638 кв.м, АОС№2799/18.02.2008г., на Симеон Антонов Бояджиев, ЕГН 5904136384, с адрес гр.София, ул.”Вишнева”№11, ет.3, ап.6 собственик на законно построената в имота сграда на груб строеж с кадастрален идентификатор №51500.503.407.1 по КК на гр.Несебър със ЗП-243 кв.м и РЗП-563 кв.м.“

          (Списъкът с поименно гласуване е неразделна част от настоящото решение).

 

По т.ДВАДЕСЕТА И ПЕТА от дневния ред – Докладна записка вх.№ 580/20.11.2015 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно анекс към договор № 2/15.01.2015 г. за предоставяне на безвъзмездно право на управление на Център за спешна медицинска помощ – гр. Бургас.

Общинският съвет с 20 гл. «за» от гласували 20 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 37

 

І. На основание чл.21, ал.1,т.12 от ЗМСМА, Общински съвет – Несебър Актуализира годишната програма за управление и разпореждане с общински имоти на община Несебър за 2014г., като в т.Е. Имоти в урбанизирана територия, върху които Община Несебър има намерение да учреди право на ползване и управление , се допълва следния имот:

-Част от имот –публична общинска собственост, представляващ чакалня /№3 по арх.проект/на площ от 55.33кв.м и чистачно /№4 по арх.проект/ на площ от 2,18кв.м от сутеренен етаж на Общинска сграда за здравни дейности, извънболнична помощ с филиал ЦСМП с идентификатор 51500.502.454.1 по КК на гр.Несебър.

ІІ.На основание основание чл. 21 ал.1 т.8 от ЗМСМА във връзка чл.12,ал.1 от ЗОС, Общински съвет – Несебър да се сключи анекс към договор №2/15.01.2015г. за предоставяне на безвъзмездно право на управление на Център за спешна медицинска помощ – Бургас, ЕИК 812000140, със седалище и адрес на управление гр.Бургас, бул.“Ст.Стамболов“ №73, представлявано от д-р Асен Кърджиев- Директор, за следното:

1.В Раздел І. „ Предмет и срок на договора“ т.1 добива следното съдържание:

„ 1.Община Несебър предоставя безвъзмездно за управление на Център за спешна медицинска помощ – Бургас, ЕИК 812000140, част от имот –публична общинска собственост, представляващ самостоятелно обособени помещения №3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15 и 16 с обща площ от 211.37кв.м находящи се на сутеренен етаж на Общинска сграда за здравни дейности, извънболнична помощ, с филиал ЦСМП с идентификатор 51500.502.454.1 по КК на гр.Несебър, АОС №1876/02.03.2004г.“

2.В Раздел І „Предмет и срок на договора“ т.3 добива следното съдържание:

„3. Предоставеното безвъзмездно право на управление по т.1 е безсрочно.“

ІІІ. С оглед процесуална бързина и защитата на обществения интерес на основание чл.60, ал.1 от АПК Общински съвет – Несебър допуска предварително изпълнение.“

           ( Списъкът с поименно гласуване е неразделна част от настоящото решение)

 

По т.ДВАДЕСЕТА И ШЕСТА от дневния ред – Докладна записка вх.№ 576/20.11.2015 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно предоставяне безвъзмездно за управление на общински имот с кад.№ 51500.502.430.1 по КК на гр. Несебър.

 

Общинският съвет с 20 гл. «за» от гласували 20 общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ № 38

 

 1. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.12, ал.3 от ЗОС Общински съвет – Несебър , предоставя на Министерство на правосъдието, за нуждите на Районна прокуратура – Несебър безвъзмездно за управление общински имот с кад.№51500.502.430.1 по КК на гр.Несебър, ул.“Любен Каравелов“ №1, представляващ двуетажна сграда със Застроена площ от 155кв.м, построена в УПИ І кв.57 по плана на гр.Несебър – нова част, АчОС №5130/06.03.2012г., за срок от 5 /пет/ години, като имота се използва единствено по предназначение, без право да се отдава под наем или да се ползва с трети лица.
 2. Предоставянето за управление върху общинския имот по т.1 да се извърши след въвеждане в експлоатация на сградата с кад.№51500.73.31, по КК на гр.Несебър , м.“Кокалу“ и преместването на Управление БКС в нея.“

         ( Списъкът с поименно гласуване е неразделна част от настоящото решение)

 

По т.ДВАДЕСЕТА И СЕДМА от дневния ред – Докладна записка вх.№ 554/19.11. 2015 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно учредяване безвъзмездно право на ползване върху общински имот на СНЦ «Клуб по спортни танци – Несебър».

Общинският съвет с 20 гл. «за» от гласували 20 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 39

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.39, ал.4 от ЗОС, Общински съвет – Несебър реши:

Да се сключи анекс към договор №5/24.01.2013г. за учредяване на Сдружение с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност ”Клуб по спортни танци – Несебър”, със седалище и адрес на управление гр.Несебър, ул.”Л.Каравелов” №15, ЕИК 175722619, представлявано от Никола Абрашев – председател на Управителния съвет, безвъзмездно право на ползване на общински имот представляващ: Зала №2 обхваща помещения 6,7 и 8 /защрихованите на схемата/, с обща площ от 201.15 кв.м, находяща се на втори етаж от сграда с кадастрален идентификатор 51500.501.408.1 построена в УПИ І, кв.45 по плана на гр.Несебър – стара част, представляваща бивш Търговски център „Сочи”, АОС №944/02.02.2001г., за извършване на тренировъчната дейност на клуба, по силата на който срока на договора да бъде удължен с 1/една/година, считано от 14.01.2016г.“

           (Списъкът с поименно гласуване е неразделна част от настоящото решение)

 

По т.ДВАДЕСЕТА И ОСМА от дневния ред – Докладна записка вх.№ 551/19.11. 2015 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно отдаване под наем на общински имот ЮЛНЦОП «Тракийско дружество – Несебър».

 

Общинският съвет с 20 гл. «за» от гласували 20 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 40

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА във връзка чл.14, ал.6 от ЗОС и чл.18 от НРПУРОИ на Общински съвет – Несебър реши :

 1. Да се отдаде под наем на Сдружение „Тракийско дружество Несебър”, вписано в регистъра за юридическите лица с нестопанска цел в обществена полза под №20151002012, регистрирано по ф.д.№52 по описа на БОС за 2015г., със седалище и адрес на управление гр.Несебър, ж.к. „Младост“ №30, ЕИК по Булстат 176889845, представлявано от Виолета Никова Чаушева, в качеството й на Председател на Управителния съвет – общински имот, представляващ: Офис на площ от 33.26 кв.м, находящ се на партерен етаж от сграда с кадастрален идентификатор 51500.502.380.1 по КК на гр.Несебър, находяща се в УПИ ІV, кв.89 по плана на гр.Несебър, АОС №1885/02.03.2004г., за срок от 3 /три/ години, срещу месечна наемна цена в размер на 71.84 лв. /седемдесет и един лева и осемдесет и четири стотинки/ с ДДС, определена съгласно приложение №1, т.І.3 към чл.23 от Наредба №5 на ОбС – Несебър за РПУРОИ.”

           (Списъкът с поименно гласуване е неразделна част от настоящото решение.)

 

По т.ДВАДЕСЕТА И ДЕВЕТА от дневния ред – Докладна записка вх.№ 548/19.11. 2015 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно предоставяне за управление на обособена част от общински недвижим имот – публична общинска собственост.

 

Общинският съвет с 20 гл. «за» от гласували 20 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 41

 

 1. На основание чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА във връзка с чл.3, ал.3 от Наредба №5 за РПУРОИ Общински съвет – Несебър, актуализира годишната програма за управление и разпореждане с общински имоти, като т.Е на Раздел ІІІ се допълва със следния имот: Част от общински недвижим имот – публична общинска собственост, представляващ “Столова” – находяща се в сутерена на сградата на СОУ “Л.Каравелов” – гр.Несебър с кад.№51500.502.429.8 в УПИ І, кв.57 по плана на гр.Несебър – нова част, с площ 193 кв.м.;
 2. На основание чл. 21 ал.1 т.8 от ЗМСМА във връзка с чл.12, ал.1 от ЗОС и чл.14, ал.1 от Наредба №5 за РПУРОИ на Общински съвет Несебър предоставя на СОУ“Любен Каравелов“ гр.Несебър, представлявано от Директора на училището, безвъзмездно за управление общински недвижим имот – публична общинска собственост, представляващ “Столова” – находяща се в сутерена на сградата на СОУ “Л.Каравелов” – гр.Несебър с кад.№51500.502.429.8 в УПИ І, кв.57 по плана на гр.Несебър – нова част, с площ 193 кв.м., от които 151 кв.м – зала, а 42кв.м. – помощни помещения, за извършване на подкрепителното и обедно хранене на учениците, без право да се преотдава на трети лица и да се използва за други цели, различни от предназначението на имота.“

           (Списъкът с поименно гласуване е неразделна част от настоящото решение)

 

По т.ТРИДЕСЕТА от дневния ред – Докладна записка вх.№ 578/20.11.2015 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно учредяване право на ползване за постоянен пчелин върху общински имот в землището на гр. Несебър.

 

Общинският съвет с 20 гл. «за» от гласували 20 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 42

 

 1. На основание чл.21, ал.1 т.12 от ЗМСМА във връзка с чл.3, ал.3 от Наредба №5 за РПУРОИ, Общински съвет – Несебър актуализира годишната програма за управление и разпореждане с общински имоти за 2015 г., като т. Г.1 на Раздел ІІІ „Имоти, които Община Несебър има намерение да предостави под аренда, наем или да учреди право на ползване на земеделски производители за отглеждане на животни и земеделски култури и пчелини“, се допълва с поземлен имот с кадастрален идентификатор 51500.31.4 по кадастралната карта на гр.Несебър, на площ от 522кв.м, м.”Юрта/Балкана“, VІІІ категория, с начин на трайно ползване „Друг вид земеделска земя”, АОС №5235/22.06.2012г.
 2. На основание чл. 21 ал.1 т.8 във връзка с чл.39, ал.3 от ЗОС и чл.54, ал.4,т.6 от Наредба №5 за РПУРОИ на Общински съвет-Несебър и чл.11, ал.1 и ал.2 от ЗП учредява на Иван Димитров Менчев, ЕГН 5707250500, с постоянен адрес гр.Свети Влас, ул.“Цар Симеон“ №7, възмездно право на ползване за разполагане на постоянен пчелин върху общински земеделски имот представляващ поземлен имот с кадастрален идентификатор 51500.31.4 по кадастралната карта на гр.Несебър, на площ от 522кв.м, м.”Юрта/Балкана“, VІІІ категория, с начин на трайно ползване „Друг вид земеделска земя”, АОС №5235/22.06.2012г.
 3. Правото на ползване се учредява за срок от 10 години, срещу годишна цена на правото на ползване в размер 20.83 лв. без ДДС, която се актуализира ежегодно съобразно инфлационния коефициент.”

