Category Archives: Решения

Решения от Протокол № 14

РЕШЕНИЯ ОТ ПРОТОКОЛ № 14/05.04.2013 г. ДНЕВЕН РЕД: 1. Докладна записка вх.№ 191/25.03.2013 г. от Благой Филипов – председател на Общински съвет – Несебър, относно определяне на заместник представител от Общински съвет – Несебър в състава на Областния съвет за

Решения от Протокол № 13

РЕШЕНИЯ ОТ ПРОТОКОЛ № 13/22.02.2013 г. ДНЕВЕН РЕД: 1. Докладна записка с вх.№ 059/31.01.2013 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно окончателен годишен план на бюджет2012 г. и отчет на бюджета за2012 г. на община Несебър. 2.

Решения от протокол № 12

8230 гр. Несебър, ул. “Еделвайс” № 10, тел./факс 0554/2 93 40, Е.mail: os_nessebar@abv.bg  РЕШЕНИЯ ОТ ПРОТОКОЛ № 12/14.12.2012 г.   По т.ПЪРВА от дневния ред – Докладна записка № 665/30.11.2012 г. от Николай Димитров – кмет на Община Несебър, относно

Решения от Протокол № 11

РЕШЕНИЯ ОТ ПРОТОКОЛ № 11/14.11.2012 г. ДНЕВЕН РЕД: 1. Докладна записка № 615/06.11.2012г. от Иван Гургов – зам. кмет на община Несебър, относно безвъзмездна финансова помощ за реализация на проект „ Вяра в Несебър” по оперативна програма „ Регионално развитие”

Поправка на явна фактическа грешка

 НАРЕЖДАНЕ              към протокол № 8 / 18.07.2012 год.          Относно : Поправка на явна фактическа грешка  в решение № 233              След като разгледах  Докладна записка с вх.  № 428 /05.07.2012 год.  и прегледах съдържанието на  протокол  № 8

Поправка на явна фактическа грешка в решение № 292

 НАРЕЖДАНE                             към протокол № 9 / 27.09.2012 год.          Относно : Поправка на явна фактическа грешка  в решение № 292               След като разгледах  Докладна записка с вх.  № 512 /12.09.2012 год.  и прегледах съдържанието на  протокол  №

Решения от протокол №10/16.10.2012г.

РЕШЕНИЯ ОТ ПРОТОКОЛ № 10/16.10.2012 г.  ДНЕВЕН РЕД:   1. Докладна записка № 560/11.10.2012 г. от арх. Валентин Димов – гл. архитект на Община Несебър, относно проект за ПУП-ПП за обект «Реконструкция на път I -9 Слънчев бряг – Бургас,

РЕШЕНИЯ ОТ ПРОТОКОЛ № 9/27.09.2012 г.

РЕШЕНИЯ ОТ ПРОТОКОЛ № 9/27.09.2012 г. По т.ПЪРВА от дневния ред – Докладна записка № 499/10.09.2012 г. от Николай Димитров – кмет на Община Несебър, относно изпълнение на решенията на общински съвет – Несебър, приети през първото шестмесечие на2012 г.

РЕШЕНИЯ ОТ ПРОТОКОЛ № 8/18.07.2012 г.

РЕШЕНИЯ ОТ ПРОТОКОЛ № 8/18.07.2012 г.     Д Н Е В Е Н     Р Е Д:   1. Докладна записка № 403/29.06.2012 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно учредяване право на строеж за трафопост върху

РЕШЕНИЯ ОТ ПРОТОКОЛ № 7/05.06.2012 г.

РЕШЕНИЯ ОТ ПРОТОКОЛ № 7/05.06.2012 г.   По т.ПЪРВА от дневния ред – Докладна записка № 233/06.04.2012 г. от арх. Валентин Димов – гл. архитект на община Несебър, относно съгласуване на ЧИ на ПУП – ИПЗ за УПИ І –