Добре дошли в официалния сайт на Община Несебър!

Добре дошли в официалния сайт на Община Несебър!

На този сайт, ще намерите всички актуални събития и новини от дейността на Общински Съвет Несебър. Още...

Комисии и заседания

Комисии и заседания

Може да видите всички работни комисии на Общински Съвет Несебър, както и да се осведомите за насрочени заседания на комисиите. Още...

Докладни записки и дневен ред

Докладни записки и дневен ред

Проследете докладните записки и дневния ред на заседанията. Още...

Решения на Общински Съвет Несебър

Решения на Общински Съвет Несебър

Ще бъдете осведомени за всички решения на Общински Съвет Несебър. Още...

Състав и контакти с Общински Съвет Несебър

Състав и контакти с Общински Съвет Несебър

Ще представим състава на Общинския Съвет Несебъри възможностите за контакти с членовете му. Още...

 

Наредба № 21 за принудителното изпълнение на заповеди за премахване на незаконни строежи от четвърта до шеста категория или части от тях

  Н А Р Е Д Б А за принудителното изпълнение на заповеди за премахване на незаконни строежи от четвърта до шеста категория или части от тях на територията на община Несебър   ГЛАВА ПЪРВА ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Чл.1. (1) С

Съобщение

  Съобщение   Общински съвет Несебър, уведомява всички заинтересовани лица, че ще  се  проведе  публично обсъждане на отчета за изпълнение на бюджета на Община Несебър за 2013 г., по следния график: 17.11.2014г. с.Кошарица – от 10,00ч. – в сградата на

Решения от Протокол №26

РЕШЕНИЯ КЪМ ПРОТОКОЛ № 26/06.10.2014 г.  ДНЕВЕН РЕД 1. Докладна записка вх.№ 491/25.09.2014 г. от Стойко Стоянов – секретар на община Несебър, относно промени в утвърдената мрежа на учебните и детски заведения и обслужващи звена в община Несебър за учебната

Поздравителен адрес

Честит празник, възрастни хора!                                                                                                                  С дълбоко уважение се присъединявам към всички поздравления за здраве и дълголетие, с които днес цялата общественост Ви засвидетелства почитта си по случай 1 октомври- Международният ден на възрастните хора.   Този ден е израз на признателността на

Заседание на Общински съвет

  8230 гр. Несебър, ул. “Еделвайс” № 10, тел./факс 0554/2 93 40, Е.mail:     os_nessebar@abv.bg                          ДО г-н(г-жа)……………………………………………….. ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК   КОПИЕ: КМЕТА НА ОБЩИНА НЕСЕБЪР КМЕТОВЕ И КМЕТСКИ НАМЕСТНИЦИ На основание чл.29 ал.2 от Правилника за организацията и дейността на

Нареждане

НАРЕЖДАНЕ                   към протокол № 25 / 09.01.2014 год. Относно : Поправка на явна фактическа грешка в решение № 880 След като разгледах Докладна записка с вх. №403/13.08.2014 год., съдържанието на протокол № 25 /01.09.2014 год. и съдържанието на Наредба

Съобщение

С ъ о б щ е н и е  На основание чл.23, ал.1 във връзка с чл.21, ал.2 от Правилника за организацията и дейността  на общински съвет – Несебър, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация,  свиквам  заседание на

Съобщение

           СЪОБЩЕНИЕ                      Общински съвет Несебър  на основание чл.26 ал.2 от ЗНА съобщава на всички заинтересовани лица, че са постъпили предложения за изменение и допълнение   на  приетия  с решение № 879 от Протокол №25/2014г.  на първо четене  проект  на Наредба

Нареждане

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НЕСЕБЪР   НАРЕЖДАНЕ 17.09.2014 год. Гр. Несебър                            На основание чл. 39 ал.1,т.4   във връзка с чл. 37 ал.3  от Закона за нормативните актове  и 78 ал.3  от  АПК НАРЕЖДАМ             Да се обнародва във  в-к  „ Слънчев бряг”  

Решения от Протокол № 25/01.09.2014г.

8230     гр. Несебър, ул. “Еделвайс” № 10, тел./факс 0554/2 93 40, Е.mail: os_nessebar@abv.bg   РЕШЕНИЯ КЪМ ПРОТОКОЛ № 25/01.09.2014 г.               По т.ПЪРВА от дневния ред – Докладна записка вх.№ 418/14.08.2014 г. от Николай Димитров – кмет на