           ( Списъкът с поименно гласуване е неразделна част от настоящото решение)

 

По т.ТРИДЕСЕТ И ПЪРВА от дневния ред – Докладна записка вх.№ 568/20.11.2015 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно учредяване право на строеж за пристрояване и надстрояване на жилищна сграда с кадастрален идентификатор 51500.503.26.1 по КК на гр. Несебър, изградена в УПИ ХІV-общ. в кв.5 по плана на ж.к. «Черно море» – гр. Несебър.

 

Общинският съвет с 20 гл. «за» от гласували 20 общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ № 43

 

 1. На основание чл.21, ал.1 т. 12 от ЗМСМА, във връзка с чл.3, ал.3 от Наредба №5 за РПУРОИ Общински съвет – Несебър актуализира годишната програма за управление и разпореждане с общински имоти за 2015г. , като т. В. „Имоти, върху които Община Несебър има намерение да учреди право на строеж” се допълва с поземлен имот с кадастрален идентификатор 51500.503.26 по КК на гр.Несебър, представляващ УПИ ХІV, кв.5 по плана на ж.к.“Черно море“ на площ от 520 кв.м.
 2. На основание чл.38, ал.2 от ЗОС, чл.51, ал.1 и чл.52 от НРПУРОИ на ОС-Несебър, да бъде учредено от Кмета на общината право на строеж на Даниела Николаева Тодорова, ЕГН 7510185936, от гр.Несебър, ул.“Хан Крум“ №29, ет.1, ап.2, и Галин Христов Добрев, ЕГН 7908230480, от гр.Бургас, ул.“Ал.Стамболийски“ №63, ет.2 в качеството им на собственици на жилища в жилищна сграда върху ЗП№1 и 2 с кадастрален идентификатор 51500.503.26.1, изградена в поземлен имот с кадастрален идентификатор 51500.503.26 по КК на гр.Несебър, представляващ УПИ ХІV, кв.5 по плана на ж.к.“Черно море“ за пристрояване на трети и надстрояване на четвърти жилищни етажи със Обща /бруто/ разгъната застроена площ – 184,33 кв.м, съгласно одобрения на 28.09.2015г. идеен проект.

3.Съгласно чл.41, ал.2 от ЗОС, Общински съвет – Несебър определя цена на правото на надстрояване по т.2 в размер на 29199,50 лв./двадесет и девет хиляди сто деветдесет и девет лева и петдесет стотинки/ без ДДС.”

           (Списъкът с поименно гласуване е неразделна част от настоящото решение)

 

По т.ТРИДЕСЕТА И ВТОРА от дневния ред – Докладна записка вх.№ 577/20.11.2015 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно предоставяне на земеделски имоти от общински поземлен фонд, съгласно чл.45 ж, ал.2 от ППЗСПЗЗ във връзка с § 27 ал.2 от ПЗР на ЗИДЗСПЗЗ.

Общинският съвет с 20 гл. «за» от гласували 20 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 44

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА В изпълнение на §27, ал.2 от ПЗР на ЗИДЗСПЗЗ Общински съвет Несебър, предоставя земеделски имоти от общински поземлен фонд, които да послужат за постановяване на решение от Общинска служба ”Земеделие”-Несебър за възстановяване на право на собственост, както следва:

 1. Поземлен имот с кадастрален идентификатор 53822.13.101 по КК и КР на с. Оризаре, м. “Кариерата“, с трайно предназначение „Земеделска територия“, с НТП – Нива на площ от 11 380 кв.м за обезщетение на признато право на собственост с Решение №110/12.05.1998г. на НРС върху 12,000 дка – нива в м.“Лонгоза“ в землището на с.Кошарица, по преписка №Е576 по регистъра на ОСЗ-Несебър посочено в мотивирано предложение по чл.45ж, ал.1 от ППЗСПЗЗ с наш.вх.№Н5-ОС-1203/19.11.2015 г. от Началника на ОСЗ-Несебър;
 2. Поземлен имот с кадастрален идентификатор 73571.7.12 по КК и КР на с.Тънково, м.“Курбана“, с трайно предназначение „Земеделска територия“, с НТП – Овощна градина на площ от 3 603кв.м за обезщетение на признато право на собственост с Решение №152/28.07.2004г. на НРС върху 8,000 дка – нива в м.“Блатото“ в землището на гр.Несебър, по преписка №Ж824 по регистъра на ОСЗ-Несебър посочено в мотивирано предложение по чл.45ж, ал.1 от ППЗСПЗЗ с наш.вх.№Н5-ОС-1204/19.11.2015г. от Началника на ОСЗ-Несебър;
 3. Поземлен имот с кадастрален идентификатор 73571.55.26 по КК и КР на с.Тънково, м.“Герена“, с трайно предназначение „Земеделска територия“, с НТП – Друг вид земеделска земя на площ от 1 668кв.м за обезщетение на признато право на собственост с Решение №102/01.06.2004 г. на НРС върху 6,400 дка – нива в м.“Кокалу“ в землището на гр.Несебър, по преписка №Ж638 по регистъра на ОСЗ-Несебър посочено в мотивирано предложение по чл.45ж, ал.1 от ППЗСПЗЗ с наш.вх.№Н5-ОС-1205/19.11.2015 г. от Началника на ОСЗ-Несебър.“

           ( Списъкът с поименно гласуване е неразделна част от настоящото решение.)

 

По т.ТРИДЕСЕТА И ТРЕТА от дневния ред – Докладна записка вх.№ 579/20.11.2015 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно предоставяне на имотите – полски пътища на територията на община Несебър, попадащи в масиви за ползване, съгласно сключените споразумения между собствениците и/или ползвателите за стопанската 2015/2016 година.

 

Общинският съвет с 20 гл. «за» от гласували 20 общински съветници прие следното

ЕШЕНИЕ № 45

 

 1. На основание чл.21, ал.1 т.8 и т.12 от ЗМСМА във връзка с чл. 37в, ал. 16 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, във връзка с чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ и писмо с наш вх.№Н5-ОС-1000/31.08.2015г. на Директорът на Областна дирекция “Земеделие“ Бургас, Общински съвет – Несебър дава съгласие имотите-полски пътища, които попадат в масиви за ползване, съгласно сключените споразумения включени в Заповедите на директора на ОДЗ-Бургас да бъдат предоставени под наем на съответния ползвател на масива за стопанската 2015/2016 година, с площ и индивидуализация, посочени в приложение № 1, неразделна част от настоящото решение, и при годишна наемна цена в размер на средното годишно рентно плащане за съответното землище, посочени в приложение № 2, неразделна част от настоящото решение.
 2. Упълномощава Кмета на общината да извърши всички последващи действия и сключване на договори за наем на имотите-полски пътища при условията по т.1 от настоящото решение.
 3. Актуализира годишната програма за управление и разпореждане с общинско имущество за 2015г., като в раздел ІІІ т.Г, се допълва с нова точка Г3: „Имоти – полски пътища, попадащи в масивите за ползване, които могат да бъдат предоставени под наем на съответния ползвател“, в която да се включат имотите посочени в Приложение №1.

           ( Списъкът с поименно гласуване е неразделна част от настоящото решение)

 

По т.ТРИДЕСЕТА И ЧЕТВЪРТА от дневния ред – Докладна записка вх.№ 546/19.11.2015 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно обявяване на общински земеделски имот за частна общинска собственост, поради промяна в начина на трайно ползване.

 

Общинският съвет с 20 гл. «за» от гласували 20 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 46

 

На основание чл.21, ал. 1, т.8 от ЗМСМА Общински съвет – Несебър във връзка с чл.6, ал.1 от ЗОС, обявява от публична в частна общинска собственост, поради промяна на начина на трайно ползване от „Пасище” в „Друг вид земеделска земя” общински земеделски имот, представляващ поземлен имот с идентификатор 39164.17.1026 по КК и КР на с.Кошарица, м.“Под село“, на площ от 4999 кв.м.“

           ( Списъкът с поименно гласуване е неразделна част от настоящото решение).

 

По т.ТРИДЕСЕТА И ПЕТА от дневния ред – Докладна записка вх.№ 547/19.11.2015 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно разделяне на земеделски имот с кадастрален идентификатор 53045.186.15 по КК на гр. Несебър.

 

Общинският съвет с 20 гл. «за» от гласували 20 общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ № 47

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА Общински съвет – Несебър в качеството си на собственик дава съгласие да се раздели земеделски имот представляващ поземлен имот с кадастрален идентификатор 53045.186.15 по КК и КР на гр.Обзор, м.“Ираклия – Нераки“, на площ от 9637 кв.м, с НТП-Нива , АчОС №4305/07.02.2011г. като се образуват два нови имота съгласно приложената скица-проект за делба – земеделски имот с проектен №53045.186.162 на площ от 6637кв.м и земеделски имот с проектен №53045.186.163 на площ от 3000 кв.м.“

           ( Списъкът с поименно гласуване е неразделна част от настоящото решение)

 

По т.ТРИДЕСЕТА И ШЕСТА от дневния ред – Докладна записка вх.№ 560/20.11.2015 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно сключване на предварителен договор по чл.15 ал.3 от ЗУТ във връзка с изменение на ПУП-ПЗР на УПИ VІІ-225 в кв.5601 по плана на к.к. «Слънчев бряг-запад» и поземлен имот с кадастрален идентификатор 51500.506.395 по КК на гр. Несебър.

 

Общинският съвет с 20 гл. «за» от гласували 20 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 48

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА във връзка с чл.15, ал.3 и ал.5 от ЗУТ, и чл.39, ал.1 и следв. от НРПУРОИ Общински съвет – Несебър упълномощава кмета на Община Несебър да сключи с „Глобус 2000“ООД , ЕИК 115252684, със седалище и адрес на управление гр.Пловдив, бул.“6-ти септември“№38, представлявано от Стефан Калемджиев – управител, в качеството му на собственик на поземлен имот с кад.№51500.506.318 по КК на гр.Несебър, представляващ УПИ VІІ-225 в кв.5601 по плана на кк“Сл.бряг – запад“ предварителен договор по чл.15, ал.3 от ЗУТ за прехвърляне на правото на собственост върху 94кв.м реално обособени части от улично пространство с кад.№ 51500.506.395 по КК на гр.Несебър, с които УПИ VІІ-225 в кв.5601 се урегулира на площ от 526кв.м, съгласно проект за изменение на ПУП-ПЗР, чието задание е одобрено със Заповед №36/02.02.2015г. на Кмета на Община Несебър.

