Добре дошли в официалния сайт на Община Несебър!

Добре дошли в официалния сайт на Община Несебър!

На този сайт, ще намерите всички актуални събития и новини от дейността на Общински Съвет Несебър. Още...

Комисии и заседания

Комисии и заседания

Може да видите всички работни комисии на Общински Съвет Несебър, както и да се осведомите за насрочени заседания на комисиите. Още...

Докладни записки и дневен ред

Докладни записки и дневен ред

Проследете докладните записки и дневния ред на заседанията. Още...

Решения на Общински Съвет Несебър

Решения на Общински Съвет Несебър

Ще бъдете осведомени за всички решения на Общински Съвет Несебър. Още...

Състав и контакти с Общински Съвет Несебър

Състав и контакти с Общински Съвет Несебър

Ще представим състава на Общинския Съвет Несебъри възможностите за контакти с членовете му. Още...

 

Дневен ред за заседание на Общински съвет

             ДО               г-н (г-жа)………………………………………………..                                                                                                          ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК                         КОПИЕ:  КМЕТА НА ОБЩИНА НЕСЕБЪР               КМЕТОВЕ И КМЕТСКИ               НАМЕСТНИЦИ   На основание чл.29 ал.2 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет,  свиквам заседание на Общинския съвет

Съобщение

  На основание чл.23, ал.1 във връзка с чл.21, ал.2 от Правилника за организацията и дейността  на общински съвет – Несебър, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация,  свиквам  заседание на постоянните комисии както следва: 1.Комисия по законност, обществен

Заседание на Общински съвет Несебър

                                                                                                  ДО               г-н (г-жа)………………………………………………..                                                                                                          ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК                         КОПИЕ:  КМЕТА НА ОБЩИНА НЕСЕБЪР               КМЕТОВЕ И КМЕТСКИ               НАМЕСТНИЦИ       На основание чл.29 ал.2 от Правилника за организацията и дейността на Общинския

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА ТУРИЗМА

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА ТУРИЗМА В ОБЩИНА НЕСЕБЪР ЗА ПЕРИОДА 2013 – 2017 година   РЕЗЮМЕ   Програмата за развитие на туризма в община Несебър за периода 2012 – 2016 г. представлява естествено продължение на дейностите, които не са изпълнени

Съобщение

С ъ о б щ е н и е   На основание чл.23, ал.1 във връзка с чл.21, ал.2 от Правилника за организацията и дейността  на общински съвет – Несебър, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация,  свиквам  заседание

Поздравителен адрес

ПОЗДРАВИТЕЛЕН АДРЕС Уважаеми съграждани,драги гости на град Несебър!      От името на Общинския съвет, и от мое име, ви поздравявам по случай 15 август – денят, в който Православната църква слави Успение на Пресвета Богородица.   Този празник има особено значение

Правилник за реда и начина за отпускане на еднократна финансова помощ

ПРАВИЛНИК за реда и начина за отпускане на еднократна финансова помощ Раздел I Общи положения  Чл.1.Този правилник урежда реда и начина за отпускане на еднократна финансова помощ на нуждаещите се лица и семейства на територията на Община Несебър Чл.2./ допълнен

Решения от Протокол №16

РЕШЕНИЯ ОТ ПРОТОКОЛ № 16/15.07.2013 г.                                                                                            ДНЕВЕН РЕД:  1. Докладна записка вх.№ 395/09.07.2013 г. от Благой Филипов – председател на Общински съвет Несебър, относно молба от Тодорка Пендекова до администрацията на Президента на Република България. 2. Докладна записка вх.№

Заседание на Общински съвет

                         ДО               г-н (г-жа)………………………………………………..                                                                                                          ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК                         КОПИЕ:  КМЕТА НА ОБЩИНА НЕСЕБЪР              КМЕТОВЕ И КМЕТСКИ               НАМЕСТНИЦИ   На основание чл.29 ал.2 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет,  свиквам заседание на Общинския

Съобщение

С ъ о б щ е н и е   На основание чл.23, ал.1 във връзка с чл.21, ал.2 от Правилника за организацията и дейността  на общински съвет – Несебър, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация,  свиквам  заседание