2.Утвърждава приложената пазарна оценка изготвена съгласно чл.22, ал.3 от ЗОС от лицензиран оценител отговарящ на изискванията на Закона за независимите оценители, в размер на 19458лв. без ДДС за 94кв.м реално обособени части от улично пространство с кад.№51500.506.395 по КК на гр.Несебър, които се включват към УПИ VІІ-225 в кв.5601 по плана на кк“Сл.бряг – запад“/ПИ 51500.506.318/ на площ от 432кв.м, който се урегулира на площ от 526кв.м, съгласно предложения проект и се отрежда за „Ок“ и устройствени показатели :Кпл-30%, Кинт- 1.5 , Нк =15м и Мин.озел- 50%.

3.В предварителния договор изрично да се впише клауза, че окончателен договор за прехвърляне правото на собственост, ще бъде сключен след влизане в сила на Заповед за одобрение на изменение на ПУП -ПРЗ на УПИ VІІ-225 в кв.5601 по плана на кк“Сл.бряг – запад“ и поз.имот с кад.№51500.506.395 по КК на гр.Несебър, след влизане в сила на решение на Общински съвет за промяна от публична в частна общинска собственост на 94кв.м, представляващи реално обособени части от улично пространство с кад.№51500.506.395 по КК на гр.Несебър, които се включват към УПИ VІІ-225 в кв.5601 по плана на кк“Сл.бряг – запад“/ПИ 51500.506.318/.

4.Ако до сключването на окончателен договор срока на пазарната оценка послужила за определяне на цената по т.2 от настоящото решение е изтекъл, същата да се актуализира и ако цената на имота е по-висока от определената в т.2, окончателния договор да се сключи по по-високата.

 1. Утвърждава предложения проект за предварителен договор.

6.На основание чл.3, ал.3 от Наредба №5 за РПУРОИ Общински съвет – Несебър актуализира програмата за управление и разпореждане с общински имоти за 2015г., като Раздел ІІІ, т.Б „ Имоти в Община Несебър, които ще бъдат обект на продажба” се допълва с 94кв.м представляващи реално обособени части от улично пространство с кад.№51500.506.395 по КК на гр.Несебър, които се включват към УПИ VІІ-225 в кв.5601 по плана на кк“Сл.бряг – запад“/ПИ 51500.506.318/.“

           ( Списъкът с поименно гласуване е неразделна част от настоящото решение)

 

По т.ТРИДЕСЕТА И СЕДМА от дневния ред – Доклад вх.№ 566/20.11.2015 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно одобряване на окончателен ПУП-ПП за елементи на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии – обект: „Въздушна линия 110 кV за присъединяване на п/ст „Обзор” 110/20 кV към ЕЕС” в землището на гр. Обзор, с. Приселци и с. Баня, община Несебър.

Общинският съвет с 20 гл. «за» от гласували 20 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 49

 

На основание правомощията си чл.129, ал,1 от ЗУТ, във вр. с чл.21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА

О Д О Б Р Я В А

ПУП – парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии – обект: „Въздушна линия 110kV за присъединяване на п/ст „Обзор 110/20kV” към ЕЕС” в землището на гр. Обзор , с. Приселци и с. Баня , община Несебър с дължина на трасето 9100м. , като в зоната на сервитута попадат следните имоти : землище на гр. Обзор – ПИ с идентификатори 53045.139.1 ; 53045.139.6 ; 53045.139.21 ; 53045.530.27 ; 53045.530.103 ; 53045.531.29 ; 53045.531.437 ; 53045.531.530 ; 53045.531.842 ; 53045.531.843 ; 53045.531.943 ; 53045.560.15 ; 53045.560.17 ; землище на с. Приселци – ПИ с идентификатори 58431.16.1 ; 58431.16.2 ; 58431.22.4 ; 58431.22.10 ; 58431.22.12 ; 58431.23.13 ; 58431.23.14 ; 58431.23.20 ; 58431.23.21 ; 58431.23.40 ; 58431.24.9 ; 58431.24.10 ; 58431.24.12 ; 58431.24.15 ; 58431.26.7 ; 58431.26.8 ; 58431.60.1 ; 58431.60.2 ; 58431.60.3 ; 58431.60.5 ; 58431.60.6 ; 58431.61.1 ; 58431.61.2 ; 58431.61.3 ; 58431.61.4 ; 58431.61.5 ; 58431.61.6 ; 58431.63.1 ; 58431.63.2 ; 58431.63.3 ; 58431.63.4 ; 58431.63.5 ; 58431.63.8 ; 58431.63.9 ; 58431.63.10 ; 58431.63.20 ; 58431.63.21 ; 58431.63.25 ; 58431.63.26 ; 58431.63.27 ; 58431.63.28 ; 58431.63.29 ; 58431.120.1 ; 58431.120.2 ; 58431.120.3 ; 58431.121.2 ; 58431.122.2 ; 58431.122.3 ; землище на с. Баня – ПИ с идентификатор 02703.62.3 , за които е въведен проектен режим на ограничение за електропровод 110 кV по Наредба 16 , обн. ДВ бр. 88/08.10.2004г. за определяне сервитутите на енергийните обекти , съгласно приложените чертежи и таблици със съответните цветове, сигнатури , надписи и размери , неразделна част от решението.

Решението да се обнародва в Държавен вестник.

Решението може да бъде оспорено в 30 дневен срок от обнародването му в ДВ, пред административен съд Бургас.

 

По т.ТРИДЕСЕТА И ОСМА от дневния ред – Докладна записка вх.№ 565/20.11.2015 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно изготвяне на ПУП-ПРЗ за УПИ ІІ, УПИ ІІІ, УПИ Х и УПИ ХІІ от кв.1 по плана на КК „Обзор-Север” – гр. Обзор.

Общинският съвет с 20 гл. «за» от гласували 20 общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ № 50

 

 1. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.134, ал.2 , т. 6 от

ЗУТ Общински съвет – Несебър дава съласие за допускане, процедиране и одобряване на ПУП-ПРЗ   за УПИ ІІ /ПИ с идентификатор 53045.129.326/ , УПИ ІІІ /ПИ с идентификатор 53045.129.354/ , УПИ Х / ПИ с идентификатор 53045.129.336/ и УПИ ХІІ / ПИ с идентификатор 53045.129.333/ от кв. 1 по плана на КК „Обзор-Север” на гр.Обзор, Община и провеждане на съответните процедури по ЗУТ.

           ( Списъкът с поименно гласуване е неразделна част от настоящото решение).

 

По т.ТРИДЕСЕТА И ДЕВЕТА от дневния ред – Докладна записка вх.№ 540/18.11.2015 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно изготвяне на ПУП-ПП за линеен обект „Кабели” 20 кV за захранване на БКТП-нов в ПИ 73571.49.212, м. „Камарата”, землището на с. Тънково.

 

Общинският съвет с 20 гл. «за» от гласували 20 общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ № 51

 

 1. На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.11 от ЗМСМА във връзка с чл.124а от ЗУТ Общински съвет-Несебър разрешава изработването на ПУП-ПП за обект: Кабели 20 кV за захранване на БКТП-нов” в ПИ 73571.49.212, м.“Камарата“, землище с.Тънково , преминавощо през имот 73571.49.84 с трайно предназначение земеделска земя и начин на трайно ползване-полски път собственост на Община Несебър.

2.На основание чл.124б, ал.1 от ЗУТ одобрява приложеното към проекта задание за изработване на ПУП-ПП, което задание е неразделна част от настоящото разрешение.

3.Общински съвет Несебър дава съгласие за определяне на трасе на линеен обект на основание чл.30, ал.3 от ППЗОЗЗ и процедиране на парцеларен план за реализация на линеен обект: Кабели 20 кV за захранване на БКТП-нов” в ПИ 73571.49.212, м.“Камарата“, землище с.Тънково .

Решението да се разгласи по реда на чл.124б, ал.2 от ЗУТ.

На основание чл.124б, ал.4 от ЗУТ решението не подлежи на обжалване.

За защита особено важни обществени интереси на основание чл.60, ал.1 от АПК разпорежда: допуска   предварително изпълнение на настоящото Решение, с което е разрешено да бъде допуснат ПУП-ПП за обект: „Кабели 20 кV за захранване на БКТП-нов” в ПИ 73571.49.212, м.“Камарата“, землище с.Тънково .

          Мотиви : Разрешеният в имот с идентификатор 73571.49.212 в землището на с.Тънково БКТП е предвиден да захранва КПС-Тънково.Съоръжението е проектирано да отвежда отпадните води на с.Тънково до КПС 15, което е част от обект: „Събиране, пречистване и отвеждане на отпадни води на агломерация Несебър-Слънчев бряг-Равда“ по ОП „Околна среда 2007-2013 г“.   Канализацията на с.Тънково се изгражда по ОП „Развитие на селските райони 2007-2013г. /Мярка 321, крайния срок по която е края на 2015г. Пречистването на отпадните води цели да хармонизира мерките, свързани с пречистване на отпадните води на ниво Европейска общност. Тези мерки третират отвеждане, пречистване и заустване на отпадъчните води и целят да се защити околната среда от всякакви негативни ефекти, свързани със заустване на отпадните води и задава изисквания към канализационните системи, както и свързаните с това правни предпоставки.  Изложеното, както и заложената времева рамка по Мярката налага ускорено провеждане на съответните процедури.

Разпореждането може да се обжалва пред Административен съд-Бургас в 3-дневен срок от съобщаването му независимо дали актът е бил оспорен.

Екземпляр от Решението да се връчи на възложителя и изпрати на кмета на Общината за сведение и изпълнение.

           (Списъкът с поименно гласуване е неразделна част от настоящото решение)

 

По т.ЧЕТИРИДЕСЕТА от дневния ред Докладна записка вх.№ 538/18.11.2015 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно прилагане разпоредбите на чл.25 ал.5 от ЗСПЗЗ във връзка с чл.25 ал.3 т.4 от ЗСПЗЗ за приемане на решения за изразяване на предварително съгласие за промяна предназначението по чл.25 ал.3 от ЗСПЗЗ за имоти, засягащи се от обект „Главен водопровод от деривация „Камчия” до водоем „Ханска шатра” – ІІ-ри етап”.

Общинският съвет с 20 гл. «за» от гласували 20 общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ № 52

 

 1. На основание разпоредбите на чл.25, ал.5 от ЗСПЗЗ, във връзка с чл.25, ал.3, т.4 от ЗСПЗЗ Общински съвет –Несебър изразява предварително съгласие за промяна предназначението на части от имоти :

В землище на с.Тънково: ПИ 73571.48.1- м. ”Дядо Ивановата чешма”;ПИ 73571.49.214- м. „Камарата” и ПИ 73571.49.67- м. „Камарата”,

В землището на с.Кошарица: ПИ 39164.11.466- м.”Казакова курия”; ПИ 39164.12.106- м.”Торницата” и ПИ 39164.29.85- м.”Дренака” всички с трайно предназначение земеделска земя и начин на трайно ползване – „пасище”-(ПОС) собственост на Община Несебър, за обект: „Главен водопровод от деривация „Камчия” до водоем „Ханска шатра”-ІІ-ри етап и провеждане на съответните процедури по реда на ЗОЗЗ.

     2 .Срокът на предварителното съгласие по т.1 е 24 месеца.

Екземпляр от решението да се връчи на заявителя и изпрати на кмета на Общината за сведение и изпълнение.

           (Списъкът с поименно гласуване е неразделна част от настоящото решение)

 

По т. ЧЕТИРИДЕСЕТ И ПЪРВА от дневния ред Доклад вх.№ 594/23.11.2015 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно одобряване на проект за изменение на ПУП в частта му за УПИ ІІІ-236,239 и УПИ ІХ-общ. в кв.5201 по ПУП на к.к. „Слънчев бряг-запад”.

 

Общинският съвет с 20 гл. «за» от гласували 20 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 53

 

Общински съвет – Несебър като взе предвид мотиви в докладната записка и се убеди, че са спазени изискванията на закона на основание чл.129, ал.1, ІІ изр. от ЗУТ във вр. с чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, одобрява план за изменение на ПУП-ПР на к.к. „Слънчев бряг – Запад” в частта му за УПИ ІІІ-236,239 и УПИ ІХ-общ. в кв.5201 по ПУП на к.к. „Слънчев бряг – Запад”, идентични съответно с имоти с идентификатори 51500.506.597 и 51500.506.485 по КК на гр. Несебър.

В частта план за регулация УПИ ІІІ-236,239 /ПИ 51500.506.597/ с площ 4287кв.м. и УПИ ІХ-общ. /ПИ 51500.506.485/ с площ 538кв.м. се обединяват в новообразуван УПИ ІІІ-236,239 с площ от 4845кв.м. с предназначение „За хотел”, при запазване на градоустройствените показатели на имота, а именно: Плътност на застрояване 38%, Кинт – 1,85, Нкорниз – 13м. и минимално озеленена площ 50% и се образува нов УПИ ІХ-общ. с площ от 66 кв.м. с предназначение „За трафопост”.

Решението да се изпрати в 7-дневен срок за обнародване в Държавен вестник.

Решението може да бъде оспорено от заинтересованите лица в 30-дневен срок от обнародването му в ДВ, пред Административен съд – Бургас.

 

По т. ЧЕТИРИДЕСЕТ И ВТОРА от дневния ред Предложение вх.№ 581/20.11.2015 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно изготвяне на ПУП-ПП за линеен обект „Външно ел. захранване на „Ваканционно ел. захранване на „Ваканционно селище” за имот с идентификатор 39164.15.61 по КК на с. Кошарица, м. „Йовче дере”, по реда на чл.124а от ЗУТ.

 

Общинският съвет с 20 гл. «за» от гласували 20 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 54

 

 1. На основание чл.21 ал.1 т.8 и т.11 от ЗМСМА във връзка с чл.124а ал.1 от ЗУТ Общински съвет – Несебър разрешава изработването на ПУП-ПП за обект „Външно ел. захранване на „Ваканционно селище” за имот с идентификатор 39164.15.61 по кадастралната карта на с.Кошарица, м.”Йовче дере през имоти: ПИ идентификатори 39164.15.103 с начин на трайно ползване земеделска земя-за селскостопански полски ведомствен път, 39164.15.56 с начин на трайно ползване земеделска земя-дере и 39164.15.62 с начин на трайно ползване земеделска земя- за селскостопански полски ведомствен път собственост на община Несебър, с обща дължина 155 м.л. и провеждане на съответните процедури по реда на ЗОЗЗ.
 2. На основание чл.124б ал.1 от ЗУТ одобрява приложеното към проекта задание за изработване на ПУП-ПП което задание е неразделна част от настоящето разрешение.
 3. Общински съвет Несебър дава съгласие за определяне на трасета за линеен обект на основание чл.30 ал.3 от ППЗОЗЗ и процедиране на парцеларен план за реализация на линеен обект„Външно ел. захранване на „Ваканционно селище” за имот с идентификатор 39164.15.61 по кадастралната карта на с.Кошарица, м.”Йовче дере ,община Несебър.

Решението да се разгласи по реда на чл.124б ал.2 от ЗУТ.

На основание чл.124б ал.4 от ЗУТ решението не подлежи на обжалване.

Екземпляр от решението да се връчи на заявителя и изпрати на кмета на Общината за сведение и изпълнение.

         ( Списъкът с поименно гласуване е неразделна част от настоящото решение.)

 

По т. ЧЕТИРИДЕСЕТ И ТРЕТА от дневния ред Предложение вх. № 571/20.11.2015 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно изработване на ПУП-ПП за обект на техническата инфраструктура: „Външно ел. захранване на Апартаментен хотел” в УПИ ХІХ-3215 кв.21 по плана на зона „Инцараки”, м-т „Юрта-Балкана”, землището на гр. Несебър, по реда на чл.124а от ЗУТ.

Общинският съвет с 20 гл. «за» от гласували 20 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 55

 

 1. На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.11 от ЗМСА във връзка с чл.124а, ал.1 от ЗУТ Общински съвет- Несебър разрешава изработването на ПУП-ПП за обект:„Външно ел. захранване на Апартаментен хотел”в УПИ ХІХ-3215 /ПИ 51500.32.24/ в кв.21 по плана на зона „Инцараки”, м-т „Юрта-Балкана”, землище гр.Несебър, преминаващо през ПИ 51500.32.23 /селскостопански, горски ведомствен път/ до табло мерене на границата на УПИ ХІХ-3215/ПИ 51500.32.24/ в кв.21 по плана на зона „Инцараки”, м-т „Юрта-Балкана”, землище гр.Несебър и провеждане на съответните процедури по реда на ЗОЗЗ.
 2. На основание чл.124б, ал.1 от ЗУТ одобрява приложеното към проекта задание за изработване на ПУП-ПП, което задание е неразделна част от настоящето разрешение.

Дължината на трасето на кабела ще бъде 50.30м изцяло в земеделска територия. Определя се сервитут от 0.6м от двете страни на оста на трасето на кабела с обща площ 60.60 кв.м.

 1. Общински съвет- Несебър дава съгласие за определяне на трасе на линеен обект на основание чл.30, ал.3 от ППЗОЗЗ и процедиране на парцеларен план за реализиция на линеен обект :„Външно ел. захранване на Апартаментен хотел”в УПИ ХІХ-3215 /ПИ 51500.32.24/ в кв.21 по плана на зона „Инцараки”,   м-т „Юрта-Балкана”, землище гр.Несебър.

Решението да се разгласи по реда на чл. 124б, ал.2 от ЗУТ.

На основание чл. 124б, ал.4 от ЗУТ решението не подлежи на обжалване.

Екземпляр от решението да се връчи на заявителя и изпрати на кмета на Община Несебър за сведение и изпълнение.

           (Списъкът с поименно гласуване е неразделна част от настоящото решение.)

 

По т. ЧЕТИРИДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТА от дневния ред Предложение вх. № 572/20.11.2015 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно изработване на ПУП-ПЗ за промяна предназначението на имот с идентификатор 51500.24.3.по кадастралната карта на гр. Несебър, м-т „Юрта-Балкана”, за неземеделски нужди,по реда на ЗОЗЗ, на основание чл.124а ал.1 от ЗУТ.

Общинският съвет с 20 гл. «за» от гласували 20 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 56

 

На основание чл. 124а ал.1 и ал.5 от ЗУТ във връзка с чл. 21 ал.1 т.11 от ЗМСМА и след като се убеди, че са спазени законовите   изискванията по постъпилото в Общинска администрация искане вх.№ Н2-УТ-551 от 27.01.2015г. от Николай Стоянов Трифонов и др., разрешава изработване на ПУП-ПЗ за промяна предназначението на имот с идентификатор 51500.24.3 на площ от 3 699 кв.м, м. „Юрта-Балкана”, землище гр. Несебър, с трайно предназначение на територията – „Земеделска” и начин на трайно ползване – „Друг вид земеделска земя”, за неземеделски нужди по реда на ЗОЗЗ, въвеждане на устройствена зона „Ок” и установяване на следните устройствени показатели: Кп – 30%, Кинт – 1.50, Етажност – 4 етажа /Нкорниз 12м/ и минимално озеленена площ – 50%.

На основание чл.124б ал.1 от ЗУТ одобрява приложеното задание по чл. 125 ал.2 от ЗУТ за изработване на проект на ПУП – ПЗ .

Решение да се разгласи по реда на чл. 124б ал.2 от ЗУТ.

Екземпляр от решението да се връчи на заинтересованото лице и кмета на Общината за сведение и изпълнение.

       Решението съгласно чл. 124 б ал.4 от ЗУТ не подлежи на оспорване.

По т. ЧЕТИРИДЕСЕТ И ПЕТА от дневния ред Предложение вх. № 574/20.11.2015 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно проектиране на ПУП-ПР в обхват УПИ ІV-6031 с идентификатор 11538.502.79 в кв.11 и тупик при о.т. 235 по плана на гр. Свети Влас-юг.

 

Общинският съвет с 20 гл. «за» от гласували 20 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 57

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.11 от ЗМСА в качеството си на заинтересована страна по смисъла на чл. 131 ал. 1 от ЗУТ Общинския съвет, не възразява по представеният проект за изменение на ПУППР за УПИ ІV-6031 с идентификатор по к.к. 11538.502.79 в кв.11 и тупик при о.т.235/ПИ 11538.502.271/ по плана на гр.Свети Влас-ЮГ съгласно представеното задание, с което се предвижда промяна северната граница на УПИ ІV-6031 в кв.11 по регулационния план на гр.Свети Влас-ЮГ с цел постигане на съответствие с одобрената ситуация и разрешение за строеж № 189 от 14.10.2005г., по което е изградена жилищна сграда за сезонно ползване. Северната граница на УПИ ІV-6031 се премества на север с 50см., като улица тупик при о.т.235, вместо автомобилен подход с ширина 3.50м се оформя 3 метров тротоар, с което площа от 792 кв.м се променя на 801 кв.м /придаваема площ – 9 кв.м/.

           (Списъкът с поименно гласуване е неразделна част от настоящото решение)

 

По т. ЧЕТИРИДЕСЕТ И ШЕСТА от дневния ред Предложение вх. № 539/18.11.2015 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно изготвяне на ПУП-ПП за линеен обект: „Външно ел. захранване на жилищна сграда-блок В” в имот 61056.56.49, м-т „Хендек тарла”, землище с. Равда, по реда на чл.124а от ЗУТ.

 

Общинският съвет с 20 гл. «за» от гласували 20 общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ № 58

 

 1. На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.11 от ЗМСМА във връзка с чл.124а от ЗУТ Общински съвет-Несебър разрешава изработването на ПУП-ПП за обект: Външно ел. захранване на жилищна сграда-блок В“ в имот 61056.56.49, м.”Хендек тарла”, землище с.Равда, през имот 61056.56.101 с трайно предназначение земеделска земя и начин на трайно ползване-полски път собственост на Община Несебър.

2.На основание чл.124б, ал.1 от ЗУТ одобрява приложеното към проекта задание за изработване на ПУП-ПП, което задание е неразделна част от настоящото разрешение.

3.Общински съвет Несебър дава съгласие за определяне на трасе на линеен обект на основание чл.30, ал.3 от ППЗОЗЗ и процедиране на парцеларен план за реализация на линеен обект: Външно ел. захранване на жилищна сграда-блок В“ в имот 61056.56.49, м.”Хендек тарла”, землище с.Равда.

Решението да се разгласи по реда на чл.124б, ал.2 от ЗУТ.

На основание чл.124б, ал.4 от ЗУТ Решението не подлежи на обжалване.

Екземпляр от Решението да се връчи на възложителя и изпрати на кмета на Общината за сведение и изпълнение.

           ( Списъкът с поименно гласуване е неразделна част от настоящото решение.)

 

По т. ЧЕТИРИДЕСЕТ И СЕДМА от дневния ред Докладна записка вх.№ 559/20.11.2015 г. от арх. Валентин Димов – гл. архитект на община Несебър, относно допускане изменение на ПУП-ПЗ на УПИ ІV с идентификатор 51500.503.12 и УПИ ІVа-общ. с идентификатор 51500.503.11 в кв.5 по плана на ж.к. „Черно море” – гр. Несебър.

 

Общинският съвет с 20 гл. «за» от гласували 20 общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ № 59

 

На основание чл.21 ал.1 т.8 и т.11   от ЗМСМА Общински съвет дава съгласие, да бъде допуснато изменение на ПУП-ПЗ за УПИ ІV с идентификатор по КК 51500.503.12 и УПИ ІVа-общ. с идентификатор по КК 51500.503.11, кв.5 по плана на ж.к.”Черно море”, гр.Несебър, съгласно представеното задание с което се промяна устройствената зона от „Жм” на „Жс” и устройствени показатели на УПИ ІV и ІVа в кв.5 по плана на ж.к.”Черно море”, гр.Несебър, както следва: Кпл. От 45: на 50%, Кинт. От 1.20 на 2.00, максимална височина на застрояване от Нк=10.00м. на 12.00м. и минимално озеленена площ от 30% на 50%. Запазва се начина на застрояване- свързано в двата.

           ( Списъкът с поименно гласуване е неразделна част от настоящото решение)

 

По т. ЧЕТИРИДЕСЕТ И ОСМА от дневния ред Предложение вх. № 537/18.11.2015 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно изготвяне на ПУП-ПП за линеен обект: „Кабелно захранване на „Вилно селище от еднофамилни жилищни сгради и басейн-първи етап” за имот с идентификатор 39164.26.159 по КК на с. Кошарица, м-т „Сокбунар”, по реда на чл.124а от ЗУТ.

 

Общинският съвет с 20 гл. «за» от гласували 20 общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ № 60

 

 1. На основание чл.21 ал.1 т.8 и т.11 от ЗМСА във връзка с чл.124а ал.1 от ЗУТ Общински съвет – Несебър разрешава изработването на ПУП-ПП за обект „Кабелно захранване на „Вилно селище от еднофамилни жилищни сгради и басейн-първи етап” за имот с идентификатор 39164.26.159 по кадастралната карта на с.Кошарица, м.”Сокбунар, през ПИ 39164.26.16-полски път и 39164.26.22-полски път   до ново предвидено табло мерене на границата на ПИ 39164.26.159 с обща дължина 107 м.л. и провеждане на съответните процедури по реда на ЗОЗЗ.
 2. На основание чл.124б ал.1 от ЗУТ одобрява приложеното към проекта задание за изработване на ПУП-ПП което задание е неразделна част от настоящето разрешение.
 3. Общински съвет Несебър дава съгласие за определяне на трасета за линеен обект на основание чл.30 ал.3 от ППЗОЗЗ и процедиране на парцеларен план за реализация на линеен обект„Кабелно захранване на Вилно селище от еднофамилни жилищни сгради и басейн-първи етап” за имот с идентификатор 39164.26.159 по кадастралната карта на с.Кошарица, м.”Сокбунаробщина Несебър.

Решението да се разгласи по реда на чл.124б ал.2 от ЗУТ.

На основание чл.124б ал.4 от ЗУТ решението не подлежи на обжалване.

Екземпляр от решението да се връчи на заявителя и изпрати на кмета на Общината за сведение и изпълнение.

           ( Списъкът с поименно гласуване е неразделна част от настоящото решение)

 

По т. ЧЕТИРИДЕСЕТ И ДЕВЕТА от дневния ред – Предложение вх. № 593/20.11.2015 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно изготвяне на ПУП-ПП за линеен обект: „Външно ел. захранване на апартаментен хотел” в поземлен имот с идентификатор 51500.85.7 по КК на гр. Несебър, м. „Кокалу”, по реда на чл.124а от ЗУТ.

 

Общинският съвет с 20 гл. «за» от гласували 20 общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ № 61

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.124а, ал.1 от ЗУТ Общински съвет – Несебър разрешава изработването на ПУП-ПП за обект

„Уличен канал за поземлени имоти с идентификатори 51500.85.7 и 51500.85.9 по кадастралната карта на гр. Несебър, местност „Кокалу”, община Несебър” през ПИ 51500.510.70, представляващ улица и част от трасето с дължина около 70м. през ПИ 51500.85.12, собственост на Община Несебър, с трайно предназначение полски път и провеждане на съответните процедури по реда на ЗОЗЗ.

 1. На основание чл.124б, ал.1 от ЗУТ одобрява приложеното към проекта задание за изработване на ПУП-ПП, което задание е неразделна част от настоящето разрешение.

3.Общински съвет Несебър дава съгласие за определяне на трасе за линеен обект на основание чл.30, ал.3 от ППЗОЗЗ и процедиране на парцеларен план за реализация на линеен обект „Уличен канал за поземлени имоти с идентификатори 51500.85.7 и 51500.85.9 по кадастралната карта на гр. Несебър, местност „Кокалу”, община Несебър” през ПИ 51500.510.70, представляващ улица и част от трасето с дължина около 70м. през ПИ 51500.85.12, собственост на Община Несебър, с трайно предназначение полски път.

Решението да се разгласи по реда на чл.124б, ал.2 от ЗУТ

На основание чл.124б, ал.4 от ЗУТ решението не подлежи на обжалване.

Екземпляр от решението да се връчи на заявителя и изпрати на кмета на Общината за сведение и изпълнение.

           ( Списъкът с поименно гласуване е неразделна част от настоящото решение)

 

По т. ПЕТДЕСЕТА от дневния ред – Предложение вх. № 592/20.11.2015 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно изготвяне на ПУП-ПП за линеен обект: „Уличен водопровод за поземлен имот с идентификатор 51500.56.29 по КК на гр. Несебър, м-т „Инджекьойско блато”, по реда на чл.124а от ЗУТ.

Общинският съвет с 20 гл. «за» от гласували 20 общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ № 62

 

 1. На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.11 .от ЗМСМА, във връзка с чл.124а, ал.1  от ЗУТ Общински съвет – Несебър разрешава изработването на ПУП-ПП за обект

„Уличен водопровод за поземлен имот с идентификатор 51500.56.29 по кадастралната карта на гр. Несебър, местност „Инджекьойско блато”, община Несебър” през имот ПИ 51500.56.21 /полски път, собственост на Община Несебър/ и провеждане на съответните процедури по реда на ЗОЗЗ.

 1. На основание чл.124б, ал.1 от ЗУТ одобрява приложеното към проекта задание за изработване на ПУП-ПП, което задание е неразделна част от настоящето разрешение.
 2. Общински съвет Несебър дава съгласие за определяне на трасе за линеен обект на основание чл.30, ал.3 от ППЗОЗЗ и процедиране на парцеларен план за реализация на линеен обект „Уличен водопровод за поземлен имот с идентификатор 51500.56.29 по кадастралната карта на гр. Несебър, местност „Инджекьойско блато”, община Несебър” през имот ПИ 51500.56.21 /полски път, собственост на Община Несебър/ по кадастралната карта на гр. Несебър, местност „Инджекьойско блато”, община Несебър.

Решението да се разгласи по реда на чл.124б, ал.2 от ЗУТ

На основание чл.124б, ал.4 от ЗУТ решението не подлежи на обжалване.

Екземпляр от решението да се връчи на заявителя и изпрати на кмета на

Общината за сведение и изпълнение.

           ( Списъкът с поименно гласуване е неразделна част от настоящото решение)

 

По т. ПЕТДЕСЕТ И ПЪРВА от дневния ред – Предложение вх. № 591/20.11.2015 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно изготвяне на ПУП-ПП за линеен обект: „Външно ел. захранване на многофамилна жилищна сграда, гр. Несебър, м. „Кокалу, идентификатор № 51500.84.51 по КК на гр. Несебър на основание мл.124а от ЗУТ.

 

Общинският съвет с 20 гл. «за» от гласували 20 общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ № 63

 

 1. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.124а, ал.1 от

ЗУТ Общински съвет – Несебър разрешава изработването на ПУП-ПП за обект „Външно ел. захранване на многофамилна жилищна сграда в поземлен имот с идентификатор 51500.84.51 по кадастралната карта на гр. Несебър, м. „Кокалу”, община Несебър”, през имот ПИ 51500.86.21 /полски път, собственост на Община Несебър/ до нов КРШ на границата на ПИ 51500.84.52 по КК на гр. Несебър, м. „Кокалу” и провеждане на съответните процедури по реда на ЗОЗЗ.

2.На основание чл.124б, ал.1 от ЗУТ одобрява приложеното към проекта задание за изработване на ПУП-ПП, което задание е неразделна част от настоящето разрешение, с корекциите съобразно условието по решение т.4 от протокол №9 от заседание на ОбЕСУТ проведено на 05.08.2015г.

3.Общински съвет Несебър дава съгласие за определяне на трасе за линеен обект на основание чл.30, ал.3 от ППЗОЗЗ и процедиране на парцеларен план за реализация на линеен обект „Външно ел. захранване на многофамилна жилищна сграда в поземлен имот с идентификатор 51500.84.51 по кадастралната карта на гр. Несебър, м. „Кокалу”, община Несебър”, през имот ПИ 51500.86.21 /полски път, собственост на Община Несебър/ до нов КРШ на границата на ПИ 51500.84.52 по КК на гр. Несебър, м. „Кокалу”.

Решението да се разгласи по реда на чл.124б, ал.2 от ЗУТ

На основание чл.124б, ал.4 от ЗУТ решението не подлежи на обжалване.

Екземпляр от решението да се връчи на заявителя и изпрати на кмета на

Общината за сведение и изпълнение.

           (Списъкът с поименно гласуване е неразделна част от настоящото решение)

 

По т. ПЕТДЕСЕТ И ВТОРА от дневния ред – Доклад вх.№ 588/20.11.2015 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно проект за изменение на ПУП в частта му за УПИ ІІ-120 в кв.7001 по ПУП на к.к. „Сл. бряг-запад”.

Общинският съвет с 20 гл. «за» от гласували 20 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 64

 

Общински съвет – Несебър като взе предвид изложеното в докладната записка и се убеди, че са спазени изискванията на закона на основание чл.129, ал.1, ІІ изр. от ЗУТ във вр. с чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, Одобрява план за изменение на ПУП-ПЗ на к.к. „Слънчев бряг – Запад” в частта му за УПИ ІІ-120 в кв.7001 по ПУП на к.к. „Слънчев бряг – Запад”, идентичен с имот с идентификатор 51500.506.152 по КК на гр. Несебър.

В частта план за застрояване устройствената зона „Ок” за УПИ ІІ-120 /ПИ 51500.506.152/ се запазва и се установяват следните устройствени показатели: Плътност на застрояване 30%, Кинт – 1,5, Етажност – 5 етажа /Нкорниз 15м./ и минимално озеленена площ 50%.

Решението да се изпрати в 7-дневен срок за обнародване в Държавен вестник.

Решението може да бъде оспорено от заинтересованите лица в 30-дневен срок от обнародването му в ДВ, пред Административен съд – Бургас.

По т. ПЕТДЕСЕТ И ТРЕТА от дневния ред – Предложение вх. № 587/20.11.2015 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно изготвяне на ПУП-ПП за линеен обект: „проект за изменение на ПП-ПРЗ за УПИ І-общ. в кв.1403 по плана на к.к. „Слънчев бряг-запад”.

 

Общинският съвет с 20 гл. «за» от гласували 20 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 65

 

Общински съвет-Несебър на основание чл.21, ал.1,т.8 и т.11 от ЗМСМА във връзка с чл.134, ал.2, т.6 от ЗУТ и в качеството си на заинтересовано лице по смисъла на чл.131, ал.1 от ЗУТ дава съгласие за допускане изготвяне и процедиране на проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ І-общ. в кв.1403 по плана на к.к. „Слънчев бряг – Запад”, идентичен с ПИ 51500.507.521 по КК на гр. Несебър и провеждане на съответните процедури и да одобри предложеното задание за това.

           ( Списъкът с поименно гласуване е неразделна част от настоящото решение)

 

По т. ПЕТДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТА от дневния ред – Предложение вх. № 585/20.11.2015 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно изготвяне на ПУП-ПРЗ за УПИ VІІ-общ. в кв.3403 по плана на к.к. „Слънчев бряг-запад”.

 

Общинският съвет с 20 гл. «за» от гласували 20 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 66

 

Общински съвет-Несебър на основание по чл.21, ал.1,т.8 и т.11 от ЗМСМА във връзка с чл.134, ал.2, т.6 от ЗУТ и в качеството си на заинтересовано лице по смисъла на чл.131, ал.1 от ЗУТ дава съгласие за допускане изготвяне и процедиране на проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ VІІ-общ. в кв.3403 по плана на к.к. „Слънчев бряг – Запад”, идентичен с ПИ 51500.507.189 по КК на гр. Несебър и провеждане на съответните процедури и да одобри предложеното задание за това.

           (Списъкът с поименно гласуване е неразделна част от настоящото решение)

 

По т. ПЕТДЕСЕТ И ПЕТА от дневния ред – Предложение вх. № 586/20.11.2015 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно изработване проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ ІІІ-общ. в кв.2201 по плана на к.к. „Слънчев бряг-запад”.

 

Общинският съвет с 20 гл. «за» от гласували 20 общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ № 67

 

Общински съвет-Несебър на основание по чл.21, ал.1, т.8 и т.11 от ЗМСМА във връзка с чл.134, ал.2, т.6 от ЗУТ и в качеството си на заинтересовано лице по смисъла на чл.131, ал.1 от ЗУТ дава съгласие за допускане изготвяне и процедиране на проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ ІІІ-общ. в кв.2201 по плана на к.к. „Слънчев бряг – Запад”, идентичен с ПИ 51500.507.381 по КК на гр. Несебър и провеждане на съответните процедури и да одобри предложеното задание за това.

           ( Списъкът с поименно гласуване е неразделна част от настоящото решение)

 

По т. ПЕТДЕСЕТ И ШЕСТА т дневя ред – Доклад вх.№ 584/20.11.2015 г. за изработване проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ V-общ. в кв.1901 по плана на к.к. „Слънчев бряг-запад”.

 

Общинският съвет с 20 гл. «за» от гласували 20 общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ № 68

 

Общински съвет-Несебър на основание правомощията си по чл.21, ал.1, т. 8 и т.11 от ЗМСМА във връзка с чл.134, ал.2, т.6 от ЗУТ и в качеството си на заинтересовано лице по смисъла на чл.131, ал.1 от ЗУТ дава съгласие за допускане изготвяне и процедиране на проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ V-общ. в кв.1901 по плана на к.к. „Слънчев бряг – Запад”, идентичен с ПИ 51500.507.356 по КК на гр. Несебър и провеждане на съответните процедури съгласно представеното задание .

           (Списъкът с поименно гласуване е неразделна част от настоящото решение)

 

По т. ПЕТДЕСЕТ И СЕДМА от дневния ред – Доклад вх.№ 583/20.11.2015 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ ІІ-общ. в кв.1602 по плана на к.к. „Слънчев бряг-запад”.

 

Общинският съвет с 20 гл. «за» от гласували 20 общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ № 69

 

Общински съвет-Несебър на основание чл.21, ал.1,т.8 и т.11 от ЗМСМА във връзка с чл.134, ал.2, т.6 от ЗУТ и в качеството си на заинтересовано лице по смисъла на чл.131, ал.1 от ЗУТ дава съгласие за допускане изготвяне и процедиране на проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ ІІ-общ. в кв.1602 по плана на к.к. „Слънчев бряг – Запад”, идентичен с ПИ 51500.507.449 по КК на гр. Несебър и провеждане на съответните процедури съгласно предложеното задание .

           ( Списъкът с поименно гласуване е неразделна част от настоящото решение)

 

По т. ПЕТДЕСЕТ И ОСМА от дневния ред – Доклад вх.№ 582/20.11.2015 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ ІІІ-общ. в кв.3301 по плана на к.к. „Сл. бряг-запад”.

 

Общинският съвет с 20 гл. «за» от гласували 20 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 70

 

Общински съвет-Несебър на основание чл.21 ал.1 т.8 и т.11 от ЗМСМА във връзка с чл.134, ал.2, т.6 от ЗУТ и в качеството си на заинтересовано лице по смисъла на чл.131, ал.1 от ЗУТ дава съгласие за допускане изготвяне и процедиране на проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ ІІІ-общ. в кв.3301 по плана на к.к. „Слънчев бряг – Запад”, идентичен с ПИ 51500.507.256 по КК на гр. Несебър и провеждане на съответните процедури съгласно предложеното задание .

           ( Списъкът с поименно гласуване е неразделна част от настоящото решение)

 

По т. ПЕТДЕСЕТ И ДЕВЕТА от дневния ред – Докладна записка вх.№ 558/20.11.2015 г. от арх. Валентин Димов – гл. архитект на община Несебър, относно допускане изменение на ПУП-ПЗ на УПИ VІ-общ. в кв.7 по плана на ж.к. „Черно море” – гр. Несебър.

 

Общинският съвет с 20 гл. «за» от гласували 20 общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ № 71

 

На основание чл.21 ал.1 т.8 и т.11   от ЗМСМА Общински съвет дава съгласие, да бъде допуснато изменение на ПУП-ПЗ за УПИ VІ-общ. с идентификатор по КК 51500.503.406, кв.7 по плана на ж.к.”Черно море”, гр.Несебър, съгласно представеното задание с което се промяна Кинт. От 1.70 на 2.00 и максимална височина от Н=10.00м. на Н=15.00м., при запазване на Кпл. от 50% , минимално озеленена площ от 40% и устройствена зона „Жс”. Запазва се начина на застрояване- свободно.

         ( Списъкът с поименно гласуване е неразделна част от настоящото решение)

 

По т. ШЕСТДЕСЕТА от дневния ред – Докладна записка вх.№ 557/20.11.2015 г. от арх. Валентин Димов – гл. архитект на община Несебър изменение на ПУП- план схеми за обект на техническата инфраструктура „Кабели НН” за външно ел. захранване на жилищна сграда в УПИ VІІ-587, кв.53 по плана на С.О. „Инцараки”, землището на гр. Св. Влас.

 

Общинският съвет с 20 гл. «за» от гласували 20 общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ № 72

 

 1. На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.11 от ЗМСА дава съгласие за изработването на изменение на ПУП-план схеми за обект: „Кабели НН ” за външно ел. захранване на жилищна сграда в УПИ VІІ-587, кв.53 по плана на С.О.”Инцараки” представляващ ПИ 11538.504.335 по КК на гр.Свети Влас с, преминаващи през имот ПИ 11538.504.590 по кадастралната карта на С.О.”Инцараки” , землище гр.Свети Влас, публична общинска собственост, с трайно предназначение на територията: урбанизирана и начин на трайно ползване – за второстепенна улица. Трасето започва от съществуващ РК в ПИ 11538.504.590 преминава през същия имот и завършва в ново електромерно табло на границата на УПИ VІІ-587, кв.53 с идентификатор 11538.504.335. Проектната дължината на трасето е около 74м., които са изцяло в урбанизирана територия и се създава сервитут с ширина 0.60м. от едната страна и 1.50м. от другата сграна на трасето с обща площ от 167 кв.м., в предвид разпореждането с терен общинска собственост, след което да се проведат процедурите по ЗУТ.

           ( Списъкът с поименно гласуване е неразделна част от настоящото решение)

 

По т. ШЕСТДЕСЕТ И ПЪРВА от дневния ред – Предложение вх.№ 556/20.11.2015 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно изработване на ПУП-ПП за обект на техническата инфраструктура: „Външно ел. захранване на жилищна сграда” в УПИ ХХVІІ-628 в кв.55 по плана на С.О. „Инцараки” , землището на гр. Свети Влас.

 

Общинският съвет с 20 гл. «за» от гласували 20 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 73

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.11 от ЗМСА във връзка с чл.124а, ал.1 от ЗУТ Общинска съвет- Несебър разрешава изработването на ПУП-ПП за обект: : „Външно ел. захранване на жилищна сграда” в УПИ ХХVІІ-628, кв.55 по плана С.О.”Инцараки”, землище гр.Свети Влас с идентификатор по одобрена КК 11538.504.839, през имот 11538.1.98 с трайно предназначение на триторията: земеделска и начин на трайно ползване- за селскостопански, горски, ведомствен път по кадастралната карта на м-т „Юрта”, землище гр.Свети Влас, като трасето започва от ШКД на границата на ПИ 11538.504.838 до ново ТЕПО на границата на ПИ 11538.504.839. Дължината на трасето е 20.00м. и вервитути от 0.60м. от страната на имотите и 1.5м. от страната на улицата спрямо оста на трасето на кабела. Площта на сервитута е 67кв.м. и провеждане на съответните процедури по реда на ЗОЗЗ.

2.На основание чл.124б, ал.1 от ЗУТ одобрява приложеното към проекта задание за изработване на ПУП-ПП, което задание е неразделна част от настоящето разрешение.

 1. Общински съвет- Несебър дава съгласие за определяне на трасе на линеен обект на основание чл.30, ал.3 от ППЗОЗЗ и процедиране на парцеларен план за реализиция на линеен обект : „Външно ел. захранване на жилищна сграда” в УПИ ХХVІІ-628, кв.55 по плана С.О.”Инцараки”, землище гр.Свети Влас с идентификатор по одобрена КК 11538.504.839, през имот 11538.1.98 с трайно предназначение на триторията: земеделска и начин на трайно ползване- за селскостопански, горски, ведомствен път по кадастралната карта на м-т „Юрта”, землище гр.Свети Влас.

На основание чл. 124б, ал.4 от ЗУТ решението не подлежи на обжалване.

Екземпляр от решението да се връчи на заявителя и изпрати на кмета на Община несебър за сведение и изпълнение.

           (Списъкът с поименно гласуване е неразделна част от настоящото решение)

 

По т. ШЕСТЕДЕСЕТ И ВТОРА от дневния ред – Доклад вх.№ 598/23.11.2015 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно проект за изменение на ПУП в частта му за УПИ І-344 и УПИ ІV-668 в кв.3901 по кадастралната карта на гр. Несебър, по ПУП на к.к. „Слънчев ряг-запад”.

 

Общинският съвет с 20 гл. «за» от гласували 20 общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ № 74

 

Общински съвет – Несебър като взе предвид изложените в докладната мотиви, съдържащите се по преписката документи и се убеди, че са спазени изискванията на закона и на основание на чл.129, ал.1, ІІ изр. от ЗУТ във вр. с чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА

Одобрява план за изменение на ПУП-ПРЗ на к.к. „Слънчев бряг – Запад” в частта му за УПИ І-344, идентичен с имот с идентификатор 51500.507.69 и УПИ ІV-668, идентичен с имот с идентификатор 51500.507.70 по кадастралната карта на гр. Несебър в кв.3901 по ПУП на к.к. „Слънчев бряг – Запад”, първи етап при съществуващо положение на път І-9.

В частта план за регулация УПИ І-344 /ПИ 51500.507.69/ с площ 2 451кв.м. и УПИ ІV-668 /ПИ 51500.507.70/ с площ 2 100кв.м. се обединяват в новообразуван УПИ І-344 с площ 4 551 кв.м, който се отрежда „За бензиностанция”.

В частта план за застрояване за новообразувания УПИ І-344 се въвежда устройствена зона „Оо” и се установяват устройствени показатели както следва: Коефициент на плътност на застрояване (Кплътн) 30%, коефициент на интензивност (Кинт) – 1,5, Максимална височина (Нкорниз) – 15м, т.е. етажност – 5 етажа и минимално озеленена площ от 50%.

Решението да се изпрати в 7-дневен срок за обнародване в Държавен вестник.

Решението може да бъде оспорено от заинтересованите лица в 30-дневен срок от обнародването му в ДВ, пред Административен съд – Бургас.

  

По т. ШЕСТЕДЕСЕТ И ТРЕТА от дневния ред – Предложение вх.№ 602/02.12.2014 г. изработване на ПУП в обхват имоти с идентификатори 73571.31.16,   73571.31.17 , 73571.31.19, 73571.31.120, 73571.31.21, 73571.31.24, 73571.31.25 и 73571.31.27, „Бабини драки” и имот с идентификатор 73571.31.49, м. „Малкия осенак”, землището на с. Тънково, за неземеделски нужди, по реда на ЗОЗЗ на основание чл.124а от ЗУТ.

 

Общинският съвет с 20 гл. «за» от гласували 20 общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ № 75

 

На основание чл.21 ал.1 т.11 от ЗМСМА, във връзка с чл.124а ал.1 от ЗУТ рлазрешава изработване на ПУП в обхват имоти с идентификатори 73571.31.16, 73571.31.17, 73571.31.19, 73571.31.20, 73571.31.21, 73571.31.24, 73571.31.25, 73571.31.26, 73571.31.27, м-т „Бабини драки” и имот с идентификатор 73571.31.49, м-т „Малкия осенак”, землището нас. Тънково и провеждане на съответните процедури то реда на ЗОЗЗ.

 1. На основание чл.124б ал.1 от ЗУТ одобрява представеното техническо задание Първи варант.
 2. При изготвяне и внасяне на проекта за ПУП да се окомплектова с ЕЛ. и ВиК – схеми, съгласувани с експлоатационните дружества. Проектът за ПУП да се съгласува с РЗИ – Бургас.

Решението да се разгласи по реда на чл.124б ал.2 от ЗУТ.

На основание чл.124б от ЗУТ решението не подлежи на обжалване.

Екземпляр от решението да се връчи на заявителя и изпрати на кмета на общината за сведение и изпълнение.

         ( Списъкът с поименно гласуване е неразделна част от настоящото решение)

 

По т. ШЕСТЕДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТА от дневния ред – Доклад вх.№ 596/23.11.2015 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно проект за изменение на ПУП за УПИ І-общ. в кв. 4801 по ПУП на к.к. „Слънчев бряг-запад”.

 

Общинският съвет с 20 гл. «за» от гласували 20 общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ № 76

 

Общински съвет – Несебър като взе предвид изложените в докладната мотиви, съдържащите се по преписката документи и се убеди, че са спазени изискванията на закона и на основание чл.129, ал.1, ІІ изр. от ЗУТ във вр. с чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА

Одобрява план за изменение на ПУП-ПЗ на к.к. „Слънчев бряг – Запад” в частта му за УПИ І-общ. в кв.4801 по ПУП на к.к. „Слънчев бряг – Запад”, идентичен с имот с идентификатор 51500.506.492 по КК на гр. Несебър.

С план за застрояване се запазва отреждането на УПИ І-общ. /ПИ 51500.506.492/ в кв.4801 „За училище” и устройствената зона „Сц”/смесено централна/ и се променят устройствените показатели за имота както следва: Коефициентът на плътността на застрояване (Кплътн) се запазва на 30%, коефициентът на интензивност (Кинт) от 0,45 се повишава на 1,5, повишава се предвидената етажност от 1ет. на 5 етажа , като се установява височна на застрояване (Нкорниз ) -15м. и озеленяването се повишава от 20% на 50%.

Решението да се изпрати в 7-дневен срок за обнародване в Държавен вестник.

Решението може да бъде оспорено от заинтересованите лица в 30-дневен срок от обнародването му в ДВ, пред Административен съд – Бургас.

  

По т. ШЕСТЕДЕСЕТ И ПЕТА от дневния ред – Доклад вх.№ 597/23.11.2015 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно поправка на очевидна фактическа грешка в Решение № 1072 от Протокол № 29810.02.2015 г. на Общински съвет – Несебър.

 

Общинският съвет с 20 гл. «за» от гласували 20 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 77

 

На основание чл.129, ал.1, ІІ изр. от ЗУТ във вр. с чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА и предоставената ни с разпоредбата на чл.62, ал.2 от АПК възможност, Общински съвет Несебър   допуска поправка на явна фактическа грешка в Решение №1072 от Протокол №29/10.02.2015г. по т.32 от дневния ред, прето по Доклад с вх. №037/24.01.2015г., относно одобряване на проект за изменение на ПУП на к.к. „Слънчев бряг-Изток” в частта му за УПИ ІІ в кв.27, идентичен с имот с идентификатор 51500.505.146 по КК на гр. Несебър,, с която навсякъде в решението където е посочено „кв.50“ да се чете „кв.27“.

Решението да се изпрати в 7-дневен срок за обнародване в Държавен вестник.

Решението може да бъде оспорено от заинтересованите лица в 30-дневен срок от обнародването му в ДВ, пред Административен съд – Бургас

 

По т.ШЕСТДЕСЕТ И ШЕСТА от дневния ред – Докладна записка вх.№ 630/10.12.2015 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебъор, относно провеждане на публичен търг с явно наддаване под аренда на земеделски имоти с кадастрален идентификатор №№ 73571.31.1, 73751.31.2, 73571.31.3 по КК на с. Тънково.

Общинският съвет с 20 гл. «за» от гласували 20 общински съветници прие следното

 

РЕШЕИНЕ № 78

 

І.На основание на чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА във връзка с чл.3, ал.3 от Наредба №5 за РПУРОИ Общински съвет – Несебър актуализира годишната програма за управление и разпореждане с общински имоти, като т.Г”Имоти, които Община Несебър има намерение да предостави под аренда, наем или да учреди право на ползване на земеделски производител за отглеждане на животни и земеделски култури и пчелини” се допълва с :

 1. Поземлен имот с кад.№73571.31.1 по кадастралната карта на с.Тънково, м.”Бабини драки“, на площ от 17.498дка, с начин на трайно ползване – „Друг вид земеделска земя”, ІХ категория, АОС №2913/08.01.2009г.
 2. Поземлен имот с кад.№73571.31.2 по кадастралната карта на с.Тънково, м.”Бабини драки“, на площ от 4.684дка, с начин на трайно ползване – „Друг вид земеделска земя”, ІХ категория, АОС №2914/08.01.2009г. ;
 3. Поземлен имот с кад.№73571.31.3, по кадастралната карта на с.Тънково, м.”Бабини драки“, на площ от 5.687дка, с начин на трайно ползване – „Друг вид земеделска земя”, ІХ категория , АОС №2915/08.01.2009г.

ІІ. На основание чл.21 ал.1 т.8 във връзка с чл.24а, ал.5 от ЗСПЗЗ да се проведе публичен търг с явно наддаване за отдаване под аренда за създаване и отглеждане на овощни насаждения на:

 1. Поземлен имот с кад.№73571.31.1 по кадастралната карта на с.Тънково, м.”Бабини драки“, на площ от 17.498дка, с начин на трайно ползване – „Друг вид земеделска земя”, ІХ категория, АОС №2913/08.01.2009г.
 2. Поземлен имот с кад.№73571.31.2 по кадастралната карта на с.Тънково, м.”Бабини драки“, на площ от 4.684дка, с начин на трайно ползване – „Друг вид земеделска земя”, ІХ категория, АОС №2914/08.01.2009г. ;
 3. Поземлен имот с кад.№73571.31.3, по кадастралната карта на с.Тънково, м.”Бабини драки“, на площ от 5.687дка, с начин на трайно ползване – „Друг вид земеделска земя”, ІХ категория , АОС №2915/08.01.2009г.

ІІІ Търга да се проведе при следните условия:

1.Начална тръжна годишна арендна цена -определена съгласно Заповед №РД-46-311/18.03.2015г. на министъра на МЗХ, както следва:

– за първите 4 /четири/ години – гратисен период;

– за 5/пета/ до 7/седма/ година по 33 лв. за 1дка т.е:

За Поземлен имот с кад.№73571.31.1 по кадастралната карта на с.Тънково, на площ от 17.498дка   – 577.43лв. без ДДС ;

За Поземлен имот с кад.№73571.31.2 по кадастралната карта на с.Тънково на площ от 4.684дка – 154.58лв. без ДДС;

За Поземлен имот с кад.№73571.31.3 по кадастралната карта на с.Тънково на площ от 5.687дка –187.67лв. без ДДС;

 • за следващите години по 50лв. на 1 дка т.е

За Поземлен имот с кад.№73571.31.1 по кадастралната карта на с.Тънково, на площ от 17.498дка   -874.90лв. без ДДС ;

За Поземлен имот с кад.№73571.31.2 по кадастралната карта на с.Тънково на площ от 4.684дка – 234.20лв. без ДДС;

За Поземлен имот с кад.№73571.31.3 по кадастралната карта на с.Тънково на площ от 5.687дка – 284.35лв. без ДДС;

 1. Срок за отдаване – 12 /дванадесет/години.
 2. Специфични условия :

-Имотите да се използват за създаване и отглеждане на овощни насаждения.

-Право на участие в търга имат физически лица, еднолични търговци и юридически лица, регистрирани по ТЗ, които са регистрирани като земеделски производители по Наредба №3 от 29.01.1999г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските стопани, на базата на обработвани от тях земи.

 1. Депозит за участие в търга -10% от началната тръжна годишна арендна цена за първата година след гратисния период, а именно:

-За Поземлен имот с кад.№73571.31.1 по кадастралната карта на -с.Тънково, на площ от 17.498дка   – 57.74лв.;

-За Поземлен имот с кад.№73571.31.2 по кадастралната карта на с.Тънково на площ от 4.684дка – 15.46лв.;

-За Поземлен имот с кад.№73571.31.3 по кадастралната карта на с.Тънково на площ от 5.687дка – 18.77лв.;

 1. Стъпка за наддаване:

-За Поземлен имот с кад.№73571.31.1 по кадастралната карта на -с.Тънково, на площ от 17.498дка   – 10.00лв.;

-За Поземлен имот с кад.№73571.31.2 по кадастралната карта на с.Тънково на площ от 4.684дка – 5.00лв.;

-За Поземлен имот с кад.№73571.31.3 по кадастралната карта на с.Тънково на площ от 5.687дка – 5.00лв.;

ІV Упълномощава кмета на Община Несебър да определи останалите условия по търга за аренда.

            ( Списъкът с поименно гласуване е неразделна част от настоящото решение)

 

По т.ШЕСТДЕСЕТ И СЕДМА от дневния ред -Предложение вх.№ 610/02.12.2015 г. от Виктот Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно изготвяне на ПУП за линеен обект: „Уличен канал за поземлени имоти с идентификатори №№ 51500.85.7 и 51500.85.9 по КК на гр. Несебър, м. „Кокалу”

Общинският съвет с 20 гл. «за» от гласували 20 общински съветници прие следното

РЕШЕИНЕ № 79

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.124а, ал.1 от ЗУТ Общински съвет – Несебър разрешава изработването на ПУП-ПП за обект

„Външно ел. захранване на апартаментен хотел в поземлен имот с идентификатор 51500.85.7 по кадастралната карта на гр. Несебър, м. „Кокалу”, община Несебър”, през имот ПИ 51500.85.12 /полски път, собственост на Община Несебър/ до табло мерене на фасадата на апартаментен хотел в ПИ 51500.85.7 по КК на гр. Несебър, м. „Кокалу” и провеждане на съответните процедури по реда на ЗОЗЗ.

 1. На основание чл.124б, ал.1 от ЗУТ одобрява приложеното към проекта задание за изработване на ПУП-ПП, което задание е неразделна част от настоящето разрешение, с корекциите съобразно условието по решение т.5 от протокол №9 от заседание на ОбЕСУТ проведено на 05.08.2015г.
 2. Общински съвет Несебър дава съгласие за определяне на трасе за линеен обект на основание чл.30, ал.3 от ППЗОЗЗ и процедиране на парцеларен план за реализация на линеен обект „Външно ел. захранване на апартаментен хотел в поземлен имот с идентификатор 51500.85.7 по кадастралната карта на гр. Несебър, м. „Кокалу”, община Несебър”, през имот ПИ 51500.85.12 /полски път, собственост на Община Несебър/ до табло мерене на фасадата на апартаментен хотел в ПИ 51500.85.7 по КК на гр. Несебър, м. „Кокалу”.

Решението да се разгласи по реда на чл.124б, ал.2 от ЗУТ

На основание чл.124б, ал.4 от ЗУТ решението не подлежи на обжалване.

Екземпляр от решението да се връчи на заявителя и изпрати на кмета на

Общината за сведение и изпълнение.

       (Списъкът с поименно гласуване е неразделна част от настоящото решение)

 

По т.ШЕСТДЕСЕТ И ОСМА от дневния ред -Докладна записка вх.№ 634/110.12.2015 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебъор, относно кандидатстване на община Несебър по проект „Красива България”.

Общинският съвет с 20 гл. «за» от гласували 20 общински съветници прие следното

 

РЕШЕНИЕ № 80

 

 1. На основание чл. 21 ал.1 т.8 от ЗМСМА Общинския съвет Несебър изразява положително становище относно кандидатстване на общината по Проект „Красива България” Кампания 2016 г. за финансиране на следните обекти:
 • „Преустройство на съществуваща сграда с идентификатор 39164.501.144 по кк на с. Кошарица“
 • Изграждане на „Зала за извънкласна дейност към СОУ“ Любен Каравелов““ в УПИ I-общ. кв. 57 по плана на гр. Несебър с идентификатор 51500.502.429 по кадастралната карта на гр.Несебър, с административен адрес гр.Несебър, ул. Любен Каравелов №1
 1. Общински съвет дава съгласие за финансиране със собствени бюджетни средства в размер до 60% от стойността на горепосочените обекти.

3 Общински съвет да приеме, че няма да се променя предназначението на обектите минимум 5 години след изпълнението им по ПКБ и община Несебър ще има ангажимент за поддръжката им;

             Предвид краткия срок за кандидатстване, на основание чл. 60 от АПК, допуска предварително изпълнение на Решението.

(Списъкът с поименно гласуване е неразделна част от настоящото решение)

 

По т.ШЕСТДЕСЕТ И ДЕВЕТА от дневния ред – Докладна записка вх.№ 635/11.12.2015 г. от Румен Кулев – председател на Общински съвет – Несебър, относно заповед № РД-09-79/30.11.2015 г. на Областен управител на Област Бургас.

Общинският съвет с 20 гл. «за» от гласували 20 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 81

 

На основание чл.21 ал.3 във връзка с чл.45 ал.9 от ЗМСМА приема повторно Правилник за организацията и дейността на Общински съвет – Несебър, неговите комисии и взаимоотношенията му с общинската администрация – мандат 2015/2019 г.

           Списъкът с поименно гласуване е неразделна част от настоящото решение.

 

 

 

 

         ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-НЕСЕБЪР:

                                                                                                                       /Р. КУЛЕВ/

 

Технически секретар-протоколист: ………………..

                                                                                                               /Р. Бинчарова/